Faster, Otto

Otto
Faster
6. 7. 1872
Praha
26. 9. 1907
Praha
Dramatik, libretista, skladatel, kritik, překladatel.

Pocházel z vážené a zámožné měšťanské rodi­ny; děd Petr F. (1801–68), hostinský od Zlaté husy na Koňském trhu [Václavském nám.] a sládek v Břevnově, se agilně účastnil revo­lučního dění 1848 (mj. iniciátor petice Pražanů císaři), otec Methoděj Cyril F. založil úspěšné zasilatelství (speditérství), které měl F. jako jediný syn převzít. Ze septimy Akademického gymnázia proto přestoupil na Českoslovan­skou akademii obchodní, kariéra obchodníka ho však nelákala. Už za studií psal povídky a komponoval. Nedlouho po osmnáctinách osiřel a školu opustil. Hmotné zajištění mu umožnilo věnovat se literárním a hudebním zá­libám. Silně ho ovlivnily styky s rodinou pěv­kyně E. Kittlové-Destinnové (bydlel ve stej­ném domě) a sblížení se spisovatelem a žur­nalistou J. Ladeckým. 1897 začal přispívat do jeho časopisu Thalia, stal se spoluredaktorem a vydavatelem. 1899 vydávání listu ukončil, v listopadu t. r. založil s firmou M. Knapp v Kar­líně čtrnáctideník Divadelní listy, od 1902 roz­šířený o přílohu České ochotnictvo. Redakčně i autorsky se na něm podílela manželka Olga F. (roz. Cikhartová, sňatek 1898). Časopis pohl­til zbytek F. dědictví a 1904 skončil. Do 1903 F. redigoval také knižnici Ochotnické divadlo, v níž publikoval své hry. Po celý život byl spjat s Vinohrady; vydával tu Divadelní listy, psal pro Pištěkovo lidové divadlo a po dlouhém zá­pasu s tuberkulózou plic tu v pětatřiceti letech zemřel. Pochován byl do rodinného hrobu na Vyšehradě.

Dcera Ludmila překládala z angličtiny pod jménem Kaufmannová. Dcera Jarmila F. (1899 až 1968) vedle zaměstnání ve Výzkumném ústavu chemickém překládala z francouzštiny, angličtiny a němčiny populární romány i moderní světovou tvorbu (J. Joyceho, A. Hux­leyho, A. Mauroise, T. Capota), později i díla starších autorů (W. Scotta, E. J. a Ch. Brontëo­vých, W. M. Thackerayho, H. Fieldinga aj.). Pořídila několik překladů veseloher pro ND (L. Marchand: Tatík dětina, 1928; E. Carpen­ter: Děti starého mládence, 1930; T. Bernard: Dobrý přítel, 1930; A. A. Milne: Bigamie, 1932; W. S. Maugham: Společenská smetánka, 1933). Přispívala do Rozprav Aventina (např. interviewy s L. Pirandellem, T. Dreiserem, R. Thá­kurem, články o literárním dění v zahraničí).

F. debutoval jako dramatik 1895 revuí Ať žije Národopisná!. Plodný autor (dvacet tři her, z toho dvacet celovečerních) se zpočátku po­koušel o vážná dramata, s nimiž uspěl v několika soutěžích (Hříšníci – 1899 Náprstkova cena; V pavučinách a Marie a Marta – uznání v kon­kursu o Tylovu cenu). Kritika ocenila veselohru Homo novus (uvedeno pod tit. Nováček) a dra­ma Slabí lidé. Po pronikavém úspěchu zpěvní frašky Krásná Lída (1902, sto padesát repríz), napsané na Pištěkovu objednávku, se věnoval převážně lidovým hrám a fraškám se zpě­vy (Zelené mládí, Kněžna Pepička, Pražské švadlenky, Veselé pradlenky), k nimž skládal i nápěvy. Jadrný humor bez lascivních vtipů a dvojsmyslností, typicky písničkářské, někdy neumělé verše oslovovaly zábavychtivé publi­kum předměstských scén, k němuž se obracel i hrami pohádkovými (Princ z pohádky) a vý­pravnými (Živé pochodně Neronovy). Jako kmenový autor Pištěkova divadla přispěl k po­sílení původní produkce v repertoáru tzv. lidových scén. Hry čerpající tematicky ze živo­ta pražských měšťanů a ze současného dění patřily k oblíbenému lidovému repertoáru a některé jejich písně zlidověly (např. Na Bel­vederu z Pražských švadlenek, Vojenský život veselý, Když valčík sladce sálem zní, Tak smut­ně plyne moje mládí, My jsme ti pražští gra­nátníci). Čtyřaktová utopická hra Konec světa a jednoaktovka Žít! zůstaly v rukopise. Napsal také dva romány: Velikán Velikánovič (1904), přízemní karikaturní sondu do soudobých lite­rárních a divadelních poměrů napadající kon­krétní osoby, a V pavučinách (1906), banální mravoličný obrázek všedního života pražské hostinské rodiny.

