Chauer, Josef

Josef
Chauer
27. 4. 1805
Praha
1. 3. 1859
Praha
Herec, režisér, překladatel.

Otec Václav Ch. byl majitelem domu a dlou­holetým členem orchestru StD, občas účinko­val i jako sólista. Ch. v dětství po úrazu oslepl na jedno oko. Po studiu filozofických ročníků (1822–24) pokračoval na právnické fakultě, kde absolvoval čtyři semestry (1824–26, po­slední z nich soukromě). V mládí se věnoval také hudbě. Od 1825 hrál sporadicky, od 1827 soustavně v ochotnicky provozovaných čes­kých představeních ve StD. 1827 se pokusil získat angažmá (vystoupil v německém před­stavení), ale neuspěl, a zřejmě proto odešel z Prahy. Zkoušel se uchytit na německých scé­nách (Brno, Lipsko, Výmar, Innsbruck, Linec), angažmá získal neznámo kdy v Lipsku, kde hrál do 1833. Pak zakotvil ve Štýrském Hrad­ci (1833–44), kde působil jako herec a režisér činohry. Informaci z nekrologu v Bohemii o dlouhodobém působení v Divadle na Vídeň­ce se nepodařilo potvrdit. V dubnu 1837 přijel hostovat do StD, po dalším hostování v dubnu a květnu 1844 (sedm rolí v německých předsta­veních) byl angažován ředitelem J. A. Stöge­rem. Vedle účinkování v českém a německém provozu StD hrál 1844–45 též ve Stögerově Novém divadle v Růžové ul. 1846 jej ředitel J. Hoffmann jmenoval vedle J. K. Tyla reži­sérem českých představení ve StD. Po Tylově propuštění na podzim 1851 zastával funkci artistického správce českých her až do 1858, kdy byl kvůli nemoci nucen aktivní divadelní činnost ukončit. Následujícího roku zemřel, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Po začátcích na pražské scéně ve dvacátých letech, kdy byl ceněn zejména jako komik, se Ch. herecká kariéra rozvíjela na německých scénách. Už v Innsbrucku hrál velké vážné role a postavy starců (tit. role v Lessingově Moud­rém Nathanovi). Ve Štýrském Hradci zastával vedle vážných a komických otců i charakter­ní obor a patřil k předním hercům; 1840 byl označen za jedinou kvalitní sílu ansámblu. Pů­sobil tu rovněž jako režisér a údajně ve vlast­ních překladech uvedl Macháčkovu kome­dii Ženichové a Štěpánkova Čecha a Němce. Do StD byl přijat jako náhrada za zemřelého F. Polawského. Hrál role šlechticů, vojenských hodnostářů, úředníků, soudců, advokátů, léka­řů, farářů a dobromyslných otců, v nichž se dobře uplatnilo jeho noblesní vystupování a nenápadné výrazové prostředky. Německy ztělesnil řadu postav z klasického repertoáru, hned v prvním roce angažmá Schillerova staré­ho hraběte Moora (Die Räuber) a Octavia Pic­colominiho (Wallenstein), Goethova Viléma Oranžského (Egmont), Shakespearova Loren­za (Romeo und Julia), později Buckinghama (König Richard der Dritte) a Banqua (Mac­beth), Kleistova sudího Waltera (Der zerbro­chene Krug) ad. Na rozdíl od většiny herců hrál rovnoměrně v německé i české části provozu a poměrně často tytéž role. Ač se pro­filoval jako herec charakterních, spíše váž­ných postav, zdařile vytvářel i úlohy komické (Pickelhäring, Told–Titl: Der Zauberschleier; Pandolfo, Goldoni: Der Diener zweier Herren). Ch. herecká i režisérská činnost na německé scéně ustupovala do pozadí, čím více byl vy­užíván českým divadlem. Kooperace s českým souborem, a hlavně s J. K. Tylem, mu vše­stranně prospěla a vzdělaný, pilný, přizpůso­bivý Ch. se zkušenostmi ze zahraničních scén byl cenným přínosem pro české divadlo. V Ty­lových báchorkách a obrazech ze života ztěles­nil řadu žánrových postav, v nichž se rozvíjel jeho charakterizační talent (Zápolský, Paní Marjánka, matka pluku; Podhajský, Pražský flamendr; Valenta, Paličova dcera; Bonifác Bonafides, Jiříkovo vidění ad.). Po 1848 pod­pořil nový divadelní program svým smys­lem pro individuální charakteristiku postav (Kalb, Schiller: Úklady a láska; Přech z Koldic, Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského; Jan Hus, Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský; Abra­ham, Mosenthal: Debora). Cit pro hereckou souhru osvědčil v konverzačních veselohrách (Mornand, Rosier: Brutuse, pusť Cesara!; Doktor Hájek, Korzeniowski: Pátý akt; Dubský, Fredro: Pan Čapek). Obsáhlá byla jeho ga­lerie shakespearovských rolí z padesátých let, některé interpretoval na českém jevišti jako první (Malvolio, Večer svatotříkrálový; Kapulet, Romeo a Julie; Polonius, Hamlet; Lear; Menenius Agrippa, Koriolanus; Cäsar, Smrt Julia Cäsara). V českém souboru tvořila Ch. zjemnělá a precizní charakteristika proti ­váhu k individualistickému herectví ostrých kontur a protikladů, zastoupenému především J. J. Kolárem.

