Chmela, Josef

Josef
Chmela
18. 2. 1793
Jejkov (Třebíč-J.)
28. 2. 1847
Praha
Překladatel, básník, herec.

Pocházel z rodiny tkalcovského mistra. Jako nejstarší syn měl pokračovat v otcově řemesle, avšak ve čtrnácti letech těžce onemocněl chrlením krve. Díky mimořádnému hudební­mu nadání, které projevil jako kostelní zpěvák, byl přijat do školy místního kláštera, kde se učil především němčině a latině. Na přímluvu strýce, kuchaře v klášteře kapucínů na Hrad­čanech, se dostal na gymnázium do Prahy (1808–14), pak pokračoval tříletým studiem filozofie. Tehdy začalo jeho celoživotní přátel­ství s V. K. Klicperou a F. Turinským, a také jeho vlastenecké zanícení a zájem o divadlo. Zaujetí pro češtinu jej spřátelilo s Hankou, Lindou, Hýblem, Krameriem, Jungmannem ad. Stal se propagátorem Dobrovského pravopisných reforem. V Hýblových Rozmanitos­tech uveřejňoval od 1816 své literární příspěv­ky: sentimentalismu blízké verše na milostná a pijácká témata, bajky a různé zábavné či mravoučné drobnosti. 1818 se oženil a měl šest dětí. Po studiích nastoupil jako učitel na gymnázium v Jičíně (1819–20), kde jako nepovinný předmět vyučoval český jazyk a literaturu. 1820–42 působil na gymnáziu ve vlasteneckém Hradci Králové, kde příleži­tostně vyučoval češtině. Mezi jeho žáky patřili např. J. J. Langer, K. J. Erben a J. K. Tyl, který mu svěřil k posouzení své literární prvo­tiny. Vedle činnosti pedagogické, jazykověd­né a historické se věnoval překládání, hlavně z němčiny a z latiny. Spolupracoval redakč­ně i organizačně s hradeckým nakladatelem J. H. Pospíšilem (české knihy, zpracování biblických námětů pro mládež, překlady). Při­spíval do ČČM (studie O tvoření jmen oby­vatelských, 1835; Rozbor jména přídavného, 1842), do listů Čechoslav, Jindy a nyní, Krok, Květy aj. Po přechodu na Akademické gymná­zium v Praze 1842 se věnoval téměř výhradně práci lexikografické, vydavatelské, didak­tické (komentovaná vydání římských autorů pro školy) a korektorské (v Matici české). Pře­ložil Ezopovy bajky (Fédra Augusta Liberta bajky Aesopové, ČČM 1844). Dodával podkla­dy z české lidové tvořivosti F. L. Čelakovské­mu a spolupracoval na Jungmannově Slovníku česko-německém. Připravoval obsáhlé studie o lidské prařeči a zabýval se jazyky starých Slovanů; tyto práce byly ztraceny v pozůsta­losti Klicperově. Zemřel na ochrnutí plic.

Během studií se v druhé polovině desátých let 19. stol. připojil k ochotnické družině, kteráz iniciativy J. Hýbla a J. N. Štěpánka usilovala obnovit česká představení ve StD. Ch. herec­ký podíl na těchto představeních byl patrně větší, než je doloženo. Jako recitátor a hudeb­ník účinkoval při mnohých deklamatorních zábavách. Na sklonku pražského pobytu byl ve spojení se soukromým divadlem měšťa ­na V. Teisingera v Dlažební ul., kde se pořádala ochotnická představení pro zvané hosty. S tou­to scénou zřejmě udržoval kontakty i po od­chodu z Prahy, neboť počátkem dvacátých let, kdy se tu již hrála veřejná představení, bylo uvedeno několik jeho překladů her A. v. Ko­tzebua. Na rozdíl od Kotzebuových her, které se ve Ch. překladech udržovaly na repertoáru StD ještěve čtyřicátých letech 19. stol., ostatní dramata, která přetlumočil do češtiny (Gessne­rovy pastýřské hry ad.), zájem divadelníků ne­vzbudily a scénicky – alespoň na profesionál­ním divadle – provedeny nebyly.

Pseudonymy a šifry

Josef Třebický, Moravan, Ch., J. Ch.

Překlady

A. v. Kotzebue: Zmatek nad zmatek [Der Wirr­warr], t. 1820, StD 1825; týž: Johana z Montfokonů, t. 1820, Teisingerovo div. 1821, StD 1828; týž: Následkové nevěrnosti [Menschenhaß und Reue], t. 1820, i StD; S. Gessner: Zavržený syn, t. Hradec Králové 1821; týž: Knížata mezi pastýři, t. Hradec Králové 1821; A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamšatce, t. Hradec Králové 1822, Teisingerovo div. 1823, StD 1824; F. Ram­bach: Divochové, t. Hradec Králové 1825.

Role

StD Fallström (Ch. A. Vulpius: Karel Dvanáctý u Bend­ru aneb Syta Mány), Rytíř Radomil Dobřenský (J. N. Štěpánek: Jaroslav a Blažena aneb Hrad Ku­nětice) – 1816; [?] (V. K. Klicpera: Únos z hrobky), Dornbusch (E. Schikaneder: Jan Dolinský nebo Krevní právo) – 1817; Kosinský (F. Schiller: Lou­pežníci) – 1818.

Prameny a literatura

K. V. Zap, nekrolog, Poutník 2, 1847, s. 128; J. K. Tyl: Moje poslední procházka se dvěma – umrlýma, Květy 14, 1847, s. 293n., 302 → sb. Čtení pro lid, 1986; J. Pelikán: Působení V. K. Klicpery v Hrad­ci Králové, Světozor 10, 1876, s. 522n.; J. Soukup: J. Ch. Náčrt životopisný, Komenský [Olomouc] 6, 1878, s. 202–204, 219–221; K. Krška, F. Weig­ner: Nástin života a působení J. Ch., Třebíč 1879; J. L. Turnovský: Josef Kajetán Tyl. Obraz životopis­ný, in Sebrané spisy J. K. Tyla, 1881, zvl. s. 349n., 356, 424n.; A. Truhlář: J. Ch. Pokus životopis­ný, ČČM 56, 1882, s. 3–26; J. Donat Pelhřimov­ský: Proslov, in Výbor bajek J. Ch., 1886, s. 9–13; F. J. Rypáček: J. Ch. Na stoletou paměť narozenin spisovatelových a buditelových, Časopis Matice moravské 17, 1893, s. 1–14, 120–131, 225–231, 317–328; J. Pešek: Královéhradecká vlastenecká družina, Naše doba 17, 1909/10, s. 14–22, 121–126, 195–200, 274–280, 337–344; M. Zelenka: První „slovanské“ hry na českém jevišti, Časopis pro mo­derní filologii 15, 1928/29, s. 226n.; hjk [Z. Hájek]: J. Ch. K 150. narozeninám českého učence a spiso­vatele, Lidové noviny 17. 2. 1943; Vondráček I, II [chybné údaje]; J. M. Weimann: J. Ch., vlastenecký buditel, Jiskra [Jihlava] 1957, č. 89, s. 5. ■ Doucha, LČL, Masaryk, Otto, Rieger; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 324–325

Autor: Štulcová, Magdalena