Hora, František Alois

František Alois
Hora
1. 8. 1838
Svinařov u Kladna
30. 10. 1916
Plzeň
Překladatel, dramatik a libretista.

Pocházel ze selské rodiny, otec záhy zemřel (1841). Základní vzdělání získal na dvoutřídce ve Smečně, absolvoval německou reálku na Starém Městě v Praze (1858) a vysoké uče­ní polytechnické studoval nejprve v Praze (1859–61), poté ve Vídni (1861–62), kam odešel z obav před policejním pronásledováním za účast ve studentském průvodu k hrobům českých spisovatelů na Olšanských hřbito­vech. V Praze navázal celoživotní přátelství s G. Pflegrem Moravským. Po ukončení stu­dií se stal profesorem matematiky, krasopisu a rýsování na soukromém ústavu ve Vídni, od 1864 učil na české reálce v Plzni, 1899 byl penzionován. Napsal několik učebnic a tech­nických příruček. Během působení v Plzni byl jednatelem tamního literárního spolku, pořá­dal přednášky o literatuře a zábavné besedy, přispíval do časopisů.

Literárně debutoval za středoškolských studií 1854 v čas. Zlaté klasy. Psal především drobné humoristické žánry, fejetony, dekla­movánky apod., určené pro spolkové zábavy a merendy, a verše pro děti a mládež, v ruko­pise zůstal životopis P. Chocholouška.

Během studií v Praze hrál s malostranskými ochotníky. Jako dramatik pěstoval menší ko­mické útvary: parodie známých děl (Don César a spanilá Majoléna aneb Požár v San Bartho­lo, Cesta kolem Plzně za 80 minut) a jedno­aktovky (Doktor Heřmánek aneb Vypůjčená žena). O historické drama se pokusil ve hře se zpěvy Žižka pod Přiběnicemi (text nezjištěn)a upravil hru J. N. Štěpánka Obležení Prahy od Švédů. Jako horlivý stoupenec česko-pol­ské vzájemnosti překládal soudobou polskou dramatiku a snažil se ji prosazovat do české­ho repertoáru. Udržoval korespondenční styky s polskými literáty, zejména s překladatelem a dramatikem B. Grabowskim, jehož biografii sepsal a vydal. Jeho původní práce (vesměs pod psedonymem Horymír Vinařovský) i překla­dy polských her byly poprvé uváděny většinou v Plzni na stagionách divadelních společností a počátkem Budilovy ředitelské éry v novém Městském divadle.

Pseudonymy

Horymír Vinařovský, Samuel Šídlo

Hry, úpravy, operní libreto

Petrolej v Kvasovicích aneb Česká Kalifornie, Švandova spol. Plzeň 1867, t. in Česká Thalia 5, 1871, s. 37n., 42; Doktor Heřmánek aneb Vypůjče­ná žena, Švandova spol. Plzeň 1874, t. 1876; dle T. Meyera-Meriana: Tomáš Mydlinka, holič v Bramborově, Švandova spol. Plzeň 1874, t. 1876; Žižka před Přiběnicemi, dle Wachsmanna, Kramuelova spol. Plzeň 1875; Cesta kolem Plzně za 80 minut, Švandova spol. Plzeň 1879; Morduňk při měsíčku aneb Homorfie a její galáni, t. 1876; Don César a spanilá Majoléna aneb Požár v San Bartholo, ochotn. Kutná Hora 1880, t. 1881 s tit. Don César de la Trompéta a spanilá Majoléna. ■ J. N. Štěpá­nek: Obležení Prahy od Švédů aneb Měšťané a stu­denti, t. 1876. ■ Poklad, h. J. Paukner, Pištěkova spol. ND Brno 1885.

Překlady

Morländer: Je blázen, Švandova spol. Plzeň 1868, t. 1869; J. Korzeniowski: Pátý akt, tamtéž 1870 (šifra F. A. H.); B. Grabowski: Spojenci aneb In­teligence v městečku, tamtéž 1880; G. Zapolska: Dressované duše, MD Plzeň 1903; Z. Przybylski: Vstup do světa, tamtéž 1904.

Prameny a literatura

KA: Padesát let činnosti spisovatelské…, Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 107n.; nesign.: F.A. H., Zvon 5, 1904/05, s. 102; Vn: Spisovatelské jubileum v Plz­ni, Máj 3, 1904/05, s. 407; nesign.: F. A. H. ..., Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 575●; nekrology: Li­dové noviny 1. 11. 1916; St., Topičův sborník 4, 1916/17, s. 144●; K. Škába: Literární pozůstalost F.A. H. …, Sborník městského historického musea v Plzni VII, 1922, Plzeň 1923, s. 44–55; A. Javorin: Aréna v Kravíně: repertoár 18681881, rkp., 1960,DÚk; DČD III ■ LČL, Otto; Plzeň, Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 284–285

Autor: Jacková, Magdaléna