Divadelní hry též překládal a upravoval, publicisticky se vyjadřoval ke stavu českého divadelnictví, k dramaturgii i správě ND, k vý­chově dramaturgů obecně. V Divadelních lis­tech recenzoval premiéry pražských českých scén, 1902 výjimečně wagnerovský cyklus pražského německého divadla, psal medailony herců i dramatiků, věnoval pozornost i činnos­ti ochotnických spolků. Pro nevybíravé útoky a narážky se dostal do konfliktu s dramatur­gem ND J. Kvapilem, byl zažalován a souzen pro urážku na cti.

Pseudonym

Aleš Dumavský

Hry a dramatizace

Ať žije Národopisná!, Aréna na Smíchově 1895; Závdavek, Div. v Národním domě 1895, t. 1900; V touhách, ochotn. Roudnice 1897, t. 1899; V pa­vučinách, Švandovo div. 1899, i t., s tit. Zaprodaná Pištěkovo div. 1902; Vychovatel, t. 1899; Marie a Marta, t. 1899, Švandovo div. 1900; Večer, t. 1900, Pištěkovo div. 1901; Homo novus, t. b. d., s tit. No­váček Švandovo div. 1901; Slabí lidé, t. 1901, Pištěkovo div. 1902; Krásná Lída, tamtéž 1902, i t.; Hříšníci (pův. tit. Na cizí půdě), tamtéž 1902, t. b. d.; Ben Hur, dle L. Wallacea, tamtéž 1903; Zelené mlá­dí, tamtéž 1903, i t.; Teta z Ameriky, Uranie 1903; Kněžna Pepička, Pištěkovo div. 1904, i t.; Pražské švadlenky, tamtéž 1904, i t. Marietta, tamtéž 1905, i t.; Princ z pohádky, tamtéž 1905, i t.; Práci čest!, Uranie 1906, i t.; Zakletý zámek, Pištěkovo div. 1906, t. 1908; Veselé pradlenky, tamtéž 1906, i t.; Živé po­chodně Neronovy, tamtéž 1907, i t.

Překlady a úpravy

M. Halbe: Mládí, Pištěkovo div. 1897, t. [1902]; F. Schiller: Loupežníci, tamtéž 1899, t. [1902]; J. Ne­stroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Lu­drácký trojlístek, spolek Tyl Polička 1901, t. b. d. (i ú., pseud. Aleš Dumavský); Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží, t. [1901], (pseud. Aleš Dumavský); M. Dreyer: Trojice, t. [1903]; H. Sudermann: Zápas motýlů, t. [1903]; G. v. Moser: Bibliotekář, t. [1904], spolek Tyl Po­lička 1917; G. Sand: Markýz z Villemeru, t. [1905], Uranie 1922; E. Zola, dram. W. Busnach, O. Gas­tineau: Zabiják, t. [1905]; J. Nestroy: Zázračný ta­lisman, t. 1906 (pseud. Aleš Dumavský).

