Hübner, Václav

Václav
Hübner
11. 6. 1857
Praha
7. 1. 1920
Praha
Divadelní ředitel, režisér, herec, novinář.

Otec Josef H. byl pomocným inženýrem u stát­ní dráhy. H. studoval na lékařské fakultě praž­ské univerzity od 1875 do 1881 (absolvoval jedenáct semestrů), za účast v tzv. chuchelské aféře (střet českých vlastenců s německými buršáky) byl vyloučen. Věnoval se pak hlav­ně osvětové práci a žurnalistice. 1882 založil v Praze časopis Hlasy vysokých škol, rok nato orgán severočeské menšiny Hlasy z Po­labí (později Český sever), který redigoval do 1886. Jako předseda Akademického čte­nářského spolku se intenzivně zúčastňoval společenského i divadelního dění. Své vzdě­lání i řečnický talent dal do služeb národně a sociálně uvědomovací práci v českém Pod­krušnohoří; za jeden svůj článek byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení. 1886–91 působil po boku kritika J. Merhauta v redakci brněn­ské Moravské orlice, přispíval i do dalších listů (např. Česká Thalia). 1889–91 byl jedna­telem Družstva Českého národního divadla v Brně, 1890 inicioval převod vedení divadla do režie družstva. S první ženou Annou se po­dílel na činnosti brněnských ochotníků, kteří pod jeho vedením napomohli po náhlé smrti ředitele P. Švandy st. v lednu 1891 dokončit zkrácenou sezonu zdejšího ND. V dubnu 1891 byl zvolen ředitelem prvního stálého brněn­ského souboru, který zahájil činnost v září t. r. Na funkci rezignoval v dubnu 1892. Když mu družstvo nepovolilo stavbu letní arény, a zma­řilo tak možnost celo ročního provozu brněn­ského divadla, požádal o koncesi pro Moravu. 1892 založil vlastní činoherní společnost na­zvanou České lidové divadlo. Udržel ji pouze dva roky; odchod čelných herců a finanční problémy jej přiměly v listopadu 1894 soubor rozpustit. Ještě 1895 žádal o obnovení konce­se (uváděl, že převzal hereckou družinu vede­nou A. Dobrovolným, dosud působící v Libni, s níž spolupracoval). Vlastní společnost však už zřejmě provozovat nehodlal, neboť nedlou­ho po udělení koncese žádal o její převedení na A. Dobrovolného. 1891 ovdověl a 1893 uzavřel druhý sňatek s herečkou Marií Slatin­skou (vl. jm. Rufferovou). Přesídlil do Prahy a pracoval v redakci deníku Národní politika až do své smrti. Pochován je na Olšanských hřbitovech.

První manželka Anna (roz. Justová, 1861 – 15. 7. 1891 Adamov) působila v osvětové a cha­ritativní činnosti. Byla literárně činná, v Brně podnítila založení almanachu O lidské bídě (později vycházel pod názvem Chudým dě­tem). Jako zdatná ochotnická herečka vypo­máhala v sez. 1890/91 v představeních brněnského ND (Eva, Preissová: Gazdina roba; Jenůfa, táž: Její pastorkyně; Ofélie, Shakespeare: Hamlet; Claire, Ohnet: Majitel hutí; Julie, Pip­pich: Ve veřejném životě). Zemřela ve třiceti letech na srdeční vadu.

Ve funkci uměleckého ředitele brněnského ND se H. soustředil na vybudování činoher­ního ansámblu (vedení zpěvohry přenechal kapelníku F. Jílkovi), jehož nové členy vy­bíral z českých cestujících společností. Jako nástupce renomovaného P. Švandy ze Semčic, činného v Brně 1886–91, a jako ředitel dosud nevybaveného divadla (chyběla mj. knihovna, fundus) neměl snadnou pozici. Po zkušenos­tech ze severočeského pohraničí bystře odhadl, jak silně může divadlo působit v moravském prostředí, zčásti zgermanizovaném, zčásti ještě divadelně neprobuzeném. Správně předpoklá­dal, že odezvu by tu mohlo mít divadlo a dra­ma realistické. Zahájil Jiráskovou Vojnarkou a z původních novinek tohoto směru uvedl ještě Svobodovy Směry života (1892). Také skladbu souboru přizpůsobil svému umělec­kému záměru. Ze Švandových herců převzal manžele Ryšavých a F. Syřínka, nově získal R. Inemanna, J. Vávru, K. Želenského, tragéd­ku K. Brožovou a jejího manžela, charakter­ního komika K. Brože, manžele Chlumských, O. Stropnickou a jejího budoucího manžela J. K. Splavce, J. Vilhelma, který se s A. Chlum­ským dělil o režii. Angažoval M. Slatinskou, začínajícího R. Schlaghammera (hrál tu pod pseud. Grosse) ad. Sám také občas hrál a re­žíroval. Repertoár budoval hlavně na soudobém českém dramatu (Jirásek: Vojnarka, Ko­lébka; Vrchlický: Noc na Karlštejně, Pomsta Catullova, Rabínská moudrost, Bratři; Strou­pežnický: Zvíkovský rarášek, Zkažená krev; Svoboda: Směry života, Márinka VálkováÚtok zisku; Štolba: Závěť; Šamberk: Břinka­lovy trampoty, Jedenácté přikázání, Karel Havlíček Borovský). Z cizích dramatiků uváděl M. Bałuckého (Klub mládenců), E. Zolu (Tereza Raquinová), H. Sudermanna (Čest, Domov), L. Fuldu (Ztracený ráj), V. Krylova (Medvěd námluvčím), G. Ohneta (Majitel hutí). Z velké části šlo o hry ohlašující svou sociál­ní tendencí i uměleckým zpracováním nástup realistické či naturalistické estetiky. S drama­turgií a herectvím stylově korespondovala re­žie, usilující o realistickou výpravu, kostýmy (historické a lidové kroje), i aranžmá početné komparserie, pro niž byli nezřídka najímáni místní dobrovolníci. Podobné snahy byly teh­dy na moravském venkově zcela výjimečné.

