Filípek, Václav

Václav
Filípek
29. 8. 1811
Veselí nad Lužnicí
27. 5. 1863
Praha
Herec, překladatel, publicista, dramatik.

Pocházel z měšťanské rodiny. Po gymnaziál­ních studiích v Jindřichově Hradci (1827–32, zde se spřátelil s B. Jablonským) pokračoval v Praze na filozofii (1833–35), v literatuře někdy uváděné studium práv není doloženo. Po příchodu do Prahy se seznámil s J. K. Ty­lem, u něhož po nějaký čas bydlel a záhy začal úzce spolupracovat na jeho redakčních, vyda­vatelských a divadelních aktivitách: Pomáhal redigovat časopisy Jindy a nyní, Květy, zalo­žit a vést Kajetánské divadlo (1834–37) ad. Kromě příležitostných prací (překlady včet­ně divadelních her), publikační a redakční činnosti se živil snad i jako soukromý učitel. Redigoval nebo spoluredigoval několik lis­tů: první český humoristický časopis Paleček (s F. Hajnišem a F. J. Rubešem, 1842–49; 1851 se ho bezvýsledně pokoušel obnovit), Pražský posel (1848 po Tylově odjezdu na za­sedání sněmu v Kroměříži), Lumír (po Mikov­cově smrti, od září do prosince 1862), Pozor (od března 1863). Přispíval i do dalších periodik (Česká včela, Denice, Vlastimil, Občanské noviny, Pražský večerní list, Obrazy života), almanachů (Vesna, Pomněnky, České besedy, Krakonoš) a kalendářů (Pražský všeobecný do­mácí a hospodářský kalendář, Vlastenský ka­lendář). Editorsky a redakčně se podílel na vydávání spisů J. K. Tyla, F. J. Rubeše a J. J. Langra u nakladatele I. L. Kobera. Herecky půso­bil v Kajetánském divadle a v českých před­staveních StD. Asi od 1848 byl až do smrti zaměstnán jako korektor v tiskárně K. Je­řábkové. V polovině čtyřicátých let se oženil s Annou Růžičkovou ze Zbraslavic (u Kutné Hory), manželství zůstalo bezdětné. Dlouho­době trpěl těžkou plicní chorobou. Pohřben je na Vyšehradském hřbitově.

Od poloviny třicátých let se agilně podílel na českém kulturním dění jako literát, překladatel a divadelník, záslužná byla jeho nená­padná práce editorská, redakční a organizátor­ská (mj. pomáhal Š. Hněvkovskému uspořádat jeho rukopisy, 1846–47). Těžiště F. literárního, vesměs humoristického, díla tvoří povídky, žertovné básně, causerie a črty ze soudobého pražského života. Po boku J. K. Tyla usilo­val o rozvoj českého divadla. Stál u zrodu Kajetánského divadla a patřil ke kmenovému jádru této mladé ochotnické družiny. Působil tu jako překladatel a upravovatel her, uplatňoval se i herecky, zvláště v rolích přitroublých mi­lovníků a samolibých zabedněnců (Hluposlav v Tylově žertu Jeden za všecky, Koliáš v Klic­perově Divotvorném klobouku), které ztěles­ňoval zdařile a s gustem. 1834–43 hrál (pod vl. jm., pod pseudonymy Líp, Lípek, Veselý) víceméně pravidelně v českých představeních StD. Jeho doménou byly komické role. Smysl pro ironii, burleskní komika, pohybová mršt­nost a v neposlední řadě fyzický vzhled zesilo­valy účin jeho hereckého projevu. Za devět let sehrál přes sedm desítek malých rolí, převážně ve fraškách a veselohrách. Před vážnými „ko­turnovými“ úlohami v dramatech a tragédiích ho kritika už 1835 po představení Tylova Čest­míra zrazovala. 1843 hereckou činnost z ne­známých důvodů ukončil. Po více než deseti letech se v českých představeních StD opět objevuje jméno Líp (Jelínek, Langer: Vrátný z Karlína, 1855) a Lípek (Mirovít, Kaiser: Kněz a voják aneb Bitva u kláštera skalické­ho, 1859; Druhý halapartník, Szujski: Kněžna z Ostrogu aneb Polska, 1860), patrně se tedy k herectví nakrátko vrátil.

