Havlíček Borovský Karel

Karel
Havlíček Borovský
31. 10. 1821
Borová (Havlíčkova B.) u Přibyslavi
29. 7. 1856
Praha
Novinář, básník, literární a divadelní kritik, překladatel.

Vl. jm. Karel Havlíček. Svá díla nejčastěji signoval Havel Borovský. – Otec byl kupcem, matka dcerou sládka. H. navštěvoval nejpr­ve školu v Borové, pak v Jihlavě a od 1831 v Německém [Havlíčkově] Brodě, kam se rodina přestěhovala a kde 1838 absolvoval i gymnázium. Ve studiích pokračoval v Praze na filozofii, 1840 vstoupil do arcibiskupského semináře v Klementinu. Jeho představa kněž­ského poslání, v dětství ovlivněná vzdělaným a národně uvědomělým borovským vikářem J. Brůžkem, se zde však nesetkala s odezvou a vnitřní krize s pochopením. Po roce byl ze semináře vyloučen; odtud pramenil jeho ce­loživotní antiklerikální postoj. Po neúspěš­ném pokusu stát se pedagogem na gymnáziu pokračoval ve studiu jazyků a připravoval se na cestu po slovanských zemích. 1842 navští­vil Halič a Slovensko, poznal zdejší obrozen­ce a P. J. Šafařík jej doporučil svým přátelům v Rusku. V Moskvě, kam přicestoval 1843, pracoval jako vychovatel a domácí učitel v rodinách slavjanofilských intelektuálů. Po­znal ruskou literaturu, z níž si oblíbil Gogola, ale také každodenní ruskou realitu, ke které si vytvořil kritický vztah vedoucí až k odmítnutí myšlenky slovanské vzájemnosti. V Rusku za­čal také vlastní literární tvorbu: položil základ své epigramatické sbírce a stal se dopisova­telem Květů. Po návratu do vlasti v létě 1844 pobýval u právě ovdovělé matky v Německém Brodě a věnoval se ochotnickému divadlu. 1845 odjel do Prahy s cílem stát se českým spisovatelem. Záhy upoutal pozornost vlaste­neckých kruhů zvláště kritikou Tylovy novely Poslední Čech, v níž vznesl zásadní výhrady vůči převažující a etablované podobě českého písemnictví. Na doporučení F. Palackého se stal 1846 redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela. Změnil jejich koncepci, založil rubriku zahraničního zpravodajství, vybudoval síť dopisovatelů z českých měst a venkova, zavedl pravidelný poučný fejeton seznamující čtenáře s národními, politickými, hospodářskými a kulturními otázkami. V břez­nu 1848 se oženil s Julií Sýkorovou, dcerou úředníka. Za revoluce vstoupil do české poli­tiky po boku F. L. Riegra, F. Palackého a J. K. Tyla na straně jejího liberálního křídla; v břez­nu se stal členem Svatováclavského výboru, v červenci byl v pěti volebních obvodech zvo­len do říšského sněmu, na poslanecký mandát však záhy rezignoval a plně se věnoval novinář­ské činnosti. Již v dubnu 1848 využil svobody tisku a založil nezávislý deník Národní noviny (později rozšířený o satirickou přílohu Šotek), jehož struktura a vedení odpovídaly nejvyšším parametrům soudobé evropské žurnalistiky.

