Erben, Karel Jaromír

Karel Jaromír
Erben
7. 11. 1811
Miletín u Jičína
21. 11. 1870
Praha
Básník, prozaik, dramatik, folklorista, historik.

Jaromír je přijaté jméno. – Pocházel z vlaste­necky probudilé rodiny; otec, lidový písmák, se živil jako švec a sadař, matka byla dcerou učitele. E. vystudoval gymnázium v Hradci Králové (1825–31), velký vliv na něho měl prof. J. Chmela. V Praze, kde pokračoval ve studiích na univerzitě (filozofie 1831–33, pak práva, absolvoval 1837), se seznámil a udržoval kontakty s literáty a intelektuály, zejména s K. H. Máchou, J. K. Tylem a F. Pa­lackým, který povzbuzoval jeho zájem o histo­rii. E. mu posléze za finanční podpory českých stavů pomáhal vyhledávat archivní materiál. O prázdninách jezdil se studentskými přáte­li do Žebráku, kde hrál s ochotníky, pro něž napsal veselohru Sládci, a poznal tam Betynu Mečířovou, s níž se 1842 oženil. V manželství se narodily čtyři děti. Od 1837 pracoval u praž­ského hrdelního soudu, od 1841 byl aktuárem KČSN. V té době začal sbírat českou folklorní tvorbu a shromažďoval listinný materiál k čes­ké historii. 1846 se stal asistentem v archeo­logickém a historickém oddělení Národního muzea. V revolučním roce 1848 se zapojil do veřejného a politického dění: byl zvolen do Národního výboru, byl členem Svornosti, podílel se na přípravách Slovanského sjezdu, od července redigoval Pražské noviny, půso­bil ve výboru spolku Slovanská lípa. T. r. byl zvolen mimořádným členem KČSN, 1850 pra­coval jako sekretář muzea. 1851 získal místo archiváře města Prahy (utříděním fondu archiv de facto vytvořil), které mu poskytlo první so­lidní existenční zajištění. 1855 paralelně redi­goval list Obzor. 1859 ovdověl, druhý sňatek uzavřel s Žofií Mastnou. 1864 byl jmenován ředitelem pomocných kancelářských úřadů Prahy. Stál u zrodu řady korporací (Měšťanská beseda, Hlahol, Historický spolek, Umělecká beseda), léta působil ve výboru Matice čes­ké a ve vedení spolku Svatobor. Participoval na velkých vydavatelských projektech (ma­tiční vydání Shakespearových děl, Riegrův Slovník naučný). Podnikl četné studijní cesty do zahraničí, 1867 inicioval tzv. slovanskou pouť, zájezd českých politiků a intelektuálů do Moskvy a Petrohradu (reakce na rakousko­-uherské vyrovnání), což mu vyneslo policejní dohled. Udržoval korespondenční i osobní sty­ky se zahraničními folkloristy a slavisty, byl členem mnoha zahraničních učených společ­ností. Za zásluhy o sblížení slovanských ná­rodů obdržel 1862 ruský carský Řád sv. Anny. 1870 onemocněl žloutenkou, které jeho slabý organismus (od dětství trpěl plicní chorobou) nebyl s to čelit. Zemřel po akutním zánětu jater. Z Malostranského hřbitova v Košířích byly jeho ostatky 1907 přeneseny do hrobky na Olšanských hřbitovech.

E. vyvíjel obsáhlou vědeckou činnost: Překládal a vydával právní spisy a historické do­kumenty, stal se předním editorem staročes­kých literárních památek (spisy Tomáše ze Štítného, Kryštofa Haranta z Polžic, Jana Husa ad.). V návaznosti na celoevropskou vlnu zá­jmu romantiků o lidovou slovesnost věnoval obzvláštní pozornost folklorní tvorbě. Zapiso­val a v několika sbírkách vydal pohádky, písně, zvyky a obyčeje, dětská říkadla, hry, obřadní písně, koledy a pořekadla (Písně národní v Če­chách, 3 sv., 1841, 1843, 1845; Prostonárodní české písně a říkadla, 1864; Sto prostonárod­ních pohádek a pověstí slovanských v náře­čích původních, 1865). Lidovou slovesnost chápal jako doklad etnického základu českého národa, který bylo nutno očistit od cizích vli­vů oživováním mýtů a bájí. Napsal několik statí o slovanské mytologii, z mýtů a lidové slovesnosti se sytila sbírka balad Kytice z po­věstí národních (1853). Divadlo zaujímá mezi E. odbornými a uměleckými aktivitami okrajové místo. Kromě rané veselohry Sládci žádnou ze zamýšlených dramatických prací nedokončil. Operní libreto Štěstí a neštěstí (asi 1870) podle ukrajinské pohádky Boháč a chudák dospělo nejdál (dvě z pěti dějství), hra z mlynářského prostředí zůstala u náčrtu osnovy (rkp. bez názvu, 1840). Je známo, že pomýšlel napsat hru z historie Vršovců. Ne­dokončen zůstal překlad Goethova Egmonta. Jazyková revize překladů Shakespearových her, kterou prováděl pro matiční vydání, člen­ství v porotě Náprstkovy soutěže o původní české drama a práce na nové verzi Sládků pro tisk svědčí o hlubším celoživotním vztahu k divadlu.

