Hübnerová, Marie

Marie
Hübnerová
12. 10. 1865
Slatina nad Zdobnicí
5. 8. 1931
Praha
Herečka.

Literatura dosud uváděla různá data narození. – Roz. Rufferová. Pocházela z poměrně zá­možné vesnické rodiny. Otec, původně želez­niční průvodčí, si postavil ve Slatině dům, hos­podařil a obchodoval s dřívím, ale záhy zemřel (1869) a sociální poměry rodiny se zhoršily. Po smrti bratra Jana (1876) matka s dcerami přesídlila načas do Brna a H. zřejmě pobývala v dívčím sirotčinci a výchovném ústavu (nebo ho navštěvovala) v Zábrdovicích na Cejlu (dnes část Brna), vedeném milosrdnými sestra­mi sv. Vincence de Pauli (v jejích vzpomín­kách figuruje jako klášter). 1881 žila s matkou v Plzni, kde patrně i pod vlivem sestry Anny, od 1879 herečky a zpěvačky kočujících spo­lečností, propadla divadlu. V listopadu 1882 nastoupila v Kolíně ke společnosti J. Košnera a začala používat pseudonym Slatinská. V létě 1885 ji angažoval P. Švanda ze Semčic, s je­hož společností hrála ve smíchovské Aréně v Eggenberku a v zimě v Plzni. Když Švanda na jaře 1886 ve finanční krizi propustil všechny herce, vrátila se ke Košnerovi. V lednu 1887 přešla ke společnosti F. Ludvíka, kde s krátkým přerušením vytrvala do léta 1891. Na jaře 1889 žádala marně o pohostinské hry v ND. 1891–92 hrála v ND v Brně, odtud s několika herci nastoupila do nové společnosti V. Hüb­nera. V únoru 1893 se za Hübnera v Uherském Hradišti provdala a od té doby vystupovala pod občanským jménem. Manželství zůstalo bezdětné. Po rozpuštění souboru v listopadu 1894 přesídlila s manželem do Prahy. Hos­tovala na předměstských scénách (Smíchov, Libeň), na přelomu 1895/96 pohostinsky vystoupila v ND a po průtazích byla v únoru 1896 angažována ředitelem F. A. Šubertem na zkušební dobu jednoho roku. Členkou ND byla až do své smrti 1931. Zemřela v podol­ském sanatoriu, pohřeb byl vypraven z ND, odkud doprovodil pěší průvod zesnulou k Di­vadlu na Vinohradech. Pohřbena byla do ro­dinného hrobu Hübnerů na pražských Olšan­ských hřbitovech.