H. využil listu k aktivizaci široké veřejnos­ti a k šíření liberálních a občanských ideá­lů. Po rozpuštění sněmu vstoupil do otevřené opozice. V červnu za stavu obležení pražský vojenský velitel Národní noviny zastavil, H. se podařilo osobní intervencí u ministra Bacha ve Vídni rozhodnutí zvrátit, v lednu 1850 byl však list definitivně zakázán. Aby unikl do­sahu výjimečného stavu, přesídlil s rodinou do Kutné Hory, kde od května vydával časo­pis Slovan. Jako poslední česká opoziční tis­kovina byl list pod přísným dohledem úřadů, náklad byl několikrát konfiskován, nesměl se distribuovat v některých oblastech včetně Prahy, v níž měl H. zákaz pobytu. 1848–49 byl pro své novinářské aktivity třikrát souzen a dvakrát krátce vězněn. Po úpravě tiskového zákona, umožňující úřadům de facto kdykoli ukončit vydávání periodika, v srpnu 1851 ča­sopis Slovan manifestačně zastavil. Hodlal si pronajmout statek a plně se věnovat literatuře. V prosinci 1851 byl v Německém Brodě za­tčen a deportován do tyrolského Brixenu. Žil ze státního důchodu, jakákoli možnost živit se jako novinář či literát mu byla znemožněna. Ve vyhnanství napsal 1852–54 své nejznámější satirické básnické skladby (Tyrolské elegie, Král Lávra, nedokončený Křest svatého Vladi­míra) a pokračoval v systematickém výzkumu metriky českého lidového verše, započatém již při skládání epigramů. 1855 mu byl povolen návrat do vlasti pod podmínkou, že se zřekne práce pro noviny. Po návratu z Brixenu žil osa­moceně v úředně přikázaném Německém Bro­dě; krátce předtím ovdověl, jediná dcera Zdeň­ka pobývala v Praze u příbuzných. 1856 se léčil po diagnostikování rozvinuté tuberkuló­zy v lázních Šternberk (u Smečna), odkud byl v kritickém stavu převezen do Prahy, kde ze­mřel. Pochován je na Olšanských hřbitovech. Pohřeb se stal národní manifestací a H. za ­nedlouho symbolem českého protirakouského odboje. Vedle četných oslavných básní o jeho mučednictví vzniklo i několik divadelních her, z nichž nejvýznamnější je Šamberkova „ná­rodní hra ve 4 jednáních“ Karel Havlíček Bo­rovský (1884).

Divadlu se H. poprvé aktivně věnoval po návratu z Ruska. Mezi četnými aktivitami, jimiž za pobytu v Německém Brodě 1844 ve­hementně působil na národní probuzení ma­loměsta (používání češtiny při společenském styku, prosazování českých cedulí na obcho­dech, iniciace české veřejné knihovny apod.), nechybělo ani ochotnické divadlo. Společně s přítelem V. Žákem, studentem báňské ško­ly, vybudoval v krátké době herecký soubor, složený převážně z mladých příslušníků míst­ní honorace, kteří mu dodali společenskou prestiž. Během necelých tří měsíců nastudo­val šest her (Kotzebue: Epigram a Zmatek nad zmatek, Cosmar dle Calderóna: Láska v nárožním domě a tři Štěpánkovy převody z něm­činy: Kéž bych se byl neoženil, Štěkavec a Čtyři stráže na jednom stanovišti), provedených ve čtyřech večerech v sále místní školy. Představení se stala místní událostí, zprávy o nich při­nesl i pražský tisk. H. byl dramaturgem, režisé­rem i hlavním organizátorem celého podniku; psal cedule, doprovázel slečny do zkoušek, pomáhal memorovat role a vylepšovat češti­nu amatérů. Uplatnil se také jako herec v pěti rolích (podle dopisu J. Šrámkovi nerad). Vět­šinou představoval starší pány, které mohl cha­rakterizovat pomocí jedné komicky nadsazené vlastnosti, jednou si zahrál milovníka (Kvě­tenský v Lásce v nárožním domě). Jeho drama­turgie, orientovaná na komické kusy s mírnou výchovnou tendencí, inscenační postupy (vy­cházející z příručky Taschenbuch für Freunde des Privattheaters, Výmar 1843), důsledně ty­pové herectví i hlavní smysl celého podnikání – veřejný český projev, plně odpovídaly trendu určujícímu od třicátých let ráz ochotnického divadla. Po odchodu do Prahy 1845 se snažil německobrodské ochotníky ovlivňovat a pod­porovat, neboť si byl vědom významu ochot­nické činnosti pro národní věc. Jako redaktor Pražských novin a České včely vyvíjel boha­tou publicistickou aktivitu, zahrnující i diva­dlo. Referoval o českých představeních ve StD (občas se zmiňoval o německých), výjimečně komentoval produkce Nového divadla v Rů­žové ulici, psal souborná hodnocení a úvahy, zprávy, oznámení, polemické a satirické glosy do rubriky Žihadlo. V českém prostředí nově formuloval zásady kritické práce: posuzování díla výlučně estetickými měřítky, objektivitu soudu, nepředpojatost a otevřenost (Kapitola o kritice). Jako kritik usiloval tyto postuláty naplňovat. Hlavním výrazovým prostředkem jeho pádných a břitkých referátů byla ironie, metodou zesměšňující popis. Vhodně voleným detailem stručně a pádně postihoval podobu představení a jeho úskalí, s oblibou používal formu kritického pamfletu či posměšné bás­ně. Ostře kritizoval „lidový“ repertoár frašek a kouzelných her i úroveň jejich ztvárnění, po­ukazoval na personální nedostatky ve skladbě souboru a z nich vyplývající úskalí při obsazo­vání rolí. H. vzrůstající nespokojenost se sta­vem českého divadla vyvrcholila v říjnu 1846, kdy v listech, které redigoval, vyhlásil kritický bojkot, v němž pokračoval ještě 1847 (ironic­ký odsudek Kaškovy hry Čarodějnice Megera a jejího uvedení otiskl v Květech).