Jako artistický správce českých her nepro­jevil Ch. osobitější dramaturgickou iniciativu. Repertoár na počátku padesátých let musel nutně čerpat z předbřeznových zásob a odvíjel se od aktivity překladatelů a beneficiantů (např. hry Shakespearovy a Schillerovy). V nepří­znivém období bachovského absolutismu se Ch. snažil o zvýšení umělecké úrovně české činohry, zejména herectví, a za spolupráce dra­maturgického poradce J. V. Friče (1855–57) i úrovně repertoáru (mj. cyklus Shakespearo­vých dramat, Gogolův Revizor). Jako režisér zůstával ve stínu průbojnějších osobností – Tyla v letech čtyřicátých, Kolára v letech pa­desátých. Dbal však na pečlivou a odpovědnou přípravu inscenace, v tomto smyslu byl pokra­čovatelem Tylova úsilí o profesionalitu diva­delní práce. Ch. režijní repertoár je znám jen torzovitě z kritik a jeho beneficí, nicméně sil­né zastoupení domácích autorů svědčí o péči, kterou věnoval původnímu českému dramatu (Tyl: Strakonický dudák, Jan Hus; Mikovec: Záhuba rodu Přemylovského; Frič: Václav IV., král český a Taras Bulba podle Gogola; Turin­ský: Pražané v roku 1648; Klicpera: Lazebník frydlandský, Boleslavovci a Eliška, poslední Přemyslovna ad.). Podle nekrologu v Lumíru je autorem německy psané veselohry Die Bo­tukudin, uvedené údajně v Záhřebu. Přeložil a při své benefici uvedl Klingemannovu hru Věčný žid, bludič bez míru a útěchy (1850).

Role

StD

Dráb Hranatý (F. Škroup: Dráteník) – 1826; Fritz Berg (K. Töpfer: Weltton und Herzensgüte) j. h., Pan Štěkavec ([G. Eckert]: Pan Štěkavec), Šídlo ([J. F. Kringsteiner]: Masopustní žert aneb Pan Šíd­lo, taneční mistr) – 1827; Doktor Löwe (A. v. Sach­sen: Oheim, něm.) j. h., Cedric (F. Halm: Griseldis, něm.) j. h. – 1837.

Ständisches Theater Graz

[?] (Amalie v. Sachsen: Der Pflegevater), [?] (táž: Vetter Heinrich), [?] (A. v. Kotzebue: Das Thal von Almeria) – 1838; Des Chapells (anon.: Das Mäd­chen von Avon) – 1839.

StD

Amtman Grüneich (W. Vogel: Alte und neue Zeit) j. h., Adam Brock (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Karl der Zwölfte auf der Insel Rügen) j. h., Müller (F. Schiller: Kabale und Liebe) j. h., Maxmilian, Graf von Moor (týž: Die Räuber) j. h., Arnold (A. Holzapfel: Lisardo s ohnivou larvou), Wilhelm von Oranien (J. W. Goethe: Egmont), Dobroslav (W. Iffland: Advokáti), Burbaum (J. Nestroy: Der Affe und der Brautigam), Octavio Piccolomini (F. Schiller: Wallenstein), Lorenzo (W. Shake­speare: Romeo und Julia), Thibaut d’Arc + Ber­trand + Philipp der Gute (F. Schiller: Die Jungfrau von Orleans), Herr von Fad (J. Nestroy: Das Haus der Temperamente) – 1844.

