Fasterová, Olga

Olga
Fasterová
17. 1. 1876
Praha
8. 8. 1965
Praha
Publicistka, překladatelka.

Roz. Cikhartová. Otec František C., vyučený kovář, se stal důstojníkem rakouské armády, později pracoval jako poštovní úředník v Pra­ze. Matka byla dcerou majitele hotelu a řeznic­kého závodu v Táboře, kde F. prožila dětství a mládí (1886 matka ovdověla a do Tábora se přestěhovala), přátelila se s rodákem O. Ne­dbalem. 1892 se kvůli studiím vrátila do Pra­hy, 1896 složila maturitu na Státním ústavu pro vzdělávání učitelek. Krátce učila na obec­né škole v Rokycanech (1896–97) a v Mod­řanech (u Prahy, 1897–98). Po sňatku se spi­sovatelem Otto F. 1898 pedagogickou profesi opustila a věnovala se žurnalistice, práci spiso­vatelské a překladatelské. Redakčně i autorsky se podílela na čtrnáctideníku Divadelní listy, založeného a vydávaného jejím manželem (1899–1903). 1907 ovdověla a zůstala sama s třemi dcerami. Redigovala beletristický čtr­náctideník pro ženy Vesna (1904–09), listy Česká domácnost (od 1908) a Dámské besedy, přílohu čas. Nové pařížské mody (od 1909). Pod pseud. Yvonna psala od 1907 do Národní politiky, 1910 se stala řádnou členkou redak­ce (až do odchodu do důchodu 1936) a první českou profesionální novinářkou. Přispívala do mnoha dalších periodik (Boudoir, Český svět, Lidové noviny, Máj, Národní obzor, Ná­rodní osvobození, Rozpravy Aventina, Svě­tozor, Šťastný domov, Ženské listy, Ženský svět). Od založení Syndikátu českých noviná­řů (1911) byla jeho aktivní členkou. Od mlá­dí sportovala, do vysokého věku zůstalo její zálibou cestování; z cest po evropských me­tropolích i velehorách vytěžila řadu článků. Zemřela v nedožitých devadesáti letech.

Na dráhu spisovatelky a novinářky přivedl F. manžel, jemuž pomáhala s časopisem Diva­delní listy. V nich od března 1900 referovala o pražských premiérách (včetně německých), psala herecké medailony, nekrology (mj. Zeyerův), fejetony a zprávy o divadelním dění ve Vídni a Paříži. V divadelních statích, stejně jako ve všech svých novinových tex­tech, uplatňovala široký přehled, názorovou otevřenost, svěží stylizaci a hbitou pohoto­vost. Vedle populární románové produkce francouzské a německé (detektivní romány M. Leblanca o lupiči Arsenu Lupinovi, ro­mány C. Viebigové) přeložila a upravila více než čtyřicet her většinového repertoáru, které vycházely v knižnici Ochotnické divadlo. Pře­vážně šlo o kusy do češtiny přeložené už dříve; lze předpokládat, že se o předchozí převody opírala a své překlady pořizovala pro konkrét­ní divadlo. Několik překladů bylo uvedeno v ND a v MD na Král. Vinohradech, ostatní patrně na tzv. lidových předměstských scé­nách (Pištěkovo divadlo, Švandovo divadlo, Uranie), jejichž z velké části shodný reper­toár a absence jména překladatele nedovolují přesnou identifikaci. Pro knižní vydání upravi­la populární hry svého muže. Pseud. Yvonna, jímž podepisovala své články, se jako symbol životního stylu české buržoazie stal terčem sa­tiry a karikatury a též předmětem kabaretních výstupů (taneční číslo Madame Yvonna, Ka­baret Lucerna 17. 11. 1910, kuplet K. Hašlera Praha, matka měst; dohrou byla žaloba pro urážku na cti).

