Houdková, Barbora

Barbora
Houdková
16. 7. 1838
Jaroměř
14. 3. 1908
Nová Paka
Herečka.

Roz. Julišová, na cedulích psána s křest. jm. Betty nebo Betti. – Pocházela z měšťanské jaroměřské rodiny, otec byl hodinářským mistrem. Celý život působila u cestujících družin. Poprvé je doložena 1863 u společ­nosti J. Štandery na Moravě, 1865 u ředitele J. E. Kramuela v Příbrami a u E. Zöllnerové. Na podzim 1865 nastoupila do nově založené společnosti P. Švandy ze Semčic, jemuž bylo na zimu zadané staré MD v Plzni. 9. 1. 1866 se v Praze provdala za hereckého kolegu Aloi­se H., s nímž sdílela všechna další angažmá: u A. Štanderové (1866/67), J. E. Kramuela (1867), E. Zöllnerové, P. Švandy st. a J. J. Stan­kovského (1873–75), F. J. Čížka (1876, 1879), znovu u E. Zöllnerové (od 1877), V. Svobody (1878), F. Pokorného (1880–86, 1889–90), J. Pištěka (1887–89), R. Příbramského (1890), L. Chmelenského (1892, znovu od 1895) a K. V. Jelínka (1894). Se Švandovou, Piště­kovou a Pokorného společností strávila ně­kolik zimních sezon v Plzni (1865/66, 1881 až 84, 1887–89) a jednu v Brně (1885/86), po­znalo ji i pražské obecenstvo v letních arénách na Smíchově a na Vinohradech. Po odchodu z Pištěkovy společnosti cestovala od 1890 s menšími družinami po venkovských štacích. Ustavičné putování zhoršovalo její zdravotní stav, počátkem druhé poloviny devadesá­tých let byla nucena pro vážně onemocnění herectví zanechat. S manželem, který rovněž od divadla odešel, se uchýlila do Nové Paky, kde žila až do své smrti.

Herecký repertoár H. tvořily po celých tři­cet let její divadelní činnosti dva okruhy rolí. První zahrnoval chladné a pyšné heroiny, moc­né vladařky, aristokratky a ženy velkého světa (Markéta z Parmy v Goethově Egmontovi, krá­lovna Alžběta v Schillerově Marii Stuartovně, Eva z Losů v Kolárově Mageloně, Gertruda v Shakespearově Hamletovi, Bozděchova cí­sařovna Josefina z veselohry Světa pán v žu­panu a Marie Terezie ze Zkoušky státníkovy). Její ztvárnění panovnic a aristokratek občas asi postrádalo přirozenou noblesu a suverenitu (plzeňský tisk konstatoval příliš občanské podání). Vedle velkých postav z klasické, his­torické a historizující dramatiky hrála salonní dámy ve společenských dramatech a kon­verzačních komediích francouzských auto­rů (Scribea, Sardoua, Ohneta, Feuilleta ad.), k nimž ji předurčoval ztepilý zjev a vzezření zralé ženy; fyzickými danostmi se již v mládí míjela s rolemi naivek a milovnic. Druhý pól jejího herectví tvořily role matron, které začala hrát poměrně záhy, již od poloviny sedmde­sátých let. V tomto oboru představovala jadr­né lidové figury (Jahelková, Tyl: Tvrdohlavá žena; Matka Bartáková, Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík), středostavovské manželky (Alžběta Zajíčková, L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), komické postavy ve fraškách (Paní Kuklová, Angely: Řemeslnická merenda), plebejské hospodské a zelinářky či důvtipné panské a komorné. Byla herečkou užšího výra­zového rejstříku a často se uchylovala ke kon­venční rutině (podle kritik sklouzával její projev do mechaničnosti a stereotypu), avšak spolehlivostí, pílí a pečlivostí patřila k platným silám kočujících společností. U menších dru­žin zastávala ještěna sklonku své dráhy velké role (Arria, Wilbrandt: Arria a Messalina).

Role

Švandova spol.

Mořský kocour (J. W. Goethe: Faust) – 1865; Hele­na Milinská (J. J. Kolár: Don Cesar a spanilá Mage­lona), Markéta z Parmy (J. W. Goethe: Egmont), Astroa (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čárovný závoj), Hospodská (T. Hell dle V. Ducangea: Marnotratný syn aneb Tři dnové ze života karbaníkova), Alžbě­ta (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda Třetího), Paní Naninka (A. Berla: S hloupostí nej­dál dojdeš), Klementina (V. Sardou: Staří mláden­ci) – Plzeň 1866.

Spol. A. Štanderové

Voršila (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ame­riky) – 1866.

Spol. E. Zöllnerové

Amalie (F. Schiller: Loupežníci) – 1869.

Švandova spol.

