Chmelenský, Ladislav

Ladislav
Chmelenský
11. 7. 1860
Praha
25. 2. 1932
Praha
Herec, divadelní ředitel.

Používal též křest. jm. Josef. – Vnuk básníka Josefa Krasoslava Ch. Otec byl právník, pra­coval jako advokát v Hradci Králové. Ch. ab­solvoval reálku v Hradci Králové (1878) a za­čal studovat architekturu na pražské technice. Už v Hradci spolupracoval se studentským ochotnickým kroužkem, v Praze se seznámil s F. Kolárem a K. Šimanovským. Od října 1879 do června 1880 hrál v PD, angažován však nebyl. Poté nastoupil jako jednoroční dobrovolník ke dragounům v Uhrách, ve vo­jenské službě setrval asi do 1885. V dubnu 1885 se v Hradci Králové oženil. Pracoval ve funkci tajemníka c. k. odborné školy v Chru­dimi (1886–89), podílel na společenském a kulturním životě města, byl agilním členem Jednoty divadelních ochotníků, mj. hrál v tam­ní premiéře Pippichovy Slečny nakladatelky (1890, role Jaroslav Beneš). 1890 několik měsíců cestoval a poté nastoupil jako herec u P. Švandy ze Semčic v ND v Brně, po jeho náhlé smrti v lednu 1891 řídil divadlo V. Hüb­ner, od dubna 1892 Ch., placený jako ředitel družstvem (smlouvu měl pouze na dva měsí­ce, do 15. 6.). Po skončení brněnské sezony vedl soubor na stagionách v Chrudimi, Hradci Králové a Pardubicích, ale pro nezájem tam­ního publika ho rozpustil. Po tomto nezdaru sestavil vlastní společnost (od 1891 dispono­val divadelní koncesí pro Čechy a Moravu), jež měla více než dvacetičlenný soubor, osm­náct instrumentalistů a kapelníka. V září 1892 se s ní vydal z Náchoda na první cestu, přes města s vojenskou posádkou (Pardubice, Hra­dec Králové, Chrudim, Kutná Hora, Tábor) do jižních Čech. 1893 se pokusil na základě druhé koncese založit stálou scénu na Vino­hradech (spolu s ním I. Herrmann, J. Ladecký, J. V. Slukov, M. A. Šimáček), ale projekt se neuskutečnil. V té době se stěhovalo do Vídně za prací velké množství Čechů a Ch. zamýšlel postavit v Prátru letní divadlo pro české hry. Aby si ověřil návštěvnost, pronajal si od 1. 5. 1893 na deset týdnů Divadlo v Josefově. Za­čátek stagiony narušily demonstrace proti tzv. punktacím (vládnímu návrhu na správní oddě­lení českých a německých obvodů v českých zemích), návštěvnost představení byla nízká a Ch. utrpěl ztrátu. Stagionu sice dokončil, ale od svého záměru upustil. Úspěšnější byla cesta do Dalmácie 1894, společnost hrála od 21. 4. do konce léta ve Splitu. (1897 zemský soud vyměřil Ch. pokutu 50 zl. za provozová­ní oper, na něž měl zakoupené právo pouze pro české země.) Po návratu společnost poněkud zmenšil (deset dam, sedmnáct pánů) a v po­lovině devadesátých let už provozoval pouze činohru. Zajížděl i do menších měst (např. 1900 hrál v Rakovníku, Roudnici, Netolicích, v Blatné, Milevsku, Neveklově, Sedlčanech, Lounech, Brandýse n. Labem, Josefově, Jičí­ně, Sobotce, Mnichově Hradišti, Lysé n. La­bem, Mělníku a Libochovicích). 1901 soubor rozpustil a divadelní podnikání definitivně ukončil. Stal se sekretářem Uměleckoprůmys­lové školy v Praze, za 1. světové války byl reaktivován a působil u české vojenské rady v Temešváru, po převratu sloužil po několik let v československé armádě v hodnosti ma­jora. Poslední léta prožil v soukromí v Hradci Králové; tam byl posléze zpopelněn.