Ve třicátých a čtyřicátých letech hojně zá­soboval českou dramaturgii svými překlady, a nemalou měrou tak ovlivňoval skladbu či­noherního repertoáru. Většinou překládal hry z okruhu vídeňských lidových divadel – kou­zelné báchorky, frašky a úpravy francouzských melodramat. Vedle děl významných komedio­grafů (Raimund, Nestroy) překládal hry Bäuer­lovy, Kotzebuovy a Birch-Pfeifferové, pořídil první český překlad Kleistovy Katynky Heil­bronské (z úpravy Holbeinovy), přetlumočil však i mnoho her druhořadých. Výchozí texty v duchu dobových zvyklostí překládal volně a přizpůsoboval domácímu prostředí. Hry, které překládal, odpovídaly činoherní drama­turgii J. N. Štěpánka, za jehož vedení českého provozu StD (do 1844) se řadily do hlavní re­pertoárové linie. S nástupem nové divadelní estetiky zájem o F. překlady trvale klesal, po 1855 pražská scéna žádný nový už neuvedla. Na repertoáru kočujících společností se ale udržovaly ještě dlouho. Informaci z Douchova Knihopisného slovníku o překladu Kotzebuo­vy hry Pobřežní právo jiné zdroje nepotvrzují (text nezjištěn). Jungmann v Historii literatury české uvádí ještě dva další F. překlady (F. v. Holbein: Dvojenec; E. Raupach: Omrzelý panského života). F. jediný dramatický pokus, „kouzelná žertovná hra“ Pomoc z říše kouzel­né aneb Ženich v tisícerých ouzkostech, silně poplatný vídeňským vzorům (Meisl: Dvěstě­letý sen starého Pražana aneb 1739 1839 1939), byl po uvedení ve StD ostře kritizován. S V. K. Pünerem založil 1837 knižnici Vý­bor divadelních her zahraničních, kterou ještě t. r. po vydání prvních dvou svazků (Planché, ú. Both: Karla XII. navrácení se do vlasti, př. Püner; Houwald: Smíření aneb Kletba a po­žehnání, př. F.) převzal J. K. Tyl a vydával pod názvem Česká Thalia. Záhy po Tylově smr­ti připravil k vydání jeho spisy a tuto první souhrnnou edici doprovodil obsáhlou biografií Josef Kajetán Tyl, jeho snažení a působení, opřenou o důvěrnou znalost Tylova života a díla. Zajímal se též o divadelní ochotníky a o první kočovné společnosti (Prokopova, Zöllnerova, Kullasova), jimž pomáhal udržo­vat kontakt s pražským divadelním děním.

Pseudonymy, šifry

Buchtoslav Abyvásdrak, Ještě Někdo, Líp, Lípek, Veselský, - í-, V., V. F., V. F.-k.

Uspořádal

Sebrané spisy J. K. Tyla, 1857–59, 14 sv.

Teatralia

Sebestián Hněvkovský, Květy 9, 1842, s. 402; Še­bestianu Hněvkovskému..., Lumír 2, 1852, s. 381n.; Josef Kajetán Tyl, jeho snažení a působení, 1859.

