Fischer, Karl Wilhelm

Karl Wilhelm
Fischer
[?]
Vídeň (Rakousko)
10. 9. 1873
Litoměřice
Herec, režisér.

V českých pramenech uváděn též jako Karel Vilím Fischer, Karel Fišer. – Údajně začal stu­dovat medicínu, ale obrátil se k divadlu. Diva­delní kariéru začal snad jako zpěvák ve vídeň­ském Divadle v Josefově, prvním dokladem o jeho aktivitě je až vyobrazení v činoherní hrdinské roli Godofredda von Spoleto ve hře Verdacht der Untreue nezjištěného autora (1829). V tomtéž divadle vystupovala v rolích milovnic „Mad. Fischer“, jejíž totožnost ani vztah k F. nejsou blíže známy. V angažmá se­trval F. i za ředitelství J. A. Stögera (1832–34) a při premiéře Raimundovy hry Marnotratník (20. 2. 1834) vytvořil hlavní postavu Flottwel­la. Když ředitel Stöger na jaře 1834 přebíral do nájmu pražské StD, připojil se F. k několi­ka hercům a zpěvákům z rakouských divadel, kteří ho následovali. V Praze se představil po­prvé 2. 5. 1834 jako hrabě Örindur v Müllne­rově tragédii Die Schuld [Vina]. Na podzim 1835 odešel do Brna, údajně po konfliktu s tragédem F. R. Bayerem, vedle něhož se cí­til herecky nevyužit. V březnu 1837 již znovu vystupoval v Praze. Do dubna 1844, kdy byl Bayer penzionován, se F. vyrovnal s jeho přítomností a rozšířil svůj herecký rejstřík. Bě­hem druhého Stögerova ředitelského období (1852–58) zastával 1854–55 též funkci režisé­ra. Členem německého souboru StD byl až do května 1865, kdy odešel do penze, poté ve StD příležitostně hostoval. Po odchodu na odpo­činek žil nejprve v Úvalech nedaleko Prahy, později v Litoměřicích, kde zemřel.

F. byl především představitelem klasických i romantických hrdinů, pro něž byl výtečně fy­zicky disponován urostlou postavou, atraktiv­ním zjevem i dobře znějícím hlasem, odolným proti námaze. V prvních letech mu kritika ob­čas vytýkala pouze návyk protahovat posled­ní slabiky slov. Pražské německé publikum ho uctívalo a patřil k velmi dobře honorova­ným členům ansámblu. Měl předpoklady stát se mimořádnou osobností středoevropského německého divadla, postrádal však patřič­nou ctižádost, a také odolnost vůči alkoholu. V době, kdy se o herecký obor dělil s Baye­rem, hrál hodně milovnických a salonních rolí, po Bayerově odchodu se jeho doménou staly hrdinské typy středního věku, s postupujícím věkem zastával obor hrdinských otců. Během třiceti let ve StD vytvořil více než sto padesát rolí, zejména postavy dramat Schillerových (Wilhelm Tell, Karel Moor, Fiesco), Lessingo­vých (Nathan) a Shakespearových (Shylock, Richard III., Othello). Proslavil se jako Vald­štejn, když po Bayerovi vytvořil v této roli stejně působivý, ale herecky zcela jiný typ. Neměl lehkost a živost nutnou pro veselohry, ve veseloherních rolích nezřídka přehrával. Výtečně deklamoval a byl pověřován před­nesem epilogů, prologů a jiných slavnostních projevů.

Ředitel Stöger ho zaměstnával v českých představeních, pro něž neměl dostatek českých herců; ve StD a v Novém divadle v Růžové ul. vytvořil F. asi tři desítky rolí. Protože uměl jen částečně česky, při memorování textu se opí­ral o znalost německého znění, neboť v řadě případů hrál tutéž roli jak v německém, tak v českém nastudování. Naučil se ale i texty rolí původních českých her. Po jazykové stránce nebyly jeho výkony bezchybné, i když jeho znalost češtiny se zřetelně zlepšovala. Na­vzdory těmto nedostatkům české publikum F. účinkování v českých představeních vítalo a jeho herecké kreace obdivovalo.

