Hof, Jaroslav

Jaroslav
Hof
10. 11. 1839
Karlín (Praha-K.)
10. 6. 1906
Praha
Herec, režisér, div. ředitel, překladatel a upravovatel her.

Syn obchodníka a majitele domu. Starší bratr Karel Vít H. (1826–87) byl autorem drobných próz a kulturněhistorických prací; u příle­žitosti kladení základního kamene ND vydal 1868 brožuru Dějiny velkého Národního diva­dla v Praze, popisující dosavadní snahy o tuto reprezentativní národní instituci. – H. nedo­končil středoškolská studia, pomáhal v otcově závodě a od 1856 se věnoval divadlu, nejprve ochotnickému. 1860 se stal členem Prokopovy společnosti, nejpozději 1863 hrál u společnosti Kullasovy řízené J. Štanderou, s jehož nově založenou společností odešel t. r. na Mora­vu a v souboru působil i za ředitelky-vdovy A. Štanderové. Po otcově smrti vedl od 1865 rodinný obchod a znovu začal působit mezi ochotníky v Karlíně. Koncem 1869 získal an­gažmá jako tajemník, režisér a herec u P. Švan­dy ze Semčic. 1870 se oženil s přední členkou Švandova souboru, herečkou Luisou Dvor­skou (vl. jm. Schulhofovou). Koncem 1870 se nakrátko spojil s divadelním ředitelem H. Vicenou a fakticky vedl jeho hereckou společnost. Po rozchodu s ním 1871 získal divadelní koncesi a založil vlastní společnost, která hrála t. r. a 1872 na venkově. Pro letní provoz začal na jaře 1872 budovat (s J. Miku­lášem Boleslavským jako tichým společní­kem) na rozhraní Karlína a Žižkova dřevěnou Arénu Na Komotovce, kterou již 1. června ote­vřel. První letní sezona však skončila napros­tým finančním neúspěchem a H. se pro dlu­hy (6000 zl.) musel dalšího podnikání vzdát. Arénu převzal 1873 J. J. Stankovský, 1874 P. Švanda ze Semčic, oba tu rovněž ztrosko­tali na nezájmu obecenstva. Koncesi, kterou H. vlastnil do 1877, pronajímal postupně J. Fal­tysovi, K. Postlovi a O. Červíčkovi. Sám se uchytil jako pokladník, nápověda a opisovač rolí u Švandovy společnosti (sez. 1872/73), pak se stal koncipientem v advokátních kan­celářích a v osmdesátých letech úředníkem u soudu. Nepřestal se uplatňovat v divadel­ním a kulturním dění: 1877 spoluzakládal Čtenářsko-zábavní spolek Hálek na Žižkově (byl jeho prvním předsedou, často přednášel na jeho kulturních večerech), 1882 se stal předsedou Spolku pro vybudování pomníku V. Hálka v Dolínku, působil v ochotnickém divadle v Karlíně a na Žižkově (spolek Po­krok, scéna ve Štítného ul.). 1891 se stal jako důvěryhodná, veřejně činná osobnost nehonorovaným účetním a pokladníkem První všeobecné záložny na Žižkově, 1896 bylo při revizi zjištěno manko 6000 K, které nevyrov­nal. 1899 odešel s manželkou do Týna n. Vlta­vou, kde do 1902 pracoval jako výpomocný úředník u soudu. Při likvidaci žižkovské zá­ložny 1905 byl obžalován za zpronevěru a od­souzen k šesti měsícům žaláře, v březnu 1906 nastoupil trest a po necelých třech měsících zemřel ve vězeňské nemocnici.

H. stál 1865 u zrodu Sdružení divadla ochot­nického v Karlíně a byl jeho režisérem. Kon­cem 1866 došlo ke sloučení sdružení a místní Měšťanské besedy, v níž ochotníci vytvořili samostatný dramatický odbor (působili v něm mj. J. J. Stankovský a H. celoživotní přítel J. Mikuláš Boleslavský). 1867 byl H. zvolen do výboru, 1889 do funkce režiséra a knihov­níka. Jako herec vynikal hlavně v tragických a charakterních rolích (např. Abraham, Mosen­thal: Debora; Rudolf II., Kolár: Magelona – 1867). Velmi aktivní byl jako režisér (od 1866 např. Janke: Braniboři v Čechách; Mosenthal: Debora; Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor; Klicpera: Jan za chrta dán; Kolár: Mage­lona; Labiche–Michel: Tak se chytají vrány; poslední režií byla veselohra F. Kaisera Bratr honák, 1869). Herecký soubor společnosti H. Viceny za H. uměleckého a režijního ve­dení působil 1870 úspěšně v Litomyšli (v re­pertoáru např. Tyl: Pražský flamendr; Wolff: Preciosa, spanilé děvče cikánské; Birch­-Pfei fferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský).

