Hálek, Vítězslav

Vítězslav
Hálek
5. 4. 1835
Dolínek (Odolena Voda-D.)
8. 10. 1874
Praha
Básník, prozaik, dramatik, divadelní a literární kritik.

Vl. jm. Vincenc H. – Otec se živil jako nájem­ce hostinců na Mělnicku. H. navštěvoval ně­meckou školu trinitářů v Praze, od 1847 Aka­demické gymnázium, kde byl jeho učitelem V. K. Klicpera a kde redigoval studentský ča­sopis, v němž publikoval první epické básně. Před kněžským povoláním, které mu určili ro­diče, dal přednost studiu filozofie (1855–58), ale univerzitu nedokončil. Na studia si vydě­lával jako domácí učitel, přitom se seznámil se svou budoucí manželkou, dcerou zámožného pražského advokáta a měšťana, Dorotkou Ho­ráčkovou (sňatek 1867). Od konce padesátých let se plně věnoval literatuře a žurnalistice. 1858 stál u zrodu almanachu Máj (redigoval sv. 1859, 1860, 1862), 1861 se stal redaktorem právě založených staročeských Národních lis­tů (záhy se staly orgánem tzv. mladočechů), kde vedl fejetonní, divadelní a literární rubri­ku. Na kulturně-politické scéně šedesátých let patřil k radikálnímu (mladočeskému) křídlu, soustřeďujícímu se kolem Umělecké besedy, kterou 1863 spoluzakládal a v níž zastával čel­né funkce (jednatel, 1870–74 předseda literár­ního odboru). Účastnil se takřka všech kultur­ních podniků své doby a na vzniku řady z nich se podílel. Redigoval týdeníky Lumír (1863 a 1873), Zlatá Praha (1864–65) a Květy (1865– 72), knižnice (Slovanské besedy, 1861; Poesie světová, 1871–74), byl činný v Akademickém čtenářském spolku. Podporoval ochotnické hnutí a 1868 se zasloužil o vznik jeho první organizace (Divadelní jednoty). Participoval při ustavení Jednoty dramatických spisovate­lů a skladatelů českých, hájící autorská práva včetně otázek honorářových, a stal se jejím prvním předsedou (1873), byl členem Sboru pro zřízení ND. Již za jeho života po něm bylo pojmenováno nově zbudované divadlo v Nym­burku (1861). Podnikl cesty do Haliče, Itálie, na Balkán a do Malé Asie, které popsal ve fe­jetonech a zúročil je v básnické i dramatické tvorbě. Zemřel nečekaně ve věku devětatřiceti let, pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.

Syn Ivan H. (1872–1945) byl vedle lékařské profese literárně činný jako publicista a pře­kladatel, vnučka Elena H. (1907–1985) se sta­la herečkou.

