Flachs, Jan

Jan
Flachs
16. 5. 1855 [?]
Vlásenice (Jistebnice-V.)
asi 1940 [?]
Modřice u Brna
Loutkář.

Psán též Johann, přezdíván Žanda. – Pocházel z rodiny věnující se loutkářství již po tři ge­nerace. Jeho děd Jan F. st. z Vlásenice se do 1826 se živil jako muzikant, od 1827 provozo­val v táborském, budějovickém, prácheňském a berounském kraji loutkové divadlo a kej­klířství. 1851 se loutkářské licence vzdal ve prospěch zetě V. Truhláře. Vdova Cecilie pro ­vozovala loutkové divadlo v šedesátých letech 19. stol. Otec Jan F. získal loutkářské oprávně­ní 1838 pro čtyři kraje jižních a středních Čech, od 1855 pro celé Čechy. Loutkové divadlo pro­vozovali v 19. stol. též Ondřej F. (†1848) ze Štěchovic na Prácheňsku, Adam F. z Předměřic n. Jizerou (u Brandýsa), Hynek F. (*1836) ze Spáleného Poříčí a Václav F. (*1864) z Vláse­nice, pravděpodobně F. příbuzní.

F. v mládí pomáhal otci hrát loutkové di­vadlo. Jak sám uváděl, brzy se osamostatnil a s gymnastickými a provazolezeckými pro­dukcemi procestoval Čechy, Moravu, Slezsko, Německo a Uhry. Později se vrátil k loutko­vému divadlu. Na cestách s ním putovala jeho žena a děti Josef (*1881), Jan (*1891), Emilie (*1893), Vilém (*1900) a Rudolf (*1903). Celá rodina jezdila na třech vozech, na čtvr­tém byl dopravován kolotoč, jímž si podobně jako gymnastickými vystoupeními doplňova­la příjmy. 1917 se F. usadil s rodinou trvale v Modřicích (u Brna) a působil na Moravě, ze­jména v okresech Moravský Krumlov, Tišnov, Brno, Znojmo, Kyjov a Vyškov. V jeho reper­toáru z přelomu 19. a 20. stol se vedle her, kte­ré uváděli téměř všichni kočovní marionetáři z jižních Čech (např. Doktor Faust z Majlan­du, Herkules, Oldřich a Božena, Děj utrpení a smrti svaté Jenovefy, Žid Šiloch), vyskytova­ly i méně rozšířené tituly (mj. Mučení křesťanů v turecké zemi, Švejdové na Moravě neb Do­bytí města Vyškova, Mladý Liandr, Břetislav a Jitka, Pražský kleveta, Zdeněk Zásmucký, Nalezené dítě) a některé kusy z nejstaršího repertoáru moravských loutkářů (např. Život svatého Jiří). V pozdějších letech uváděl také hry Pálení Jana Husa (podle Tylova drama­tu), Návrat legionáře od neznámého autora a rovněž pohádkové hry (např. Čert a Káča). Všechny dialogy mluvil zpaměti, podle pamět­níků jeho hlasový projev prozrazoval herecké nadání, za vedlejší postavy mluvili i jeho sy­nové. Vedle marionetových představení před­váděl také „pašijové hry za doprovodu hud­by“, zřejmě to bylo stereoskopické kukátko.

F. a jeho otec patrně patřili k ojedinělým českým loutkářům 19. stol, kteří si loutky sami řezbovali. Podle pamětníků měl soubor kolem pětadvaceti marionet (osmdesát cm vysokých), které byly údajně jeho dílem. Jeho vnučka M. Berousková z Hodonína zdědila po svém otci Josefovi (nejstarší F. syn) unikátní kolekci patnáct neobvykle velkých loutek (sto deset cm; dnes ve sbírkách MZM v Brně), které svou výtvarnou hodnotou a technickým prove­dením náležejí k nejpozoruhodnějším českým marionetám tohoto období. Bývají připisová­ny F. nebo jeho otci, autorství však nelze hod­nověrně prokázat. Pravděpodobně sloužily F. jako vzor při řezbě menších loutek pro potřebu členů rodiny, jak nasvědčuje řada shodných tvarových detailů, avšak provedení je celkově hrubší a méně profesionální.

Prameny a literatura

MZMd: F. loutky. ■ F. Nevoral: Lidový loutkář J. F., Loutkář 6, 1921/22, s. 96, 110; R. Hrdlička: Loutkáři, Staré a nové letopisy táborské, 1937, seš. 29, nestr.; J. Bartoš: Loutkářská kronika, 1963, s. 160n.; J. Telcová: Moravské lidové loutky, Brno 1979, s. [8]; J. Blecha, P. Jirásek: Česká loutka, 2008, s. 81–83, 93.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 181–182

Autor: Dubská, Alice