Frič, Josef Václav

Josef Václav
Frič
5. 9. 1829
Praha
14. 10. 1890
Praha
Dramatik a překladatel, kritik.

Pocházel z rodiny liberálního politika a advo­káta Josefa Františka F. (1804–76), který se silně angažoval v českém společenském a kul­turním životě. F. absolvoval 1846 Akademic­ké gymnázium a krátce nato odešel do ciziny. V Hamburku se uchytil u herecké společnosti, v Londýně a Paříži žil mezi polskými emigran­ty. Po návratu do Prahy 1847 začal studovat filozofii a aktivně se zapojil do revolučních aktivit jara 1848; s K. Sabinou a E. Arnoldem byl vůdčí osobností radikálního křídla demo­kratů. Jako člen tajného spolku Repeal se podílel na organizování schůze ve Svatováclavských lázních (11. 3. 1848), byl činný ve student­ském výboru, účastnil se Slovanského sjezdu a za svatodušních bouří organizoval odpor na barikádách. Po vydání zatykače uprchl do Vídně, pak do Záhřebu, později se připojil ke Štúrovu slovenskému povstání a utrpěl vážné zranění, z něhož se léčil ve Vídni. Po vyhlá­šení amnestie v lednu 1849 se vrátil do Prahy. S několika přáteli založil studentské sdružení Českomoravské bratrstvo. V květnu 1849 byl s K. Sladkovským a K. Sabinou jako účastník protivládního, tzv. májového, spiknutí zatčen, vězněn dva roky na Hradčanech a odsouzen na osmnáct let do žaláře v Komárně. Po amne­stii 1854 se vrátil do Prahy, byl však trvale policejně sledován. Pokračoval v literární tvorbě, z plánovaných časopisů a almanachů vydal jen almanach Lada-Nióla (1855). Půso­bil ve Sboru pro zřízení Národního divadla, 1855–57 jako dramaturgický poradce čes­kých představení ve StD. Po smrti první man­želky (A. Ullmanové, sňatek 1856), se 1857 se oženil s Annou Kavalírovou, literárně činnou pod pseud. Anna Sázavská. 1858 byl znovu zatčen a internován v Déeši v Sedmihradsku. Od 1859 žil dvacet let v exilu (Londýn, Pa­říž, Záhřeb, Petrohrad, Řím, Budapešť aj.). Věnoval žurnalistice, redigoval periodika (Hermann, Londýn 1859; Čech. La voix lib­re de Bohème, Ženeva 1861; Blaník, Berlín 1868; Correspondence Tchèque, Berlín 1869; Agramer Zeitung, Záhřeb 1873) a almanach La Bohème historique, pittoresque et littéraire (Paříž 1867). Kromě toho překládal a účast­nil se spolkové a politické aktivity na podpo­ru českých záležitostí. V říjnu 1879 se vrátil do vlasti. Na sklonku 1880 se stal lektorem PD, po třech týdnech byl odvolán a jmenován bibliotékářem ND, po požáru divadla v srpnu 1881 propuštěn. Psal divadelní kritiky do Di­vadelních listů (1880–83), Jeviště (1885–88) a České Thalie (1887–90), vyvíjel spolkovou a přednáškovou činnost zaměřenou zejména na divadlo, redigoval Almanach Matice di­vadelní (s J. L. Turnovským, 1881), časopis Jeviště (1885) a knižnici Divadelní ochotník (1884–85). V Matici divadelních ochotníků za ­stával funkci místopředsedy. Neúspěšně kan­didoval za mladočechy do zemského sněmu a jeho bouřlivácky revoluční názory a postoje nacházely v české společnosti stále méně po­chopení. Zemřel jedenašedesátiletý na střevní chorobu, pohřben je na Olšanských hřbi­tovech.