Teatralia

Nové družstvo, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 113–118; Včerejšek a zítřek Národního diva­dla, tamtéž, s. 261–268; České divadlo, tamtéž, s. 339n., 385n., 419n.; Lidová představení v Ná­rodním divadle, Divadelní listy 2, 1900/01, s. 80n., 110n.; První rok nové divadelní správy, tamtéž, s. 317–325; Organisace cestujících společností, tamtéž, s. 137n., 160n.; Výchova dramaturgická, tamtéž 3, 1901/02, s. 123–126, 153–156, 177–180, 209–212, 233–236, 265–268, 289–294, 321–322; Úvaha jubilejní. 1862–1902, tamtéž 4, 1902/03, s. 37n., 59n., 75n., 96n.; Jaroslav Vrchlický jako dramatik, tamtéž, s. 130n; Vojta Slukov divadelním ředitelem, tamtéž, s. 201n., 228n.; Za Jiřím Bittne­rem, tamtéž, s. 238–242; Jakub Seifert, tamtéž 5, 1903/04, s. 2–4; Dvacet let Národního divadla v Praze, tamtéž, s. 38n., 57n., 78n., 109n., 146n., 182n., 202n.; Divadelní kritika, tamtéž, s. 218–223. ■ Uspořádal a vydal: Čeští herci své jednotě: 29. června 1900, Divadelní listy, 1900, zvl. tisk.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond Olga Fastrová [mj. rkp. her Konec světa, Žít!], inventář → J. Bílková, J. Šolco­vá 2003. NMd: cedule Pištěkova div.; J. Meszner: Jak se Praha bavila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem, soubor dokumentů a materiálů, 1988. ■ Národní listy 2. 9. 1899 [Homo novus v soutěži o Heroldovu cenu]; 29. 11. 1899 [ohlášení Divadelních listů]●; ref. Marta a Marie: -per., Diva­delní listy 1, 1899/1900, s. 87, 219; nesign., Právo lidu 3. 3. 1900●; ref. Nováček: H., Divadelní listy 2, 1900/01, s. 276; Foltýn [J. Stivín], Právo lidu 15. 3. 1901●; nesign.: Dozvuky stávky v ND, Hlas ná­roda 2. 6. 1901, příl.; Dr. A. Nevšímal: Zasláno, tamtéž 6. 6. 1901, příl.; tamtéž 9. 6. 1901, příl.; nesign., ref. Večer, Čas 23. 6. 1901●; ref. Slabí lidé: -OVÁ. [O. Fastrová], Divadelní listy 3, 1901/02, s. 327, 331; nesign. [K. H. Hilar], Moderní život 1, 1902, s. 72●; -OVÁ. [O. Fastrová], ref. Hříšníci, Divadelní listy 3, 1901/02, s. 296, 457●; ref. Krás­ná Lída: -OVÁ. [O. Fastrová], tamtéž, s. 397, 455; -lar [K. H. Hilar], Moderní život 1, 1902, s. 116●; aféra Kvapil – F.: Divadelní listy 3, 1901/02, s. 167n.; Hlas národa 18. 3. 1902; Národní listy 18. 3. 1902; Čas 8. 5. 1902●; -r., Pan F., Moderní život 2, 1903, s. 62; K. Rožek: Panu F., Srdce 3, 1903/04, s. 108; nesign., ref. Ben Hur, Divadelní listy 4, 1902/03, s. 186; nesign., ref. Zelené mládí, tamtéž, s. 298●; ref. Kněžna Pepička: ech. [V. Štech], Máj 2, 1903/04, s. 494; V., Divadlo 2, 1903/04, s. 304; -ová. [O. Fastrová]: Divadelní listy 5, 1903/04, 206; š. [J. Kuffner], Národní listy 17. 4. 1904; nesign., Dalibor 26, 1904, s. 157●; ref. Pražské švadlenky: nesign. [O. Fastrová], Divadelní listy 5, 1903/04, s. 328; š [J. Kuffner], Národní listy 11. 1904; B. Prusík, Divadelní list Máje 1, 1905, 48●; B. Prusík: ref. Princ z pohádky, tamtéž, 79 + ref. Marietta, tamtéž, s. 209n. + ref. Zázračný talisman, Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 62; J. Borotínský, ref. Práci čest!, tamtéž, s. 190; B. Prusík, ref. Za­kletý zámek, Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 22 + ref. Veselé pradlenky, tamtéž, s. 67●; nekrology: Čas 27. 9. 1907; Národní politika 27. 9. 1907, ráno; Venkov 27. 9. 1907; Dalibor 29, 1907, s. 379; F. V. V. [Vykoukal], Osvěta 37, 1907, s. 1044n.; Divadlo 6, 1907/08, s. 16n.; Divadelní list Máje 4, 1907/08, s. 4; K. [R. J. Kronbauer], Máj 6, 1907/08, s. 30n.; K. Kamínek, Lumír 36, 1907/08, s. 45; -n-, Zvon 8, 1907/08, s. 32n.●; B. Prusík, ref. Živé po­chodně Neronovy, Divadelní list Máje 4, 1907/08, s. 52; nesign.: Za O. F., Československé divadlo 5 (10), 1927, 227; O. Fastrová: Na památku, Národní politika 26. 8. 1932; nesign.: O. F., Souzvuk 1, 1939, s. 111; nesign.: Památce divadelníka O. F., Venkov 5.7. 1942; L. Pacák: Opereta, 1946,s.174n., 279–281; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 250; J. Balda: Historie české operety do roku 1925, rkp., [1958],DÚk; DČD III; Český hraný film 18981930 I, 1995, s. 162n. [Pražské švadlenky]. ■ ČHS, LČL, ODS, Pazdírek; Buchner, Periodika

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 168–170

Autor: Ježková, Petra