Frankl, František

František
Frankl
13. 12. 1849
Praha
29. 3. 1888
Praha
Herec, zpěvák, autor kupletůa komických scén, ředitel pěvecko-herecké společnosti.

Někdy psán František Josef. – Pocházel z rodi­ny malíře pokojů a vyučil se otcovu řemeslu. Civilní profesi však vykonával většinou jen za existenční nouze. Ve zpěvních síních a šan­tánech vystupoval od 1866, úřední povolení k vlastním produkcím získal 1875. V sedmde­sátých letech nejčastěji působil v pěvecko-he­reckých společnostech J. Novotného-Prudila (zde i režíroval) a K. Petrnouškové. Účinkoval i samostatně či v příležitostných spojeních s jinými kolegy (J. Rakem, B. Sodomou, F. L. Šmí­dem ad.) a hostoval u Kramuelovy společnos­ti v Aréně v Kravíně (poprvé 1873 v operetě A. V. Sychrovského Vídeňští Čechové). Kon­cem sedmdesátých let vytvořil pěvecko-he­reckou dvojici s J. Bachmannem a společně vedli pěvecko-hereckou společnost figurující pod různými názvy (1. pražská pěvecko-he­recká společnost, 1. český tingl-tangl, od 1886 Pražský humor). Družina působila v Praze jak česky (např. U Bucků, U Rozvařilů, U Hvěz­diček, U Podhrádského, U Vocílků), tak ně­mecky (např. ve Dvorním pivovaru). S Bach­manem vystupoval až do jeho smrti 1887; pouze kolem poloviny osmdesátých let pu­toval po venkově se společností sestavenou A. Oesterreicherem. Pak se spojil s F. Hartma­nem a provozovali Pěvecko-hereckou společ­nost (také Český tingl-tangl) Hartman–Frankl. Od 1875 byl ženat, syn Jan F. (30. 12. 1873 až 1938), vyhledávaný pražský maskér, vlá­senkář, holič a kadeřník, byl činný také jako herec a aktivně působil v Ústřední matici divadelního ochotnictva českoslovanského. Šantánovými umělci se stali i F. mladší bratři Antonín (20. 2. 1853 – 1887) a Josef (25. 8. 1854 – 17. 8. 1918). F. zemřel předčasně, v osmatřiceti letech podlehl tuberkulóze.

Patřil k nejpopulárnějším pražským šantá­novým umělcům své doby. Byl malé postavy a přitažlivého zjevu, vládl přirozeným komic­kým talentem schopným improvizace. Napsal více než pět set kupletů (nejznámější Mně je vše stejné). Oblíbený byl především pro své židovské výstupy a jiná karikaturní či parodis­tická čísla; vystupoval i jako manuflétnista bez nástroje (tj. hvízdač). S vyšším a taktéž přitaž­livým Bachmannem tvořil sehrané a oblíbené duo (nejznámější byl jejich výstup Plósrór čili Dechostřel). Byl natolik bilingvní, že uspěl u českého i německého publika a dobrou zna­lost němčiny uplatnil při překládání kupletů německých komiků, jež se zpívaly v pražském zábavním podniku Teatro Italiano. Deník, který si vedl 1872–75, dokumentuje nelehký životní a umělecký úděl šantánových umělců, jejich existenční starosti a časté zápasy s cenzurou.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 130, obr. 189 [Frankl Franz Josef], 209 [Frankl Franz]; Policejní ředitelství 1886–1890, kart. 2982, sign. F/48/20 [koncese]. AMP: Soupis praž­ských domovských příslušníků [Frankl Anton, 1825; Frankl František, 1849; APiN45 matrika na­rozených fary u sv. Apolináře 1872–1874, s. 428 [syn Jan Frankl]. NMd: pozůstalost J. Waltnera; pozůstalost K. Heřmana Zefiho; J. Meszner: Jak se Praha bavila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem 18601930, soubor dokumentů a materiálů, 1988. Soukr. archiv J. Farníka Praha. ■ Nesign.: První český tingl-tangl..., Ratibor 3, 1885/86, s. 49; nesign.: Tingl-tangl Bachmann Frankl, Národní politika 24. 4. 1887; nesign.: Konec kupletního pěvce, Národní listy 8. 7. 1887, odp.●; úmrtí a ne­krology: Národní politika 31. 3. 1888; Národní lis­ty 4. 4. 1888●; polda [F. L. Šmíd], in Národní pě­vec 1, 1890, č. 1, s. [1n.]; K. L. Kukla: Ze všech kou­tů Prahy, [asi 1894], s. 211n.; nesign. [F. L. Šmíd]: O vzniku, počátcích a působení českých zpěvních síní I, III [spr. II], Český artista 1, 1910, č. 2, 3, s. [1]–3 + Feuilleton, tamtéž, č. 10, s. 2n.; Ypsilon: Dozpíváno, Národní listy 10. 6. 1928; V. V. Tomek: Ze starých pražských šantánů, 1929, s. 13–19; Katalog retrospektivní výstavky dokumentů, foto­grafií, rukopisů a různých tiskopisů z dob působení lidových zpěváků od roku 1863 do roku 1935, 1937; J. Šubrt: Jak se Praha bavívala, Národní listy 5. 11. 1940; A. Branald: Chléb a písně, 1952, s. 64n., 237, 279, 290, 304; V. Pletka, J. Karbusický: Kabaret­ní písničky, 1961, s. 173, 175; DČD III; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1978, s. 91–93; A. Branald: Zrození velko­města, 1985, s. 201, 207n.; J. Kotek: Český kuplet, jeho prostředí a pěstovatelé, Hudební věda 22, 1985, č. 2, s. 99–133 → Dějiny české populární hudby a zpěvu I, 1994, s. 119 + Šantán s červenou lucernou aneb Ať žije Baj-Kaj-Laj!, 1985, s. 19n., 38, 100–103, 261; L. Klosová: Česko-německá kabaretní tvorba před r. 1918, Divadelní revue 6, 1995, č. 1, s. 80–90; M. J. Švejda: Vítejte ve svě­tě pionýrů stand-up comedy I, Svět a divadlo 22, 2011, č. 1, s. 132n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 186–187

Autor: Švejda, Martin J.