Na rozvoj hereckého talentu H. měly vliv nejen těžké životní zkušenosti, ale i láskyplné rodinné zázemí vytvořené ovdovělou mat­kou, rodný východočeský kraj s množstvím ochotnických spolků a dobrých štací pro ko­čující společnosti. Citové bohatství budoucí herečky rozmnožovala také její hluboká zbož­nost. Drobné, štíhlé začátečnici zpočátku při­padly role naivek, které na rozdíl od vžité tra­dice ztvárňovala s dravým temperamentem, dráždivou smyslností i s tehdy tabuizovanými erotickými podtóny. Charakteristickou rolí nejpopulárnější naivky českého venkova byla Verunka (Birch-Pfeifferová del G. Sand: Dib­lík, šotek z hor). Od poloviny osmdesátých let dozrávala na rolích z her soudobých autorů do mácích (např. Alena, Vrchlický: Noc na Karlštejně; Julie, Šamberk: Jedenácté přiká­zání; Markytka, Stroupežnický: Naši furianti; Akmé, Vrchlický: Pomsta Catullova; Mařenka, Štolba: Maloměstští diplomaté) i zahraničních (Nora, Ibsen: Nora). Úspěšně se uplatňovala i v tzv. kalhotkových rolích, jako byl např. Vikomt z Letoriéru ve stejnojmenné hře Bayar­da a Dumanoira. Už tehdy se projevoval roz­sah jejího talentu, který se během kočovné éry rozvíjel na tradičních i arénních scénách, jimiž disponovalo téměř každé divadelně probudi­lejší město (Plzeň, Nymburk, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Kolín, Prostějov aj.). Rozdílný prostor tzv. kukátkového jeviště a arény přispíval k diferenciaci a obohacení je­jích výrazových prostředků (mluvní projev, pohybové a pěvecké dovednosti). Po vst­upu do ND Brno, kam byla angažována pro obor naivních milovnic, začal usměrňovat její dosud živelně se vyvíjející talent V. Hüb­ner, který pak byl po třicet let jejím uměleckým rádcem. Doplňoval její nevalné vzdělání, orientoval ji k náročnějším cílům a jako vy­znavač realistického směru ji obsazoval do rolí vypočítavých a prodejných děvčat, do postav citově vyprahlých a cynických (Božena, Svo­boda: Směry života; Alma, Sudermann: Čest; Zuzana, Zola: Tereza Raquinová). Rovněž ve vlastní společnosti jí přiděloval úkoly v na­turalistických hrách (Baruška, Stroupežnic­ký: Zkažená krev; Signe, Bjørnson: Bankrot). Naproti tomu začátky v pražském ND byly pro H. velice krušné; byla nucena vystupovat v operetách, hrát epizodní role panských a slu­žebných či postavy starších žen (např. Klíčni­ce Markéta ve Stroupežnického Zvíkovském raráškovi), v nichž musela potlačovat svou přirozenou vitalitu. První náznaky nadsázky, humoru i protrpěného příkoří se ukázaly v Kristýně ze Stroupežnického Našich furian­tů (1897), ale až Hanka Schälová z Hauptman­nova Formana Henčla (1899) upevnila její pozici. Počínaje touto rolí, kterou vyvrcholilo realistické období tvorby H., vnášela na je ­viště ND, zvláště po nástupu nového vedení činohry (1900), dosud zde nevídanou drsnou erotiku nevěstek, děveček a sklepnic, smysl­nost a koketérii modelek, citově nevybouře­ných paniček, namlouvačnost, chtivost a lako­tu patricijek a plebejských typů, pudovost animálních tvorů. Jejich zemitost, tělesnost i bigotnost zdůrazňovala sytými, pastózními tahy a odlehčovala lidovým humorem. Dosta­la přídomek drastická naturalistka, přestože v jejích výkonech nezazníval jen soud nad mo­rální ubohostí, ale i soucit s poníženými a ujař­menými ženami (Akulina, Tolstoj: Vláda tmy; Jo Heijermans: Naděje; Anna Andrejevna, Gogol: Revizor; Warrenová, Shaw: Živnosti paní Warrenové; Mráčková, Jirásek: Samota). Na její schopnost zpracovat ze života odpozo­rované detaily do výstižné zkratky spoléhali čeští dramatici (J. Štolba, A. Jirásek, F. X. Svoboda, F. A. Šubert, M. A. Šimáček, B. Vi­ková-Kunětická, J. Šmaha, J. Kvapil), jejichž postavy – i nejmenší epizody – dotvářela s promyšlenou originalitou. Souběžně se roz­víjela komediální složka mnohovrstevnatého talentu H. Marta v Goethově Faustovi (1906) částečně patřila do galerie jejích omezených paniček i mezi její nejlepší komediální kreace. Kromě výřečnosti a pointování vtipného dia­logu zúročila H. svou pohybovou připrave­nost. Pro každou postavu nacházela charakte­ristické gesto, rytmus chůze apod. Vynalézavou hrou s rekvizitou provokovala divákovu fanta­zii a vytvářela nové významy. Spojovala po­stupy realistické školy se starým komediálním herectvím