Výslovně se nehlásil k žádnému umělec­kému směru. Důsledně uplatňovaná estetická kritéria mu dovolovala ocenit umělecký výkon v jakékoli poetice či žánru; ač odmítal kouzel­né hry, příznivě přijal např. Tylova Strakonic­kého dudáka. Nejednoznačný vztah k Tylovi, u nějž oceňoval stylistický um a v dramatu schopnost charakterizovat postavy, vyplýval z odlišného založení obou individualit. Opro­ti Tylovu biedermeierovskému sentimenta­lismu a idealizovanému vlastenectví stavěl vizi českého občana, samozřejmě nárokují­cího moderní demokratické svobody. Tylovi jako dramaturgovi českých her ve StD ne ­upíral snahu o jejich kultivaci ani schopnosti praktického divadelníka, v představě českého divadla se však blížil názorům protitylovské opozice. Pochvalně se vyjádřil o Fričově ro­mantické tragédii Kochan Ratiborský (1846), uvítal uvedení společenské konverzační hry J.-B. Rosiera Brute, pusť Césara! (1849), oce­nil Mikovcovu Záhubu rodu Přemyslovského (Bohemia 1848; poslední H. samostatná di­vadelní kritika). V důsledku tak napomáhal definovat a prosazovat v českém divadle ro­mantismus, který mu reprezentoval moderní evropskou kulturu.

S nástupem revoluce ukončil divadelně kritickou činnost a soustředil se (v Národních novinách i Slovanu) na politická a občanská témata, mezi něž patřily i otázky divadelní. Sledoval a podpořil vznik první české herecké společnosti J. A. Prokopa (1849), v debatách o novém uspořádání poměru českých a ně­meckých představení ve StD požadoval rovno­měrné rozdělení hracích termínů, k návrhům na zřízení samostatné české divadelní budo­vy byl zprvu skeptický, avšak v souvislosti s budováním a otevřením Arény ve Pštrosce (1849) varoval před nebezpečím odkladu zá­sadního řešení situace českého divadla, aré­nu vnímal jen jako nedůstojné provizorium. Po ustavení Sboru pro zřízení Národního di­vadla (1850) plně podpořil ideu Národního divadla, ve Slovanu rozvinul popularizační kampaň k akcím sboru a svou autoritou za­štítil a pomohl organizovat sbírky. Když Ba­chova administrativa vydala 1850 Divadelní řád a prováděcí Instrukci, razantně omezující umělecké i provozní možnosti divadla, otiskl je v českém překladu s pronikavým komentá­řem. V jedné z posledních statí o věcech diva­delních se zabýval zřízením divadelní školy (Slovan 1851).

