Heintzová, Albína

Albína
Heintzová
1841
Svojetice u Říčan [?]
3. 12. 1865
Mnichov (Německo)
Herečka.

Příjmení psáno též Heinzová, Hainzová, Hein­cová. – Nemanželská dcera klíčnice ve služ­bách hraběte Františka Josefa Jindřicha Schlic­ka, který byl údajně otcem. Herecky ji školila E. Pešková, jež ji také doporučila do privátní­ho Švestkova divadla u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Zde H. debutovala 1857 v úložce dvorní dámy v německém představení Hugova dramatu Ruy Blas. O několik měsíců později začala hrát v německých představeních StD, v českých vystoupila poprvé v tit. roli Mosenthalovy Debory (18. 4. 1858). Ve StD, kde byla angažována pro německá i česká představení, setrvala pouze jeden rok; s čes­kým publikem se rozloučila 10. dubna 1859 a odjela hostovat do Vídně. Následoval roč­ní kontrakt ve Štýrském Hradci. 1860 vedení pražské zemské scény bezvýsledně usilovalo H. získat, do Prahy se vrátila teprve následují­cího roku. Od května do července 1861 usku­tečnila sérii pohostinských vystoupení ve StD a na jeho letní scéně, Novoměstském divadle. Tisk apeloval na její přijetí, jednání o angaž­má ale ztroskotala na gážových požadavcích. Zamířila do Uher, kde strávila rok u němec­kého divadla v Pešti, 1862 přešla do Breslau [Vratislavi] v pruském Slezsku. V létě 1864 hostovala v Mnichově a od října 1865 byla přijata k tamnímu dvornímu divadlu jako tra­gická milovnice. Slibně se rozvíjející umělec­kou kariéru a mladý život H. zakrátko přerva­la smrt, způsobená tyfovým onemocněním.

Mladá začátečnice příjemného zevnějš­ku, lahodného a dojemného hlasu a obdařená značnou dávkou talentu se ve StD rychle pro­sazovala zejména v českých představeních, kde k jejím přednostem patřil dobrý přednes s čistou výslovností češtiny, jež ještě nebyla samozřejmostí. Při debutu v Deboře ji česká kritika přivítala jako potřebnou sílu pro obor tragických milovnic uprázdněný stárnoucí A. Kolárovou a psala o ní jako o nejskvělej­ším zisku českého divadla za posledních deset let. H. uspěla v rolích tzv. sentimentálních tragických milovnic (Amalie ze Schillerových Loupežníků, Julie v Romeovi a Julii, Klára z Goethova Egmonta), po patetické deklama­ci prokázala schopnost rozmarné konverzace ve veselohře (Baronka, Kotzebue: Srnec), ale k hrdinským rolím ještě nedozrála (Johanna, Schiller: Panna Orleánská). V německých představeních zastávala převážně úlohy druhých milovnic, dramatické hrdinky hrála jen výji­mečně (Alžběta v Schillerově Donu Carlosovi). Pohostinské hry 1861 ukázaly, jak se její herec­tví během dvou let vytříbilo a výrazově obohatilo; lépe než tzv. sentimentální milovnice (Ju­lie z Romea a Julie), kde tíhla k sladkobolně plačtivé hlasové manýře, se H. dařilo ztvár­ňovat hrdinky tragické a vypjatě vášnivé (Jo­hanna, Panna Orleánská, Marie Stuartovna). Tento směr se potvrdil za následujícího půso­bení ve Vratislavi, kde už hrála takové úlohy, jako je Lady Macbeth či Lady Milfordová v Schillerově měšťanské truchlohře Úklady a láska. S divadelní Prahou zůstala spojena jen začátkem své krátké umělecké dráhy, pro české divadlo byla zářivou nadějí, již však brzo pozbylo.

Role

Švestkovo div. (ochotníci)

Die Fürstin (A. W. Iffland: Elise von Wahlberg) – 1858.