F. žánrově různorodá literární tvorba zahr­nuje lyriku, epiku, dramata i memoáry, zachy­cující společenské dění a atmosféru pražského kulturního života v polovině 19. stol. (Paměti, 4 sv., 1885–87). Od studentských let psal diva­delní hry. Podle vlastního vyjádření byl prvním pokusem Božetěch, nešťastný venkovan; hra pojednávající o rolníkovi vyštvaném z majet­ku byla údajně provedena na domácím diva­dle v Opočně 1844. Romantickou truchlohru Kochan Ratiborský plnou rytířských a loupež­nických scén, obvykle považovanou za jeho prvotinu, psal pod vlivem Schillerových Lou­pežníků (které jako patnáctiletý prý přeložil) a Blaníku V. K. Klicpery, jemuž ji dedikoval. Na pražské scéně debutoval 1849 tragédií Václav IV., král český, do níž promítl ideje revolučního roku 1848 (král opírající se o lid a předávající před smrtí svůj meč Žižkovi, studenti a pražská chudina v roli kolektiv­ního hrdiny). Tendenční aktualizace látky je příznačná i pro další dramata z domácích a slovanských dějin. Na scénu se prosadily jen Svatopluk a Rastislav, Taras Bulba a drama­ticky nejzdařilejší Ivan Mazepa, líčící zápas o osvobození Ukrajiny z carského područí na počátku 18. stol., jehož podtextem byla pole­mika s politikou pasivní rezistence staročechů v šedesátých letech. Tragédie Hynek z Po­děbrad a Ulrik Hutten, napsané za pobytu ve vězení, ani pozdější Libušin soud (zada­ný 1861 do Náprstkovy soutěže o historické drama, kde neuspěl) a Pobělohorci provedeny nebyly. Nedokončeny zůstaly tragédie Draho­míra a Otakarův syn. Podobně jako hry jeho současníků F. B. Mikovce a J. J. Kolára jsou F. dramata výrazem romantického individua­lismu. Vyznačují se rétorickým jazykem, vypjatými konflikty, vášnivými postavami a prudkými situačními zvraty, jež nerespektují pravděpodobnost. Prostřednictvím historické látky míří na soudobé společenské problémy, v témže duchu jsou zpracovány i dramatizace a adaptace cizích předloh. Z dramatické tvorby směřující k dobovému ideálu velké tragédie se vymyká veselohra Paní Sandová v Brandýse aneb Jen žádnou frašku, pane Kopecký! Ottův divadelní slovník zmiňuje ještěžert Král Vašek a Zuzana (1879). F. napsal také tři operní lib­reta: Vladimír, bohův zvolenec (původněněm. Der Apostat) s námětem z počátků křesťanství v Bulharsku (h. F. Z. Skuherský, prov. PD 1863; pseud. Mostecký), Lesův pán podle Máchova Máje (h. V. Suk, prov. 1900 v Charkově, ND 1903) a Ahasver (nezhudebněno). F. zájem o starou českou dramatickou tvorbu vyústil do úpravy staročeského Mastičkáře.

F. aktivita překladatelská, soustředěná k dra­matice francouzské, měla pro české divadlo význam zejména v šedesátých letech, kdy na pomáhala rozrušovat hegemonii německé a vídeňské produkce v českém repertoáru. V pařížském exilu pořizoval překlady novi­nek francouzských autorů (Sardou, Labiche, Pailleron ad.) a posílal je do Čech, kde byly pohotově uváděny. Významným počinem byl překlad básnického romantického dramatu Z. Krasińského Iridion a Byronovy dramatic­ké básně Manfred. Přislíbenou účast na matič­ním vydání Shakespearových děl (k překladu si vybral Timona Athénského a Troila a Kres­sidu) však odvolal. Nekrology zmínily překlad hry Tatrmani lásky (nezjištěno).

V divadelních referátech, jimiž sledoval první desetiletí ND, se zaměřoval hlavně k otázkám repertoárové skladby. Volal po hoj­nějším uvádění původních, především českých a slovanských historických her, současných společenských komedií a prací mladých, dosud neuváděných autorů. Velká pozornost věnova­ná L. Stroupežnickému, A. N. Ostrovskému a N. V. Gogolovi zrcadlí vývoj F. estetických názorů a porozumění pro realistickou drama­tiku. Podporoval založení dramatické školy, která by vychovávala mladé talenty a posky­tovala další vzdělávání činným hercům.

