Engelmüller, Karel

Karel
Engelmüller
14. 6. 1872
Praha
30. 3. 1950
Praha
Historik českého divadla, kritik, dramatik.

Otec provozoval proslulý rukavičkářský zá­vod na Václavském nám., matka Francouz­ka pocházela z důstojnické rodiny. E. vyrůstal se dvěma bratry a sestrou v noblesním prostředí rodiny, kam docházela česká spole­čenská i umělecká elita. Po absolvování gym­názia na Novém Městě (1884–92) nastoupil do účetního oddělení Zemského finančního ředitelství v Praze, kde pracoval po celý život a postupně dosáhl až funkce vrchního finanční­ho rady. Vedle zaměstnání se věnoval beletrii, a zejména publicistice. Téměř půl století refe­roval o divadelních inscenacích; začínal 1905 v Radikálních listech, Slově a Zlaté Praze, kte­rá se nadlouho stala jeho hlavní platformou (1907–09 a 1917–22). Po převratu krátce při­spíval do Zvonu (1921) a dvacet let do dení­ku Národní politika (1921–41), kde převzal divadelní referát po H. Jelínkovi. Autorsky spolupracoval na nedokončeném Ottově di­vadelním slovníku (od 1914 spoluredaktor, 1915–20 hlavní redaktor), redigoval časopis České divadlo (1918–19). Napsal řadu biogra­fických a divadelněhistorických studií, které publikoval ve Zlaté Praze, Lumíru, Osvětě, v Meziaktí, Jevišti, Divadle, ve sbornících Nové české divadlo, některé stati pak zařa­dil do dvoudílného výboru Z letopisů české­ho divadelnictví. Zasedal v četných porotách (např. 1924 v porotě pro státní ceny), byl členem Poradního sboru ND, funkcionářem Dra­matického svazu (od 1924 pokladníkem, od 1935 místopředsedou), členem literárního od­boru Umělecké besedy, předsedal divadelní sekci Kulturní rady. Přátelil se s herci ND, s dramatiky a spisovateli; blízké styky udržo­val s manželi Kvapilovými, s L. Dostalovou, K. Muškem, J. Hilbertem, K. B. Mádlem, J. Vo­dákem. 1938 podepsal manifest Věrni zůstane­me. Teprve ve středním věku se oženil s Marií, roz. Richtrovou. Zemřel 1950, pohřeb byl vy­praven z ND a ostatky uloženy na vyšehrad­ském Slavíně.

Bratr Ferdinand E. (1867–1924) byl malíř, grafik a ilustrátor, též výtvarník loutkového di­vadla, ojediněle scénograf. Studoval na Aka­demii výtvarných umění v Praze (1889–94), patřil k zakládajícím členům S. V. U. Mánes, 1898 přestoupil do Jednoty umělců výtvar­ných. 1897 založil a mnoho let vedl výtvarnou školu v Praze. S J. Kotěrou vytvořil scénu k prvnímu nastudování Dvořákovy opery Ru­salka (ND 1901; návrh pro 1. a 3. jedn.). Loutkářskými pracemi, určenými pro rodinné a ochotnické scény, se v opozici k tradiční­mu loutkovému divadlu snažil přinášet nové podněty a povznést moderní české loutkář­ství na vyšší uměleckou úroveň. Namaloval předlohy pro sériově vyráběné tzv. Dekorace českých umělců (Karlův Týn, 1918, 3. série; Vesnice, 1920, 4. série). Napsal knihu Cesty k malířskému umění (1923).

