Forchheimová, Magdalena

Magdalena
Forchheimová
12. 4. 1803
Praha
18. 2. 1870
Praha
Herečka.

Narodila se jako nejstarší ze třinácti dětí v ná­rodnostně smíšené rodině; matka byla dcerou pražského sládka, otec původem ze Saska byl voják. Herečkou se stala i její mladší sestra Anna, vystupující pod uměleckým jménem Rajská. F. začínala hereckou dráhu mezi ochotníky v bývalém Anežském klášteře na Starém Městě pražském, kam ji uvedl 1819 nebo 1820 V. Šmiller. Vedla si natolik obrat­ně, že ji pokladník StD J. N. Štěpánek přizval k účasti na českých představeních provozova­ných ochotnicky na stavovské scéně. Poprvé je tu doložena 25. 3. 1821 v roli Boženky ve Ště­pánkově vlastenecké činohře Obležení Prahy od Švejdů. Počátkem dvacátých let působila rovněž v Teisingerově ochotnickém divadle, kde osvědčila pěvecké schopnosti v úloze Kačenky v Bartákově zpěvoherní úpravě veselo­hry P. Šedivého Pražští sládci aneb Kubíček dostane za vyučenou. Od října 1824 hrála pra­videlně v českých představeních ve StD, od února 1825 i v německých. Za nového vedení divadla (ředitelský triumvirát Kainz–Polaw­sky–Štěpánek), činného od března 1824, byla angažována do operního sboru, jako jeho člen­ka je doložena 1826–28. Koncem dubna 1829 odešla s J. K. Tylem, J. E. Bílem a J. A. Proko­pem na venkov k divadelnímu řediteli K. Hil­merovi, kde hrála v německých i v několika čes­kých představeních na štacích v jihozápadních Čechách a v Bavorsku. Role, vyjma jediné (Louisa, Schiller: Ouklady a láska, 1829), ne­jsou známy. Za pobytu na venkově se sblížila s Tylem, o kterého pečovala během jeho ne­moci. 1830 se vrátila do Prahy. V zimní sez. 1831/32 (listopad–duben) hrála u německé společnosti A. Seydlera v Chebu. Do českých představení ve StD nastoupila znovu 28. 9. 1833 a hrála „z ochoty“ do 1836, kdy byla opět angažována jako sboristka a epizodistka. 1834–37 působila v ochotnické družině Ka­jetánského divadla na Malé Straně, v jehož slaběji zastoupené dámské části zaujímala zpočátku první místo. Vystupovala i s ochot­nickou družinou, hrající v domě U Zlaté stud­ně v Jezovitské (dnes Karlově) ul. na Starém Městě pražském, v jejímž prvním představení, Cunových Loupežnících na Chlumu, ztělesnila postavu Bibiany. 28. 1. 1839 se provdala za J. K. Tyla a přijala jeho herecký pseudonym; pod jménem Skalná hrála od 3. 2. 1839. Ředi­tel J. A. Stöger ji 1842 angažoval do souboru svého soukromě provozovaného Nového di­vadla v Růžové ul. Po ztroskotání této scény účinkovala v českých představeních, která se vrátila do StD, ale angažována nebyla. Na podzim 1845 hostovala u ochotníků v Sušici, Kutné Hoře a Čáslavi se svou nedávnou novou rolí, markytánkou Marjánkou (Paní Marján­ka, matka pluku). Do StD byla angažována 1846 novým ředitelem J. Hoffmannem. Po zastavení zvláštní subvence českým hrám od zemského výboru dostala 1851 výpověď. Se stejně postiženými herci odešla ke Kullaso­vě společnosti (1851–53), jejímž artistickým správcem se stal J. K. Tyl. Zde začala hrát pod jménem Tylová. S počeštěnou družinou putovala po jižních a jihozápadních Čechách (Jindřichův Hradec, Tábor, Třeboň, Písek, Vodňany, Netolice, Strakonice, Klatovy, Do­mažlice). Když byly Kullasovi české hry v pro­sinci 1852 zakázány, přešla v červnu 1853 s téměř celou českou skupinou do Hradce Krá­lové k řediteli F. Zöllnerovi, který svou spo­lečnost svěřil J. Štanderovi a ten se o vedení podělil s Tylem jakožto uměleckým správ­cem. F. tu setrvala po manželově smrti (1856) až do 1860, s krátkou přestávkou 1858, kdy hrála u J. A. Prokopa. V srpnu 1860 odešla se sestrou Annou za J. Štanderou, který vedl společnost Kullasovu. T. r. ji zdravotní potí­že vedoucí k oslabení hlasu přiměly ukončit hereckou činnost. Od 1861 žila ve skrovných poměrech