StD

Ernestine (R. Benedix: Ein Lustspiel), Ida (G. Frey­tag: Die Journalisten), Elisabeth von Valois (F. Schil­ler: Don Carlos, Infat von Spanien), Gräfin Isabella (E. Raupach: Die Schule des Lebens), Marianne (Molière: Der Geizige), Amelie (K. Töpfer: Die Wassercur oder Der reiche Mann), Debora (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židov­ka), Amalie (F. Schiller: Loupežníci), Maritana (A. Dennery, Dumanoir: Král, hrabě a zpěvkyně aneb Zasnoubení před popravou), Kvido (A. v. Kotze­bue: Strážný duch aneb Adelaida, královna ital­ská), Baronka (týž: Srnec aneb Nevinní vin­níci), Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Doris Quinaultová (A. E. Brachvogel: Narcis), Berta z Brunecku (F. Schiller: Vilém Tell), Klára (J. W. Goethe: Egmont) – 1858; Hermine (D. Dide­rot, ú. A. Dumas ml.: Der natürliche Sohn), Hána (F. V. Jeřábek: Hána aneb Smíření Přemyslovců s Vršovci), Johanna (F. Schiller: Panna Orleanská), Klára (Mélesville, L. Guillard: Chudý hračkář) – 1859; Parthenie (F. Halm: Syn pouště), Filipina Velserová (O. v. Redwitz: Filipina Velserová aneb Vítězství lásky nad otcovským srdcem), Markéta (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské aneb Oplátka za porážku u Pavie), Marie Stuartka (F. Schiller: Marie Stuartka) – vše j. h., 1861.

Stadttheater Breslau

Zarin Katharina (K. Gutzkow: Pugatschew), Judith (K. Gutzkow: Uriel Acosta), Klärchen (N. Four­nier, H.-H. Meyer: Eine Partie Piquet), Königin Elisabeth (H. Laube: Graf Essex) – 1863; Äbtis­sin (W. Shakespeare: Die Komödie der Irrungen), Klärchen (J. W. Goethe: Egmont), Lady Milfort (F. Schiller: Kabale und Liebe) – 1864; Griseldis (F. Halm: Griseldis), Lady Macbeth (W. Shake­speare: Lady Macbeth), Herzogin von Marlborough (E. Scribe: Das Glas Wasser) – 1865.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Mukařov PH 06, matri­ka narozených 1827–1857 [Svojetice; H. nezapsá­na]. Theateralmanach [Prag] 1859, s. 10, 62; 1860, s. 18; 1862, s. 67; Deutscher Bühnenalmanach [Ber­lin] 1861, s. 409; 1862, s. 293, 322; 1863, s. 81, 83, 84, 267, 385; 1864, s. 357; 1865, s. 55, 383; 1866, s. 72, 233, 235, 412; 1867, s. 383; Fd. [F. B. Miko­vec], Bohemia 8. 1. 1858 [Ernestine, Ein Lustspiel]; ♂, tamtéž 22. 11. 1858 [Doris Quinaultová, Nar­cis]; H-ý. [J. Sl. Haštalský], Lumír 8, 1858, s. 378n. [Debora], 404 [Amalie, Loupežníci], 524 [Marita­na, Král, hrabě a zpěvkyně], 1075n. [Julie, Ro­meo a Julie]; -a. [P. Švanda], tamtéž, s. 1125 [Do­ris Quinaultová, Narcis], 1244 [Klára, Egmont]; J. N. [Neruda]: Listy o ledačem II, Obrazy ži­vota [1], 1859, s. 76 → České divadlo I, 1959;-a. [P. Švanda], Lumír 9, 1859, s. 163 [Hána], 210 [Johanna, Panna Orleanská], 354 [Klára, Chudý hračkář]; tamtéž 11, 1861, s. 472n., 496n., 545n., 595, 620, 713n. [vše hostování ve StD]; H. V., Lada 1, 1861, s. 30 [hostování ve StD], 55 [Julie, Romeo a Julie]; F. A. H., tamtéž, s. 63 [Marie Stuartka]; H. [V. Hálek], Národní listy 11. 5., 4. a 25. 6. 1861 [vše hostování ve StD]; 11. 9. 1861 [ang. do Pešti]; G. P. [Pfleger Moravský], tamtéž 9. 7. 1861 [hosto­vání ve StD]; Schlesische Provinzialblätter [Bres­lau] 1865, s. 107, 375●; úmrtí a nekrology: Národ­ní listy 5. 12. 1865; Straubinger Tagblatt 7. 12. 1865●; E. Pešková: Zápisky české herečky, 1886, s. 46; F. Grandaur: Chronik des Königlichen Hof- und National-Theaters in München, 1878, s. 177; J. Arbes: Zapomenutý talent, Světozor 22, 1887/88, s. 582n. → Z galerie českého herectva II, [1914]; R. Grashey: Die Familie Dahn und das Münchner Hofschauspiel (1833–1899), Leipzig 1932, s. 48; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 54; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 48, 52, 68n. ■ Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 255–256

Autor: Pinkerová, Helena