Překlady a adaptace

J. Auffenberg dle W. Scotta: Lev kurdistanský, StD 1835, též s dovětkem … aneb Růže na poušti; H. Zschokke: Námluvy, t. 1835; T. Hell dle V. Du­cangea: Marnotratný syn aneb Tři dnové ze živo­ta karbaníkova, StD 1836; F. W. Ziegler: Domácí doktor aneb Svoji jsou ale potají, Kajet. div. 1836, i StD s tit. Domácí lékař aneb Manželství na zapře­nou; F. Raimund: Krakonoš a nevlídník, StD 1837, i s tit. Krakonoš a tvrdohlavý nevlídník; anon.: Seznámení se na Barvířském/Žofínském ostrově, únos z Hvězdy a zasnoubení v Chuchli, StD 1837; K. Meisl: Kouzedlnice z Paříže aneb Láskou trá­pený starý mládenec, StD 1837; Ch. E. Houwald: Smíření aneb Kletba a požehnání, t. 1837, StD 1838 s tit. Kletba a požehnání; H. v. Kleist, ú. F. v. Hol­bein: Katynka Heilbronská, StD 1838, též s do ­větkem … aneb Zkouška ohněm; A. v. Kotzebue: Zkoušení lásky ohněm, StD 1839; Ch. Birch-Pfeif­ferová: Hezká pernikářka aneb Vejroční franko­brodský trh roku 1297, StD 1840; J. Nestroy: Osudná masopustní noc, StD 1841; A. v. Kotzebue: Bayard, rytíř bez bázně a hany, NdR 1843; F. Kaiser: Hos­podářství čeledínů aneb Škatule a hodinky, StD 1844; W. Vogel: Mandát proti souboji aneb Den před bitvou, StD 1844; F. v. Holbein dle povídky E. T. A. Hoffmanna: Martin, mistr bednářský, a jeho tovaryši, NdR 1844; F. Halm dle Lopeho de Vega: Král a sedlák aneb Král hostem u sedláka a sedlák u krále, StD 1845; A. Bäuerle: Kouzelnice Lindana a copánkář aneb Rytíř Havran z Uhelného trhu, NdR 1845; F. Rosenau: Duchové sedmi še­divých bratrů na besedě aneb Zbrojnoš, harfeník, sklepník, StD 1845; J. B. Frey: Kouzelné proutky aneb Ženichové co žebraví muzikanti, StD 1846; J. A. Gleich: Valentin Makovička, nájemník z Rad­lic aneb Ošizená smrt, NdR 1846; anon.: Čarodějná noc prvního máje aneb Železné hutě v krkonošských horách, StD 1846; V. Ducange, ú. I. F. Castelli: Sirotek z Genevy aneb Zjevení u hrdelního soudu, StD 1847; Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží, StD 1848, též s tit. Zvoník notredam­ský; J. Weidmann: Vesnický lazebník aneb Šunka hojí každou nemoc, StD 1852; Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle E. Bulwer-Lyttona: Noc a jitro, StD 1853; anon.: Ševcův vychovanec aneb On nebo ona?, Pštroska 1853, t. 1874; A. v. Kotzebue: Nájem­ník Kmínek z Kocourkova [Pachter Feldkümmel], Pštroska 1855, též s dovětkem … aneb Ženich v ti­sícerých nesnázích; týž: Dvě synovkyně za jednu, t. 1867.

Hra

Pomoc z říše kouzelné aneb Ženich v tisícerých ouzkostech, StD 1839.

Role

Kajet. div.

Hluposlav (J. K. Tyl: Jeden za všecky, i StD 1836) – 1834/35; Zachariáš (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Prokůpek (týž: Lhář a jeho rod), Koliáš (týž: Di­votvorný klobouk), Učedník (týž: Každý něco pro vlast) – 1835.