v Praze, od 1863 pobírala podporu od spolku Svatobor. Zemřela na zápal plic, po­hřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Za prvního působení ve StD ve dvacátých letech, kdy zastávala obor tzv. naivních milov­nic, ztělesňovala prosté lidové dívky, vtipné a čiperné venkovské dcerky a městské služ­tičky. Její herectví se vyznačovalo smyslem pro komiku, přirozeností projevu a dobrou češtinou, jež v té době nebyla samozřejmos­tí. Díky pěveckým schopnostem (soprán) se uplatňovala i ve zpěvohrách (např. Liduška ve Škroupově Dráteníku). Po návratu do StD ve třicátých letech dostala záhy první velkou roli (Juliana, Raupach: Pašáci aneb Schůzka u Kočičí hory), vzápětí tragickou postavu Mar­garitty (Törring: Kaspar Torinský aneb Vý­straha ducha strážného v kamenné chodbě), na níž se však ukázaly meze jejího hereckého rejstříku. Od konce 1834 byla nepostradatel­nou oporou českých představení a šla z role do role. Vedle naivních milovnic hrála stále více subretní (tzv. lokální) úlohy, jejichž sou­částí byly ve hrách se zpěvy četné kuplety, za jejichž podání byla obzvláště ceněna (např. Julinka, Angely: Sedmero děvčat ve vojen­ských šatech; Paní Voršilka, Lembert: Václav Outrata a podivné příhody jeho po zemi a pod vodou). V Kajetánském divadle se podílela patrně na většině, ne-li na všech, představe­ních; známy jsou jen tři role (Běla, Castelli: Oba šelmy; Marie, Klicpera: Žižkův meč; Klára, týž: Uhlířka). Ve StD i v Novém divadle v Rů­žové ul. jí byly přidělovány také role roman­ticky patetických či sentimentálních hrdinek. Jejímu hereckému naturelu však nejlépe od­povídaly postavy z frašek, lidových veseloher a pohádkových báchorek. Vedle plejády postav ve hrách Štěpánkových, Klicperových a Tylo­vých ztělesnila např. Blandynku (Smeraldinu) ve Schröderově úpravě Goldoniho Služebníka dvou pánů či Marianku v Raimundově Dia­mantu krále duchů. Jako interpretka bodrých, reálně pojatých typů představovala ženský protějšek komika J. Kašky. Počínaje vdovou Mastílkovou (Tyl–Škroup: Fidlovačka), kte­rou vytvořila v premiéře 1834, se přehrávala do postav středního věku. Výstižně zpodobo­vala vdovy, matky, stařeny, ale i cikánky, čaro­dějnice apod. Obor matek definitivně obsadila 1844, kdy už bylo její herectví poznamenáno fyzickým i psychickým zpohodlněním. Její doménou se staly vážné i komické matrony, navenek drsnější, ale dobrosrdečné a rozšafné, pro něž nacházela zemitý, realističtěji formo­vaný výraz. Zejména v tylovských postavách psaných přímo pro ni (tit. role v Paní Marján­ce, matce pluku, Kateřina Šestáková v Pali­čově dceři, Jahelková v Tvrdohlavé ženě ad.) vytvářela portréty současných měštek a žen z lidu, jimiž položila základy herecké tradice těchto sociálních typů na českém jevišti. Hra­nice jejího herectví se nápadně projevovaly v žánrově nebo sociálně odlišných rolích, ať to byly postavy hrdinské (např. Častava v Ty­lově Čestmírovi), či aristokratické (např. Krá­lovna v Schillerově Panně Orleánské), pro něž jí chyběla noblesa a vznešenost (K. Havlíček ironicky podotkl, že „stahuje vždycky co dobrá demokratka vyšší stavy do nejhlubší nížiny“). Během angažmá na stavovské scéně vystupo­vala v menších nebo epizodních rolích i v ně­meckých představeních. Těžiště její herecké práce spočívalo v českojazyčném provozu. De­setiletým působením u kočujících společností se podílela na šíření a postupném zdomácnění profesionálního divadla ve venkovských měs­tech. Její repertoár z tohoto období je doložen jen torzovitě, nepochybně však zopakovala mnoho dřívějších rolí bodrých i svárlivých matron, neboť venkovští divadelní ředitelé uváděli převážně osvědčené kusy pražské dra­maturgie čtyřicátých let. Několik rolí, které tu hrála poprvé, náleželo do téhož oboru.

