Faltys, Josef

Josef
Faltys
12. 9. 1839
Záběhlice (Praha-Z.)
17. 1. 1926
Praha
Herec, divadelní ředitel.

Psán též Faltis. – Otec byl nájemcem menšího hospodářství, později hlídačem ve smíchov­ské kartounce. F. se vyučil mydlářem (1854) a pracoval v mydlářském závoděna Smíchově. Při návštěvách StD se spřátelil s truhlářským učněm a budoucím hercem J. Frankovským. 1858 si poprvé zahrál u Prokopovy společnosti během jejích vystoupení na Smíchově (Javor­ník, Štěpánek: Čech a Němec) a v únoru 1860 se spolu s Frankovským stal jejím členem. 1862 odešel z upadajícího podniku s rodinou herce H. Muška ke společnosti Kullasově říze­né J. Štanderou. Zde se 1863 oženil s Muško­vou dcerou Antonií (1838–1908). U Kulla­se setrval do začátku sedmdesátých let, pak krátce pobýval u společnosti V. Prokopové (1870–71), A. Libické (1872), J. Hofa (1872), P. Švandy ze Semčic (1873) a znovu u Hofa, jehož koncesi od 1873 protiprávně využíval. O vlastní provozovatelské oprávnění usiloval již od 1869, ale jeho žádosti byly několikrát zamítnuty. Uspěl až v listopadu 1875, poté mu byla koncese každým rokem pravidelně ob­novována. Divadelní podnikání v konkurenci mnoha cestujících společností se mu nedařilo, soubor rozpouštěl a znovu ustavoval. Na pře­lomu 1877/78 je i s manželkou doložen jako herec u ředitele F. Pokorného. 1890 přišel při záplavách na Zbraslavi o značnou část fundu (dekorace, kostýmy, tisky a rukopisy her). Di­vadla načas zanechal, provozoval uzenářství v Modřanech, ani zde však neuspěl. Obnovil společnost a osobně ji řídil do 1903, kdy svěřil vedení synu Karlovi (artistický správ­ce). Po manželčině smrti divadelní činnost na podzim 1909 definitivně ukončil a žil pak v Praze v rodině zetě E. Fochta, herce ND. Byl funkcionářem Svazu divadelních ředitelů (při jeho ustavení 1910 zvolen místostarostou, 1916 jednatelem a pokladníkem). Všechny F. děti (dcery Marie, provd. Fochtová; Joha­na, provd. Vačkářová; Viktorie; synové Bře­tislav, Jaroslav, Josef a Karel) hrály divadlo od raného věku. Břetislav (1871–1940) půso­bil v otcově společnosti i jako režisér a malíř dekorací. Herecky se uplatnili zvláště Marie (1863–1930) a Karel (1878–1944). Syn Ja­roslav (1873–1937) byl ředitelem divadelní společnosti do 1935, kdy mu byla pro její ne­uspokojivou úroveň odňata koncese.

F. začínal hereckou dráhu jako bezmála všichni debutanti rolemi milovníků. U Prokopa a Kullase dostal řadu velkých hereckých příle­žitostí; ztělesnil např. Hynka (Ch. Birch-Pfeif­ferová: Král Václav a jeho kat) či tit. roli ve hře Don César de Bazan. Záhy se přeoriento­val na charakterní obor. Již u Kullase se vedle hrdinských milovníků (Břetislav v Ebertově hře Břetislav a Jitka) začal objevovat v úlo­hách zralých a starších mužů vážného i ko­mického typu. Jeho repertoár, zahrnující širo­kou škálu různorodých rolí, svědčí o herecké všestrannosti. V pozdějších letech se prosadil hlavně jako představitel bodrých lidových po­stav (Kalafuna, Tyl: Strakonický dudák; Vrba, Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic), které hrál věrohodně a se zjevným potěše­ním. Ve svém umírněném projevu, jemuž byl cizí teatrální patos, dokázal vhodně uplatnit odpozorované životní detaily. Také jeho ko­mika působila přirozeně. Po celý život zůstal spjat s venkovskými cestujícími společnostmi. S Kullasovou družinou křižoval východními a severovýchodními Čechami, po prusko-ra­kouské válce 1866 českým jihozápadem. Jako člen společnosti A. Libické se dostal až na Mo­ravu. S vlastním nevelkým podnikem rodin­ného typu objížděl střední Čechy, v letním ob­dobí vystupoval v letoviscích v okolí Prahy. Zájezdem na národnostně smíšené Litoměřicko (1884–85) podpořil emancipaci tamního českého obyvatelstva. Jádro souboru tvořili rodin­ní příslušníci, společností prošli M. Ryšavá, A. Valečková (provd. Nedošínská), J. Auers­wald, A. Brázda, A. Dobrovolný, E. Focht, R. Kadlec, K. Lier, F. Roland, F. Šípek, K. Želenský. Často hostovali J. Frankovský, J. Mošna, J. Seifert, J. Šmaha, s nimiž F. udržoval přátelské vztahy. V prvních desetiletích F. uvá­děl starší veselohry, obrazy ze života a frašky. Novější dramatiku reprezentovaly hry Strou­pežnického, Šamberkovy či Štolbovy. Starší obrozenský repertoár postupně vytěsňovaly lidové hry, jež měly neprosperujícímu podni­ku zajistit publikum. F. občas pohotově za­řadil i novinky pražské dramaturgie (např. Čechov: Námluvy). Jako divadelní ředitel neměl výraznější umělecké ambice ani podnika­telské schopnosti, avšak starosvětsky řízená společnost platila až do přelomu století díky jeho lidské poctivosti a spolehlivosti za solidní podnik.

