Hraše, Jan Karel

Jan Karel
Hraše
2. 4. 1840
Rataje u Bechyně
6. 5. 1907
Náchod
Dramatik.

Syn mlynáře. Vychodil obecnou školu v rodiš­ti a po německé hlavní škole v Krumlově [Český K.] gymnázium v Písku (1853–61), na uni­verzitě v Praze studoval historii, archeologii (žák J. E. Vocela) a zeměpis. Od 1864 učil na reálce v Litoměřicích, od 1868 v Náchodě na nižší reálné škole, která byla 1871 změněna na školu měšťanskou a H. se stal jejím ředi­telem. 1873 byl jmenován okresním školním dozorcem v Novém Městě n. Metují, od 1889 působil opět v Náchodě jako ředitel chlapec­ké obecné a měšťanské školy. Celý život se zabýval archeologií (prozkoumal řadu pohan­ských pohřebišť) a historií (pořádal náchod­ský městský archiv, založil městské muzeum a stal se jeho kustodem, zastával funkci c. a k. konzervátora Hradeckého, Chrudimského a Čáslavského kraje). Výsledkem dlouholeté­ho studia byly obsáhlé Dějiny Náchoda (1895), s regionem byla spjata i jeho činnost folklo­ristická (záznamy přísloví, pověr, povídaček a zvykosloví, publikované v časopise Český lid) a beletristická, navazující na zájem o pro­jevy lidového vypravěčství, hlavně pohádku a pověst.

Od sedmdesátých let se přiklonil k tvorbě pro mládež s výrazně výchovným zaměřením (bajky, povídky zobrazující epizody z minu­losti kladského pomezí, drobné exemplární příběhy ze života dětí), jejíž součástí byly též divadelní hry na pohádkové a historické moti­vy regionálního charakteru psané přímo na vý­zvu kolegů-učitelů pro potřeby školních před­stavení. Zřetelným záměrem tu bylo uplatnit co nejvíce žáků v sólových rolích i v hromad­ných scénách, často též vloženým zpěvem známých písní, rytmickým vystoupením nebo v závěrečném živém obrazu. Společným téma­tem všech her lokalizovaných na Náchodsko nebo do blízkého Podkrkonoší byla konečná odměna chudých, ale pracovitých, poctivých, vlastenecky smýšlejících a křesťansky soucit­ných venkovanů a jejich dětí za dobré skutky. V pohádkových hrách (Krasata, královna víl a lesních panen v lesích vodolovských, Krakonoš) ji poskytuje nadpřirozená bytost, v do­jemné epizodě z prusko-rakouské války 1866 Láska k vlasti hraběnka, matka padlého prus­kého důstojníka, jemuž chudé české děti uleh­čily hodinu smrti. Ve své době byly H. hry velmi oblíbeny (např. 1884 se Krasata hrála jako školní představení ve více než dvaceti obcích severovýchodních Čech). V počátcích své literární dráhy uveřejnil H. časopisecky pětiaktovou rytířskou smutnohru Bohuš a Bo­žena čili Otcův zločin, situovanou do rodného kraje za dob krále Jana. Divadelními ochot­níky v Náchodě, Jaroměři, Polici n. Metují a Velkých Svatoňovicích byla později uváděna s titulem Petrova vina.

Hry

Bohuš a Božena, t. in Lužničan [Tábor], 1869, s. 8 a pokr., ochotn., i s tit. Petrova vina; Krasata, krá­lovna víl a lesních panen v lesích vodolovských, Nové Město n. Metují, ochotn. představení uči­telského sboru 1884, i t. (úprava t. 1905); Láska k vlasti, žáci obecné školy v Krčíně 1884, t. 1885 (úprava t. 1905); Krakonoš, ochotn. 1886, i t. (úpra­va t. 1905).

Prameny a literatura

Nesign., ref. Krasata, Posel z Budče 15, 1884,s. 188●; ref. Láska k vlasti: F. V. Kodym, Komenský 12, 1884, č. 31n.; -aue- [H. Pittauer], Literární listy 5, 1884, s. 193●; ref. Krakonoš: nesign., Posel z Bud­če 16, 1885, s. 885; -aue- [H. Pittauer], Literární listy 7, 1886, s. 269●; nekrology: Náchodské lis­ty 11. 5. 1907, příl. Stráž na kladském pomezí; F. V. [Vykoukal]: Osvěta 37, 1907, s. 566n.●; nesign.: J. K. H., všestranný pracovník svého kraje, Národní osvobození 4. 5. 1927. ■ LČL, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 295–297

Autor: Lantová, Ludmila