Paní Potardová (F. Pyat: Hadrník pařížský) – 1873; Paní Jahelková (J. K. Tyl: Rybrcoul, kníže krkonoš­ský) – 1875.

Čížkova spol.

Alžběta Zajíčková (A. L’Arronge: Dcery pana Za­jíčka), Hraběnka Diana (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci) – 1876; Klára (A. L’Arronge: Můj Voj­tíšek) – b. d.

Spol. E. Zöllnerové

Arabella (J. Rosen: Čert), Anna (J. J. Kolár: Dejte mi čamaru!), Rachel (S. H. Mosenthal: Debora), Claire (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senoir, i Svobodova spol. 1878), Kunhuta (V. Há­lek: Záviš z Falkenštejna, i Pokorného spol. 1880), Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i Pokorného spol. 1882), Lucie (G. H. Putlitz: Da­moklův meč), Paní Kuklová (L. Angely: Řemeslnic­ká merenda), Dvorní radová paní Májová (J. Rosen: Mluví ve spaní), Matka Bartáková (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i Pokorného spol. 1882), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuart, i Po­korného spol. 1884), Fama (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) – 1877; Josefina (E. Bozděch: Světa pán v županu, i Pokorného spol. 1882) – 1878.

Čížkova spol.

Mína (A. Dennery, Dumanoir: Starý desátník) – 1879.

Pokorného spol.

Paní Bernardová (A. Belot, A. Daudet: Fourcham ­baultové), Hermina z Armoillu (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen), Adelaida (R. Be­nedix: Něžné příbuzenstvo), Eva z Losů (J. J. Ko­lár: Magelona) – 1880; Paní Barbora Zoufalová (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Hraběnka z Autre­valu (E. Scribe, E. Legouvé: Boj s dámami), Adéla (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Eliška z Kolovrat (M. Krajník: Jan Roháč z Dubé) – 1881; Marie Terezie (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Markýza de Pompadour (A. E. Brachvogel: Nar­cis), Paní Bonperierová (H. Chivot: Nájemníci pana domácího), Marie (J. Rosen: Hubička), Marie Kalousová (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Odetta (V. Sardou: Odetta), Adelaida Skřivanová (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Paní Hugonová (E. Zola, dram. O. Gastineau, W. Busnach: Nana) – 1882; Hraběnka Marie Ludmila (F. A. Šubert: Pro­buzenci), Baronka de Targy (O. Feuillet: Pařížský román), Ulrika (A. Anno: Nevěsta z Amsterodamu), Markéta (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě) – 1883; Sarah Mathesonová (V. Sardou: Vlast), Králov­na Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Baronka de Cambri (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou), Zá­horská (H. Müller: Se stupně k stupni) – 1884; Ana­stazia (F. Ruth: Olymp aneb Jako v nebi), Alžběta Stuartka (L. Stroupežnický: Černé duše) – 1885; Paní Přísná (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně), Clarissa (A. Valabrègue, M. Ordonneau: Doktor a kořenář), Karolina Janáčková (G. v. Moser: Ultimo, i Chmelenského spol. 1896), Perl (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Eliška (R. Kneisel: Náš kos­telník), Avdoťa Mironovna Bělová (A. J. Palm: Náš přítel Něklužev) – b. d.

Pištěkova spol.

Paní Kwiatkowska (M. A. Šimáček: Bez boje) – 1889.

Pokorného spol.

Paní Milínská z Milinova (J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Svatouškové aneb Musí na venek), Paní de Gui-Robert (E. Labiche, E. Martin: Vojanská krev) – 1890.

Chmelenského spol.

Kalousová (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1893.

Společnost V. K. Jelínka

Ludmila (R. Kneisel: Desdemonin šáteček) – 1894; Elisa z Montferatu (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáb­lův podíl), Terezie (K. Laufs, W. Jacoby: Nevěřící Tomáš), Arria (A. Wilbrandt: Arria a Messalina) – b. d.

Chmelenského spol.

Theodora (O. Blumethal: Proces hraběcích dědi­ců) – 1895; Paní Hellerová (J. Kvapil: Bludička), Paní Didierová (T. Barrière, Lambert-Thiboust: Srdce kamenná) – 1896; Slečna z Rudolfi (F. Phi­lippi: Dobrodinci lidstva) – 1897; Kněžna Palicina (L. Chmelenský dle R. H. Savagea: Oficielní žena), Adéla (R. Benedix: Vyloučení studenti) – b. d.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 6610 Jaroměř, mat­rika narozených 1835–1841, fol. 267. ■ Divadelní referáty, in Ohlas od Nežárky 1880–1881; Tábor 1881; Plzeňské listy 1881–1885; A. Javorin: Praž­ské arény, 1958, s. 90 + Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 126, 128, 134 + Umělcové na pouti, 1961, s. 95, 143, 169, 216. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 291–292

Autor: Šormová, Eva