Role

Prokopova spol.

Javorník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec) j. h. – 1858; Zdeněk (J. J. Šantl: Kouzelnice Černoborka), Hynek (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Kosinský (F. Schiller: Loupežníci) – 1860; Don César (Dumanoir, A. Dennery: Don César de Ba­zan aneb Zasnoubení před popravou) – 1861–62.

Kullasova spol.

Votický (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1862; Dů­stojník (V. Filípek dle franc.: Ševcův vychovanec a slečna z panského světa), Rybář (F. Raimund: Sedlák milionář) – 1863; Král Václav (Ch. Birch­-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat) – 1866; Zá­vora (R. Kneisel: Chudý písničkář) – 1868; Břeti­slav (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Jan Žižka (J. K. Tyl: Jan Hus), Ladislav (K. A. Görner: Manžel bez ženy) – 1871.

Spol. V. Prokopové

Čestmír (J. K. Tyl: Čestmír) – 1870.

Spol. A. Libické

Sosnomil (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán) – 1872.

Švandova spol.

Jindřich Berville (F. Pyat: Hadrník pařížský) – 1873.

Faltysova spol.

Srub (D. Kalisch: Doktor Žvanil), Zlatohlávek (E.-L.-A. Brisebarre, M. Michel: Bengálský tygr) – 1883; Kalafuna (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Vrána (K. Pippich: Z české domácnosti) – 1885; Čubukov (A. P. Čechov: Námluvy), Suchánek (K. Juin: Věno aneb Království za ženicha) – 1891; Jan Mydlář (J. J. Kolár: Pražský žid) – 1893; Gribkov (V. Krylov: Medvěd námluvčím), Liška (E. Pešková dle anon.: Třiasedmdesát krejcarů pana Čvanča­ry) – 1896; Adolf (Ph. Langmann: Bartoš Tuřan­ský aneb Dělníkova poctivost) – 1900; Václav Vrba (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic), Bartoloměj Pecka (F. F. Šamberk: Jedenácté přiká­zání) – 1907; Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1908.

Švandovo div.

Hajný Kapusta (J. Rosen: Otec Palacký) j. h. – 1903.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1861–1870, kart. 862, sign. 8/6/6/83; 1871–1880, kart. 1239, sign. 8/6/6/5; 1881–1890, kart. 1692, sign. 8/6/6/3 [koncese]. NMd sign. T 128: almanachy spol. F. (1907 Rokycany, 1908 Klatovy, Rakovník) a F. Pokorného. ■ T.: J. F. jako host…, Divadlo 2, 1903/04, s. 152; V. Táborský: Jak vznik­ly u nás pohostinské hry, Národní politika 11. 7. 1903, ráno; V. Štein Táborský: Půl století českého divadla (Faltys a jeho doba), 1904; R: Antonie Fal­tysová, Divadlo 6, 1907/08, s. 333; nesign.: Umě­lecká pouť na herecké káře, tamtéž, s. 357; Národní politika 19. 7. 1910 a 2. 5. 1916 [Svaz div. ředitelů]; Q. M. Vyskočil: Půl století divadelním řiditelem, Divadelní almanach, 1924, s. 64n.●; úmrtí a nekro­logy: Národní listy 19. 1. 1926; Národní politika 20. 1. 1926●; K. V. Rais: Ze vzpomínek II, 1927, s. 170; J. Auerswald: Divadelní vzpomínky, 1929, s. 18, 22, 35, 48n.; V. Štein Táborský: Dějiny ven­kovských divadelních společností, 1930, s. 39–41, 47–49, 121, 128–151; K. Faltys: O jiných a o sobě, 1934; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 56–59; J. Šácha: Dějiny kočovných společnos­tí na Moravě ve druhé polovině XIX. století, dis., FF MU 1953, s. 141, 189, 224, 226, 375, 411, 426, 428; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 158; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 114 + Umělcové na pouti, 1961, s. 30, 34, 45, 50, 65, 84–86, 194; DČD III; P. Marek: Štanderové, Prostějov 1995, s. 8n. ■ EDS, Masaryk, ODS, Otto-dod; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 166–168

Autor: Valtrová, Marie