Haiss, Josef Franz

Josef Franz
Haiss
1830
Vídeň (Rakousko)
[?]
Jevištní výtvarník

Psán též Josef F. Haiss, Josef Hais i Heisse, Hajs. – Původem Rakušan. Otec byl malířem pokojů, H. se u něho vyučil řemeslu. 1845–48 navštěvoval kreslířskou školu pro řemeslní­ky (Manufakturzeichenschule) při Akademii výtvarných umění. Od 1852 údajně působil u divadel v Pešti [Budapešť], Terstu, Štýr­ském Hradci, Berlíně a v Cařihradu, kde byl prý jmenován dvorním malířem osmanského sultána a pak měl přijmout nabídku knížete Nosijeva do jeho soukromého divadla v Odě­se. 1866/67 byl druhým dekoračním malířem německého divadla v Rize. Ve Vídni pracoval v Carlově divadle, snad jako pomocný diva­delní malíř. 1867 byly zhotoveny podle jeho návrhů dekorace pro divadlo v Karlových Va­rech tamním malířem Krämerem. Souborem sedmi základních typových dekorací a dvěma malovanými oponami H. vybavil nově zbu­dované divadlo v Mariánských Lázních (ote­vřeno 17. 8. 1868, ředitel K. Moser). Od září 1876 do května 1877 působil v pražském PD, odkud se vrátil do Vídně. Jeho posledním zná­mým působištěm byla Praha; od 16. 3. 1881 byl šéfem malírny ND. Při požáru divadla byly jeho práce zničeny. Nespokojen s výší náhrady za utrpěnou ztrátu podal v červnu 1883, ně­kolik měsíců před znovuotevřením ND, výpo­věď. Jeho další osudy nejsou známy.

Za prvního pražského pobytu obnovil v PD staré dekorace a navrhl novou oponu. Vytvořil i dekorace nové, z nichž byl pro svou varia­bilitu, umožňující čtyři různé sestavy, vyso­ce ceněn Knížecí sál, užitý mj. ve Scribeově Sklenici vody. Pro Nové české divadlo, které bylo provizorní českou scénou po zničení no­vostavby ND požárem, pořídil kolem dvaceti nových dekorací. Koncipoval je se zřetelem k budoucímu použití na větším jevišti ND; ně­které byly využívány až do sklonku 19. stol. Uznání si vydobyl zejména dekoracemi zná­zorňujícími české krajiny. Výprava pro Sme­tanovu Prodanou nevěstu (1882), v níž roz­rušil hranici mezi exteriérem a interiérem, se stala po technické stránce (zjednodušovala dosavadní těžkopádné přestavby) vzorem pro další výtvarníky (R. Holzera, K. Štapfera). Ze čtyřiceti obecných dekorací, objednaných 1883 zemským výborem pro ND, vytvořil H. do svého odchodu z Prahy jen zlomek.

Pro H. dílo, podobnějako pro práce dalších výtvarníků z období PD a raných sezon ND, je charakteristické romantické pojetí typo­vých dekorací v tradiční sestavě dekoračních sad (historické, krajinné a exotické scenérie, soudobý salon, měšťanský pokoj, lidová světnice). Jako jeden z prvních výtvarníků v českém divadle prolamoval konvenci deko­račního schématu s frontálně orientovanými kulisami. Scénu již neobklopoval klasickými kulisami, ale plnými plochami stěn, jimiž vy­tvářel tzv. uzavřené pokoje vyvolávající iluzi skutečnosti. Návrhy dekorací k inscenacím oper z počátku osmdesátých let vykazují už značně uvolněný rukopis a odklon od přemíry drobnopisných detailů. Charakteristická jem­nost výtvarného názoru a jistá „náladovost“ dekorací poukazovaly k budoucímu, další ge­nerací rozvíjenému scénickému impresionis­mu a odlišovaly H. tvorbu od prací soudobých výtvarníků orientovaných zejména na honosné scenérie velkých oper a výpravných her.

Výpravy

E. Scribe: Sklenice vody aneb Účinky a příčiny (2. jedn. Knížecí sál) – PD 1878; Z. Fibich: Blaník (2. jedn. Blaník, 3. jedn. Sluj v Blaníku), F. A. Šubert: Probuzenci (1. jedn. Myslivna, 2. jedn. Zá­mek, 3. jedn. Skalní krajina) – PD 1881; E. Rau­pach: Mlynář a jeho dítě (Zimní krajina), V. Sardou: Odetta (1. jedn. Salon), J. Zeyer: Stará historie (1. jedn. Náměstí s palácem ve slohu španělské renesance, 4. jedn. Ulice s městským vězením), J. Durdík: Karthaginka (1. jedn.), B. Smetana: Pro­daná nevěsta, L. Varney: Vojsko v dívčím ústavu (2. jedn.), A. Dvořák: Dimitrij, B. Smetana: Čerto­va stěna – PD 1882; G. Meyerbeer: Prorok (Měs­to Münster), V. Vlček: Lipany (Krajina vážného vzhledu) – PD 1883.

Prameny a literatura

NMd: scénické návrhy. ■ Nesign.: Karlsbad und seine socialen Zustände bis in die neueste Zeit, Wochenblatt für Karlsbad und die Umgegend 12, 1872, s. 735–737, 757–760; nesign.: Theater-Reminiszenzen, Marienbader Zeitung 22. 4. 1874; Hu­dební a divadelní věstník 1, 1877/78, s. 47 [odchod do Vídně], 79, 93, 217; M. Kaufmann: Musikgeschich­te des Karlsbader Stadttheaters, Karlsbad 1932, s. 43; V. Hepner: Scénická výprava na jevišti Ná­rodního divadla v letech 18831900, 1955, s. 48; Wiener Theater Bilddokumente, Wien 1971, s. 57; DČD III; B. Srba: Vývojové proměny systému ku­lisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862–1883, SPFF BU 49, 2000, ř. Q – teatrologická a filmologická 3, s. 14, 45, 64–70; V. Ptáčková in DČVU III/2, 2001, s. 235; M. Trávníčková: Výtvarná složka repertoáru Pro­zatímního divadla a její zastoupení ve sbírkách Di­vadelního oddělení Národního muzea, Divadelní revue 13, 2002, č. 1, s. 93; B. Srba: V zahradách Thespidových, Brno 2009, zvl. s. 188, 191, 233. ■ NDp, Riga; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 233–234

Autor: Velemanová, Věra