Pseudonymy, šifry

František Šimák, Josef Novák, Yvonna, Yvonna Fastrová, O. F., -OVÁ

Překlady a úpravy

A. Bisson, A. Leclercq: Žárlivá, ND 1898, t. [1902, pseud. Fr. Šimák]; P. Berton, Ch. Simon: Zaza, ND1899, t. [1904, pseud. Fr. Šimák]; A. Bisson: Kon­trolor spacích vagonů, Budilova spol. Plzeň 1899, t. [1903]; E. About: Vrah, t. [1900]; A. Bisson: Miss Carmen [La Famille Pont-Biquet], Trnkova spol. Plzeň1901, t. [1904]; G. Courteline: Boubouroche, t. [1901], VD 1927; A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka, t. [1901]; A. Scholl: Muž milencem své ženy, t. [1901–02, pseud. Josef Novák]; Ch. Birch-Pfeif ferová: Diblík, t. [1902, pseud. Josef Novák]; J.-F.-A. Bayard, Dumanoir: Vikomt z Letoriéru, t. [1902, i ú., pseud. Josef Novák]; V. Sardou, E. de Najac: Cyprienna, t. [1902], s tit. Rozveďme se! VD 1935; H. Murger: Horácova přísaha, t. [1902]; F. v. Schönthan: Hloupý kousek, t. [1902, pseud. Josef Novák]; R. Kneisel: Papageno [Papageno v almaře], t. [1902, pseud. Josef Novák]; A. Bis­son, F. Carré: Pan ředitel, spolek Tyl v Poličce 1902, t. [1902]; A. Bisson, G. Thurner: Beránek! [Le Mouton], t. [1903], MD Plzeň 1907; A. Bis­son, A. Sylvane: Nevěra za nevěru, t. b. d. [1903, pseud. Josef Novák]; A. Bisson: Nebožtík Toupinel, t. [1903]; týž: Zázraky magnetismu [Les Erreursdu marriage], t. [1903], Švandovo div. 1904; týž: Král Koko, Švandovo div. 1903, t. [po 1903]; S. H. Mosenthal: Debora, t. [1903]; V. Sardou: Fe­dora, t. [1903, i ú., pseud. Josef Novák]; G. Ohnet: Hraběnka Sára, t. [1903]; A. Bisson, M. Hennequin: Pokání pana Bruniquela [La Terre neuve], t. [1904, pseud. Josef Novák]; A. Bisson, Vast-Ricouard: Radosti otcovské [Les Joies de la paternité], t. [1904, i ú.]; B. Buchbinder: Muzikant a jeho žena, Pištěkovo div. 1904, t. [1904] (pseud. Josef Novák); K. A. Görlitz, ú. J. Štolba: Tři páry stře­víců, t. [1904]; K. Costa: Zuzančin pan kaprál, t. [1904, i ú., pseud. Josef Novák]; E. Pohl: Duká­tový strýček z Ameriky, t. [1904, pseud. Josef Novák]; A. Neidhart: Naši žebráci, Uranie 1904, hráno i s tit. Velkoměstští žebráci; V. Leon: Děti millionáře, Pištěkovo div. 1905; O. Mirbeau: Obchod je obchod [Les Affaires sont les affaires], MD Plzeň 10. 2.1905, t. [1907]; H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena, t. [1905]; P. Wolff: Ctnostný ženich [Sacre Léonce!], t. [1905, pseud. Josef Novák]; P. Rosegger: V den soudu, t. [1906]; A. Hermant: Karriéra, t. [1906]; M. Lengyel: Ta­nečnice, MD Plzeň 1920, t. b. d. ■ O. Faster: Zelené mládí, t. 1923 (ú. 2. vyd.); týž: Veselé pradlenky, t. 1931 (ú. 2. vyd.); týž: Pražské švadlenky, t. 1932 (ú. 4. vyd.).

Teatralia

Jiří Bittner, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 434n.; Gerhart Hauptmann, Divadelní listy 3, 1901/02, s. 133n.; Italská divadla, tamtéž, s. 162; Otylie Dvo­řáková, tamtéž, s. 333; Žaponská divadla, tamtéž, s. 364n.; Sarah Bernhardtová, Divadelní listy 4, 1902/03, s. 4n.; Mládí Réjanové, tamtéž, s. 303n.; Hana Kvapilová, Vesna 1. 6. 1905; Nové vino­hradské městské divadlo, Národní politika 23. 11. 1907, odp.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Bílková, J. Šol­cová 2003. NMd: J. Meszner: Jak se Praha ba­vila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem 18601930, soubor dokumentů a materiálů, 1988, I, s. 94n., II, s. 416. ■ Nesign.: Pí O. F., Čas 5. 3. 1911; A. Š.: Návštěvou u paní F., Český denník  21. 3. 1915; jv. [Vodák]: Spisovatelky, Lidové novi­ny 14. 5. 1918; J. Hašek: Za O. F., Rudé právo 17. 5. 1922; A. Licht: Případ O. F., in Válečné vzpomínky z doby persekuce, 1925, s. 143–149; J. Gaskoněc: Jedna za mnohé, Národní listy 20. 8. 1925; R. Cik­hart: O. F. a Tábor, Český jih 56, 1928, č. 50, s. 2●; k šedesátinám: J., Lidové noviny 17. 1. 1936; #, Čes­ké slovo 17. 1. 1936; nesign. [red.], Národní politi­ka 17. 1. 1936; nesign., Prager Presse 17. 1. 1936, ráno; nesign., Právo lidu 17. 1. 1936; R. Schwarzo­vá, Český jih 64, 1936, č. 4, s. 1; Maru, Národní listy  19. 1. 1936, příl. Žena, domácnost a rodina; nesign., Groš 1936, č. 4, s. 3; nesign., Národní republika 15, 1936, č. 4, s. 3; Eva 8, 1936, č. 7, s. 25; Dr. Ht., Zora 2, 1936, s. 192●; O. F.: Na rozloučenou, Ná­rodní politika 25. 12. 1936; M. Pevná: Loučení první referentky ženské rubriky v novinách, Venkov 10. 1. 1937, příl. Žena – Domov; O. F.: Vzpomínky na Oskara Nedbala, České slovo 29. 3. 1944; od [A. Závodský]: Yvonna sedmdesátiletá, Svobodné noviny 18. 1. 1946●; M. Mareš, nekrolog, Lidová demokracie, 13. 8. 1965; O. Štorch-Marien: Sladko je žít, 1966, s. 258; J. Smrčka-Říčanský: Rodový vývod spisovatelky O. F., Výběr z prací členů His­torického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 21, 1984, s. 232; H. Božek: Jihočeské medailony, Tábor 1989, s. 89. ■ ČBS, LČL, Masa­ryk, ODS, Otto-dod; Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 170–172

Autor: Ježková, Petra