Počátky E. literární činnosti spadají do de­vadesátých let 19. stol. V mládí vydal několik beletristických sbírek, líčících vášnivá milost­ná vzplanutí zasazená většinou do umělecké­ho prostředí (Černé lilie, 1902, Pavouci, 1903, Mimochodem, 1905, Labyrint lásky, 1910) a ro­mán bohémského ducha Dobrodružství (1913). K beletrii se vrátil souborem pěti povídek  o hereckých osudech Opona tiše padá (1927). Do rané tvorby patří trojice aktovek Eldorado, Jak táhla mračna a Stín; miniatury zobrazují ve všedních životních scénách různé projevy a důsledky žárlivosti. Před vlastní literární tvor­bou dal přednost divadelnímu recenzentství a historiografii českého divadla. Reprezen­toval zasvěcený, historizující, konzervativní a vykladačský kritický typ jako ve francouz­ském prostředí F. Sarcey. Byl mu vlastní ohleduplný tón, negativní soudy vyslovoval mírně a laskavě. Střežil odkaz tzv. staré he­recké gardy, soustavně ji připomínal a nabá­dal k navazování na základy domácí divadelní tradice. Ve dvacátých letech v jeho kritikách sílilo staromilectví, často se obracel pro srov­nání k starším epochám, avšak vždy spolehlivě rozpoznával kvalitu. Do jisté míry byl otevře­ný novému vývoji (zastáncem experimentů se nikdy nestal), a svými referáty tak získával modernímu divadlu i konzervativního diváka.

Zaujetí divadelní historiografií realizoval prací autorskou, editorskou, redakční a organizační. Prosadil a řídil edici hereckých monografií Di­vadelní umění (1928–34), pro niž napsal dvě z pěti vydaných knih. Studie (Hana Kvapi­lová, Marie Ryšavá, Marie Hübnerová) jsou faktograficky obsažné i subjektivně zabarvené vyznavačským obdivem. V monografii o L. Dostalové dospěl k charakteristice jejího stylu, analytikem hereckého umění však nebyl.

V centru jeho zájmu bylo vždy české diva­dlo. S kronikářskou pečlivostí respektující data a fakta sledoval jeho historii a vývoj (heslo České divadlo v Ottově divadelním slovníku), psal biografické medailony herců (zejména příslušníků starších generací, vesměs čle­nů PD a ND), dramatiků i kritiků, kteří mu byli nejbližší (A. Jirásek, J. Hilbert, F. X. Svo­boda, F. A. Šubert, J. Kvapil, K. H. Hilar, J. Vo­dák). Pojednával rovněž dobově aktuální jevy (divadlo v přírodě) či témata spjatá historio­grafií a dokumentací (divadelní muzeum).

Pseudonymy, šifry

E., Engel-er., ER., K. E., K. E. Müller, Karel E. Mil ­ler, Karel Havlena, -m-, Petr Pavel

Hry

Eldorado, MD Plzeň1907, t. 1913; Jak táhla mrač­na, Švandovo div. 1916, t. 1917; Stín, Soubor Fráni Francla, Umělecká beseda 1941, i t. psáno 1909].

Teatralia

Hana Kvapilová, 1908, dopl. vyd. 1934; Marie Ryšavá v české divadelní historii, 1911; Z dějin čes­kého Hamleta, Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 75–78; České divadlo, in Ottův divadelní slovník, 1918, s. 481–577; Kus historie, in Scénické umění výtvar­né, kat. výstavy Umění výtvarné v divadle a ve filmu, 1921, s. 9–25; Trocnovský hrdina na českém divadle a v hereckých projevech. Dramaturgická studie, in Sborník Žižkův 14241924, usp. R. Ur­bánek, 1924, s. 263–272; Marie Hübnerová, 1928; Leopolda Dostalová, 1929; B. Adámek + F. F. Šam­berk + V. Hladík, in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941; Z letopisů českého divadelnictví I, Úvahy, dojmy a vzpomínky, 1946 (obs. Divadelní slovník ← Jeviště 1, 1920); Z letopisů českého divadelnictví II, O slávě herec­ké, 1947. ■ Uspořádal: Myšlenky ze Shakespeara, 1916.