arén. Svými veseloherními kreace­mi nezřídka udržela na repertoáru i slabší hry (např. Šafářka, Viková-Kunětická: Represen­tantka domu). Její Klásková (Jirásek: Lucerna, 1905), kterou hrála v několika nastudováních až do smrti, se stala normou pro budoucí he­recké generace. Vynikala v Molièrových slu­žebných (Toinetta, Zdravý nemocný; Dorina, Tartuffe), jež kořenila burleskními výstřed­nostmi staré francouzské frašky, a v roli Dul­ské (Zapolska: Morálka paní Dulské) v prv­ním českém nastudování, kterou vyhrotila až ke grotesknosti. Kolem 1910 se projev H. zkoncentroval do úsporných gest a mimiky, slovo i pohyb ztrácely dřívější jednoznačnost, bylo v nich zakódováno několik významů a asociací. Hlavními výrazovými prostředky se staly dramaticky výmluvné oči, mistrovsky ovládaný hlas i „tvořivé mlčení“, prozrazující duševní stavy a myšlení postav. Náběh k psy­chologickému herectví patrný ve Vojnarce prohlubovala v postavách Ibsenových. Po Loně Hesselové v Oporách společnosti a Ju­lianě Tesmanové v Heddě Gablerové vy tvořila Alinu Solnessovou (Stavitel Solness) a Ellu Rentheimovou (John Gabriel Borkman), jimiž prokázala, že její herectví dalece přesahuje jak naturalistickou estetiku, tak komický obor. Domácí i zahraniční kritika ji považovala za českou E. Lehmannovou, oceňovali ji pražští Němci i zahraniční literáti (I. Vojnović, S. Zweig). V symbolistně laděných inscena­cích se podřizovala výtvarnému rámci kvapi­lovské scény stylizovanými gesty a postoji; sošnost, nebo naopak vlající, ale hutná gesta (Drahomíra, Langer: Svatý Václav; Alžběta, Claudel: Zvěstování; kněžna Anežka, Hilbert: Falkenštejn) upomínaly na gotické či barokní skulptury světců, a proto byl symbolistní výraz H. srozumitelný nejširším vrstvám. Její zralé herectví neznalo oborů ani ortodoxně vyhra­něných stylů, ale syntetizovalo různorodé podněty v kompaktní a osobitý celek. Takto při­pravena vstoupila do hilarovské etapy činohry ND, kterou herecky předznamenala hubatou a rozlítanou Fankou (Čapek: Loupežník, 1920). Hilar využíval jejího moderního zkrat­kovitého vyjádření i hudebnosti ve svých dy­namických expresionistických inscenacích z první poloviny dvacátých let (Chrobačka, Čapkové: Ze života hmyzu; Chůva, Shake­speare: Romeo a Julie). V režiích K. Dostala obsáhla existenciální problematiku relativis­tických dramat Pirandellových (Matka, Šest postav hledá autora; Paní Frola, Každý má svou pravdu) i neoklasicistní sloh (Oinona, Racine: Faidra). Spojovala tradici s avant­gardností (pozorně např. sledovala rodící se Frejkovu skupinu), postupy iluzivního i neilu­zivního divadla a do moderních inscenací vná­šela reálně zakotvenými postavami významo­vý kontrapunkt. V Hilarově civilistickém období navázala na zkušenosti z období psy­chologického realismu a dospěla k hutnému, zkratkovitému výrazu. Zkoumala odvrácenou tvář postav, z ničemnic, podvodnic a vražednic dolovala alespoň minimum pozitivních lid­ských rysů. Svým humanizujícím pojetím, v němž zahraniční kritika spatřovala typicky český vklad do evropského herectví, umocňo­vala vnitřní konfliktnost postav, někdy však pozměnila charakter postavy natolik, že došlo k významovému posunu. Základem jejích vý­konů byla ženská pudovost, animálně drsná nebo ignorantská, kultivovaná lidskými po­hnutkami či společenskou konvencí, ve stáří zušlechtěná mateřským citem; mateřská bolest pro ni byla očišťujícím pokáním. Toto pojetí, klíčící v Pirandellově Matce a Šaldově Heleně Kostarovičové (Dítě), kulminovalo v druhé polovině dvacátých let řadou postav (např. Jela, Vojnović: Ekvinokce; Wolffová, Haupt­mann: Bobří kožich; Tabretová, Maugham: Posvátný plamen; nová nastudování Dulské a Warrenové). Korunou jejího moderního psy­chologismu byly postavy v dramatizacích Do­stojevského románů: Jepančinová v Idiotovi a Stavroginová v Běsech. Básnivá herecká fantazie, vyrovnanost, životní moudrost i víra v člověka jako dílo boží dodávaly některým jejím postavám při zachování reálné herecké povahokresby duchovní dimenzi (Frola) nebo je povyšovaly k jakési absolutní platnosti (Paní Tabretová jako symbol Přírody a Země, která může život dávat i brát; Runa v Zeyerově Radůzovi a Mahuleně jako symbol přírodních sil nepřátelských člověku).

