Hollmann, Josef František

Josef František
Hollmann
1. 4. 1802
Jičín
12. 8. 1850
Jičín
Dramatik, básník, překladatel.

Psal se též Hollman. – Pocházel z rodiny kotlá­ře, jičínského měšťana. Po gymnaziálních stu­diích v rodišti a Hradci Králové pokračoval od 1818 v Praze na filozofii, od 1820 na právech.

Za účast ve studentských nepokojích byl od­veden k vojsku, odkud jej otec vykoupil. Odešel pak do Vídně a pokračoval ve studiích, která patrně nedokončil. 1826 se oženil a usadil se v Jičíně. Nastoupil jako kancelista krajské­ho úřadu a dopracoval se až na místo krajské­ho komisaře. Pro dokonalou znalost cizích jazyků (mluvil italsky, francouzsky, španělsky, polsky, rusky, anglicky) byl využíván jako tlumočník při návštěvách význačných zahra­ničních hostů (např. ruské velkokněžny Olgy, 1846). V revolučním roce 1848 vstoupil do ná­rodní gardy a stal se čelnou osobností národ­nostního hnutí na Jičínsku. Do konce života byl pak pod policejním dohledem. Zemřel při epidemii cholery.

H. význam spočívá především v překla­dech anglické poezie (J. Macpherson: Ossia­novy básně, 1827; W. Scott: Píseň posledního skotského barda, 1836), jimiž se zařadil k pří­slušníkům preromantického směru české obro­zenské literatury. V původní tvorbě se zaměřil hlavně na drama, psal také verše, které otisko­val časopisecky. Z jeho dramatického díla jsou známy dvě satirické veselohry, Sázka a Zhojení podagry, vydané společněv Jičíně. Další, dnes neznámou veselohru Nebožtík hrabě, cenzura zakázala; týkal-li se zákaz vydání či provedení, se nepodařilo zjistit. Obě hry jsou situ­ovány do prostředí českého maloměsta, které H. důvěrně znal a kriticky nahlížel. Fraška Sázka, modelující obraz českého Kocourko­va a jeho samolibých, omezených obyvatel (ve své zabedněnosti uvěří zprávě o vpádu Turků), koresponduje s „kocourkovskými“ hrami, jichž vznikla v první polovině 19. stol. v Evropě celá řada. Terčem výsměchu ve ve­selohře Zhojení podagry jsou nevzdělaní ves­ničané, maloměstská inteligence a vychytralí podvodníci z hlavního města. H. hry, jejichž předchůdcem jsou některé veselohry Klicpe­rovy (Každý něco pro vlast), představovaly ve své době nejpronikavější pokus o aktuální satirickou komedii. Názorově i stylově zůstaly mimo hlavní proud domácí dramatické tvor­by; vykreslení nešvarů soudobého českého života a vyhrocená satirická nadsázka se ostře vymykaly jak z národně obranářské ideologie, tak z biedermeierovské idyličnosti či roman­tického patosu. Žádná z nich nebyla jevištně uvedena.

Hry

Sázka, Zhojení podagry, t. 1845, společně pod ná­zvem Původní dramatické hry.

Šifra

J. F. P. H**n.

Prameny a literatura

Nesign. [K. Havlíček]: Původní dramatické hry, Pražské noviny 16. 7. 1846; Květy 16, 1850, s. 35 [úmrtí]; J. Plch: Souhvězdí domova, 1960, s. 69; DČD II ■ LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 280–281

Autor: Cesnaková, Milena