Role

StD

Jaromír (F. Grillparzer: Pramáti), Flodoardo [Abelíno] (H. Zschokke: Abelíno, veliký zbojník), Břetislav (J. N. Štěpánek: Břetislav První, český Achilles aneb Vítězství u Domažlic), Julius z Hejřilova (F. Raimund: Marnotratník) – 1837; Říha (E. Houwald: Kletba a požehnání) – 1838; Robert (E. Raupach: Robert ďábel) – 1840; Hrabě Walt­ron (H. F. Möller: Hrabě Waltron aneb Subordi­nací), Peter Szapár (Ch. Birch-Pfeifferová: Peter Szapár aneb Rek v otroctví), Kaspar Torinský (J. A. Törring: Kaspar Torinský aneb Výstraha ducha strážného v kamenné chodbě), Otto Veliký (A. v. Kotzebue: Strážný duch aneb Adelaida, krá­lovna italská) – 1841; Talbot (F. Schiller: Panna Orleanská), Rytíř z Estawagelů (A. v. Kotzebue: Johanna z Montfokonů) – 1842.

Nové div. v Růžové ul.

Dr. Skála (K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Milenka a manželka), Kníže (A. W. Iffland: Věrný služeb­ník), Karel (F. Schiller: Loupežníci), Richard Lví srdce (J. Auffenberg dle W. Scotta: Lev kurdistán­ský) – 1842.

StD

Neznámý [Lisardo] (F. J. Holzapfel: Lisardo s ohni­vou larvou), Konrád (F. v. Holbein dle povídky E. T. A. Hoffmanna: Martin, mistr bednářský a je­ho tovaryši) – 1844; Jaromír (F. Rosenau: Du­chové sedmi šedivých bratrů na besedě) – 1845; Jan Hus z Husince (J. V. Frič: Václav IV., král český), Jan Žižka z Trocnova (E. Svěrák: Klášter sv. Tomáše) – 1849; President z Valterů (F. Schil ­ler: Ouklady a láska), Tardieu (A. v. Kotzebue: Bayard, rytíř bez bázně a hany) – 1851; Wiliam Ga­wetry (Ch. Birch-Pfeifferová dle E. Bulwer-Lyttona: Noc a jitro), Císař Maxmilian (J. L. Deinhardstein: Jan Sachs), Merkucio (W. Shakespeare: Romeo a Julie), První herec (týž: Hamlet) – 1853; Kníže Lev Sapieha (F. B. Mikovec: Dimitri Ivanovič) – 1855.

Prameny a literatura

Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1836, s. 205; Theateralmanach [Prag] 1838, 1839, 1845 až 1865; Vrťátko, Květy 4, 1837, příl., s. 91n. [Flodoardo­-Abelíno, Abelíno]; Bohemia 2. 2. 1841 [Robert, Robert ďábel], 8. 6. 1841 [Hrabě Waltron], 2. 11. 1841 [Peter Szapár], 7. 12. 1841 [Otto Veliký, Strážný duch aneb Adelaida], 18. 1. 1842 [Talbot, Panna Orleánská], 8. 11. 1842 [Karel, Loupežníci], 13. 12. 1842 [Richard Lví srdce, Lev kurdistánský]; Česká včela 20. 5. 1842 [Rytíř z Estawagelů, Jo­hanna z Montfokonů]; M. [F. B. Mikovec], Lumír 1, 1851, s. 100 [President z Valterů, Ouklady a lás­ka]; nesign., tamtéž 3, 1853, s. 94 [Wiliam Gawetry, Noc a jitro], s. 357 [Merkucio, Romeo a Julie], vše → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; nesign., Vlas­timil 5. 3. 1849 [Jan Hus, Václav IV., král český]●; úmrtí, nekrology: nesign. [A. Klaar?], Bohemia 13. 9. 1873; Národní listy 13. 9. 1873●; Teuber III, zvl. s. 222–224, 438–439; A. Bauer: Das Theater in der Josefstadt zu Wien, Wien–München 1957, s. 66, obr. před s. 45; Vondráček II; J. K. Tyl: Diva­delní referáty a stati, 1960, s. 173, 180, 187, 213, 215. ■ Eisenberg, Kosch, NDp, ODS, Ulrich; Lais­ke [v rejstříku jako Fischer, Carl Wilhelm a Fišer, Karel]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 178–179

Autor: Ludvová, Jitka