Sládci, první a jediný dramatický pokus, stojí na počátku E. literární tvorby. Dvouakto­vá naivní, veselá hříčka s milostnou zápletkou v Klicperově stylu tematicky čerpá ze soudo­bého maloměstského prostředí, jehož zobra­zení i kresba postav dokládají autorův bystrý pozorovací talent. Text se vyznačuje svěžím, neotřelým jazykem a jadrným vtipem, je pro­ložen humornými písněmi a obsahuje dobo­vé narážky (např. na jazykový purismus). Po úspěšné ochotnické premiéře (s hudbou J. Vor­la v duchu obrozenských vokálních skladeb) v Žebráku v březnu 1837 se Sládci stali ob­líbeným titulem ochotníků (např. v Hradci Králové je 1838 uvedl V. K. Klicpera, v Kut­né Hoře J. K. Tyl). Pozdější ojedinělá uvedení na profesionální scéně byla spíše historickou kuriozitou. Mnohem silněji než jako dramatik zasáhl E. do českého divadla svým dílem sbě­ratelským a básnickým, které se stalo živou inspirací pro několik generací divadelníků (E. F. Burian, V. Vaňátko, Husa na provázku, Semafor ad.). Hojně z něho čerpá divadlo pro děti (dramatizace pohádek).

Pseudonymy a šifry

Jarmil Erben, J. E. Miletínský, K. Jarmil Erben, Květomil Podlipský, aEn, J. E., J. K. E., *n., R. Bn.

Hra

Sládci, ochotn. Žebrák 1837, ND 1903, t. Chotěboř 1890 (ú. G. Toužil). ■ Dram. práce včetně fragmentů in Veškeré spisy básnické IV, ed. K. Sutnar, 1905, a in Dílo K. J. E. II, Próza a divadlo, red. A. Grund, 1939.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → D. Lábusová, 1997. NMk: pět opisů hry Sládci. ■ J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 388–410; Národní listy 23. 11. 1870 [zpráva o Štěstí a Neštěstí]; J. Kubín: E. Sládci, Česká Thalia 6, 1892, s. 145–147; J. Arbes: Zne­uznaný dramatik, Národní politika 3. 9. 1899 → Arabesky literární I, [1905], s. 121–133; J. Máchal sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 796–844; J. Sutnar: E. dramatik, Meziaktí 3, 1902/03, č. 151 + in K. J. E.: Veškeré spisy bás­nické, 1905, s. 5–8; O. Zich: K stým narozeninám K. J. E., Smetana 2, 1912, s. 45–47; Č. Zíbrt: Úvod, in K. J. E.: Sládci, 1912, s. 5–14 + šifra t: K. J. E. divadlo Štěstí a neštěstí podle české pohádky, Český lid 21, 1911/12, s. 63–67 + Vlastní životopis K. J. E. 1843, tamtéž, s. 113–116; Č. Zíbrt: P. J. Šafařík divadel­ním kritikem, Divadlo 11, 1912/13, s. 179 [přetisky E. posudků her]; L. Novopacký: Theatralia králové­hradecká, Ratibor 10, 1913, č. 5 a 6; Č. Zíbrt: K. J. E. opis opery o selském pozdvižení r. 1775, Český lid 23, 1913/14, s. 29–37; V. Müller: Spolek diva­delních ochotníků v Žebráce. Od svého založení v roce 1812 do konce roku 1924, Žebrák–Hořovice 1925, s. 10n.; J. Simon: K. J. E. a J. K. Tyl na stu­diích v Hr. Králové, Osvěta lidu 37, 1934, č. 58, s. 2n. + E. mládí v rodném Miletíně a studijní léta na gymnasiu v Hradci Králové, Zvon 41, 1940/41, s. 65n.; A. Grund: Básnické počátky K. J. E., ČNM 108, 1934, s. 115n. [zde osnova hry z r. 1840] + K. J. E., 1935 + Na okraj E. prózy a divadla, in Dílo K. J. E. II, Próza a divadlo, 1939, s. 573–583; J. Ošmera: K. J. E., 1939; J. Kopecký: Pokušení Erbenovo, Divadlo 27, 1940/41, s. 14–18; J. Ně­meček: Zpěvohry a veselohry z pivovarského pro­středí, ČNM 133, 1964, odd. věd společenských, s. 213–217; DČD II; D. Tureček: Erbenovi Sládci, in sb. Hospody a pivo v české společnosti, ed. V. Novot­ný, 1997, s. 44–52, a Divadelní revue 8, 1997, č. 3, s. 35–39. ■ LČL, ODS, Otto, Rieger; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 164–165

 

Autor: Hyvnar, Jan