Hostinský, Otakar

Otakar
Hostinský
2. 1. 1847
Martiněves u Roudnice n. Labem
19. 1. 1910
Praha
Estetik, teoretik, kritik.

Syn vrchnostenského úředníka na panství Kin­ských. Školu navštěvoval v Heřmanově Měst­ci, poslední rok v Praze, kde pokračoval ve stu­diích na novoměstském gymnáziu (1857–65) a na univerzitě (z práv po roce přestoupil na fakultu filozofickou), poslední ročník stu­dií filozofie a estetiky absolvoval v Mnichově (1867/68), doktorát získal 1869 v Praze. Poté působil jako hudební a divadelní kritik (Dali­bor, Hudební listy, Pokrok, Politik), byl redak­torem časopisu Lumír (1873–74) a literárních almanachů. 1874–76 pracoval jako vychovatel ve šlechtických rodinách ve Vilémově a Salc­burku. 1876 pobýval v Mnichově a studijně v Itálii (na stipendium ministerstva kultu). Po habilitaci na pražské německé univerzi­tě 1877 (práce Das Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk vom Standpunkte der formalen Aesthetik a Die Lehre von den mu­sikalischen Klängen) byl soukromým docen­tem v oboru dějiny a estetika hudby. Známým se stal obranou díla R. Wagnera. Podpořil Sme­tanovo pojetí opery jako hudebního dramatu (Wagneriarismus a česká národní opera) a no­vé pojetí hudební deklamace bez duality re­citativů a árií (O české deklamaci hudební). Přednášel na Akademii výtvarných umění, 1882–86 na konzervatoři, poté na Umělecko­průmyslové škole. Od 1880 vyučoval na Měst­ské vyšší dívčí škole, kde poznal svou budoucí manželku Zdenku Quisovou (1863–1942, sňa­tek 1889). 1883 byl jmenován mimořádným a 1892 řádným profesorem všeobecné estetiky na české univerzitě. Účastnil se veřejného kul­turního dění; v Umělecké besedě (členem od 1867) organizoval setkání a přednášel i na di­vadelní témata (Divadelní představení ve sta­rých Athénách, 1878; O významu a úkolech ND, 1881; cyklus Drama a divadlo, 1907, aj.). Od 1873 byl členem Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů a Sboru pro zřízení Národního divadla. Redigoval pamětní list Národ sobě vydaný ve prospěch ND (1880), angažoval se při otevření divadla, po dohodě s ředitelem F. A. Šubertem připravoval pro­gram dramatické školy ND, na níž po dobu jejího trvání přednášel (1892–94). Stál u zro­du KČSN (1879), 1893 byl zvolen mimořád ­ným, 1902 řádným členem ČAVU. Zásadní­mi statěmi přispěl do encyklopedických děl (Riegrův Slovník naučný, Ottův slovník nauč­ný) a jako kritik nadále spolupracoval s řadou periodik. Napsal dvě operní libreta: Nevěsta messinská (podle F. Schillera, h. Z. Fibich, prov. ND 1884) a Popelka (h. J. R. Rozkošný, prov. ND 1885). Pochován je na Olšanských hřbitovech.

Jako estetik vycházel z empirické a formál­ní školy Herbarta a Fechnera, analýzu formy uměleckého díla spojoval s důrazem na jeho společenskou funkci, prosazoval nové pojetí přízvučnosti verše, v diskusi o pojetí realis­mu v umění nekladl realismus do protikladu k idealismu jako rozpor pravdy a krásy, ale chápal je jako doplňující se principy.

Kromě hudby a výtvarného umění se vě­noval i teorii divadla; již 1873 napsal studii Darwin a drama. Zásadní prací je Epos a dra­ma, kde drama neřadí mezi literární druhy, ale považuje je za součást divadla, jež je syntézou umění mimického a výtvarného s dramatem a které nazval uměním scénickým. Dramatik podle něj musí znát principy jevištního a scé­nického umění. Vytvořil tak základ pro další vývoj estetiky české divadelní vědy (O. Zich aj.). V pozůstalosti se nachází mnoho excerpt, poznámek a konceptů k dějinám a teorii di­vadla, které systematicky shromažďoval a vy­užíval při přednáškách.

