Gallat, Jaroslav

Jaroslav
Gallat
25. 3. 1855
Chrudim
8. 8. 1932
Chrudim
Autor sólových výstupů, kupletů a divadelních her.

Syn hostinského Jakuba G. z druhého man­želství. Vyrůstal v úzkém kontaktu s chru­dimskou vlasteneckou společností, která se od čtyřicátých let scházela v otcově hostinci. Jejím předním členem byl vedle otce literár­ně činný starší nevlastní bratr Alois. G. začal studovat průmyslovou školu, kterou kvůli tělesnému postižení po komplikované zlo­menině nohy opustil. Vyučil se hodinářem, později podnikal ve výrobě modrotiskových forem. Od mládí jej přitahovalo chrudimské divadelní a hudební dění, fyzický handicap mu však bránil uplatnit zjevné herecké nadá­ní. Ovlivněn spisovatelskou a divadelní aktivitou bratra Aloise začal psát divadelní scény, sólové výstupy a kuplety. Postupně se odvá­žil předvádět sólové výstupy na zábavách a výletech Měšťanské besedy či Sokola a do­sáhl úspěchu. Vystupoval pak v dalších vý­chodočeských městech, několikrát i v České besedě ve Vídni. Své texty vydával v kniž­ních výborech (Český humor v písni a slově, 1898; Besedník Veselý Čech, 1899, 1901; Gal­lat Jaroslav a jeho nejnovější kuplety a výstupy, 1920 aj.). Přispíval do Humoristických listů, Zlatého domova, Palečka, po bratrově smrti obnovil v Chrudimi silvestrovské humoris­tické listy Sůva a Klapačka (1902–06). Pod dojmem loutkářských produkcí J. N. Lašťovky se stal vyznavačem a propagátorem loutkové­ho divadla. V devadesátých letech se pokusil zřídit v městě stálou loutkovou scénu, záměr ztroskotal z finančních důvodů. 1900 ustavil pod patronací Ústřední matice školské amatér­skou loutkovou scénu Kacafírek, kterou vedl a v níž působil jako režisér a loutkoherec. 1914 ze zdravotních důvodů rezignoval a divadlo se načas odmlčelo. Po znovuotevření 1915 se příležitostně podílel na jeho činnosti. Celý ži­vot strávil v Chrudimi, kde zemřel a byl po­hřben.

G. humoristická a satiricky zahrocená li­terární tvorba, zahrnující vedle kupletů a di­vadelních výstupů další drobné veršované i prozaické útvary (epigramy, humoresky aj.), navazovala na parodie a grotesky humoristů osmdesátých let (Aloise G., E. Justa, J. Illnera, J. Pauknera, V. Pasovského). Do této linie patří rovněž libreto operní parodie V penzionátu  (h. J. Souček) a U modistky (h. J. Šváb-Ma­lostranský), zdařilá činoherní jednoaktovka Co by tomu řekl básník Heyduk? a loutkové hry zesměšňující maloměstské konzervativní poměry (např. Kmotr Brázda na výstavě, Čert na dovolené, V redakci) či rádoby společen­skou angažovanost (Na zdar Ústřední matici školské). V dramatické tvorbě určené dětem naproti tomu převažuje dobrosrdečný humor a mírně výchovná tendence. Platí to především o hrách s pohádkovými náměty (např. Princ a uhlíř, Bratři), byť i do nich pronikaly stále více dobové motivy, narážky apod. Výjimku představuje secesně symbolistní Chudobka, výpravná hra s velmi skromným dějovým pásmem. Jako iniciátor a vůdčí osobnost první ochotnické loutkářské scény v Chrudimi stál u zrodu tamní tradice amatérského lout­kářství. Jeho loutkové hry byly často hrány na amatérských scénách, záhy se však přežily.

Hry

Hry pro školy mateřské a nižší třídy obecných škol, t. 1900; Chudobka, t. 1902; Čert na dovolené. Kmotr Brázda na výstavě, t. 1908; Bratři, t. 1909; Ctibor a Celina, t. 1909; Kašpárek na dostaveníčku, t. 1909; Macecha, t. 1909; Na zdar Ústřední matici školské, t. 1909; Princ a uhlíř, t. 1909; Zkrocení zlé ženy, t. 1909; Vepřové hody. V redakci, t. 1909; Stra­šidlo ve mlýně, t. 1909; Charaktery opic, t. 1914; Co by tomu řekl básník Heyduk?, t. 1915; Kukačka, Trest za nevěru, t. 1918; Adelaida a žloutek z vejce­te (s J. Švábem-Malostranským), t. b. d.; Budoucí sloupové řemesel, t. b. d.; Nešťastný zeť, t. b. d.; Signály, t. b. d.

Prameny a literatura

A. Blažek: Chrudimští bratři Gallatové, propagá­toři loutkových her v minulém věku, Loutkář 19, 1932/33, s. 39n.; J. Petrtyl: Chrudimští humoristé. II. Humor na přelomu století, Chrudimský kraj 28, 1939, č. 22, s. 3; nesign.: Chrudimské loutkářství, Divadlo 1, 1949/50, s. 983n.; O. Schütz: O Vikto­rinkovi, in sb. Chrudimsko, 1974, s. 148; Z. Bezděk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, 1983, s. 28; P. Kobetič: Osobnosti Chrudimska, Chrudim 2002, s. 56. ■ LČL; Místopis I [Chrudim]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 214–215

Autor: Dubská, Alice