Rukopisné fragmenty z druhé poloviny čty­řicátých let dokládají, že pomýšlel i na vlast­ní dramatickou tvorbu. Zlomek hry Sokové (1846, obsahuje seznam postav a třiadvaceti replik vstupní scény) naznačuje, že mělo jít o satirickou alegorii; postava Češtiny brá­ní sebe a synka Pravopíska před nekompe­tentními zásahy jazykového novotáře Rytíře od Bílého Severního Medvěda (snad V. Han­ka). Druhý fragment Rozdurděné Maďarstvo (1847) kromě názvu obsahuje toliko žánrové určení (veselohra).

Okrajové místo zaujímají v H. aktivitách překlady dramat. Prvním byla Gogolova žán­rová realistická scéna Lokajstvo (1849), jíž pokračoval (po překladech próz Nos, Plášť a Mrtvé duše) v uvádění autora, kterého vyso­ce oceňoval, do české kultury. Pravděpodobně 1850–51 přetlumočil Lockroyovu konverzač­ní komedii s pikantním námětem Komandant na outěku (StD uvedlo 1849 překlad V. Gablera, není vyloučeno, že H. na něm spolupraco­val); touto prací se připojil k dramaturgickému programu protitylovské opozice. V Brixe­nu přeložil Smotra Petrohradského, báseň z třetí části Mickiewiczových Dziadů, a stal se historicky prvním překladatelem díla do češtiny.

Kritickou a publicistickou činností H. vý­znamně zasáhl do divadelního vývoje, ač di­vadlo dlouhodobě nepatřilo do centra jeho zájmu. Pomáhal prosazovat nový program, odpovídající představám a požadavkům eman­cipované a etablované národní kultury. Plně profesionalizoval divadelní kritiku, formulo­val její zásady a pravidla, pojmenoval pravo­moci i závazky, definoval funkci, rozšířil její výrazové možnosti a obohatil ji o nové meto­dy. Byl prvním, kdo v novodobé české kul­tuře prosazoval zásadu posuzovat umělecké dílo výhradně z estetických pozic.

Pseudonymy a šifry v divadelních referátech a pracích pro divadlo 

X., H., H. B., H., H(omo) B(onus), H. Borovský

Hra

Sokové, fragment, t. in Divadelní revue 2, 1991, č. 4.

Kritika a publicistika

Sebrané spisy K. H. B. I, ed. V. Zelený, 1870; Vybrané spisy K. H. B. I, Kutná Hora 1896; III, Kutná Hora b. d.; Spisy K. H. III, Kritiky, ed. L. Quis, 1908; K. H. B. o literatuře, ed. J. Bělič, J. Skalička, 1955; K. H. B. politik a novinář, ed. V. Klimeš, 1956; K. H. B. Dílo I, II, eds. J. Korejčík, A. Stich, 1986; K. H. kritik, ed. J. Laichter, b. d.