StD

Jirka (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka), Luithold (H. Cuno: Loupež­níci na Chlumu) – 1834; Malíř (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský trojlist), Mly­nářský (V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast), [?] (J. K. Tyl: Čestmír), Oswald (W. Shakespeare: Král Lear) – 1835; Pravdomil (F. Raimund: Diamant krále duchů), Chrt (A. Bäuerle: Kacafírek Ferina), Hospodský (T. Hell dle V. Ducangea: Marnotrat­ný syn aneb Tři dnové ze života karbaníkova) – 1836; Janek (A. v. Kotzebue: Panošova šelmov­ství), Kamari (H. Zschokke: Abelíno, veliký zboj­ník), Chňap (K. Meisl: Strašidlo na baště), Blažek (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Hrboslav + Ajajaj (V. Filípek: Pomoc z říše kouzelné aneb Ženich v tisícerých ouzkostech), Tubal (W. Shakespeare: Benátský kupec), Jan (J. F. Jünger: Do všeho se plete aneb Veverka v almaře), Otocílek (K. Meisl: 1739 1839 1939) – 1839; Metlička (F. Hopp: Statek Záhvozd, husaři a dětská punčoška), Efrem Skřeček (F. Hopp: Nejšťastnější člověk, největší blázen, nejlepší žena), Hospodský (C. Goldoni, ú. F. L. Schröder: Trufaldýn, sloužící dvou pánů), Baltazar (E. Scribe: Třináctý plášť), Mečíř Stei­chauer (Ch. Birch-Pfeifferová: Hezká pernikář­ka aneb Vejroční frankobrodský trh roku 1297), Baltazárek (J. F. Kringsteiner: Zpanštilá sládková z Kačerova aneb Skoč oko nebo zub) – 1840; Jakub (J. L. Deinhardstein: Jan Sachs aneb Švec a zpěvák norimberský), František (E. Souvestre, E. Devrient: Fabrikant), Finarský (F. Hopp: Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese), Jakub (J. Nestroy: Osudná masopustní noc), Křa­pek (T. Kronesová: Silfida, žínka vodní), Tadyáš (K. Töpfer: Prostota venkovská), Matyáš (Ch. Birch­-Pfeifferová: Petr Szapár aneb Rek v otroctví), Boskarino (L. Angely: Ze sedmi ta nejškaredější), Friedborn (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská), Běžtam (F. X. Told: Milkování v Plzni, škádlení v Praze, tejrání se na Vyšehradě) – 1841; Hynek (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu), Bertand (F. Schil­ler: Panna Orleanská), Jirka (V. K. Klicpera: Divo­tvorný klobouk), Sněháček (F. Hopp: Kloboučník a punčochář aneb Pramáti v obecní stodole), Mar­tin (P.-F.-A. Carmouche, J.-B.-E. Cantiran de Boi­rie, A. Poujol, ú. T. Hell: Galejní otroci), Utětag (J. Palkovič: Dva buchy a tři šuchy) – 1842. Nové div. v Růžové ul. Zázvor (A. v. Kotzebue: Tři otcové najednou), Ko­courek (K. v. Künigl: Žlutá zimnice) – 1843.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, Veselí n. Lužnicí 7, matrika narozených 1792–1813, fol. 72, obr. 74. ■ Nesign. [J. K. Tyl]: České divadlo v Praze roku 1834/5, Květy 2, 1835, s. 332 → Divadelní referá­ty a stati, 1960; Dr. Chmelenský, Česká včela 2, 1835, s. 160 [Čestmír]; J. Malý, ref. Pomoc z říše kouzelné, Česká včela 6, 1839, s. 368●; nekrology: Rodinná kronika 3, 1863, s. 107; Pozor 30. a 31. 5. 1863●; K. Sabina: Paleček a jeho doba, příspěvek k historii humoristiky české, Světozor 3, 1869, s. 318n., 323n., 342n., 350; J. M.: Vlastenecké vzpomínky z doby před r. 1848, tamtéž 9, 1875, s. 187n., 211; K. Hof: V Modrém domě. Vzpomínka z roku 1839, Národní listy 21. a 22. 3. 1876; A. Ma­tuška: V. F., zasloužilý spisovatel a vlastenec český, 1887; J. Arbes: Buchtoslav Abyvásdrak jako bás­ník dramatický, Česká politika 16. 12. 1889, s tit. V. F. → Literaria, 1954, s. 256–260; F. Frýdecký: Humorista V. F., Zvon 16, 1915/16, s. 408; A. Stašek: Vzpomínky, 1926, s. 205; J. Máchal: Dějiny českého dramata, 1929, s. 101; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 4; F. Strejček: Vzpomínka na dva dávné české ochotní­ky, Československé divadlo 16 (11), 1933, s. 290 až 292; J. Kaška: Kajetánské divadlo, ed. A. M. Píša, 1937, s. 18–20, 25n., 28n.; Vondráček II; M. Vučka: Vyprávění o Palečkovi, Dějiny a současnost 5, 1963, č. 2, s. 13; DČD II; DČD III; J. Švehla: Starý komediant, 1983, passim; H. Božek: Jihočeské medailony, Tábor 1989, s. 67n.; F. Černý: Sna­hy o vydávání divadelní literatury v české řeči v 19. století, Documenta Pragensia sv. X/2, 1990, s. 455, 459 → Kapitoly z dějin českého divadla, 2000; J. Mach: V. F., Jihočeský sborník historický 71, 2002, s. 69–80; B. Hemelíková: Paleček mezi Dic­kensem a Saphirem, in sb. Povídka, román a pe­riodický tisk v 19. a 20. století, 2005, s. 42–52. ■ Doucha, Kočí, LČL, Masaryk, ODS, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 174–177

Autor: Velemanová, Věra