Frič, Celestýn Liposlav

Celestýn Liposlav
Frič
6. 4. 1856
Rožmitál pod Třemšínem
20. 7. 1886
Praha
Překladatel, publicista, autor divadelní hry.

Křest. jm. psáno též Coelestin. Literatura ně­kdy mylně uvádí jako rodiště Jindřichův Hra­dec. – Pocházel z rodiny státního úředníka. Až ve dvaceti letech maturoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci (1876), studium na filozofické fakultě v Praze pro nedostatek pro­středků nedokončil; užíval titul phil. cand. Podnikl několik cest, mj. do Berlína (1881) a Kostnice (1883). Propagoval slovanskou vzájemnost, byl členem i funkcionářem řady slovanských spolků (Kolo polské v Praze, Slavia, Kruh přátel zahraničních českoslovan­ských spolků, Umělecká beseda). Působil také v divadelních korporacích: v Matici divadelní (od 1881 členem výboru, s J. L. Turnovským a F. L. Hovorkou; Almanach Matice divadelní však s Turnovským 1881 neuspořádal, zámě­na s J. V. Fričem), ÚJČH, v karlínské Čtenář­sko-ochotnické jednotě Pokrok. Zemřel jako třicetiletý v pražské Všeobecné nemocnici. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

V rozmezí 1876–86 vyvíjel intenzivní čin­nost překladatelskou (z ruštiny a polštiny), redakční (divadelní periodika, sborníky, ka­lendáře) i autorskou, která měla ponejvíce kompilační ráz (práce z dějin pražské české univerzity, pozitivisticky srovnávací nebo li­terární studie, nezřídka podnícené příležitost­nými událostmi). Přispíval do řady časopisů a novin (Budivoj, Česká včela, Koleda, Národ­ní listy, Kolínské listy aj.), vydal pamětní číslo tiskového orgánu ochotnických spolků Naše besedy nazvané Karlín. Články i přednáškami popularizoval současnou polskou a ruskou li­teraturu včetně dramatické. Velkou pozornost věnoval českému ochotnickému divadelnictví. Je autorem jediné dnes nezvěstné hry Polí­ček od ministra. Divadlu se soustavněji věno­val od 1881, kdy s L. Sehnalem redigoval sbír­ku původních a přeložených her Slovanské divadlo. Přispěl do ní překlady dvou her H. Sien­kiewicze (Na jednu kartu a Čí vinou?). 1881 zadal k provozování překlad veselohry K. Za­lewského Plané zrno, k provedení však nedo­šlo. Od 1881 přispíval do Hovorkových Diva­delních listů, 1882–83 je redigoval. Referoval tu o nových premiérách, psal o knihovnách ochotnických spolků, o obecenstvu ochotnic­kých divadel, přinesl statistiky her českých divadelních edic, informoval o premiérách petrohradské činohry, o repertoáru jihoslo­vanských divadel. V polovině února 1883 ukončil spolupráci pro střety s vydavatelem, které v tisku rozvířily polemiku o F. údajném autorství utrhačných dopisů (zdramatizovaná parodie sporu mezi Turnovským, Stroupežnic­kým, Vrchlickým, Sládkem, Frídou, Špačkem a F. otištěna v Divadelních listech 1. 4. 1883). Vedle próz (Sienkiewicz: Ohněm a mečem, práce Pisemského, Krasińského, Kraszewské­ho ad.) překládal divadelní hry, zejména ko­medie (Gogol: Námluvy; Ostrovskij: Jak se dělá kariéra; Maximov: Po smrti k oltáři; Bałucki: Naděje vlasti). 1883 získal autoriza­ci pro veškerá dramatická díla M. Bałuckého (mj. Emancipace, Rada pana rady, Pozlace­ná mládež, Pracovití zaháleči), t. r. se pokusil prosadit na scénu překlad historické truchlohry Trogirský vojvoda od D. V. Averkijeva. Ottův divadelní slovník uvádí ještě překlad Griboje­dovova Hoře z rozumu. F. činoherní překla­dy, jimž kritika vytýkala chvat a gramatické nepřesnosti, byly uváděny na pražských před­městských scénách nebo na ochotnických je­vištích, v PD pouze Gogolovy Námluvy. 1884 se F. stáhl jako redaktor místního listu Pravda do Čáslavi. Rok před smrtí se stal na několik měsíců (patrně do 1. 10. 1885) hlavním spolu­pracovníkem nového divadelního listu Jeviště; kriticky tu referoval o pražských scénách včet­ně předměstských. Po roztržce s vydavatelem působil (od 14. 10. 1885 do své smrti) jako první redaktor nově založeného měsíčníku ochotnických spolků České besedy (později Naše besedy). Na jeho stránkách obšírně se­znamoval veřejnost s divadelním děním nejen domácím, ale i vídeňským, informoval o tam­ních krajanských aktivitách a propagoval též myšlenku zřízení českého divadla ve Vídni.

Pseudonymy, šifry

C. F., cf. Cfč., Cfč, Cfrč., C. Fr., Coel. Frič, Lip. C. Frič, Coel. Lip. Fryč, L. C. Frič, L. C. F.-č., L. C. Lipský, Lip. FričLipský, L. C. F-č, El. Fr. Ne ­beský, El. Nebeský, J. V. Nebeský.

Hra

Políček od ministra, Kramuelova spol. 1876 (pseud. J. V. Nebeský).

Překlady

H. Sienkiewicz: Na jednu kartu, t. 1881, s tit. Šlech­ta a lid aneb Na jednu kartu Čížkova spol. Třeboň 1885; týž: Čí vinou?, t. 1882; N. V. Gogol: Námlu­vy, PD 1882; A. N. Ostrovskij: Jak se dělá kariéra, Švandovo div. 1883; G. M. Maximov: Po smrti k oltáři, t. 1885; M. Bałucki: Naděje vlasti, t. 1885, ochotn. v Bučovicích 1901.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → Y. Dörflová 1995. ■ Ref. Slovanské divadlo: -ov-, Ruch 3, 1880, s. 211; A. Václavík, Divadelní listy 2, 1881, s. 172●; nesign.: Uveďme na jeviště směr slovanský!, tam­též, s. 322n.●; nekrology: Světozor 20, 1886, s. 527; Národní listy 21. 7. 1886; Pražský denník 21. 7. 1886; n., Hlas národa 21. a 23. 7. 1886; Moravská orlice 22. 7. 1886; Hlídka literární 3, 1886, s. 288; Literární listy 7, 1886, s. 273; F. Čenský, Osvěta 16, 1886, s. 1110n.; Q. [L. Quis], Ruch 8, 1886, s. 384; F. CH. [Chalupa], Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 114n. ■ LČL, Masaryk, ODS, Otto, Urbánek II

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 193–194

Autor: Rossová, Marcella