H. byl spolu s J. Nerudou vůdčí osobností li­terární generace májovců, která se programově zaměřovala na světovou literaturu a prosazova­la poznávací funkci umění. Vynikl v milostné a přírodní lyrice (Večerní písně, 1859; V příro­dě, 1872–75), kde využíval melodiky lidových písní; pro svůj optimismus a víru v očistnou funkci přírody se stal „národním pěvcem“. Významná byla jeho tvorba prozaická, v níž dospěl od romanticky laděných povídek (Mu­zikantská Liduška, 1861), do nichž postupně pronikaly sílící realistické prvky v líčení pro­středí, rázovitých postav a sociální nerovnos­ti soudobé vesnice (Na statku a v chaloupce, 1873; Na vejminku, 1874), až k prohloubené psychologické charakteristice (Poldík rumař,1874). Široký dopad měla H. tematicky mno­hostranná fejetonistika, jejímž prostřednictvím se pokoušel působit i na názorové formování mladé generace (Epištoly k našemu student­stvu, kn. 1879). H. respektovaná a vysoce ceněná tvorba básnická, prozaická i fejetonis­tická měla ve své době neotřesitelnou pozici, která se začala rozkolísávat až v sedmdesátých letech. Méně jednoznačně byl přijímán jako dramatik; u měšťanského obecenstva byly jeho hry poměrně úspěšné, avšak soudobá kritika konstatovala nedostatek skutečného dramatic­kého talentu. Debutoval 1860 tragédií Carevič Alexej na námět z ruských dějin a v šedesátých letech napsal pět dalších veršovaných tragédií z české a světové historie, jimiž navazoval na úsilí Jungmannovy generace o vysoké bás­nické drama. Vzorem mu byla forma dramatu Shakespearova a Schillerova, při tvorbě ústřed­ních postav se inspiroval Shakespearovými hrdiny (Hamlet, Lear, Macbeth, Richard III.), přejímal i jeho figury bláznů nebo duchů, sna­žil se napodobovat jeho filozofické reflexe a slovní hříčky. Hrdinové, budovaní v duchu H. postulátu „univerzálního člověka“ (viz Bás­nictví české v poměru k básnictví vůbec, Obra­zy života 1859), jsou redukováni do jednoho dominantního charakterového rysu a podoba­jí se spíše postavám z měšťanského dramatu nebo z francouzské pièce bien faite. V H. hrách se na pozadí širokého historického panoramatu s množstvím postav odehrávají konflikty mezi králi a šlechtici především o politickou moc. Tragédie však postrádají metafyzický rozměr, neboť konflikty jsou budovány pomocí politic­kých intrik nebo milostných zápletek a umě­le zakončovány smrtí protagonistů. Historie není zobrazena v romantickém duchu jako legenda, ale je konstruována s větší znalostí faktů a podle dobového pseudohistorismu jako vnější exotická kulisa či rámec, na jehož pozadí vystupují postavy s nabubřelou rétorikou, často v dlouhých monolozích. Styl monologů a dia­logů již není květnatě obrazný jako u Tyla, ale myšlenkově logický s častou figurou přirovná­ní. H. tragédie představují další stadium pozd­ně romantického dramatu, v němž je potlačen efektní děj s překvapivými situačními zvraty. Doba státoprávních bojů šedesátých let i její kultura politické rétoriky se v dramatech ob­ráží nejen aktualizací historické materie (kupř. v tragédii Sergius Catilina je boj tit. hrdiny o konzulát paralelou voleb do českého sněmu a říšské rady), ale i úsilím o básnickou formu (nerýmovaný plynulý jambický verš), umožňu­jící jasné a zřetelné tlumočení myšlenek. Nej­větší úspěch měly první dvě dramatické práce, Carevič Alexej a Záviš z Falkenštejna (pův. ná­zev Český pán, 1860 oceněný jako nejlepší hra v Náprstkově soutěži). Následující Král Rudolf nebyl přijat k provozování, tragédie na námět z bulharských dějin Král Vukašín, uvedená ke slavnostnímu otevření PD, se setkala s váž­nými kritickými výhradami a podobně tomu bylo i u dalších her. Po neúspěchu hry Amnon a Tamar v PD zklamaný H. na dramatickou tvorbu rezignoval. Poslední dramatická práce, Král Jiří z Poděbrad, zůstala nedokončena.

H. divadelně kritická činnost, započatá za jeho působení v Národních listech (1861–65), které časově splývalo se závěrem éry českého divadla ve StD a s počátky jeho samostatné existence v PD, aktualizovala otázku progra­mové orientace, národního charakteru a obsa­hu českého divadla. H. byl typem bojovného programního kritika; usiloval o prosazení pů­vodního českého dramatu a světové dramati­ky (zvláště Shakespearovy a ruské), odmítal převažující zaměření na soudobé německé a francouzské konverzační hry. Drama mělo podle něho zobrazovat „univerzálního člo­věka“ a světová díla měla obohatit výrazové možnosti českého dramatu, na něž kladl nejen kritéria umělecká, ale i tendenční. Ve sta­ti Knihové drama (1873) požadoval, aby si drama uchovávalo poetičnost, která vymizela z dobových, často uváděných konverzačních her. V kritikách a fejetonech ale věnoval po­zornost všem problémům českého divadla, které se mělo zbavit přežívajícího vlastenče­ní a stát se moderním národním uměleckým ústavem s výchovným a morálním zaměřením a schopným evropské konkurence. Zpočátku prosazoval zrovnoprávnění českých a němec­kých představení ve StD (požadoval polovinu hracích termínů), po vzniku PD se vyslovoval k umělecké úrovni repertoáru a jeho provede­ní, ke stavu hereckého souboru i k obecenstvu. Podporoval uvádění Shakespearových her (zvláště během Shakespearovských slavností 1864), zamýšlel se nad povahou hereckého umění (Drobné myšlenky o umění hereckém, 1874), bedlivě sledoval úroveň jevištní češti­ny, kritizoval nedbalou výslovnost, zajímavý je jeho podnět k založení dramatické školy. V herectví oceňoval výraznou individualitu a talent (např. u J. J. Kolára, O. Sklenářové­-Malé, K. Šimanovského aj.). V průběhu bu­dování ND pořádal sbírky, kritizoval průtahy a politické šarvátky, které ho provázely.