Prameny a literatura

LA PNP: fond nakladatelství Otto [korespondence k Divadelnímu slovníku]. ■ Ref. Eldorado: -ský., Divadelní list Máje 4, 1907/08, s. 136; r., Divadlo 6, 1907/08, s. 45●; ref. Hana Kvapilová: O. Theer, Česká revue 2, 1908/09, s. 444n.; J. Karásek ze Lvovic, Moderní revue 15, 1908/09, sv. 21, s. 306n.; A. N. [Novák], Přehled 7, 1908/09, s. 464; R. [V. Čer­vinka], Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 348; Tristan. [S. V. Friedl], Zvon 9, 1908/09, s. 381n.; nesign., Čas 18. 3. 1909; P., Naše doba 17, 1909/10, s. 148●; ref. Marie Ryšavá v české divadelní historii: K. [J. Kamper], Lumír 39, 1910/11, 478n.; J. Rydvan, Divadlo 10, 1911/12, 211; nesign., Čas 12. 9. 1911; A. Veselý, Národní listy 25. 6. 1911; F. D. [Dohnal], Nový obzor 1, 1911, s. 427n.●; k Ottovu divadelnímu slovníku: H. J. [Jelínek], Lumír 42, 1913/14, s. 334; nesign., Čas 7. 5. 1914; J. H. [Hilbert], Venkov 10. 5. 1914; nesign. [A. Ve­selý], Národní listy 1. 11. 1914; F. A. Š. [Šubert], Osvěta 44, 1914, s. 855–858; nesign., Besedy lidu 24, 1915/16, s. 198n.; nesign. Hlas národa 29. 9. 1916; -ler., Hudba 1, 1920, s. 92; Ch., Lidové no­viny 6. a 12. 5. 1920●; ref. Myšlenky ze Shake­speara: - t., Akademie 20, 1915/16, s. 252–254; G. P. [Pallas], Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 372; zn. ♎, Zvon 16, 1915/16, s. 558n.; nesign. [A. Ve­selý], Národní listy 30. 7. 1914;● ref. Eldorado + Jak táhla mračna: O. Jakoubek, Vlasť 32, 1915/16, s. 647n.; F. P., Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 371; zn. ♎, Zvon 16, 1915/16, s. 435; m., Večerník Práva lidu 17. 4. 1916; H. Jelínek, Lumír 44, 1916, s. 238; G. P. [Pallas], Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 551; K. M. [Mašek], Národní listy 22. 7. 1917●; k padesátinám: Rdv. [J. Rydvan], Topičův sborník 9, 1921/22, s. 474; -pa- [F. S. Procházka], Zvon 22, 1921/22, s. 559; Č. [V. Červinka], Národní listy  14. 6. 1922; nesign., Jeviště 3, 1922, s. 413; nesign. [F. Skácelík], Lumír 49, 1922, s. 333●; F. S.: K. E., Čeští spisovatelé dnešní doby, 1923, s. 29, XIII; Č. [V. Červinka]: Smí býti dramatik kriti­kem?, Zvon 25, 1924/25, s. 489n.; nesign.: K. E., Komedia 1, 1925, s. 186; nesign.: Čeští divadelní kri­tikové. K. E., Národní a Stavovské divadlo 3, 1925/ /26, č. 13, s. [3n.]●; ref. Opona tiše padá: = [J. Vo­dák], České slovo 3. 12. 1927; ach. [V. Prach], Česká osvěta 24, 1927/28, s. 120; nesign. Literární noviny 1, 1927, č. 13, s. 4; [M.] Pujmannová-Hen­nerová, Tribuna 20. 11. 1927; vz, Zvon 28, 1927/28, s. 266; V. Brtník, Venkov 19. 1. 1928●; F. Götz: Česká moderní divadelní kritika, in sb. Nové české divadlo 19181926, 1926, s. 65–74 [k tomu: fxš./Šalda/: Píseň skoro beze slov, Tvorba 2, 1927/28, s. 68n.]●; ref. Marie Hübnerová: E. Konrád, Cesta 10, 1927/28, s. 342n.; vk. [V. Kašpar], Česká osvě­ta 24, 1927/28, s. 289n.; K. Š. [Štorch], Rozpravy Aventina 3, 1927/28, s. 250; jh. [Hora], Rudé právo 15. 1. 1928; = [J. Vodák], České slovo 22. 1. 1928; A. N. [Novák], Lidové noviny 25. 1. 