Pseudonymy a šifry

A. Hron, Hron, Hynek, Jan Hron, J. Brodský, Je­den ze starých bojovníků božích, J. Květoň, J. Opo­čenský, Josef Gartner, J. Str. Hynek, J. Stratimir Hynek, Martin Brodský, M. Brodský, Mostecký, Rozerviát Malkontent, Starý Čech, Tatranský; H. S., J. B., J. St., J. V. F., P. F., R. J., S., St., Š. St. aj.

Hry a adaptace

Božetěch, nešťastný venkovan, ochotn. Opočno 1844 [?]; Kochan Ratiborský, t. 1847; Václav IV., král český, StD 1849; Břetislav, samozvanec český aneb Zápas o knížecí korunu, dle hry H. T. Schmi­da, StD 1857, i t. s tit. Břetislav Bezejmenný (pseud. J. Str. Hynek); Taras Bulba, ataman kozácký, dle N. V. Gogola, StD 1857 (pseud. J. Str. Hynek); Svatopluk a Rastislav, StD 1857, t. 1879; Libušin soud, t. Ženeva 1861; Ivan Mazepa, t. 1865, PD-AH 1874; Paní Sandová v Brandýse aneb Jen žádnou frašku, pane Kopecký!, PD-NA 1880, t. 1881; Hynek z Po­děbrad, ukázky t. in Ruch 3, 1880/81, s. 261n., 275n.; Asjenův pád, dle hry V. Drumeva Ivanko, PD 1883, i t. Český Brod; Pobělohorci, t. 1885; Rozina Ruthardova aneb Obležení Kutné Hory ro­ku 1302, dle povídky J. K. Tyla, t. b. d.

Překlady

Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, StD 1858, též s tit. Diblík z hor, t. 1861; J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska, StD 1861, i t.; Z. Krasiński: Iridión, t. 1863; A. Langlé: Richard Sheridan, PD 1864; V. Sardou: Nepožádáš manžel­ky bližního svého aneb Paragrafy na střeše [Les pommes du voisin], PD 1865, též s názvem obrá­ceným; týž: Staří mládenci, PD 1865, t. 1866; týž: Spekulant a jeho rod, PD 1866; O. Feuillet: Alix, t. in Blaník [Berlin] 1868; E. Scribe: Brejle a vou­sy [Le Lorgnon], PD 1869; E. Pailleron: Líbánky na kahánku [Le Dernier quartier], t. 1869, s tit. Po líbánkách PD 1881; A. Duru: Dvě svatby pana Darimona, PD 1873, t. 1874 (pseud. J. Hron); A. An­no: Starý a mladý dudák [Die beiden Reichen­müller], Švandova spol. Plzeň 1873, též s tit. Starý a mladý kos, Nevěsta ze Slovače; V. Sardou: Rodina dle mody [La Famille Benoiton], Švandova spol. Plzeň 1873; E. Labiche, E. Martin: Kdo s koho, ten s toho aneb Dobrodiní souží [Le Voyage de Mr. Pe­richon], PD-NA 1877, t. 1882 s tit. Dobrodiní souží; A. Hennequin, A. Millaud: Tatínkova ženuška, PD 1880; M. v. Ernestová: Jen po proudu, PD 1880, i t.; G. Pawlikovski: Anežka z Meranu, PD 1880; B. Hrdlička [T. Taube]: Fňukálek, PD-NA 1880; H. Meilhac, L. Halévy: Má toho dost! [Le Prince], PD-NČD 1880; E. Arter: Pikantní klepy, PD 1880; A. Dumas ml.: Princezna z Bagdadu, Pokorného spol. Plzeň 1881, t. 1882; V.-H. Rochefort, P. Vé­ron: Je živ? Zaplať Pánbůh, t. 1881; E. Erckmann, A. Chatrian: Kmotr Fricek, PD 1881, t. 1884 s tit. Kmotr Fritz; G. G. Byron: Manfred, t. 1882.