Nové div. v Růžové ul.

Jobst (Ch. Birch-Pfeifferová: Kníže Filip, nazván Divoký a Hynek, katův pacholek), Martin (F. v. Hol ­bein dle E. T. A. Hoffmanna: Martin, mistr bednář­ský a jeho tovaryši) – 1844; Sedlák Říha (F. Halm dle Lopeho de Vega: Král a sedlák aneb Král hos­tem u sedláka a sedlák u krále), Zeman Zápolský (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku aneb Žen­ské srdce) – 1845.

StD

Der Neid (F. Raimund: Das Mädchen aus der Feen ­welt oder Der Bauer als Millionär), Herzog von Corn wall (W. Shakespeare, ú. J. H. Voß: König Lear), Major von Murton (A. v. Kotzebue: Der gerade Weg ist beste), Herr von Silberkern (F. Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind), Krolo (Ch. R. Maturin: Zlý Krolo aneb Nešťastná příhoda na vrchu Svato Bernardském ve Švejcařích), Pokor­ný (A. Varry, J. Schick: Křížkový král aneb Karba­ník a hrobař) – 1845; Signor Negro (Ch. D. Grabbe: Don Juan und Faust), Udalrich (K. E. Ebert: Břetislaw und Jutta), Podhajský (J. K. Tyl: Fla­mendr aneb Co mu přece pomohlo?) – 1846; Starý Melichar (týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera), Neznámý (A. Klinge­mann: Doktor Faust aneb Pekelní nevěsta), Valenta (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera), Prokop Trnka (týž: Strako­nický dudák aneb Hody divých žen), Knoll (T. Kro­nesová: Sylphide, das Seefräulein) – 1847; Petr Zá­leský (J. K. Tyl: Zkouška o slavnosti ve Hvězdě aneb Bankrotář a kramářka), Přech z Koldic (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Císař Kon­rád (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Pickelhäring (F. X. Told, h. A. E. Titl: Der Zauberschleier oder Maler, Fee und Wirthin), Kamke + Graf Breitenbach (K. Gutzkow: Zopf und Schwert), Beneš z Weitmile (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Jan Hus (týž: Jan Hus, kazatel betlemský) – 1848; Dubois (K. Gutzkow: Das Urbild des Tartüffe), Jacques Didier (F. Pyat, ú. H. Börnstein: Der Lum­pensammler von Paris), Kepka (J. V. Frič: Vác­lav IV., král český), Lorenz (S. H. Mosenthal: De­borah), Etienne Lamartin (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Der Glöckner von Notre-Dame), Herr von Wolkenfeld (J. Nestroy: Die schlimmen Buben in der Schule), Bonifác Bonafides (J. K. Tyl: Jiří­kovo vidění), Trouillon (K. Blum dle St. Georgesa a J.-F.-A. Bayarda: Marie oder Die Tochter des Re­giments), Horák (R. Benedix: Chudý amanuensis), Mornand (J.-B. Rosier: Brutuse, pusť Cesara!) – 1849; Doktor Hájek (J. Korzeniowski: Pátý akt), Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna nebo Cesta do Ameriky), Malvolio (W. Shakespeare: Večer svatotříkrálový aneb Cokoli chcete), Ahasver (A. Klingemann: Věčný žid, bludič bez míru a útě­chy), Der Unbekannte (F. Kaiser: Ein neuer Mon­te Christo) – 1850; Karel V. (E. Scribe, E. Le­gouvé: Povídky královny navarské aneb Oplátka za porážku u Pavie), Generál Bernard (A. Anicet­-Bourgeois, M. Masson: Markytánka), Graf von Bruchsall (G. E. Lessing: Mina von Barnhelm oder Das Soldatenglück), Amias Paulet (F. Schiller: Marie Stuartka), Major (A. Fredro: Dámy a husa­ři), Pan z Kalbů (F. Schiller: Ouklady a láska) – 1851; Jean (F. Pyat: Hadrník pařížský), Makbeth (W. Shakespeare: Makbeth aneb Proroctví třech čarodějných sester), Dalvill (T. Hell dle V. Du ­cangea: Tři dnové ze života karbaníkova), Tubal (W. Shakespeare, ú. A. W. Schlegel: Der Kaufmann von Venedig), Oberst Hanns von Fels (A. v. Kotze­bue: Die Erbschaft), Grandet (J.-F.