Eim, Gustav

Gustav
Eim
7. 10. 1849
Šťáhlavy u Plzně
7. 2. 1897
Florencie (Itálie)
Novinář, divadelní kritik a překladatel.

Narodil se jako nemanželské dítě Marie Ho­nalové, po jejím sňatku s řeznickým mistrem Josefem Eimem (1850) se stal jeho adoptiv­ním synem. Hlavní školu vychodil v Rokyca­nech, od 1861 studoval na německém gym­náziu v Plzni (řízeno premonstráty z Teplé), na protest proti germanizačním tendencím je s dvěma desítkami studentů po sextě opus­til a pokračoval na Akademickém gymnáziu v Praze. Po maturitě 1869 se zapsal na práva a zároveň vstoupil do Akademického čtenář­ského spolku, kde redigoval Kalendář českého studentstva na rok 1870 (s J. Hanělem). 1872 přestoupil na filozofickou fakultu, po necelých dvou semestrech univerzitních studií zanechal. Již jako gymnazista přispíval do Plzeňských novin (od 1867), do Barákovy Pravdy a Svo­body. Od 1870 spolupracoval se staročeskými periodiky (Pokrok, Koruna česká, Podřipan, Posel z Prahy – od poloviny 1872 ho faktic­ky řídil), zejména s německy psanou Politik. Na podzim 1874 nastoupil do redakce nej­vlivnějšího českého deníku, mladočeských Národních listů, s nímž zůstal spjat do konce života a v němž vyvrcholila jeho žurnalistic­ká kariéra. 1879 byl vyslán jako parlament­ní zpravodaj do Vídně a záhy získal renomé nejlepšího zpravodaje sněmovny. Začátkem osmdesátých let se po několikaleté známos­ti oženil s Julií Řezníčkovou (1856–1935), operní sboristkou a epizodistkou PD, která po sňatku divadlo opustila. 1891 byl zvolen poslancem říšské rady za městskou skupinu litomyšlskou. Politicky zastával pozice mlado­českého liberalismu, zasazoval se o české ná­rodní zájmy a o plné zrovnoprávnění slovan­ských národností v habsburském mocnářství. Pro své vlastenecké úsilí byl označován za „českého konzula ve Vídni“. Do Prahy se již nevrátil. Zemřel po vleklých zdravotních obtí­žích na paralýzu mozku během cesty po Itálii, ostatky byly převezeny do Prahy a uloženy na Olšanských hřbitovech.

O divadlo se zajímal od studentských let, pravidelně navštěvoval PD, pohyboval se ve společnosti divadelních umělců a literátů. Di­vadelní kritice a publicistice se věnoval v prv­ních letech novinářského působení jako při­spěvatel Plzeňských novin, poté jako divadelní referent Posla z Prahy (1872–74). Po vstupu do redakce Národních listů psal o divadle sporadicky (např. o letním repertoáru Arény Na Hradbách 1875, o premiérách Ostrov­ského Výnosného místa, Straussových operet Sličná Helena a Netopýr aj.). Z vídeňského pobytu je známo jen několik příspěvků (1882 např. o českých umělcích v ciziněči obsáhlejší přehled o činnosti vídeňských divadel; 1884 o otevření operního domu v Pešti, reportáže a úvahy o požáru Ringtheateru). Jako divadel­ní referent byl velmi kritický zvláště k úrovni veseloherního a konverzačního repertoáru, dů­kladně si všímal úrovně překladů a akcentoval nutnost správné češtiny. Měl vysoké nároky na hereckou práci, dovedl ocenit mimořádný výkon i hercův vývoj. V době, kdy dramaturg E. Bozděch pobýval v Paříži (1874–75), měl E. jistý vliv na repertoár PD, jeho údajné dra­maturgické působení ale prameny nepotvrzují. V druhé polovině sedmdesátých let intenziv­ně překládal divadelní hry, zvláště z němčiny (J. Rosen, G. v. Moser) a ze severských lite­ratur (B. Bjørnson, H. Ibsen). Téměř všechny jeho překlady, v nichž uplatnil svou mimořádně bohatou a pestrou slovní zásobu a stylistickou obratnost, uvedlo PD. Některé byly později hrá­ny na ochotnických i profesionálních scénách.

Pseudonymy a šifry

Jan Halík, Václav Špachta, Richard Veselý, E., e. g., E. V., G. E., V. M.

Překlady

G. v. Moser: Hypochondr, PD 1877 (šifra V. M.), t. 1878; H. Wilken: Páni doktoři, PD 1877 (pseud. Jan Halík), t. [1878]; J. Rosen: Vzdory navzdory, PD 1878 (anon.), t. s tit. Přátelé aneb Vzdory na vzdory [1878]; H. Ibsen: Podpory společnosti, PD-NČD 1878 (pseud. Richard Veselý), t. 1879; G. v. Moser: Přezdívky [Reflexe oder Mein lieber Affe], PD 1878 (šifra G. E.), t. 1879; J. Rosen: Malí velikáni, PD-NČD 1878 (anon.), t. [1878]; týž: Tak jsme my, PD 1878 (anon.), t. s tit. To jsme my [1879]; A. L’Arronge: Doktor Kalous, PD 1879 (šifra G. E.), i t.; E. de Najac, P. Moreau: Venkova­né v Paříži, PD-NA 1979 (pseud. Václav Špach ­ta); G. v. Moser: Harun al Rašid, PD-NA 1979 (anon.); A. Schirmer: Nihilistka, PD-NČD 1879 (ši­fra G. E.); B. Bjørnson: Redaktor, PD 1879 (anon.); M. Klapp: Rosenkranc a Güldenstern, PD 1879 (anon.); A. L’Arronge: Dobročinné paní, PD 1880 (šifra G. E.), i t.; J. Verne, A. Dennery: Dítky kapi­tána Granta, PD-NČD 1880 (pseud. Václav Špach­ta); K. Costa, E. Jacobson: Muž z měsíce aneb Kdo se chce ženit?, PD-NČD 1882 (anon.).

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → H. Kokešová, 1995. SOA Náchod: část pozůstalosti. ■ Nesign. [J. Neruda]: G. E., Humoristické listy 27, 1885, s. 85n. → Podobizny III, 1954●; nekrology: S. B. Heller, Světozor 31, 1896/97, s. 165n., s. 178n.; J. L. Turnovský, Osvěta 28, 1898, s. 146n.●; M. Navrátil: G. E., geniální publicista a vynikající politik I/1, 1923; M. Sekera: G. E., novinář a politik (Příspěvek k životopisu), dipl., FF UK 1992; H. Kokešová: G. E. Životopisná studie a edice korespondence, 1999. ■ Masaryk, ODS, Otto, Rieger; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 158–159

Autor: Štěpán, Václav