Role

StD

Boženka (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švej­dů) – 1821; Apolenka (týž: Berounské koláče), Baruška (H. Cuno: Chytroušek), Bětka (J. Fra­nulová v. Weißenthurn: Straší) – 1824; Dorotka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hra­nicích), Zaira (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v ji­ném dílu světa), Nymphe Mirina (A. Bäuerle: Lin­dane oder Die Fee und der Haarbeutelschneider), Isaura (G. Rossini: Tankred), Kunigunde (K. Blum: Das Rosenhütchen) – 1825; Palmira (J. Perinet, h. W. Müller: Kouzedlná cytera aneb Fagotista), Li­duška (F. Škroup: Dráteník), Nanynka (K. F. Guol­finger v. Steinsberg: Honza Kolohnát z Přelou­če aneb Schůzka v Nových alejích), Emerenzia (J. A. Gleich: Der Berggeist oder Die drei Wünsche), Eliška (A. v. Kotzebue: Podivná nemoc), Hospod­ská (N. Dalayrac: Dvě slova aneb Nocleh v lese)– 1826; Loreca (F.-A. Boieldieu: Jan z Paříže), Der Abend (F. Raimund: Das Mädchen aus der Feen­welt), Katynka (V. K. Klicpera: Dvojčata), Maruše (F. Raimund: Diamant krále duchů) – 1827; Svato­slava (V. K. Klicpera: Valdek), Bětuška (týž: Divo­tvorný klobouk), Basilia (F. X. Huber, h. P. v. Winter: Das unterbrochene Opferfest) – 1828.

Seydlerova spol.

Emilia Galotti (G. E. Lessing: Emilia Galotti), [?] (A. Klingemann: Faust’s Leben, Thaten und Höl­lenfahrt) – 1831/32.