Teatralia

Propadlý kus bratří Goncourtův, Květy 1, 1865/66, s. 82n., 95n.; Původ i prvotní zpracování pověs­ti o Don Juanovi, Květy 1, 1865/66, příl. Česká včela, č. 12, s. 46n.; Commedia dell’arte. Pů­vod, hlavní osoby a vývin improvisující vlaské veselohry, Světozor 5, 1871, s. 460n., 474n., 483–485, 495n.; Staročeský Mastičkář, Meči­slav a Blanka, in Slavnostní list. Velká národní slavnost na ostrovech vltavských, 1887; Drama­tické řemeslo a jeho mluva, Divadelní listy 2, 1881, s. 108n.; Francouzský repertoir poslední doby, Divadelní listy 3, 1882, s. 121n.; Smetanova Čer­tova stěna, tamtéž, s. 304n., 312n.; Anna Kolárová, Národní listy 13. 7. 1882, ráno; První rok v Národ­ním divadle, Jeviště 1, 1885, s. 2, 12, 20, 27, 43; Světlé i stinné stránky Nár. divadla, tamtéž, s. 51, 61, 84; Potřeba dramatické školy, tamtéž, s. 110; Pravda o Shakespearovi, Česká Thalia 2, 1888, s. 239–242, 253–255; Grillparzer. Povahopisná i dramatická studie, Květy 11, 1889, d. 1, s. 730–736, d. 2, s. 214–219, 368–375, 476–484, 607–614, 740–748; Vyvrácení pochybností o Shakespearovi, Česká Thalia 4, 1890, s. 49–51.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, neuspořádáno [mj. rkp. ne­úplného překladu Shakespearova Troila a Kressi­dy]. ■ O. Šimáček: Příspěvek k bibliografii J. V. F., Knihovna 1955; R. Kehl, J. Jakšová: Knihovna  J. V. F., 1965. ■ Ref. Václav IV.: M. [F. B. Miko­vec], Bohemia 6. 3. 1849, čes. → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; Sv. [V. Vávra], Národní noviny 6. 3. 1849; (*), Pražské noviny 6. 3. 1849; F. Č-ý [Čenský], Včela 16, 1849, s. 76●; ref. Břetislav, sa­mozvanec český: nesign. [F. L. Rieger], Pražské noviny 8. 1. 1857; nesign. [F. B. Mikovec], Lumír 7, 1857, s. 66–69; nesign., Politik 14. 4. 1866●; ref. Svatopluk a Rastislav: R. [F. L. Rieger], Praž­ské noviny 2., 3. a 4. 12. 1857; J. Neruda, Osvěta 10, 1880, s. 171n.●; ref. Diblík, šotek z hor: -R.-[F. L. Rieger], Pražské noviny 3. 3. 1858; H-ý [J. S. Haštalský], Lumír 8, 1858, s. 212n.●; ref. Taras Bulba: nesign. [F. B. Mikovec], tamtéž 7, 1857, s. 187n. → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; V. [V. Vlček], Pozor 18. 11. 1861; R. [F. L. Rieger], Pražské noviny 18. a 19. 2. 1861; J. N. [Neruda], Čas 20. 11. 1861●; ref. Libušin soud: J. N. [Neru­da], Hlas 29. 8. 1862; nesign. [V. Hálek], Národní listy 16. 10. 1862●; ref. Ivan Mazepa: J. N. [Neru­da], Literární listy 1, 1865, 186n. → Literatura I, 1957 + Národní listy 4. 8. 1874●; nesign., ref. Paní Sandová v Brandýse: Divadelní listy 1, 1880, s. 144n.●; J. Voborník: Česká dramatická literatu­ra, Ruch 2, 1880, s. 153–157, 176–178, 200–202; F. L. H. [Hovorka]: J. V. F. Črta životopisná, Diva­delní listy 1, 1880, s. 170–172; C. Frič, F. Čenský: J. V. F., 1882; F. Doucha, in V. Drumev: Asjenův pád, Český Brod 1883, s. 95–98●; ref. Asjenův pád: C. S. Moudrý, Divadelní listy 3, 1882, s. 344–346; nb., České noviny 1. a 2. 