Studie

Wagnerianismus a česká národní opera, Hudeb­ní listy 1, 1870, č. 5–12; Richard Wagner, 1871; Darwin a drama, Lumír 1, 1873, s. 311–314; Das Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk vom Standpunkte der formalen Aesthetik, Leipzig 1877, čes. in Hostinský o hudbě, 1961; Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin umění, 1877; Divadelní představení ve starých Athénách, Lumír 6, 1878, s. 326–328, 341–344, kn. 1884; Epos a drama, Květy 13, 1881, d. 2, s. 201–209, 709–722, kn. ed. F. Strejček, 1911; O významu a úkolu ND i o pří­pravách k jeho otevření, Pokrok 8. a 9. 3. 1881 [komentovaná H. rozprava v Čes. klubu 6. 3. 1881]; O české deklamaci hudební, Dalibor 4, 1882, s. 3n., 9n., 17–19, 25n., 41n., 49n., 59n., 73n., 81n., 89n., 137n., kn. 1886; Slovo o našem ND, Osvěta 13, 1883, s. 1134–1146; Krištof Vilibald Gluck, 1884; O melodramatu, Lumír 13, 1885, s. 55–57, 71–74; O klassifikaci uměn, Athenaeum 7, 1889/90, s. 129–139; O realismu uměleckém, Květy 12, 1890, d. 2, s. 213–231, 466–479, 601 až 620, i kn.; O dramatické škole ND, Lumír 20, 1892, s. 385–388; Čtyři rozpravy, 1894; Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, 1901, dopl. vyd. 1941; O socialisaci umění, 1903; Umění a společnost, 1907; Antonín Dvořák ve vý­voji naší dramatické hudby, 1908. ■ Výbory: O umění, ed. J. Císařovský, 1956; Hostinský o hud­bě, vyd. M. Nedbal, 1961; Myšlenky o českém dramatu, Estetika 8, 1971, č. 2; Studie a kritiky, eds. D. Holub, H. Hrzalová, L. Lantová, 1974; O divadle, ed. M. Jůzl, 1981; Z hudebních bojů let sedmdesátých a osmdesátých, ed. E. Vítová, 1986.

Prameny a literatura

Bibliografie prací O. H., Česká mysl 8, 1907, č. 1; Hudební sborník I, 1913. ■ Sb. Prof. dr. O. H., 1907; V. Helfert: Smetanismus a wagnerianismus, 1911●; nesign. [J. Neruda]: O. H., Humoristické listy 25, 1883, s. 348 → Podobizny II, 1952●; nekrology: nesign. [F. X. Šalda], Novina 3, 1909/10, s. 189n. → Kritické projevy VIII, 1956; V. V. Š [Štech], Pře­hled 8, 1909/10, s. 367; J. K. [Kamper], Lumír 38, 1909/10, s. 237; -n-, Zvon 10, 1909/10, s. 272; Kí [F. V. Krejčí], Česká mysl 11, 1910, s. [1n.]; O. Zich, tamtéž, s. [3]–5; Z. Nejedlý, Almanach ČAVU 21, 1911, s. 123–137●; Z. Nejedlý: O. H. Esthetika, 1921 + O. H., 1937; M. Novák: Česká estetika, 1941, s. 96–149; Z. Nejedlý: Z české kultury, 1951; J. Císařovský: Doslov k O. H.: O umění, 1956; K. Svoboda: H. rozbory Shakespearových děl, Divadlo 7, 1956, s. 820n. + O. H. jako badatel o an­tice, Listy filologické 5, 1957, s. 98–103 + Názory O. H. na realismus a tendenci v umění, Filosofický časopis 5, 1957, s. 270–274; A. Scherl: Z minulosti našeho uměleckého přednesu, in Aksenov, Scherl, Vnouček: Kniha o uměleckém přednesu, 1957, s. 45–47; O. Sus: O. H., zkušenost a forma, Host do domu 4, 1957, s. 272–274; J. Zumr: Theoretické základy H. estetiky, Filosofický časopis 6, 1958, s. 301–314; E. Vítová: Neznámé stati O. H. o di­vadelní problematice, Estetika 8, 1971, s. 74n. + O. H. a divadlo, Prolegomena scénografické en­cyklopedie, č. 10, 1972, s. 47–54 + Operní kritiky O. H. z prvního období jeho referentské činnos­ti, in sb. Na křižovatce umění, 1973, s. 377–380; H. Hrzalová in O. H.: Studie a kritiky, 1974; M. Jůzl: O. H. o umění a společnosti, Estetika 14, 1977, s. 243–255 + O. H., 1980 + H. názory na divadlo a drama, in O. H.: O divadle, 1981, s. 141–148; J. Střítecký: O. H. a formální estetika, Opus musi­cum 12, 1980, s. 161–165; E. Holubová: Wagnerovo hudební drama v pojetí O. H., tamtéž, s. 200–203; sb. Pocta O. H., ed. R. Pečman, Brno 1982. ■ ČHS, HD, LČL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 286–288

Autor: Hyvnar, Jan