H. vlastní divadelní společnost hrála 1871–72 v Přelouči, Golčově Jeníkově, Jindřichově Hradci, Týnu n. Vltavou a Vodňanech. V prv­ní polovině 1872, kdy byl H. zaneprázdněn stavbou arény, řídila společnost jeho manžel­ka. V aréně pak režíroval všechny inscenace, vedle Luisy H. překládal a upravoval uváděné hry, uplatňoval se i herecky. Příčinou divác­kého neúspěchu, následného finančního kra­chu a rozpadu společnosti byly patrně výkony nesourodého a nepříliš schopného souboru, složeného z venkovských začátečníků a dopl­ňovaného ochotníky (výjimkou byli L. Hofo­vá, F. Šípek a J. Kubík), snad i volba her ne zcela vhodných pro letní scénu (projevovala se tu možná i H. ctižádost hrát patetické role „vážnějšího“ repertoáru).

H. literární činnost vyplynula z jeho diva­delní praxe. Od konce šedesátých let překládal a upravoval dramatické texty (některé vyšly ve sbírce Divadelní ochotník), vesměs již dříve přeložené starší známé hry oblíbené u lidové­ho publika (J. Nestroye, H. Cuna, A. v. Kotzebua, F. Kaisera, F. Hoppa aj.). V duchu tra­dičního překladatelského úzu je lokalizoval, počešťoval jména osob i míst, do dramatické­ho děje včleňoval narážky na domácí poměry. Napsal několik původních her (texty nezjiš­těny). Historické drama Jan Žižka z Trocno­va a veselohra Starý dobrák byly hrány zřejmě jen u ochotníků. Hru Národní divadlo před sto lety v Praze, zpracovanou podle prózy J. J. Stankovského Vlastencové z Boudy, zadal 1886 ND, které ji nepřijalo.

Hry

Jan Žižka z Trocnova, ochotn. na Žižkově 1884; Starý dobrák, ochotn. na Žižkově v Aréně U Deut­schů 1896; Malí hrdinové, Aréna ve Pštrosce 1870.

Překlady a adaptace

Anon.: Malí hrdinové, t. 1869; J. Nestroy: Roz­pustilí kluci ve škole, t. 1869; H. Cuno: Loupežníci na Chlumu, t. 1869; A. v. Kotzebue: Křižáci ve Sva­té zemi aneb Za živa zazděná jeptiška, t. 1870, s tit. Zazděná jeptiška aneb Zaživa hrob v klášteře Milo­srdných sester, spol. V. Svobody, Brno 1870; anon.: Dcera katova, t. 1870; K. Blum dle J.-F.-A. Bayarda a H. Saint-Georgese: Marie, dcera pluku, t. b. d.; dále vše Hofova spol., Aréna na Komotovce: F. Kaiser: Zchudlý boháč; A. Klingemann: Doktor Faust aneb Nevěsta z pekel; K. Elmar: Židovská hospo­dyně; F. Hopp: Husaři a dětská punčoška; Seidan dle Ph. Galena: Otcova poslední vůle aneb Boj o dědictví – 1872.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1861–1870, kart. 865, sign. 8/6/8/229; 1871–1880, kart. 1240, sign. 8/6/8/8 [konce­se]. ■ Besedník 1872, č. 8; V. Ch.: J. H. a Alois Viesner, Pražské předměstské listy 7, 1894, č. 4, s. 5; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských diva­delních společností, 1930, s. 41; L. Pacák: Opere­ta, 1946, s. 116; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 148–163; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 65, 219 (pozn. 26).

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 274–276

Autor: Lantová, Ludmila