2. 1883; F. Zákrejs, Osvěta 13, 1883, s. 838; J. Wagner, Ruch 5, 1883, s. 63n.●; F. Zákrejs, ref. Pobělohorci, Osvěta 15, 1885, s. 468–470; nesign. [J. Neruda]: J. V. F., Humo­ristické listy 29, 1887, s. 275n. → Podobizny III, 1954; F. Hořický: Paměti J. V. F., Hlas národa 6. 1. a 17. 7. 1888; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 102 → Theatralia I [1912]●; nekrology: Národní listy  14. 10. 1890, odp.; tamtéž 18. 10. 1890; ∆ [J. Ne­ruda], tamtéž 19. 10. 1890 → Literatura III, 1966; Literární listy 11, 1890, s. 380; Česká Thalia 4, 1890, s. 345–347; Šk. [M. A. Šimáček], Světozor 24, 1889/90, s. 586–588, 595–597 → Vzpomínky li­terární, divadelní a jiné I, 1911●; M. [J. S. Machar]: Odkaz J. V. F., Naše doba 6, 1898/99, s. 146n., 204–208 → Knihy feuilletonů II, 1902 a V poledne, 1921; J. Vlček: Z počátků naší literatury moderní, Lumír 36, 1907/08, s. 14–20, 270–279, 347–363 → Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti, 1912; J. Heidler: Kritika Pamětí J. V. F., Český časopis his­torický 18, 1912, s. 38–59; H. Traub: Slovo o hod­notě Pamětí Fričových, Naše doba 20, 1912/13, s. 324–329; M. [J. Máchal]: Literární předsudek. Dodatečný příspěvek ke vzpomínkám na 25. výro­čí smrti J. V. F., Zvon 16, 1915/16, s. 153n., 166n.; J. Horák: F. dramata z dějin ukrajinských. 1. Ivan Mazepa, Slavia 2, 1923/24, s. 92–112 + 2. Taras Bulba, Listy filologické 57, 1930, s. 236–246 → Z dějin literatur slovanských, 1948; J. Karásek ze Lvovic: Literární profil J. V. F. K stým jeho na­rozeninám, Literární rozhledy 14, 1929/30, č. 1, s. 1n.; V. Marel: Inšprucká perioda působení Fr. Zd. Skuherského, Hudební výchova 12, 1931, s. 93–96 [Vladimír, bohů zvolenec]; J. Kvapil: O čem vím, 1932, s. 271–273; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho budovatelé (Dějiny ND I), 1933, s. 113–116; bv [B. Václavek]: 110 let od narození J. V. F., Moravský večerník 9. 1939 → Tvorba a skutečnost, 1980; L. Klosová: J. V. F. a české divadlo, Divadlo 5, 1954, s. 853–857; sb. V. F. a demokratické proudy v české politice a kultuře, red. V. Žáček a K. Kosík, 1956; K. Cvejn: K pamětem J. V. F., in J. V. F: Paměti, 1957, s. 7–13; DČD III; D. Jeřábek: Básník svobody. Ke 150. výročí narození J. V. F., Česká literatura 27, 1979, s. 441–449; V. Žáček: J. V. F., 1979; S. Brouček: J. V. F. – předobraz osudu českého emigranta, Český lid 86, 1999, s. 97–112; M. Szabo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 80; P. Drábek: České pokusy o Shakespea­ra, Brno 2012, s. 136–138, 147–149, 1089, př. Troi­lus a Kresida, s. 883–908. ■ LČL, Masaryk, NDp, ODS, Otto, Rieger; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 194–198

Autor: Pinkerová, Helena