-A. Bayard dle H. de Balzaka: Lakomec a jeho dcera), Pandolfo (C. Goldoni, ú. F. L. Schröder: Der Diener zweier Herren), Koloredo (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švédů), Soliman Veliký (T. Körner: Mikuláš hra­bě Zrinský), Kunrink (S. K. Macháček: Záviš Vít­kovec, pán z Růže), Bohumil (A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Žebračka), Klen (J. K. Tyl: Čestmír) – 1852; Grünbaum (K. Elmar: Das Mädchen von der Spule), Don Fernando de Azevedo (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa), Přemysl (J. Bydžovský:Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj v Čechách), Kapulet (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Hrabě Stanislav Svojanovský (V. K. Klicpera: Rod Svojanovský), Abbé (A. v. Kotzebue dle J.-N. Bouillyho: Hlucho­němý aneb Abbé de l’Epée), Filip II. (F. Schiller: Don Karlos, infant španělský), Polonius (W. Shake­speare: Hamlet, princ dánský), Baron von Limburg (J. Böhm dle A. Bäuerleho: Die falsche Pepita, i čes. Limbovský, Nepravá Pepita), Buchdrucker Henning (G. Freytag: Die Journalisten) – 1853; Blažej, desátník (A. Dennery, Dumanoir: Starý de­sátník), Jean Claude Thibaut (J. Bouchardy: Fiakr pařížský), Vévoda Buckingham (W. Shakespea ­re: Život a smrt krále Richarda Třetího), Egeus (týž: Der Sommernachtstraum), Caspar (F. Heb­bel: Magellona), Clopin Troufou (Ch. Birch-Pfe­ifferová dle V. Huga: Zvoník Nôtre-Damský), Farář (S. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr aneb Selka a palič) – 1854; Camillo Rota (G. E. Lessing: Emilia Galotti), Fechner (V. K. Klic pera: Lazeb­ník frydlandský), Kolínský (J. K. Tyl: Pražská dě­večka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera), Andreas Doria (F. Schiller: Fiesco, něm.), Herzog von Alba (týž: Don Carlos, Infant von Spanien), Lancelot von See (F. Halm: Griseldis), Roho­vín (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Banko (F. Grillparzer: Banko, bánhorvatský aneb Věr­ný sluha svého pána), Seebach (A. W. Iffland: Die Jäger) – 1855; Lear (W. Shakespeare: Král Lear), Leonhard (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Im Walde), Don Pedro Guzman (Lope de Vega, ú. J. Ch. v. Zedlitz: Der Stern von Sevilla), Sir John Falstaff (W. Shakespeare: Veselé ženy windsorské aneb Potrestaný starý nezbeda), Lord Notting ­ham (H. Laube: Graf Essex), Walther (H. v. Kleist, ú. F. L. Schmidt: Der zerbrochene Krug), Peter Falk (A. v. Kotzebue: Die Unglücklichen), Jan Dobřanský (G. Sand: Vinní lis aneb Tajená láska), Jan ze Stráže (V. K. Klicpera: Eliška, poslední Pře­myslovna), Hanuš ze Selbiců (J. W. Goethe: Götz z Berlichingů, rytíř se železnou pěstí) – 1856; Taras Bulba (J. V. Frič dle N. V. Gogola: Taras Bulba, ataman kozácký), Menenius Agrippa (W. Shake­speare: Koriolanus, vojevůdce římský), Michel Buren (Ch. Birch-Pfeifferová: Steffen Langer aus Glogau oder Der holländische Kamin), Solmonov (V. K. Klicpera: Bratři v Archangelsku aneb Psaní z Tobolska), Nathan (G. E. Lessing: Nathan moud­rý, žid jerusalemský), Rastislav (J. V. Frič: Svato­pluk a Rastislav), Antonio (W. Shakespeare: Benát­ský kupec), Octavio Piccolomini (F. Schiller: Smrt Valšteinova) – 1857; Dunkan (W. Shakespeare: Macbeth), Baptista (týž, ú. J. L. Deinhardstein: Die Widerspenstige), Barták (Ch. Birch-Pfeiffero­vá dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Julius Cäsar (W. Shakespeare: Smrt Julia Cäsara), Der Abbé de l’Epée (A. v. Kotzebue dle J. N. Bouilly­ho: Der Abbé de l’Epée), Clotald (P. Calderón, ú. K. A. West: Das Leben ein Traum), Anselm (Molière: Der Geizige), Günther (F. Grillpar­zer: Die Ahnfrau), Vilém Tell (F. Schiller: Vilém Tell), Herr von Tréville (Ch. Birch-Pfeifferová dle A. Dumase st.: Die drei Musquetiere), Vilém Oranžský (J. W. Goethe: Egmont) – 1858.

