Gaučová, Klotylda

Klotylda
Gaučová
25. 4. 1825
Nové Město nad Metují
1872
[?]
Zpěvačka, herečka.

Vl. jm. Gautschová, křtěna Klotilda Františka Aloisie. – Byla jedinou dcerou (po třech sy­nech) druhého adjunkta c. k. bankálu. Rodi­na se z Nového Města n. Metují přestěhova­la do Prahy, kde otec pracoval jako komisař okresní finanční správy. Starší bratr, právník Vilém G. (1816–66), byl za protihabsbur­ské aktivity v revolučních letech 1848–49 (člen tajného spolku Repeal, iniciátor spolku Slovanská lípa ad.) 1849 zatčen a odsouzen k smrti, posléze amnestován, nadále však po­licejně sledován. G. začínala divadelní kariéru jako operní zpěvačka u německé scény v Opa­vě (debut 19. 10. 1847). Od 1852 vystupovala v českých představeních StD, řádně angažová­na byla 1853 (divadelní almanachy ji uvádějí jako členku operního souboru). Po otevření PD v listopadu 1862 působila souběžně v obou divadlech, na scéně PD vystupovala v insce­nacích přenesených ze StD (zůstala jeho člen­kou), nové role už téměř nedostávala a na jaře 1863 divadelní činnost ukončila. V listopadu t. r. se v Praze provdala za M. F. Terksu z Nus­sdorfu nedaleko Vídně, kontrolora u Dunajské paroplavby. Je pravděpodobné, že po sňatku žila mimo české země.

Příchod G. do StD, kde debutovala jako hospodská Markýta v Toldově kouzelné frašce Čarovný závoj, byl vnímán jako významná po­sila pro zpěvoherní soubor. Uplatňovala se vět­šinou v menších sopránových rolích, z nichž některé (např. Barušku [Barbarina] v Mozarto­vě Figarově svatbě) zpívala později také v ně­meckých představeních. V českém činoherním repertoáru byla nejčastěji obsazována do rolí mladých dívek ve hrách se zpěvy, veselohrách, a zejména v lokálních fraškách. Půvabným zje­vem, příjemným hlasem a hereckým tempera­mentem si získala značnou popularitu. Uspěla zvláště jako Liduška ve Škroupově Dráteníku, Aninka ve Weberově Čarostřelci, Kačenka v Tylově Jiříkově vidění, Dorotka ve Štěpán­kově Čechu a Němci, ale i v roli královny elfů Titanie v Shakespearově Snu noci svatojan­ské, v níž překročila hranice svého hlavního, lokálního, oboru. Na německé scéně jí byly přidělovány téměř výhradně menší role v ope­rách Donizettiho, Webera, Mozarta či Ver­diho. Za její nejlepší výkon byl považován Mladý pastýř ve Wagnerově Tannhäuserovi. Pro mladistvý zjev a štíhlou postavu byla ob­sazována do chlapeckých rolí; ztvárnila např. prince Jindřicha v Shakespearově historické hře Jan, král anglický, mladého rybáře Jennyho v českém i německém nastudování Schillerova Viléma Tella či Carla Braccia v Ďáblově podílu (Told–Titl). Patrně se však nedokázala zdařile přehrát do ženských postav středního a star­šího věku, které se začaly v jejím repertoá­ru objevovat kolem poloviny padesátých let (např. Kordula v Tylově Strakonickém dudá­kovi). Její pozice u diváků i kritiky slábla; kupř. J. Neruda jí vytýkal stereotypnost a pohybovou manýru a apeloval na vedení divadla, aby an­gažovalo novou, hlavně mladší zpěvačku pro lokální kusy. Zdá se však, že větším problé­mem než věk tehdy třicetileté G. byl její ustr­nulý herecký projev. Při jednom z posledních vystoupení v českých představeních, v němž zpívala kuplety s J. Sekyrou, jí obecenstvo da­lo svou nelibost zřetelně najevo. Rozhodnutí odejít od divadla tak mohlo být vedle soukro­mých důvodů (nadcházející sňatek) motivová­no i vzrůstajícími neúspěchy.