Za půlstoletí divadelní činnosti prošla bez ztráty vlastní osobitosti různými uměleckými styly a proudy, svým uměním je pomáhala prosazovat a tvořivě z nich čerpala. Její herecká univerzálnost, ceněná veškerou kritickou obcí, oslovovala všechny vrstvy obecenstva. Jako jediná v Československu obdržela dva­krát státní cenu za herectví (1923, 1930). Čas­to hostovala u ochotnických spolků i u profe­sionálních divadel v Čechách, na Slovensku i v zahraničí (Vídeň 1910, 1911 a 1929; Var­šava 1928, Bělehrad, Záhřeb a Lublaň 1931 – zde jí byl za mimořádné kulturní zásluhy udělen Řád sv. Sávy). Hereckou zkušenost zužitkovávala v mimojevištních aktivitách: ve vyprávění pohádek dětem (tzv. Pohádkové hodinky) a v předčítání dospělým, nevidomým a válečným invalidům. Soustavně se věnovala výuce herectví; jejími žákyněmi byly A. Sed­láčková, O. Scheinpflugová, J. Kronbauero­vá, E. Vrchlická, L. Odstrčilová, M. Pačová, M. Májová, A. Iblová, M. Vintrová-Bečvářo­vá. V posledním roce života vytvořila svou jedinou filmovou roli, Fanku v adaptaci Čap­kova Loupežníka.