Překlady

N. V. Gogol: Lokajstvo, t. in Národní noviny 26. 9. 1849; Lockroy: Komandant na outěku, ochotn. Kutná Hora 1859, t. 1866; A. Mickiewicz: Smotr Petrohradský (úryvek z Dziadů), t. in Kniha veršů, 1938, s. 273–290.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → R. Hamanová, 1987. Muzeum Vysočiny Havl. Brod: část pozů­stalosti. SOkA Havlíčkův Brod: fond Spolek div. ochotníků Havlíčkův Brod, č. 12, Památná kníž­ka divadla ochotníků města Německého Brodu, rkp. ■ nesign.: K. H. B. 1821–1856, in Česko­slovenská knihkupecká ročenka na rok 1921, 1, s. 65–77; H. Šik, M. Laiske: K. H. B. Soupis hlavní literatury o jeho životě a díle, 1967; I. Štrossová: K. H. B. 18211856, Havlíčkův Brod 1986. ■ P. Brodský: Z Německého Brodu, Květy 11, 1844, s. 479n., 612; Pravdomil: Z Německé­ho Brodu, tamtéž 12, 1845, s. 416 [ref. Šňupka; k tomu: K. H., Jelikož jsme modisté]; J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 679–806; V. Řezníček: K. H., 1879; A. Kalina: Ochotnické divadlo v Německém Brodě, in Pamětní list, vydaný k jubilejní slavnos­ti 40letého trvání spolku divadelních ochotníků [...], Německý Brod 1893, s. 9–13; L. Quis: Ko­respondence K. H., 1903 [mj. dopis J. Šrámkovi ze 7. 11. 1844 o ochotn. divadle v Něm. Brodě]; Z. V. Tobolka: K. H., in sb. Literatura česká deva­tenáctého století III/1, 1905, s. 539–669; J. Schmitt: „Nestatutární“ ředitel, Světozor 16, 1915/16, č. 48, s. [15–17] + K. H. B. a ochotnické divadlo ně­meckobrodské, rkp., b. d., LA PNP sign. 14/B/29; J. Menšíková: Pobyt K. H. B. v Německém Bro­dě, Hlasy z Posázaví 12, 1920, č. 48; J. Jahoda: Brodská tradice o H., Moravsko-slezský deník  30. 10. 1921, příl.; V. Štein Táborský: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva českosloven­ského, 1931, s. 335–337; J. B. Zyka: H. a diva­dlo, Československé divadlo 14 (9), 1931, s. 258; F. Strejček: K. H. B. a české divadlo, Českosloven­ské divadlo 15 (10), 1932, s. 49n., 68n.; J. Bartoš: Národní divadlo a jeho budovatelé (Dějiny ND I), 1933, s. 93–104; F. Petr: Po stopách H. v Němec­kém Brodě, Německý Brod 1935; b.: Jak H. kriti­zoval divadlo?, Venkov 29. 7. 1936; Korespondence K. H. s F. Weidenhofferovou, ed. K. Nový, 1939; mn [M. Novotný]: Pan režisér K. B., České slovo 21. 1. 1940; A. Cikhart: O slavném německobrod­ském ochotníku, in Sborník ÚMDOČ 19431944, 1944, s. 15–17; V. Fiedler: H. buditelem svého města, in sb. Památce H., 1946, s. 76–103; K. Oliva: České překlady Mickiewiczových Dziadů, Slavia 23, 1954, s. 527–546; J. Bělič, J. Skalička: Doslov, in K. H. B.: O literatuře, 1955, s. 189–199; Vondrá­ček II; DČD II; J. Sochr: H. divadlo, Havlíčkův Brod a staletí, Havlíčkův Brod 1971, s. 166–174; DČD III; J. Kopš: Ochotnická činnost K. H. B., Amatér­ská scéna 21, 1984, č. 10; J. Skalička: Havlíčkovy snahy o Národní divadlo, AUP, Philologica 50, Studia Bohemica III, 1984, s. 25–33; B. Mazáčová: H. divadelník, Divadelní revue 2, 1991, č. 4, s. 76–80 [se soupisem kritik na s. 84– 87]; L. Klosová: Ob­rozenské divadlo očima satirika, tamtéž 7, 1996, č. 1, s. 42–52 [s přetiskem H. neznámých kritik]; F. Drašner: K. H. B. na Vysočině, 2003. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurzbach; Místopis I [Havl. Brod]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 250–254

Autor: Topolová, Barbara