Fink, Josef

Josef
Fink
18. 3. 1820
Voděrady u Rychnova nad Kněžnou
po 1880
[?]
Loutkář.

Patřil do loutkářského rodu datujícího začá­tek svého působení na konec 18. stol.; patrně prvním jeho příslušníkem byl Dominik F. z Kutné Hory, který 1786 získal licenci k lout­kářským produkcím. F. otec Jan (†1844) pro­vozoval od 1816 loutkové divadlo, kejklířství a akrobacii v krajích Hradeckém, Chrudim­ském, Bydžovském, Čáslavském, Kouřimském a Boleslavském. Matka Anna byla dcerou komedianta J. Hessa. Loutkářem se stal i syn Jo­sef a vnuk Václav (*1871), který působil ze­jména na Moravě. Dcera Julie (1862–1927) se provdala za Anonína Kopeckého (1856–1919), předního představitele třetí generace loutkářů z rodu M. Kopeckého; známým loutkářem se stal i její vnuk F. Kilián (*1911).

F. začal samostatnou loutkářskou činnost pravděpodobně 1842; koncem t. r. byla kladně vyřízena jeho druhá žádost o povolení pro­dukcí. Oprávnění platné pro Hradecký kraj, chrudimský a bydžovský bylo od 1844 roz­šířeno na celé Čechy. Jako doplněk loutkář­ských produkcí předváděl stereoskopickou panoramu. Ve východních Čechách byl oblí­beným principálem. Na repertoáru měl podle vlastního seznamu více než čtyři desítky her. Z nejstaršího tradičního repertoáru hrál Faus­ta, Horiu a Glosku, Knížete Maximiliána, Po ­svícení v Hudlicích, Jenovefu, Pana France ze zámku, uváděl hry J. N. Lašťovky (Jiří Podě­bradský, Žižkova smrt a Jan Žižka u hradu Rábí) a ve velkém počtu úpravy činoher (Klic­pera: Blaník, Jan za chrta dán, Jedovatá kyt­ka, Valdek, Loketský zvon; Štěpánek: Beroun­ské koláče, Nebožka paní, Jaroslav a Blažena; Kotzebue: Dům na silnici; Cuno: Loupežníci na Chlumu; Korompay: Rudolf z Felzeku; Hol­bein: Cesta do železných hutí). Byly to větši­nou oblíbené hry z první poloviny 19. stol., které z pražské scény už mizely nebo ustu­povaly do pozadí, ale na venkově v podání kočovných společností i ochotníků nacházely ještě stále vděčné diváky. U loutkářů, kteří je přizpůsobili svému stylu, získávaly naivní půvab starobylosti a splývaly s jejich starým repertoárem. Některé z těchto her si F. sám upravil (např. Klicperův Valdek). Podobně jako J. N. Lašťovka se snažil vlastním přispě­ním rozšiřovat repertoár o hry, jinými loutkáři neuváděné (např. Hrad Kokořín, Bratři v ka­lichu, Pravda vítězí); patrně šlo o úpravy star­ších činoher či epických předloh. F. loutkářská činnost byla zřejmě ovlivněna tradicí barokní­ho divadla na Rychnovsku a podkrkonošského sousedského divadla. Dohry zachované v jeho opisech (např. Strejcovo trápení, Kůzlata na dobré vůli) námětem i jazykem připomínají vamberecké lidové „nachspiely“ z 18. stol. Opis hry Jenovefa (1849) je patrně opisem loutkové hry vzniklé podle staršího epické­ho zpracování a patří k nejstarším písemným záznamům her českých loutkářů. F. rukopisy a tištěné texty s jeho poznámkami, které za­choval pravnuk F. Kilián, jsou cenným doku­mentem o českém loutkářství druhé poloviny 19. stol.

Prameny a literatura

NMd: rukopisy a tištěné texty her s F. poznámka ­mi. ■ A. Jirásek: Z mých pamětí I, 1911, s. 170n.; F. Čech: Loutkář V. F., Loutkář 6, 1921/22, s. 63n.; J. Bartoš: Loutkářské hry českého obrození, 1952, s. 302 [zde též přetisk Jenovefy, s. 81–108] + Kome­die a hry českých lidových loutkářů, 1959, s. 734n. [otištěno 5 her a 2 dohry z F. repertoáru] + Loutkář­ská kronika, 1963, s. 62, 118n., 144, 226; A. Žid­lická: Lidové hry z Vamberka, dipl., FF UK 1971, s. 82, 153; L. Sochorová: Sousedské divadlo doby národního obrození, 1987, s. 44; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 97, 125.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 177–178

Autor: Dubská, Alice