Guth, Viktor

Viktor
Guth
19. 12. 1841
Praha
22. 8. 1911
Praha
Kritik, dramaturg.

Narodil se jako druhorozený syn guberniálního sekretáře a finančního rady. Na pražské univer­zitě vystudoval práva (1861–65, JUDr. 1871), krátce zastával profesi soudce. Již za gym­naziálních studií začal psát divadelní kriti­ky a přispívat do listu Dalibor, brzy do dal­ších českých a německých novin (Correspon ­denz, Pokrok, Posel z Prahy, Prager Abend­blatt, Pražský deník, Rozhledy). Koncem šedesátých let definitivně opustil právnickou dráhu. Vstoupil do redakce německojazyčné Politik (1868–95), odkud přešel do deníku Národní politika (1895–1900). V červenci 1879 mu bylo novým divadelním družstvem (mladočeskou reprezentaci vystřídali staročeši) nabídnuto místo dramaturga PD (po J. Arbesovi), které přijal, ale již v říjnu 1880 na ně rezignoval. Suverénní dvojjazyčnost uplatnil vedle žur­nalistiky i jako soudní tlumočník pro češtinu (od 1874) a pro němčinu (od 1897). Po celý život zůstal svobodný, žil osaměle, poslední roky sužován těžkou nemocí. Zemřel u psa­cího stolu stižen záchvatem mrtvice, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Při soustavném sledování českého divadla se G. stavěl proti jeho vžitým praktikám (po­češťující adaptace dramatických textů, pře­kládání prostřednictvím němčiny), brojil proti neumělecké konvenci, rutinérství a šablono­vitosti v dramatu i na jevišti, zvláště v herec­tví. Kritickou náročností, širokým rozhledem po evropském divadle a literatuře, břitkostí soudů i vtipným a ironickým podáním patřil k pokračovatelům Mikovcovým. Jeho divadel­nímu názoru byly blízké realistické tendence (kladně hodnotil dramatiku Ostrovského, v osmdesátých letech styl Meiningenských), které prosazoval i jako člen porot uměleckých soutěží. Temperamentně se chopil činnosti dramaturga, avšak omezené kompetence a krát­ká doba působení mu neumožnily PD výrazně­ji profilovat. Z uvedených děl lze připsat jeho iniciativě uvedení dramatu B. Bjørnsona Re­daktor (1879), tragédie F. Grillparzera Hero a Leander (1879) a nové nastudování Ostrov­ského Výnosného místa (1880). Pro jevištní provedení upravil (zkrátil) veršovanou tragédii B. Guldenera Sofonisba (1880).

Šifry

G., -or, -r, -th, -uh, V. G.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 148, obr. 349. AMP: Soupis pražských domov­ských příslušníků [otec Guth Franz]. ■ Národní listy 17. 7. 1879 [dramaturgem PD]●; úmrtí a ne­krology: Národní politika 24. 8. 1911; dr. Navrá­til, Národní listy 2. 11. 1911, ráno●; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 298; B. Hlaváč: Postavy ze staré Prahy kolem divadla [...], Dnešek 1, 1930/31, s, 492n. ■ LČL; PD 

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 230

Autor: Šormová, Eva