Role

Košnerova spol.

Klára (J. H. Mirani: Židovská rodina) – 1882; Bar­ča (V. Pázdral: Lucifer čili Zázračný elixír), Anna (M. Bałucki: Příbuzní) – 1883; Julie (A. Anno: Starý a mladý Kos) – 1884.

Švandova spol.

Olga (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru) j. h., Eponina (J. J. Stankovský dle V. Huga: Bíd­níci) – 1885.

Košnerova spol.

Verunka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i Ludvíkova spol. 1887, Hübnerova spol. 1892), Alena (J. Vrchlický: Noc na Karlštej­ně), Marie (F. Kaiser: Fraška je dobrá medicina) – 1886.

Ludvíkova spol.

Julie (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Mar­kytka (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1887; Nany (A. Fredro: Dámy a husaři), Anička Lukav­cová (L. Stroupežnický: Sirotčí peníze), Mařenka (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský), Akmé (J. Vrchlický: Pomsta Catullova), Vikomt (J.-F.-A. Bayard, Dumanoir: Vikomt z Letoriéru), Mařenka (J. Štolba: Maloměstští diplomati), Ka­čenka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Gabriela de Belle-Isle (A. Dumas st.: Ve stínu koruny aneb Osudná sázka), Emma (F. Cavallotti: Dcera Jefto­va), Feňa (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Laura (B. Bjørnson: Román mladé paní), Coralie (V. Sar­dou: Andrea) – 1888; Eugen (E. Bozděch: Jenerál bez vojska, i ND Brno 1892), Eufrosina (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1889; Marie (L. Schneider: Český dobrovolník a francouzská selka), Nora (H. Ibsen: Nora), Pepička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpaciva­gabundus), Esmeralda (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Káťa (V. Krylov: Havrani), Zuzka (G. Preissová: Gazdina roba) –1890; Boženka (F. F. Šamberk: Podskalák) – 1891.

