Havránek, Albert Jaroslav

Albert Jaroslav
Havránek
12. 2. 1879
Praha
5. 1. 1929
Oak Forest (Chicago-O. F., USA)
Dramatik.

Po studiích na pražském Akademickém gym­náziu (1890–95), která z finančních důvodů nedokončil, nastoupil jako herec k nezjiště­né cestující společnosti, později do soubo­ru Švandova divadla na Smíchově. Herecké kariéry brzy zanechal ve prospěch literatury. Přispíval do Fastrových Divadelních listů. 1901 (podle některých zdrojů 1904) vyces­toval do Ameriky, usadil se u Chicaga a živil se jako prodavač. Později působil v redakcích krajanských periodik (Pokrok Západu, Denní hlasatel, Spravedlnost, Svornost), do nichž při­spíval vlastními texty – básněmi, fejetony ad., koncem 1. světové války se zasazoval o samo­statné Československo. 1915 se oženil s čes­kou krajankou. Do vlasti se už nevrátil. Zemřel na tuberkulózu, pohřben byl na Českém národ­ním hřbitově v Chicagu.

Napsal několik her čerpajících náměty ze současného života a soustředěných k citově vyhroceným situacím. Dvě hry, Ve víru živo­ta a Jarní vody, vykazují příbuznost i v typu hlavní hrdinky, jíž je mladá dívka či žena, která mezi dvěma muži zvolí špatně. V jedno­aktovce Ve víru života se manžel, trápený špat­ným svědomím (je otcem nemanželského dítě­te) a často prchající z domova, pozdě odhodlá k nápravě, žena umírá na srdeční záchvat. Čtyřaktové drama Jarní vody pojednává o stu­dentovi, jenž svou bezvýchodnou situaci, v níž se ocitl vlastní zhýralostí a amorálností, řeší sebevraždou. Symbolismem ovlivněná jedno­aktovka Ze světla do tmy, jejíž hlavní hrdina dojde trestu za svou dávnou vinu, je prosycena ovzduším nejistoty, napětí a náznaky blížící­ho se neštěstí. Ze hry Ve chvíli poslední exis­tuje jen krátká ukázka, k ohlášenému vydání zřejmě nedošlo. Přeložil veselohru švédského dramatika H. Christiernsona Dolly.

Hry

Ve víru života, t. 1899; Ze světla do tmy, Aréna na Smíchově 1899, i t.; Pod tíhou svědomí, Švandovo div. 1900, t. b. d.; Jarní vody, t. b. d.; Ve chvíli po­slední, ukázka t. in Divadelní listy 11, 1899/1900, s. 35–38.

Překlad

H. Christiernson: Dolly, ochotn. Klicperův kroužek ve Švandově div. 1900, Sukova spol. Uranie 1902.

Prameny a literatura

jv [J. Vodák]: ref. Ve víru života, Obzor literární a umělecký 1, 1899, s. 228; J. B.: ref. Ve víru živo­ta + Ze světla do tmy, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 15; -per., ref. Pod tíhou svědomí, tamtéž, s. 222●; nekrology: Č., Zvon 29, 1928/29, s. 308; A. Cífka, Národní listy 23. 1. 1929. ■ LČL, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 254–255

Autor: Jacková, Magdaléna