Pseudonymy a šifry

H. Vítěz, -á-, B., H., (H.); K., -l-, V. H., X, x.

Hry

Carevič Aleksej, StD 1860, i t.; Záviš z Falkenštej­na, StD 1860, t. 1861; Král Rudolf, t. 1862, Švando­va spol. Plzeň1868; Král Vukašín, PD 1862, t. 1881 (Spisy Hálkovy IV); Sergius Catilina, PD 1863, t. 1881 (Spisy Hálkovy IV); Amnon a Tamar, PD 1866, t. 1874; Král Jiří z Poděbrad, t. in Osvěta 4, 1874, s. 875–909, kn. 1925 in Dramata II (Sebra­né spisy VIII). ■ Souborně: Spisy Hálkovy III, IV, usp. F. Schulz, 1881; Sebrané spisy, usp. J. Vo­borník, 1906; Dramata I, II (Sebrané spisy V, VI), usp. J. Vlček, 1908; Dramata I, II (Spisy VII, VIII), usp. K. Hikl, 1925.

Teatralia

Shakespeare na českém jevišti, Český obzor literár­ní 2, 1868, s. 171–173; Gogola hledám!, Národní listy 23. 8. 1872. ■ Souborně: Výbor z fejetonů, 1898; O literatuře (Sebrané spisy XI), ed. J. Vlček, 1920; O umění, ed. D. Jeřábek, 1954.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → V. Dyková, 1991. ■ Ref. Carevič Aleksej: J. N. [Neruda], Čas 2. 10. 1860 → České divadlo II, 1951 + Národní listy 20. 11. 1875 → České divadlo V, 1966; G. P. [Pfleger Mo­ravský], Obrazy života [2], 1860, s. 185–187●; ref. Záviš z Falkenštejna: K. J. Erben, in Zprávy soud­ců o dramatech z dějin slovanských, 1860, s. 47n.; J. N. [Neruda], Čas 9. a 11. 12. 1860 → České di­vadlo II, 1951; -a: Lumír 10, 1860, s. 122n.; G. Pfle­ger, Obrazy života [3], 1861, s. 29n.●; ref. Král Vu­kašín: ∆ [J. Neruda], Hlas 20. 11. 1862 → České divadlo II, 1951; -ř- [F. V. Jeřábek], Národní listy 19., 22., 23., 26. a 27. 11. 1862●; ref. Sergius Ca­tilina: -ř- [F. V. Jeřábek], tamtéž 14. a 15. 3. 1863; J. N. [Neruda], Hlas 10. 3. 1863 → České divadlo II, 1951●; F. Schulz, ref. Amnon a Tamar, Národní listy 25. 2. 1866; V. Vlček, V. H., Osvěta 4, 1874, s. 864–868 [nekrolog]; nesign.: V. H., Světozor 12, 1878, s. 325; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dra­matického básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 644n.; Č. Ibl: Antické látky v novověkém drama­tě vůbec a českém zvláště, Literární listy 11, 1890, s. 256n., 287–290, 319n., 337–339; L. Čech: Psy­chologie dramatických básní H., tamtéž 14, 1893, s. 291–294, 321n., 336–338, 352–354, 371–373, 387–391, 401–408 + V. H., in sb. Literatura česká devatenáctého století III/2, 1907, s. 190–270; J. Kvapil: Boj o H., Lidové noviny 12. 7. 1931 → O čem vím, 1932; V. Jirát: Král Vukašín a Kleist, Listy filo­logické 62, 1935, s. 138–150 → Portréty a studie, 1978; M. Rutte: Po stopách předků. Osmdesát let divadelní kritiky v Národních listech, in sb. Ná­rodní listy 18611941, 1941, s. 41n.; A. Veselý: V. H., in České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 65n.; Z. Nejedlý: Tyl, H., Jirásek, 1950, s. 37–55; M. Grygar: Poznámka k H. článku Gogola hledám!, Sovětská literatura 3, 1954, s. 260–262; D. Jeřábek: Doslov, in V. H.: O umění, 1954, s. 303–321 + H. a Shakespeare, in sb. F. Wollmannovi k sedmdesátinám, 1958, s. 603–616 + V. H. a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století, Spisy university v Brně. Filosofická fakulta 58, 1959; O. Sus: Kriticky o Hálkovi jako kritikovi, Host do domu 7, 1960,  43n.; H. Kofránková: Historické tragédie generace májové, dipl., FF UK 1972; DČD III ■ LČL, Otto; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 234–237

Autor: Hyvnar, Jan