ND Brno

Bětka (A. Jirásek: Vojnarka), Marie (J. Neruda: Prodaná láska), Dimitrij (V. Sardou: Fedora), Zu­zana (G. Ohnet: Majitel hutí) – 1891; Alena (A. Jirásek: Kolébka), Zuzana (E. Zola, dram. J. Kühnl: Tereza Raquinová), Petr (L. Stroupežnický: Zvíkov­ský rarášek), Božena (F. X. Svoboda: Směry živo­ta), Alma (H. Sudermann: Čest) – 1892.

Hübnerova spol.

Justina (F. F. Šamberk: Břinkalovy trampoty), Jeanne (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Dorotka (J. N. Štěpánek: Čech a Ně­mec), Marie Mirská (M. Bałucki: Klub mládenců), Josefina (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Ba­ruška (L. Stroupežnický: Zkažená krev, i ND 1895), Běta Mühlbergová (L. Fulda: Ztracený ráj) – 1892; Lubočka (I. I. Mjasnickij: Zajíc), Hana (S. H. Mo­senthal: Debora) – 1893; Marie (H. Sudermann: Domov), Jechiel (J. Vrchlický: Rabínská moud­rost) – 1894; Signe (B. Bjørnson: Bankrot), Po­pelka (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě) – mezi 1892–94.