StD

Děvečka (J. N. Štěpánek: Tintilivantili aneb Jen ať se to žádný nedozví!) – 1833; Juliana (E. Rau­pach: Pašáci aneb Schůzka u Kočičí hory), Mar­garitta (J. A. Törring: Kaspar Torinský aneb Vý­straha ducha stážného v kamenné chodbě), Nená­vist (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář), Julinka (L. Angely: Sedme­ro děvčat ve vojenských šatech), Paní Voršilka (J. W. Lembert: Václav Outrata a podivné přího­dy jeho po zemi a pod vodou), Cilka (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Marianka (F. Raimund: Diamant krále duchů), Vdova Mastíl­ková (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka) – 1834; Běla (I. F. Castel­li: Oba šelmy), Votrubová (V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast), Častava (J. K. Tyl: Čestmír), Go­nerila (W. Shakespeare: Král Lear aneb Nevděč­nost dětenská) – 1835; Blandynka (C. Goldoni, ú. F. L. Schröder: Trufaldýn, sloužící dvou pánů), Růžena (V. K. Klicpera: Jelen), Štěstěna (J. Ne­stroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludař­ský trojlist), Zuzana (V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod), Baberl (J. Nestroy: Die beiden Nachtwand­ler), Hannerl (týž: Der böse Geist Lumpacivaga­bundus), Tante Rebecka (A. v. Kotzebue: Sorgen ohne Noth), Paní z Bzinkova (E. Raupach: Paše­rové aneb Schůzka na Kočičí hoře), Terezie (týž: Mlynář a jeho dítě), Slavka (J. Wenzig: Wlasta, něm.), Milina (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1836; Frau von Seltenlob (F. X. Told: Der Affe und der Frosch), Gertruda (J. Weigl: Rodina švejcar­ská), Lizinka (F. Raimund: Krakonoš a nevlídník), Feodora (A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamšatce), Františka (J. F. Schink dle W. Shakespeara: Faust druhý aneb Tak se krotějí zlé ženské), Marinka (F. Raimund: Marnotratník) – 1837; Dorotka (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví), Kunhuta (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská), Trubičková (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec), Královna (F. Schiller: Panna Orleanská), Johanka (A. Bäuer­le: Praha, Paříž, Londýn a Konstantinopole aneb Všude dobře, v Praze nejlíp) – 1838; Zuzanka (M. Stegmayer: Kmotr Matěj aneb Zamilovaná schůzka v lázni), První čarodějnice (W. Shake­speare: Makbeth aneb Proroctví čarodějnic), Fran­tiška (J. Schick: Únos z maškarního bálu v maso­poustní neděli aneb Jen žádnou špinavost), Stará Vjarda (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikánské), Libenská (K. Töpfer: Mat­ka a dcera aneb Milující a nemilovaní) – 1839; Kordula (F. Hopp: Statek Záhvozd, husaři a dětská punčoška), Gertruda (V. J. Picek: Vilém Rožmberk aneb České srdce, poklad nejdražší), Berta (E. Rau­pach: Robert ďábel), Valburga (V. J. Picek: Král Vratislav na Moravě), Paní Voršilka (J. W. Lem­bert: Hejsek a provazník aneb Cesta pro perlu a obrázek), Hraběnka Trčková (F. Schiller: Wallen­stein) – 1840; Štěbetálková (F. Hopp: Doktora Faus­ta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese), Julie (J. Nestroy: Osudná masopustní noc) – 1841; Sousedka (J. Hutt: Všickni se hašteří), Emilie (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský) – 1842.

Nové div. v Růžové ul.

Paní Čermáková (K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Mi­lenka a manželka), Háta (A. v. Kotzebue: Zlé rozma­ry aneb Otec a syn ženichem), Brigita (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská) – 1842; Lidka (V. K. Klic­pera: Poklad opatovický), Sibilla (F. X. Told, h. A. E. Titl: Der Zauberschleier oder Maler, Fee und Wirthin), Lidka (V. K. Klicpera: Rod Svojanovský aneb Ztečení domu otcovského), Morana (týž: Jan za chrta dán), Liduše (J. K. Tyl: Brunsvik aneb Meč a Lev), Jenovefa (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu aneb Ženich u vězení), Eva (týž: Veselo­hra na mostě), Die alte Judith (K. Haffner dle M. G. Saphira: Der verkaufte Schlaf oder Katha­rina) – 1843; Jezabel (V. K. Klicpera: Staročeský soud), Ctibora (J. Novotný: Čarodějná věž v ho­rách krkonošských aneb Náramek, zvon a ostru­ha), Eugenie (A. v. Kotzebue: Strážný duch aneb Adelaida, královna italská), Markyta Lidenická (Ch. Birch-Pfeifferová: Kníže Filip, nazván Di­voký, a Hynek, katův pacholek) – 1844; Barbora (táž: Jan Gutenberg, vynálezce knihotisku), Marie Vieuxfleurová (F. Kaiser: Večer, noc a jitro v Paří­ži), Paní Marjánka (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce) – 1845.

