Heimbacher, Filip

Filip
Heimbacher
7. 10. 1765
Praha
23. 12. 1796
Praha
Dramatik, překladatel.

Křtěn Philippus Franciscus Borgias; psán též Haimbacher, Haymbacher. – Syn kancelisty (nižšího úředníka) u českého gubernia. Vy­studoval 1776–80 Akademické gymnázium na Starém Městě pražském (jeho učitelem byl I. Cornova, spolužáky bratři Thámové, M. Ma­jober a K. Pluth – skupina pozdějších zaklada­telů Vlastenského divadla) a 1781–83 filozofii. Po studiích nastoupil místo policejního komi­saře na Novém Městě pražském, které zastával až do své předčasné smrti.

Jako dramatik se od 1791 podílel na čin­nosti Vlastenského divadla, v jehož autorském okruhu patřil k nejpilnějším. Většinu her na­psal na základě povídek či pohádek. Prav­děpodobně původní byla příležitostná hra se zpěvy Češi jsou praví vlastencové aneb Krev a život za Františka, Karla a vlast! (1796), vyslovující loajalitu k císaři v době jeho prv­ních střetů s Napoleonem. Početnější byla H. překladatelská produkce, čítající dvacet ti­tulů. Ze všech jeho prací pro divadlo se docho­val pouze překlad rytířské hry E. Schikanedera Jan Dolinský nebo Krevní právo, v níž hrdina bojuje o čest své křivě nařčené sestry s jejím manželem, který jej intrikou málem přivede na šibenici. Překlad nebyl příliš obratný (např. Blutgericht – krevní právo), avšak na repertoá­ru se udržel až do konce dvacátých let 19. stol. Ostatní práce jsou známy jen podle titulů, někdy dokonce pouze podle německého pře­kladu českých názvů, zaznamenaného v dobo­vých periodikách apod. H. překládal soudobé repertoárové hry německých jevišť širokého žánrového spektra. Neobjevují se mezi nimi žádné sociálně kriticky útočné hry josefín­ského období, výběr autorů (J. A. Törring, H. F. Möller, L. Hübner) však naznačuje pře­kladatelův zřetel k jisté umělecké hodnotě.

Hry

Kamenná dívka aneb Vysvobození hraběnky Eleonory ze začarovaného zámku, Nosticovo div. 1792; ◦Čarodějné zrcadlo aneb Ohnivý med­věd Rýbecala v Krkonošských horách, tamtéž 1792; ◦Čarodějnice Olikara/Olibarn aneb Rytíře Slavikvasa nešťastná vdova, Vlast. div.-U Hy­bernů 1792; ◦Češi jsou praví vlastencové aneb Krev a život za Františka, Karla a vlast!, tamtéž 1796.

Překlady

Anon.:◦Rytíře Vojtěcha vítězství a smrt, Vlast. div.­-U Hybernů 1791–92; E. Schikaneder: ◦Sarmatův ohnivý medvěd [Herzog Ludwig von Steyermark oder Sarmäts Feuerbär], tamtéž 1791–92; týž: Jan Dolinský nebo Krevní právo [Hanns Dollinger oder Das heimliche Blutgericht], Nosticovo div. 1792, t. 1793; J. A. Törring: Kašpar Thorringer [Kaspar der Thorringer], Vlast. div.-U Hybernů 1792; F. Eberl: Jeskyně veteránů [Die Veteranische Höhle], tamtéž 1792; anon.: Mlýn v černém údolí aneb Rudolfův sen v letní besídce, tamtéž 1792; H. F. Möller: Hrabě Valtron aneb Subordinací, Nosticovo div. 1792; K. A. Boguslawski [?]: Jo­sef a bratří jeho aneb Sedm hubených let v Egyp ­tě [Joseph und seine Brüder], tamtéž 1792; anon., h. A. Volánek: Přestrojení v serajlu aneb Veliký lov na lvy, Vlast. div.-U Hybernů 1793; K. F. Henisch: Veselý švec aneb Čert v každém koutě [Der lusti­ge Schuster oder der zweyte Theil vom Teufel in allen Ecken], tamtéž 1793; J. G. Heubel: Thakme­nes a Kyzimirka aneb Obležení města Tangutu v roce 1254 [Thakmenes und Kizimirka oder Die geprüfte und obsiegende Heldenliebe], tamtéž 1793; L. Hübner: Kamma, rekyně bojarská, tamtéž 1793; anon.: Krvavý věnec svatební aneb Mladá rekyně, tamtéž 1793; anon.: Horní duchové, tamtéž 1796; K. F. Hensler: Dcera temnosti, tamtéž 1796; anon.: Štěstí v hospodě, tamtéž 1796.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TÝN N7, matrika naroze­ných fary u P. Marie před Týnem 1721–1796, fol. 487, obr. 986; TÝN Z6, matrika zemřelých, tamtéž 1784–1815, s. 284, obr. 291. Archiv UK: Liber cal­culorum 1776–1780 [Akad. gymnázium] + Catalo­gus logicorum 1781. ■ F. M. [Menčík]: Ze života starých herců pražských, Národní listy 3. 5. 1889; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 32 →Theatralia I, [1912]; J. Máchal, in sb. Literatura česká devate­náctého století I, 1902, s. 279–281; Vondráček I; DČD II; F. Baťha: Obrozenští herci, rkp., b. d., NMd. ■ Jungmann, LČL; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 255–256

Autor: Scherl, Adolf