ND

Réza (J. Kvapil: Bludička), Augusta (H. Sudermann: Čest), Markéta (L. Stroupežnický: Zvíkovský rará­šek) – 1896; Kristýna (týž: Naši furianti) – 1897; Kačenka (J. Nestroy: Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek), Rosava (J. K. Tyl: Strakonic­ký dudák), Žanka Hrdličková (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Boudová (V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast), Mařenka Doškářová (B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina), Frosina (Molière: Lakomec) – 1898; Hanka Schälová (G. Hauptmann: Forman Henčl), Feodora (R. Heuberger: Ples v opeře), Zu­lika (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Míny (J. Štolba: Na letním bytě), Paula (J. Offenbach: Trebizondská princezna), Nadia (J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Mici Schlagerová (A. Schnitzler: Milková­ní) – 1899; Bábi (V. Štech: Třetí zvonění), Bětuška (J. K. Tyl: Paličova dcera), Akulina (L. N. Tolstoj: Vláda tmy), Šafářka (F. X. Svoboda: Čekanky) – 1900; Rozára (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Hedvi­ka (G. Hauptmann: Hanička), Jo (H. Heijermans: Naděje) – 1901; Leontyna Carminova (M. A. Šimá­ček: Ztracení), Paní Žofka (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Puck (W. Shakespeare: Sen noci svatojanské), Katuše (Molière: Preciosky), Anna Andrejevna (N. V. Gogol: Revisor), Jelena Nikola­jevna Krivcova (M. Gorkij: Měšťáci) – 1902; Eva (G. Preissová: Gazdina roba), Toinetta (Molière: Zdravý nemocný), Tonička Králencová (F. A. Šu­bert: Drama čtyř chudých stěn), Madlenka (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena), Kornelia Poissardová (E. Boz­děch: Jenerál bez vojska), Barča (J. Štolba: Závěť) – 1903; Dorina (Molière: Tartuffe), Marie Strouha­lová (M. A. Šimáček: Svět malých lidí) – 1904; Paulina (W. Shakespeare: Zimní pohádka), Marie (týž: Večer tříkrálový), Klásková (A. Jirásek: Lu­cerna) – 1905; Marta (J. W. Goethe: Faust) – 1906; Natalia Ivanovna (A. P. Čechov: Tři sestry), Paní Warrenová (G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové), Chůva Orestova (Aischylos: Oresteia) – 1907; Mráčková (A. Jirásek: Samota), Maryšina babička (A. a V. Mrštíkové: Maryša) – 1908; Markytánka (F. Schiller: Valdštejn) – 1909; Slečna Hesselová (H. Ibsen: Opory společnosti), Kořenářka (A. Ji­rásek: Pan Johanes), Paní Dulská (G. Zapolska: Morálka paní Dulské), Madlena Vojnarová (A. Ji­rásek: Vojnarka) – 1910; Šafářka (B. Viková-Ku­nětická: Representantka domu), Juliana Tesmano­vá (H. Ibsen: Hedda Gablerová), Paní Žofka ze Zderazu (A. Jirásek: Jan Hus), Anna Pavlovna (L. N. Tolstoj: Živá mrtvola) – 1911; Alina Solnes­sová (H. Ibsen: Stavitel Solness), Čarodějnice Be­ryluna + Sousedka Berlingotová (M. Maeterlinck: Modrý pták), Lízalka (A. V. Mrštíkové: Maryša), Drahomíra (F. Langer: Svatý Václav) – 1912; Hon­zova máma (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Soukupová (F. X. Svoboda: Směry života), Ella Rentheimová (H. Ibsen: John Gabriel Borkman), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Moravcová (F. A. Šubert: Jan Výrava, Divadlo v Šárce), Paní Kateřina Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dcera), Babička Kajlíková (B. Viková-Kunětická: Přítěž) – 1913; Alžběta (P. Claudel: Zvěstování), Eva (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Neodbylská z Neodbylic (A. Fredro: Dámy a husaři) – 1914; Chůva Faidřina (Euripides: Hippolytos), Slečna Růžena (F. Šrámek: Léto) – 1915; Chůva Julii ­na (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Veronika (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Paní Čiperná (W. Shakespeare: Jindřich IV.) – 1916; Marie Dub­ská (L. Stroupežnický: Naši furianti), Lucie + Mara Nikšina Benoša + Paní Mare (I. Vojnović: Dubrov­nická trilogie) – 1917; Helena Alvingová (H. Ibsen: Strašidla), Kociánová (J. Kvapil: Oblaka), Kněž­na Anežka (J. Hilbert: Falkenštejn) – 1918; Marfa Ignátěvna Kabanova (A. N. Ostrovskij: Bouře) – 1919; Fanka (K. Čapek: Loupežník) – 1920; Nána (týž: R. U. R), Paní Lepicová (J. Renard: Modlář­ka), Volumnia (W. Shakespeare: Koriolan), Gina Hjalmarová (H. Ibsen: Divoká kachna) – 1921; Paní Helsethová (týž: Rosmersholm), Chrobačka (J. a K. Čapkové: Ze života hmyzu), Mlynářka na Dolním mlýně (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena), Paní Bergmanová (F. Wedekind: Procitnutí jara), Bran­dova matka (H. Ibsen: Brand) – 1922; Helena Kostarovičová (F. X. Šalda: Dítě), Matka (J. Sło­wacki: Balladyna), Matka (L. Pirandello: Šest postav hledá autora), Paní Pernellová (Molière: Tartuffe) – 1923; Prostaková (D. I. Fonvizin: Ma­zánek), Paní Mařáková (J. Hilbert: Vina), Runa (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Anna z Warten­berka (A. Dvořák: Bílá Hora) – 1924; Paní Frola (L. Pirandello: Každý má svou pravdu), 1925; Oino ­na (J. Racine: Faidra), Barbora Křepelová (J. Štol­ba: Peníze), Marta Owen (E. O’Neill: Anna Chris­tie) – 1926; Jela (I. Vojnović: Ekvinokce) – 1927; Paní Phelpsová (S. Howard: Mateřství paní Phelp­sové), Anna Semjonovna Islájeva (I. S. Turgeněv: Měsíc na vsi), Lizaveta Prokofjevna Jepančinová (F. M. Dostojevskij, dram. B. Putjata: Idiot) – 1928; Paní Wolffová (G. Hauptmann: Bobří kožich), Peštová (F. Langer: Velbloud uchem jehly), Paní Tabretová (W. S. Maugham: Posvátný plamen) – 1929; Varvara Petrovna Stavroginová (F. M. Dosto­jevskij, dram. F. Götz: Běsové), Paní Amos Evan­sová (E. O’Neill: Podivná mezihra), M. Dobromila Rettigová (A. Jirásek: M. D. Rettigová) – 1930.

