Hovorka, František Ladislav

František Ladislav
Hovorka
19. 11. 1857
Březnice u Blatné
5. 1.1917
Steinhof (Vídeň–S., Rakousko)
Novinář, překladatel.

Pokřtěn František Xaver, Ladislav je přijaté jméno vlastenecké. – Otec byl truhlář, mat­ka dcerou obuvníka. Obecnou školu vychodil v Březnici, gymnázium v Klatovech (1869–77). Už na gymnáziu publikoval drobné povídky v regionálním týdeníku Šumavan. Po maturitě se zapsal na práva na pražské německé uni­verzitě, po jejím rozdělení na českou a ně­meckou (1882) se stal jedním z prvních žáků české filozofické fakulty. Studoval slovanské jazyky, zejména polštinu a srbochorvatštinu, byl aktivním členem i funkcionářem vysoko­školských spolků (Akademický čtenářský spo­lek; literární řečnický spolek Slavia; Spolek jihočeských akademiků Štítný), později byl členem Umělecké besedy a Matice divadel­ní (od 1881 funkcionář výboru). K propagaci slovanského písemnictví založil 1879 beletris­tický ilustrovaný měsíčník Ruch a dva roky ho redigoval. 1880–84 vlastním nákladem vy ­dával a redigoval Divadelní listy, při nichž za­ložil knižnici Divadelní svět (1880–83), kde uveřejňoval vedle českých dramat zejména překlady z polštiny. Po vzniku nového staro­českého politického deníku Hlas národa se stal dopisovatelem z říšského německého sněmu v Berlíně (1886–87) a zpravodajem z říšské rady ve Vídni (1889), poté působil dvacet let v pražské redakci. Přispíval do Lumíru, Kvě­tů, Národních listů, České včely, Světozoru, Osvěty, Zlaté Prahy. Zveřejňoval zde dojmy z častých cest po Evropěse zvláštním důrazem na život Poláků a Srbů. 1895 založil vlastní knihkupecký závod, 1897–1904 byl redakto­rem Knihkupeckého oznamovatele. 1901–06 jeho nákladem vycházela edice Moderní auto­ři slovanští, ve které uspořádal spisy M. Gor­kého. Dlouholetá H. snaha o spolupráci čes­kých a polských umělců vyvrcholila 1909, kdy založil Společenský klub česko-polský a byl zvolen jeho předsedou. 1912 redigoval Knihovnu česko-polskou. Za 1. světové války zřídil v Praze Česko-polský sekretariát (1914), za svou slovanskou aktivitu byl perzekvován, 1916 zatčen a uvězněn ve vídeňské posádko­vé věznici. Pro zhoršené nervové onemocnění, jímž trpěl už 1913, byl umístěn do ústavu cho­romyslných ve Steinhofu, kde následujícího roku zemřel. Pohřben je na pražských Olšan­ských hřbitovech.

Veškerá H. spisovatelská činnost byla urče­na jeho zájmem o polskou kulturu. Vedle řady časopiseckých příspěvků publikoval knižně studii Josef Ignác Kraszewski o zakladateli polského historického a sociálního romano­pisectví (přeložil jeho dvoudílný román Po­divínové). Polsky napsal popularizační stať Franciszek Palacký, ojciec narodu czeskie­go či studie Odrodzenie narodu czeskiego a Glos o stosunkach polsko-czeskich. Správě ND doporučoval polské herce a pěvce, čes­kým umělcům zprostředkovával vystoupení na polských jevištích. O současnosti i his­torii polského divadla referoval pravidelně na stránkách novin a časopisů. Především však překládal polské veselohry a frašky, které pak byly uváděny na scénách PD (Słowacki: Mazepa; Grabowski: Kralevič Marko), v ND (Narzymski: Prospěcháři), u divadelních spo­lečností, např. P. Švandy ze Semčic (Zalew­ski: Článek 264) i v ochotnických spolcích. Překlad Słowackého hry Horsztyński, ohlašo­vaný jako benefice herce J. V. Slukova v PD, hrán nebyl a je nezvěstný. Rovněž nezvěst­ná je H. původní pětiaktová komedie z pro­středí pražských velkoměšťanských kruhů Chudí duchem, údajně dokončená 1880 a za­daná ND.

Pseudonymy a šifry

Březničan, Horský, L. Horský, F. L. H., Fr. L. H., -rka

Překlady

J. Słowacki: Mazeppa, PD-NČD 1879; J. A. Fredro: Kaloše, ochotn. Chrudim 1880, t. [1880]; B. Grabowski: Kralevič Marko, PD-NČD 1880; S. Dobrzański: Zlaté tele, t. [1882]; K. Zalewski: Ostrouhali [Spudłowali], ochotn. Hradec Králové 1879, t. [1881]; týž: Článek 264, Švandovo div. 1882; J. Narzymski: Prospěcháři [Pozytywni], ND 1884.

Teatralia

Ivan Turgeněv a jeho dramata, Národní listy 8., 18. a 26. 3. 1879; Słowacki a jeho Mazeppa, tamtéž 13. a 14. 6. 1879; Slovanské látky ve francouzských dramatech, tamtéž 22. 7. 1879; Michal Bałucki a slo­vanské kusy na českém divadle, Pokrok 11. 3. 1880; V divadelním světě polském, Divadelní listy 2, 1881, s. 7, 17, 51, 95.

Prameny a literatura

Národní listy 5. 10. 1879, příl. [zpráva o hře Hor­sztyński]; nesign., tamtéž 6. 1. 1880 [oznámení o do ­končení hry Chudí duchem]; J. V. S. [Sládek]: Lvov­ská Gazeta Narodowa..., Lumír 8, 1880, s. 80, 128; C. M., ref. Článek 264, Divadelní listy 3, 1882, s. 211, 220; D. P. [Panýrek], Třicet pět let práce žur­nalistické českého spisovatele F. H., Máj 11, 1912/13, s. 615●; nekrology: Lidové noviny 9. 1. 1917; Čech 9. 1. 1917; -k-, Topičův sborník 4, 1916/17, s. 240; F. Strejček, Časopis pro moderní filologii 5, 1915–17, s. 400n.; F. V. Vykoukal, Osvě­ta 47, 1917, s. 378●; F. D. Zenkl: F. L. H., Otavan 39, 1919/20, s. 131–133. ■ LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 293–294

Autor: Trávníčková, Markéta