Režie

StD

Ch. R. Maturin: Zlý Krolo aneb Nešťastná příhoda na vrchu Svato Bernardském ve Švejcařích, 1845; anon.: Čarodějná noc prvního máje aneb Železná huť v krkonošských horách, 1846; A. Klingemann: Doktor Faust aneb Pekelní nevěsta, J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen – 1847; F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovské ho, J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel bet­lemský – 1848; J. V. Frič: Václav IV., král český, J.-B. Rosier: Brutuse, pusť Cesara!, F. Turinský: Pražané v roku 1648 – 1849; A. H.: Praha bez ka­lendáře, A. Klingemann: Věčný žid, bludič bez míru a útěchy – 1850; A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Markytánka, anon.: Nevěsta z vesnice aneb Pět růží místo jedné – 1851; A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Žebračka, 1852; F. Schiller: Don Karlos, infant španělský – 1853; J. Bouchardy: Fiakr pařížský, S. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr aneb Selka a palič – 1854; V. K. Klicpera: Lazeb­ník frydlandský, týž: Boleslavovci – 1855; týž: Eliška, poslední Přemyslovna – 1856; J. V. Frič dle N. V. Gogola: Taras Bulba, ataman kozácký, W. Shakespeare: Koriolanus, vojevůdce římský, G. E. Lessing: Nathan moudrý, žid jerusalemský – 1857; Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, F. Schiller: Vilém Tell – 1858.

Prameny a literatura

Nesign. [S. K. Macháček]: Stav divadla českého […], ČČM 1, 1827, sv. 1, s. 131; Deutscher Bühne­nalmanach [Berlin], 1837, s. 348; 1838, s. 55; 1839, s. 298; 1840, s. 333; 1841, s. 403; 1842, s. 201; 1843, s. 134; 1844, s. 459 [vše Graz]; Allgemeine Thea­ter-Chronik [Leipzig] 7, 1838, č. 55, s. 219, č. 93, s. 371; č. 148; 8, 1839, č. 25, s. 10; 9, 1840, č. 4, s. 13, č. 122, s. 488; S.: České divadlo v Praze, Kvě­ty 11, 1844, s. 236 [první vystoupení po návratu ze Štýr. Hradce]; X [P. Švanda], Pražský večerní list  15. 8. 1849 [Bonifác Bnonafides, Jiříkovo vidě­ní]; nesign. [F. B. Mikovec], Lumír 1, 1851, s. 212 [Amias Paulet, Marie Stuartka], s. 1030n. [Kalb, Ouklady a láska], s. 1198 [Jean, Hadrník paříž ­ský]; 2, 1852, s. 45n. [Makbeth], s. 261n. [Grandet, Lakomec a jeho dcera]; 3, 1853, s. 190n. [Přemysl, Vlasta a Šárka]; 4, 1854, s. 141 [Blažej, Starý desátník], s. 237 [Jean Claude Thibaut, Fiakr paříž­ský]; 5, 1855, s. 1102n. [Banko]; 6, 1856, s. 983n. [Jan Dobřanský, Vinní lis]; 7, 1857, s. 187n. [Ta­ras Bulba], s. 257n. [Menenius Agrippa], vše → Česká Thálie kolem 1850, 2010●; nekrology: Bohemia 3. 3. 1859; Lumír 9, 1859, s. 211; Ob­razy života 1, 1859, s. 118●; Teuber III, s. 493, 495, 528, 565, 591, 595, 617, 703, 706, 799, 809; J. L. Turnovský: Paměti starého vlastence I, [1900], s. 260–262; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 28–56; Vondráček I; J. K. Tyl: Divadelní referáty a stati, 1960, zvl. s. 209, 210, 214, 219, 225; L. Klosová: Kolárové, 1969, s. 63, 67, 84, 88, 119; DČD II; DČD III ■ Kosch, Masaryk, NDp, Otto, Rieger; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 316–320

Autor: Klosová, Ljuba