Teatralia

Mé první vystoupení, Praha–Brno. List vydaný k li­dovým slavnostem divadelním [...], 1896, s. 7; Jak jsem se dostala k Národnímu divadlu a jak jsem se stala recitátorkou, Osvěta 46, 1916, s. 109–116; Jak studuji roli, České divadlo 1, 1917, s. 5–7 → Listy z dějin českého divadla II, 1954; Pevný základnísloup ND [K. Šimanovský], Národní listy 18. 5. 1918; O dnešním stavu divadel, tamtéž 24. 9. 1920, příl.; Zpověď M. H.-Slatinské, Lidové noviny 7. 8. 1931 [psáno 14. 4. 1896].

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 146-3915 Slatina n. Zdobnicí, matrika narozených 1857–1875, s. 109. MZA: Sbírka matrik, 12079 Uherské Hradiště, ma­trika oddaných 1866-1902, fol. 217 [11. 2. 1893]. NMd: pozůstalost. ■ K. H. Hilar: M. H., Divadlo 9, 1910/11, s. 213n. → O divadle, 2002; K. M. Č. [Ča­pek Chod]: Třicetiletí umělecké činnosti M. H., Zvon 11, 1910/11, s. 333n.; J. J. Bor: M. H., Lumír 40, 1912, s. 229–236, 259–263 → Cestou k jevišti, 1927; m. [M. Majerová]: Pohádky paní M. H., Prá­vo lidu 6. 2. 1916; F. Šorm: Umělecký profil hereček Národního divadla, 1918, s. 26–28; B. Viko­vá-Kunětická: M. H., Vyznání, 1919, s. 212–218; jv. [Vodák]: Naše M. H… + Třetí ze tří, Jeviště 1, 1920, s. 589–593; K–ček [J. Kodíček]: Čtvrtstoletí M. H., Tribuna 29. 12. 1920; L. Odstrčilová: Jubileum M. H., Divadlo 1 (8), 1920/21, č. 4; J. Honzl: Studie o hereckém výrazu M. H., Divadlo 2 (9), 1921/22, č. 2, s. 3n. → K novému významu umění, 1956; m. [M. Majerová]: M. H., Rudé právo 12. 1925; A. Veselý: Hovory s herci, 1926, 59–67●; 30 let v ND: jv. [Vodák], České slovo 14. 2. 1926; V. Tille, Prager Presse 14. 2. 1926; K. Čapek, Lidové noviny 17. 2. 1926 → Divadelníkem proti své vůli, 1968; E. Konrád, Národní a Stavovské divadlo 3, 1925/26, č. 23, s. 3n.; K. Engelmüller, in sb. Nové české diva­dlo 19181926, 1927, s. 98–105 → O slávě herec­ké, 1947●; -dv [J. Rydvan]: Varšavský zájezd pí H., Československé divadlo 11 (6), 1928, s. 20; K. En­gelmüller: M. H., 1928; M. Nováková: Naše hereč­ky. M. H., Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 234n.●; 35 let v ND: jv. [Vodák], České slovo 15. 2. 1931 → Tři herecké podobizny, 1953 [zde další stati a úryvky z kritik]; ZW., Prager Presse 17. 2. 1931●; nekrology: A. M. P. [Píša], Právo lidu 6. 8. 1931; d, Lidové noviny 6. 8. 1931; B [E. Bass], tamtéž; J., tamtéž; K. Čapek, tamtéž → Divadel­níkem proti své vůli, 1968; J. Kvapil, tamtéž → O čem vím, 1932; nesign., Prager Presse 6. 8. 1931; jv. [Vodák], České slovo 6. 8. 1931; O. Fischer, Li­dové noviny 8. 8. 1931, ráno; M. Rutte, Národní listy 9. 8. 1931; Z. Bořek-Dohalský, Lidové noviny 9. 8. 1931, ráno; K. H. Hilar, Národní politika 11. 8. 1931 + Národní divadlo 9, 1931/32, č. 1; M. Lede­rer, Československé divadlo 14 (9), 1931, s. 250●; O. F. [Fischer]: Tryzna za M. H., Lidové noviny  27. 9. 1931, ráno; M. Rutte: M. H., in sb. Nové české divadlo 19301932, 1932, s. 85–90; R. Deyl: Herečka pravdy, Sláva – tráva, 1938, s. 205–231; K. Brožová: Moje vzpomínky, rkp., 1939, v ma­jetku rodiny; M. Rutte: Démon mateřství a země, Mohyly s vavřínem, 1939, s. 226–242 → sb. Žena v českém umění dramatickém, 1940, a Šest podob českého herectví, 1947; S. Lom: Svět na divadle a kolem něho, 1942, s. 223–227; R. Nasková: He­rečka života, Národní divadlo 21, 1945/46, s. 656n. E. Vrchlická: M. H., Divadelní zápisník 1, 1945/46, s. 159–171 + Cestou necestou, 1946, s. 30–54; G [F. Götz]: Vzpomínka na M. H., Národní osvobo­zení 10. 7. 1946; jtg [J. Träger]: Požehnaná mezi herečkami, Svobodné slovo 11. 7. 1946; R. Nasková: Malá kronika dnů, 1947, s. 51–56; O. Scheinpfugo­vá: Český román, 1948, s. 41–46; F. Götz: Tvůrčí příklad M. H., Divadlo 7, 1956, s. 667–671; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 87, 112, 168–170, 222 + Čtyři herečky, 1967, s. 156, 162; M. Paříková: M. H. Pokus o zachycení zrodu hereckého typu, dipl., FF UK 1969; rM [V. Müller]: M. H. o svém filmování, Záběr 3, 1970, č. 6, s. 7; J. Kronbaue­rová: Hodiny pod harlekýnem, 1973, s. 29–34; E. Kohout: Divadlo aneb Snář, 1975, s. 58n., 68–86, 101–116; L. Pešek: Tvář bez masky, 1976, s. 94n., 151, 194, 249, 250; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1978, s. 109n.; DČD III; DČD IV; H. Konečná a kol.: Herečka země a nebes, Čtení o Národním divadle, 1983, s. 118–129; L. Klosová: M. H., Rychnov n. Kn. 1985 + Život za divadlo. M. H., 1986 [se soupisem rolí a zvuk. záznamů]; O. Scheinpflugová: Byla jsem na světě, 1988, s. 37–46; L. Klosová: Jevištní řeč a umělecké čtení M. H., in sb. Jevištní řeč a ja­zyk dramatu, eds. L. Klosová, L. Kopáčová, 1990, s. 36–44; Z. Sílová: Komedianti na českém jevišti, Disk č. 28, 2009, s. 46–50. ■ Masaryk, NDp, Otto­-dod, PBJ; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 297–303

Autor: Klosová, Ljuba