Pro herectví měl Ch. sice dobré předpoklady včetně atraktivního zjevu, ale malou divadelní zkušenost. Během krátkého angažmá v PD vy­stoupil ve dvacetipěti drobnějších rolích a epi­zodách, např. jako Kroupa (Klicpera: Blaník), Mistr Jakobellus (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Markýz Torcy (Scribe: Sklenice vody). Ve vlastní společnosti rád přebíral role důstojníků, policistů a dalších postav z prostředí, která dobře znal. Jeho společnost byla zvláště zpo­čátku řazena hned do druhé skupiny, za Švan­dovu a Budilovu. Postupně byli jejími členy herci J. Bittermannová, manželé Brožovi, A. Gabriel, M. Chlumská, A. Chlumský, R. Inemann, K. Kasparová, A. Košnerová, K. Lier (též režisér), M. Procházková-Malá, K. Ryšavý se ženou Marií, F. Syřínek (též režisér), J. Vávra, J. Vilhelm (též režisér), K. Želenský. Ze zpěváků byli v angažmá manželé A. a V. Pivoňkovi, K. Purkrábek, F. Šír, C. Va­šíček, M. Fistrová, A. Gärtnerová, A. Ko­pecká, L. Lvová, F. Růžová, M. Wollnerová, krátce K. Burian. Kapelníkem byl F. Jílek, E. Engelbert, ve Vídni a v Dalmácii dirigoval H. Beníšek (psal též scénickou hudbu), který zůstal v Lublani a kapelnické místo převzal na dvě sezony E. Starý. Ch. uváděl především zahraniční dramatiku, některé hry sám pře ­kládal. Na repertoáru míval kolem deseti oper, včetně nedávných novinek (Čajkovskij: Eugen Oněgin; Mascagni: Cavalleria rustica­na; Leoncavallo: Komedianti), a operet.

Ch. přispíval do časopisů a novin (Světo­zor, Zlatá Praha, Ilustrovaný svět), psal také drobné prózy (kn. v souboru Duncanův sen a jiné povídky, 1910). Význam dokumentu má text Má umělecká výprava do Vídně. Údaj­ně přeložil asi třicet her, z nichž je známo jen několik; plakáty dokládají další překlady a úpravy veseloher (R. H. Savage: Oficielní žena; O. Blumenthal: Proces hraběcích dědiců; K. Laufs – W. Jacoby: Velká kometa).

Teatralia

Má umělecká výprava do Vídně, in Památník vy­daný k oslavě 40letého jubilea Prvního divadelního ochotnického spolku Pokrok ve Vídni 1863–1903, Vídeň 1903, s. 104111.

Role

Chmelenského spol.

Ing. Cirkl (J. Štolba: Vodní družstvo), Šumbal (L. Stroupežnický: Naši furianti), Antigonus (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera), Dr. Ju­lian Mareš (P. Starý: Magdalena), Vévoda de Bligny (G. Ohnet: Majitel hutí), Kleant (Molière: Tartuffe) – 1893; Kaplan Gregor šl. Šigorski (M. Halbe: Mládí) – 1895; Dr. Eduard Martins (F. Philippi: Dobrodinci lidstva) – 1897; Celestin (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Artur Lenox (L. Chmelenský dle R. H. Savagea: Oficielní žena) – 1898; Bratr Martin (K. Costa: Bratr Martin), Hynek Doubrava (K. Laufs, W. Jacoby: Nevěřící Tomáš) – b. d.

Překlady

K. Karlweis: Maloživnostníci [Der kleine Mann], Švandovo div. 1899; H. Sudermann: Domov [Hei­mat], Lacinova spol. ND Brno 1901; O. Blumenthal: Dvojí tvář, Sukova spol. 1900; G. Okonkowski: Venuše naší tržnice, Uranie 1903.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 214, obr. 445. SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 51-3510 Hradec Králové, matrika oddaných 1878–1906 [21. 4. 1885]. ■ Národní listy 17. 10. 1879 [hosto­vání v PD]; Ch. N.: Z Chrudimi, Česká Thalia 4, 1890, s. 400n.; tamtéž 5, 1891, s. 149 [udělení kon­cese]; Dalibor 13, 1891, s. 164, 364 [koncese], 364 [žádost o koncesi na druhou scénu v Praze]; 14, 1892, s. 164, 178 [ředitelem v Brně], 206, 224, 244, 299 [zprávy o cestách]; 15, 1893, s. 48 [druhé praž­ské divadlo], 126 [nájem Divadla v Josefově], 202 [personál ve Vídni]; 16, 1894, s. 202 [v Dalmácii]; 17, 1895, s. 80 [zahájení v Táboře]; 19, 1897, s. 14 [soud o práva]; Národní divadlo v Brně r. 1891/92, Moravská orlice 9. a 10. 3. 1893 [ředitelem v Brně]; Divadelní saisona v Hradci Králové, Besední listy 2, 1893/94, s. 46; k šedesátinám: I. Herrmann, Národní listy 11. 7. 1920; A. Charvát: Ze staré Prahy, 1926, s. 167–177; I. Herrmann: O živých, o mrtvých II, 1928, 113–115; J. Zelenka: Vzpomínám…, 1929, s. 140–144; Divadlo 11 (18), 1931/32, 7 [úmr­tí]; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 162–171; A. Bauer: Das Theater in der Josefstadt zu Wien, Wien–München 1957, 240 [přehled před­stavení ve Vídni]; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 165 + Umělcové na pouti, 1961, zvl. 166–171; DČD III; V. Reittererová, H. Reitterer: Vier Dutzend Rothe Strümpfe. Zur Rezeptionsgeschichte der Verkauften Braut […], Wien 2004, 41, 113. ■ EDS, Otto, Otto-dod, PBJ II; Buchner, Brno, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 327–329

Autor: Ludvová, Jitka