StD

Živa (J. Franulová v. Weißenthurn: Elisena, kněž­na volharská aneb Les u Sibině), Mamzel Rozárka (F. L. Schirnding: Život ve snách aneb Švec, postilion a lord), Paní Světloleská (I. F. Castelli: Hubička na poukázání), Anežka hraběnka Štral­ská (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská), Baruška (A. Bäuerle: Paleček na cestách v Brně a ve Víd­ni) – 1845; Chvojková (J. Nestroy: Děvče z Kar­lína aneb Všecko přijde najevo), Stará Veronika (J. K. Tyl: Flamendr aneb Co mu přece pomoh­lo?) – 1846; Paní Kateřina Šestáková (týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dce­ra) – 1847; Kordula (týž: Švanda, strakonický du­dák aneb Hody divých žen), Herzogová (J. J. Kolár: Číslo 76 aneb Praha před sto lety), Háta (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský) – 1848; Jahelková (týž: Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec), Markyta (F. Hebbel, ú. J. K. Tyl: Genovefa, žena nejctnostnější), Slečna Zuzana Poličanská (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1849; Marta (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mě nikdo nezná?), Kačena (J. K. Tyl: Čert na zemi), Voršila (týž: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky) – 1850; Paní Neodbylská z Neodbylic (A. Fredro: Dámy a husaři), Voršila (A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven!) – 1851.

Kullasova spol.

Paní Potardová (F. Pyat: Hadrář pařížský) – 1851; Markýza Gazella (Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Bazan aneb Zasnoubení před popravou), Lesana (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Slečna Angela (A. Fredro: Husaři a dámy) – 1852.

Zöllnerova spol.

Klíčnice Markyta (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Mihulice (týž: Strakonický dudák aneb Hody di­vých žen), Drahuše (týž: Brunsvik aneb Meč a Lev), Krčmářka (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslov­ského), Markytka (T. Kronesová: Silfida, králov­na řeky Labe, ochranitelka věrné lásky), Markyta (F. Kaiser: Chyba lávky), Marta (A. Dumas st.: Hra­bě Herman), Kateřina (R.-Ch. G. de Pixérécourt, V. Ducange, ú. J. W. Lembert: Kat amsterodámský), Frau von Falten (L. Feldmann: Das Portrait der Geliebten) – 1853; Stázička (J. N. Štěpánek: Ob­ležení Prahy od Švédů) – 1855; Kliková (L. Feld­mann: Po svatbě aneb Nehody nového manžela) – 1858; Anjelina (H. Börnstein: Zámecké schody aneb Zpěvákovo dobrodružství) – 1860.

Kullasova spol.

Marta (A. Dennery, G. Lemoine: Spanilá Savojan­ka) – 1860.

Prameny a literatura

H(omo) B(onus) [K. Havlíček]: Divadlo pražské I, Česká včela 14, 1847, s. 303n. → O literatuře, 1955; nesign.: Magdalena Tylová (Skalná), Čes­ká Thalia 2, 1868, s. 26n.; Ra.: Mag. Tylová roz. Forchheimova, Věstník bibliografický 2, 1870, č. 3, s. 48n.; J. L. Turnovský: Josef Kajetán Tyl. Obraz životopisný, in Jos. Kaj. Tyla Sebrané spisy XIII, 1881, s. 599n. + Život a doba J. K. Tyla, 1892, s. 311–314; Teuber III, s. 314; M. Hýsek: J. K. Tyl, 1926, s. 20–22, 85–87, 222–224; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, s. 93n., 120, 128–130, 135, 205–223; Vondráček II; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 61, 64–67, 88; J. K. Tyl: Divadelní referáty a stati, 1960, zvl. s. 194, 196, 205, 213, 214, 226; DČD II; F. Kožík: Devět Ofélií, [1988], s. 15–57; L. Chválová: Tylovy herečky. M. F.-Skalná a Mag­dalena Hynková, Disk č. 29, 2009, s. 76–87 → Žena v divadle J. K. Tyla, 2012. ■ NDp, ODS, Otto, Rieger [jako Tylová]; Buchner [jako Tylová], Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 182–186

Autor: Šormová, Eva