Role

StD

Markýta Zelinková (F. X. Told, h. A. E. Titl: Ča­rovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Anež­ka (K. Haffner dle M. G. Saphira: Prodané spaní aneb Výstražným zjevením napravený nešlechet­ník), Juta z Velsperka (S. K. Macháček: Záviš Vít­kovec, pán z Růže aneb Pokuta za zrádu), Baruška (W. A. Mozart: Figarova svatba, i něm. jako Bar­barina 1854), Miloslava (A. Bäuerle, ú. S. F. Ehm: Čarovný zámek v Krkonoších aneb Schudlý voňav­kář a jeho dcery) – 1852; Aninka (C. M. v. We­ber: Střelec kouzedlník), Dorotka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hranicích), Genius (W. A. Mozart: Die Zauberflöte), Carlo Braccio (F. X. Told dle E. Scribea, h. A. E. Titl: Ďáblův po­díl), Jenny (F.-A. Boieldieu: Bílá paní), Madlenka (K. Elmar: Děvče z přádelny), Kačenka (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Anynka (T. Krones: Silfída, žínka vodní) – 1853; Hospodyně Zuzanka (K. Elmar: Pod zemí aneb Boháč v železných dolích), Šukálek (G. Raeder: Skalní duch aneb Podzemní cesta do Afriky), Alžběta (W. Shakespeare: Život a smrt krá­le Richarda Třetího), Marie (G. Donizetti: Marie, dcera pluku), Kamila (J. Nestroy: Zlý duch Lumpa­civagabundus aneb Ludařský trojlist), Ein junger Hirt (R. Wagner: Tannhäuser), Hraběnka Studnička (W. A. Gerle: Noc před Novým rokem aneb Ponocný na redutě) – 1854; Mariánka (F. Raimund: Diamant krále duchů), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický du­dák aneb Hody divých žen), Apolenka (F. X. Told: Nové amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji), Cilka (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Marianka (F. Raimund: Martnotratník aneb Boháč a žebrák), Lidunka (A. Langer: Vrátný z Karlína), Jenny (F. Schiller: Wilhelm Tell, čes. 1858), Titanie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské) – 1855; Eliška (A. Berla: Venkovský poslanec), Liduška (F. Škroup: Dráteník), Inez (G. Verdi: Troubadour, něm.), Jiřina (V. K. Klicpera: Eliška, poslední Pře­myslovna), Líbezna, vůbec Popelka (N. Isouard: Popelka) – 1856; Pamela (D.-F.-E. Auber: Fra Dia­volo aneb Loupežníci v Terračině), Princ Jindřich (W. Shakespeare: Jan, král anglický), Johanka (G. Donizetti: Nápoj lásky, i něm. 1858), Paní Fia­lová (J. Nestroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci z venkova v hlavním městě) – 1857; Lorezza (F.-A. Boieldieu: Johann von Paris), Rů­ženka, zvaná Popelka (J. Nestroy: Karafiátek a ru­kavička aneb Pohromy pána z Nemanic) – 1858; Valburga (A. v. Kotzebue: Panoš šibal aneb Staří kobylkáři na námluvách), Ninetta (G. Verdi: Die sizilianische Vesper), Panna Angela (A. Fredro: Dámy a husaři), Meermädchen (C. M. v. Weber: Oberon, König der Elfen) – 1859; Alice (G. Do­nizetti: Die Braut von Lammermoor), Veronička (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Na­lezenec), Mařenka (F. Hopp: Čtyři páni na jednom statku aneb Husaři a dětská punčoška), Slavina (N. Isouard: Popelka) – 1860; Tina (F. Hopp: Ča­rodějnice v Šárce aneb Kotlář, kuchař a čepičář), Venus (J. Offenbach: Orpheus in der Unterwelt), Ančička (Morländer: Mlýn na ženy aneb Šotek filuta), Julie (K. Haffner: Wenzel Scholz), Jasana (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky), Papagena (W. A. Mozart: Kouzelná flétna) – 1861; Zdislava (F. Hajniš: Chorista aneb Čtverákovský z Žertovic), Antonie (J. Grün: Ďáblova podšívka aneb Ženská chytrost nade všecko), Flora Bervoix (G. Verdi: La Traviata, něm.) – 1862.

PD

Hanička (K. Haffner: Pražští študenti na prázdni­nách) – 1863.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 114-7 Nové Město n. Metují, matrika narozených 1784–1836, fol. 213. AMP: Sbírka matrik, TRS O4, matrika oddaných fary u Nejsv. Trojice 1852–1865, fol. 141 [3. 11. 1863]. ■ Umělecká zpráva, Květy 14, 1847, s. 535 [vystoupení v Opavě]; S., Lumír 2, 1852, s. 957 [Markýta Zelinková, Čarovný závoj]; nesign. [F. B. Mikovec], tamtéž, s. 1053n. [Juta, Záviš Vítkovec]; 3, 1853, s. 238n. [Carlo Braccio, Ďáblův podíl]; 4, 1854, s. 68 [Zuzanka, Pod zemí], 286n. [Alžběta, Richard III.], 6, 1856, s. 21–23 [Titanie, Sen v noci svatojanské], 333 [Liduška, Dráteník], vše → F. B. Mikovec: Česká Thálie kolem 1850, 2010; -a., Lumír 11, 1861, s. 258 [Ančička, Mlýn na ženy]; J. N. [Neruda], Čas 21. 1. 1861 [Tina, Čarodějnice v Šárce] → České divadlo I, 1959; nesign., Národ­ní listy 15. 9. 1862 [Eliška, Venkovský poslanec]; H. [V. Hálek], tamtéž 27. 1. 1863 [Hanička, Pražští študenti]; Lumír 13, 1863, s. 69 [odchod z PD]; nesign. [J. Neruda]: Podobizny z českého divadla, Humoristické listy 25, 1883, s. 422 →Podobizny II, 1952; Jos. Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho opera, 1938, s. 35. ■ NDp; Laiske, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 215–217

Autor: Dubská, Alice