Hauser, František

František
Hauser
28. 5. 1822
Kosmonosy
2. 10. 1892
Praha
Autor her pro děti, organizátor ochotnického divadla, skladatel.

Pocházel z učitelské rodiny, otec byl učite­lem v Kosmonosích. H. vystudoval gymná­zium v Mladé Boleslavi (1834–40) a absol­voval učitelský kurs v Praze. Údajné studium na pražské polytechnice nepotvrzují katalogy posluchačův archivu ČVUT. 1840–44 byl vy­chovatelem v rodině hraběte Stadiona v Kou­tu na Šumavě (u Domažlic), pak učitelem na obecné škole v Kosmonosích a 1846–50 na Zbraslavi. Zde podnítil začátky ochotnické divadelní činnosti a se skladatelem A. Jelenem organizoval hudební akademie ve prospěch chudinského ústavu. Od 1850 působil v Pra­ze jako soukromý učitel, 1852 otevřel vlastní pedagogický a hudební ústav. 1854 se oženil s dcerou pražského krejčovského mistra. 1862 mu bylo uděleno měšťanské právo. V šedesá­tých letech vydal řadu svých tanečních a in­strumentálních skladeb (mj. klavírní nokturna Láska matčina), pozdější skladby byly sice prováděny (např. Smuteční pochod k úmrtí B. Smetany), ale zůstaly v rukopisech. Byl starostou pražského pěveckého a hudebního spolku Cecilská jednota a členem Besedy uči­telské. Intenzivně se věnoval charitativní čin­nosti. Byl dvakrát ženat, 1876 ovdověl, dru­hé manželství bylo 1883 soudně rozvedeno. Dcera Albertina (*1856), nejmladší ze tří děti z prvního manželství, se stala učitelkou hudby.

O divadlo se začal zajímat za působení na Zbraslavi. Podněcován J. Kaškou a J. K. Ty­lem zorganizoval 1847 a 1848 po několika německých hrách česká představení (Künigl: Žlutá zimnice; Kotzebue: Tři otcové najednou; Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), v nichž se uplatnil i jako herec komických postav. V Paní Marjánce, matce pluku pohostinsky vystoupil Tyl se svou ženou M. Forchheimovou, která ztvárnila hlavní roli.

Ve svém ústavu H. využíval divadla jako výchovného prostředku; nejprve podnikl po­kus s loutkovými představeními. V té době  hráli loutkové divadlo pouze lidoví kočovní marionetáři na českém venkově, první amatér­ské scény začaly vznikat až v polovině sedm­desátých let. Protože nebyly k dispozici žád­né tištěné loutkové hry, napsal pro své školní divadlo veselohru Cesta do Ameriky (1862, nedochováno). Zápletka se točila kolem ves­nického lichváře, kterého Kašpárek přemluví chytrou lstí k letu do Ameriky neřiditelným balonem, a zachrání tak ožebračené vesniča­ny před bídou. Slavnostní představení zhlédlo více než sto žáků školy a jejich rodiče. Cesta do Ameriky je první hrou napsanou pro veřej­né amatérské loutkové představení. H. stojí na počátku dlouhé řady pedagogů, kteří psali loutkové hry a věnovali se školským ochot­nickým loutkovým scénám. Jeho bezprostřed­ní následovnicí byla v sedmdesátých letech L. Tesařová. Ve své další tvorbě se věnoval divadlu pro děti hranému dětmi. Napsal pro ně několik her, z nichž tři byly publikovány v Divadelním ochotníčku pro mládež, který od 1872 vydával nakladatel F. A. Urbánek. Hra Nehody lenochovy a zdařená zkouška byla uvedena k výročí úmrtí J. A. Komenského jako odpolední představení 15. 11. 1871 v PD, s dětskými herci ji nastudoval režisér J. Chra­mosta. Zatímco v loutkové hře se H. inspiroval hrami lidových loutkářů (převzal z nich ko­mickou postavu Kašpárka), ve hrách pro děti, které koncipoval jako didakticky zacílené ob­razy ze života, čerpal ze soudobého městského prostředí. Dětští hrdinové reprezentují vesměs schematické vzory správného chování a jedná­ní (např. ve Jmeninách se snaží utajit přípravu oslavy otcových jmenin, v Mikuláši se roz­hodnou obdarovat chudou strádající rodinu). Pro H. hry, usilující předvést názornou a zá­bavnou formou mravní hodnoty (pracovitost, skromnost, pravdomluvnost, lásku k rodičům, sociální cítění), je příznačná silná výchovná tendence a přemíra sentimentality.

Hry

Cesta do Ameriky, prov. 1862; Nehody lenochovy a zdařená zkouška, PD 1871, t. 1872; Mikuláš aneb Pamatujte na chudé, t. 1873; Jmeniny aneb Výjev vděčných citův, t. 1873.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Kosmonosy 19, mat­rika narozených 1801–1824, s. 177. AMP: Soupis pražských domovských příslušníků [Hauser Franz,1822]; Sbírka matrik, ŠT O9, matrika oddaných fary u sv. Štěpána 1848–1854, s. 182 [sňatek 22. 5. 1854, zapsán Hauzer]. NA: fond Policejní ředitel­ství I, konskripce, kart. 164, obr. 192 [Hauser Franz, 1822]. ■ Výroční zpráva gymnasia v Ml. Boleslavi 1839, 1840; W. R.: Ze Zbraslavi, Pražské noviny 18. 11. 1847; Čtenářská společnost: Ze Zbraslavi, tamtéž 20. 1. 1848; H. [S. Heller], ref. Nehody le­nochovy, Národní listy 16. 11. 1871; V. Kryšpín: Obraz činnosti literární učitelstva československé­ho za posledních sto let, 1885, s. 104n.; Dr. J. V. Hrnčíř]: Loutkové divadlo, Ivančice 1889, 20–22; E. A. Hruška: Otcové českých pimprlat, Národní listy 8. 10. 1939; Z. Bezděk: Dějiny české lout­kové hry do roku 1945, 1983, s. 25; A. Dubská: Zná­mý neznámý F. H., Loutkář 52, 2002, s. 250. ■ ČHS

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 248–249

Autor: Dubská, Alice