H. společnost, s úspěchem vystupující v Olo­mouci (zde měla svou první stagionu na pod­zim 1892, znovu 1893), Prostějově, Přerově, Litovli, Velkém Meziříčí, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Třebíči aj., byla ve své době nejzdatnější a nejlépe vedenou cestující družinou na Moravě. Herci byli solidně place­ni, H. od nich vyžadoval zodpovědnou práci, ale i důstojnou reprezentaci hereckého stavu na veřejnosti. I nadále podporoval české zá­jmy a téměř na všech štacích dával představe­ní ve prospěch vlasteneckých účelů (podpora českých škol apod.).

Po tři desetiletí se jako rádce, školitel a prv­ní kritik podílel na formování hereckého umě­ní své druhé manželky, z níž pod jeho vede­ním vyrostla z provinční naivky realistická herečka.

Teatralia

Karel Šimanovský, Světozor 33, 1898/99, s. 58n.; J. A. Prokop, podnikatel I. divadelní společnosti české pro venkov, Divadlo 12, 1913/14, s. 1n., 29n., 48n., 61n., 81n., 133n., 157n., 175n.

Režie

T. de Banville: Gringoire, V. K. Klicpera: Divotvor­ný klobouk – ND Brno 1891.

Hübnerova spol.

L. Fulda: Ztracený ráj – 1892; J. Vrchlický: Bratři – 1893; H. Sudermann: Domov – 1894.

Role

Faltysova spol.

J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, i Pokor­ného spol. 1886) j. h. – 1884/85.

ND Brno

Pierre Gringoire (T. de Banville: Gringoire), [?] (A. M. Šimáček: Svět malých lidí) – 1891.

Hübnerova spol.

Kraus (L. Fulda: Ztracený ráj), Šlapák (L. Strou­pežnický: Zkažená krev), Hudeček (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský) – 1892; Hefterding (H. Sudermann: Domov) – 1894.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, PE N21, matrika narozených fary u sv. Petra 1853–1858, s. 372. NA: fond Poli­cejní ředitelství I, konskripce, kart. 178, obr. 491. MZA: Sbírka matrik, 12079 Uherské Hradiště, matrika oddaných 1866–1902, fol. 217 [2. sňatek, 11. 2. 1893]; fond B 40, kart. 504 [koncese]. LA PNP: osobní fond, inventář → K. Bílek, 1981.■ nesign., Moravská orlice 11. 2. 1890 [návrh správní změ­ny]; F. Dlouhý: Zpráva jednatelská za správní rok 1891..., tamtéž 10.–14. 4. 1892; Výroční zprá­va Družstva českého národního divadla v Brně za dobu od 5. května 1901 do 26. května 1902 [Brno 1892]; Nový podnik divadelní, Dalibor 14, 1892, s. 283; divadelní anonce a referáty, in Na­šinec 1892–1894, 21. 9., 23., 26. a 30. 10. 1892 [v Olomouci]; Národní divadlo v Brně r. 1891/92, Moravská orlice 9. a 10. 3. 1893 [H. demise]; nesign.: Rozpuštění společnosti Hübnerovy, Besed­ní listy 3, 1894/95, s. 26n.; J. Merhaut: Dvacet let brněnského divadla, Moravská orlice 18. 12. 1904 → Výbor z feuilletonů, [1909]; K. Šípek, nekrolog, Národní politika 30. 1. 1920; R. Deyl: Sláva – tráva, 1938, s. 206; K. Brožová: Moje vzpomínky, rkp.,1939, v majetku rodiny; J. Šácha: Dějiny kočovných divadelních společností na Moravě ve druhé po­lovině XIX. století, dis., FF MU 1953, s. 323–327; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 170n.; J. Šte­fanides: České divadelní společnosti a jejich reper­toár v Olomouci v letech 18681920, dipl., FF UP 1977; Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I, red. J. Stýskal, 1981, s. 88, 106n.; L. Klosová: Život za divadlo. Marie Hübnerová, 1986, s. 34–48; P. Marek: Prostějovská divadelní kultura v 19. století, rozmn., Prostějov 1990. ■ Nekrolog Anny H., Česká Thalia 5, 1891, s. 265. ■ EDS, PBJ; Buchner, Brno, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 295–297

Autor: Klosová, Ljuba