1928; nesign., České jeviště 2, 1928, č. 4, s. 10; ak., Dělnická osvě­ta 14, 1928, s. 139; J. Honzl, Kmen 2, 1928/29, s. 11; -och- [F. S. Procházka], Zvon 29, 1928/29, s. 42; If. [I. J. Fischerová], Národní osvobození 27. 1. 1929●; ref. Leopolda Dostalová: jv. [Vodák], Čes­ké slovo 8. 5. 1929; AMP. [Píša], Večerník Práva lidu 15. 5. 1929; V. Brtník, Venkov 14. 6. 1929●; ref. Eduard Vojan: A. M. Píša, Právo lidu 28. 5. 1930; ach. [V. Prach], Česká osvěta 26, 1929/30, s. 45●; k šedesátinám: amp [A. M. Píša], Prá­vo lidu 14. 6. 1932; ej., Československé divadlo 15 (10), 1932, s. 163; -och- [F. S. Procházka], Zvon 32, 1931/32, s. 560; nesign., Národní diva­dlo 9, 1931/32, č. 32, s. 3n.; nesign., Světozor 32, 1931/32, příl., s. 303; Ot. F. [Fischer], Lidové no­viny 14. 6. 1932; jv. [Vodák], České slovo 14. 6. 1932; nesign., Prager Presse 15. 6. 1932, ráno●; ref. Hana Kvapilová: R. Svobodová – O. Theer – J. Kamper – K. Engelmüller, Almanach Kme­ne 19331934, 1933, s. 39–41; jv. [Vodák], Čes­ké slovo 27. 12. 1933; kd [E. Konrád], Národ­ní osvobození 7. 1. 1934; F. K. [Kovář], Česká osvěta 30, 1933/34, s. 302; vz., Zvon 34, 1933/34, s. 363; jtg. [Träger], Čin 6, 1934, s. 167●; J. V. No­vák, A. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, 4. vyd. Olo­mouc 1936–39, s. 735, 959, 970, 1000●; ref. Stín + Eldorado + Jak táhla mračna: Č. [V. Červinka], Zvon 41, 1940/41, s. 530n.; V. Lipský, Venkov 27. 2. 1941●; AMB. [Brousil]: K. E., Venkov 8. 6. 1941●; k sedmdesátinám: -ll- [V. Müller], Diva­dlo a hudba 28, 1941/42, s. 89; Č., Národní po­litika 13. 6. 1942; g., Lidové noviny 14. 6. 1942; nesign., Národní práce 14. 6. 1942; Kov. [K. Ko­val], Venkov 14. 6. 1942●; ref. Z letopisů českého divadelnictví: J. H. [Honzl], Otázky divadla a filmu 2, 1946/47, s. 173–175; kd.: ref. O slávě he­recké, Svobodné noviny 4. 2. 1948; K. Kraus: Po­cty hercům, Kritický měsíčník 9, 1948, s. 15–17●; nekrology: F. Götz, Divadlo 1, 1949/50, s. 369; Práce 2. 4. 1950; Lidová demokracie 2. 4. 1950; J. K. [Ko pecký], Lidové noviny 4. 4. 1950●; L. Říhová: Návrh na koncepciu Slovníka české­ho a slovenského divadla, Slovenské divadlo 5, 1957, s. 346–362; J. Švehla: Ottův divadelní slovník, Prolegomena scénografické encyklopedie, č. 18, 1973, s. 45n. → Jan Otto: kus historie čes­ké knihy, Jinočany 2002, s. 111n.; P. Ježková: Co zbylo z Ottova divadelního slovníku. Soupisy repertoáru pražských předměstských scén 1860–1905, in sb. O divadle 2008, ed. J. Šte­fanides, Olomouc 2009, s. 211–224 + Z úsvitu české divadelní lexikogradie, Divadelní revue 20, 2009, č. 1, s. 32–42; DČD III ■ Ad Ferdinand E.: LA PNP: osobní fond, inventář → L. Vaculík, M. Šrůtová, 1998. K. Fišer: Dekorace loutko­vého divadla, cizí a české, Loutkář 2, 1917/18, s. 96, 107; K. Engelmüller: Loutky a loutkáři, in Z letopisů českého divadelnictví I, 1946, s. 206; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 145; J. Blecha: Rodinná loutková divadélka, Brno 2009, s. 60, 110. ■ LČL, Masaryk, ODS, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 161–164

Autor: Ježková, Petra