Dvorská, Luisa

Luisa
Dvorská
1. 2. 1841
Praha
20. 8. 1917
Praha
Herečka, překladatelka.

Vl. jm. Aloisie Schulhofová. – Pocházela z praž­ské měšťanské rodiny, otec pracoval jako účet­ní, později jako správce továrny. D. dostala dobré vzdělání a původně byla vychovatelkou. 8. 8. 1865 poprvé vystoupila na profesionální scéně – v PD v úloze Lady Georginy Clarenco­vé (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský). Vzápětí byla se starší sestrou Ma­rií (pseud. Kaminská) angažována P. Švandou ze Semčic do jeho nově utvořené společnosti (doprovázela je třetí sestra, která se jim sta­rala o domácnost). Se Švandovou společností působila v zimních měsících v Plzni, v letních měsících na zájezdech, v létě 1869 v praž­ské Aréně ve Pštrosce. V listopadu 1870 se provdala za Jaroslava Hofa, po sňatku oba nastoupili do společnosti H. Viceny. Když manžel získal 1871 vlastní koncesi, přešla do jeho společnosti a řídila ji v době, kdy se věno­val výstavbě Arény na Komotovce (na rozhra­ní Žižkova a Vinohrad). Po jejím otevření zde hrála s manželovou společností (červen–září 1872), scéna ale brzy zkrachovala a soubor byl rozpuštěn. Na podzim 1872 je doložena u Kramuleovy společnosti, poté divadlo opus­tila a věnovala se výuce cizích jazyků a pře­kladatelství. Z francouzštiny překládala vedle divadelních her i drobné povídky a črty pro nedělní přílohy novin. Občas publikovala pod manželovým jménem, autorství některých pře­kladů proto nelze určit. Byla agilní členkou a funkcionářkou osvětových spolků na Žižko­vě a v Karlíně, působila v jejich dámských odborech, spolupořádala merendy a besedy s divadelními čísly, v nichž účinkovala. 1881 pohostinsky vystoupila v PD (Markéta, Vlček: Milada 9. 2.), v březnu 1898 je zaznamená­no její benefiční představení u společnosti A. Dobrovolného v Jindřichově Hradci (Cor­mon–Grangé: Trakař otce Martina). Od konce devadesátých let pobývala v Týně n. Vltavou, kde manžel pracoval jako výpomocný soudní úředník; po jeho uvěznění (trest za zpronevěru v První všeobecné záložně na Žižkově) a brz­ké smrti žila nejpozději od 1906 opět v Pra­ze. Zemřela v nemocnici Milosrdných sester, pohřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Pro formování její herecké osobnosti bylo důležité pětiletí ve společnosti P. Švandy ze Semčic. Angažována byla zřejmě na doporu­čení E. Peškové, která pro manželův soubor pečlivě vybírala herce. D. zastávala obor sa­lonních dam a její repertoár sestával povětšině z postav aristokratek a žen z vyšších společen­ských kruhů, pro něž byla vybavena přiroze­nou a samozřejmou noblesou. Švanda jí svěřo­val i role heroin, lépe však uspěla v postavách charakterních, které dokázala přesvědčivě nuancovat. Kritika ji považovala za dobrou a inteligentní herečku (o jejích schopnostech vypovídá i poměrně vysoká gáže), cenila u ní kultivovaný hlasový projev a dobré pohybo­vé dispozice. V literatuře je zmiňována jako velmi distingovaná dáma, výrazně převyšující herecký soubor Arény na Komotovce. Překla­dy a úpravami francouzských her a dramatiza­cemi próz K. Světlé spoluurčovala repertoár manželovy společnosti.

Role

Švandova spol.

Terezie (F. Kaiser: Bratr honák), Debora (S. H. Mo­senthal: Debora), Paní Larceyová (E. de Girardin: Pokuta ženy) – 1865; Eva z Losů (J. J. Kolár: Don Cesar a spanilá Magelona), Ferdinand (J. W. Goe­the: Egmont), Jan, syn Jindřicha VII. (J. N. Ště­pánek: Korutané v Čechách aneb Vysvobození vlasti), Kněžna Eboli (F. Schiller: Don Karlos, infant španělský), Celie (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj), Paní Milínská z Milínova (J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Vlci v beránčím rouše aneb Musí na venek), Julia, hraběnka Imperiali (F. Schiller: Fies­co, hrabě Lavagna aneb Spiknutí v Janově r. 1547), Markéta (W. Shakespeare: Život a smrt krále Ri­charda Třetího), Princezna Markéta (A. Dumas st.: Kateřina Hovardova aneb Koruna a popraviště) – 1866; Mrs. Judith Harleigh (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Lady Milfordová (F. Schiller: Ouklady a láska), Královna Anna (E. Scribe: Sklenice vody), Hraběnka Ida (Ch. Birch­-Pfeifferová dle B. Auerbacha: Vesnice a město), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuartovna), Julie (K. Sabina: Inserát), Agnes Sorelová (F. Schiller: Panna Orleanská) – 1867; Cilinka (J. Nestroy: Po­pelka), Titanie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské), Gertruda (týž: Hamlet), Lady Waterfordo­vá (H. Laube: Náměstek bengálský), Virginie de Blossac (E. de Girardin: Lady Tartuffe), Blanka (O. Feuillet: Zakletá slečna), Eleonora (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské), Ulri­ka Eleonora (E. Bozděch: Baron Goertz), Luisa (K. A. Görner: Žena Putifarova), Dorota (A. Var­ry: Císař Josef aneb Oběť synovské lásky), Kněž­na Dašková (B. Guldener: Kateřina II. a poslední polský král aneb Had v růžích), Juno (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí), Eliška (K. A. Görner: Ženy pláčem všecko zmůžou) – 1868; Emilie (W. Shake­speare: Othello), Louisa (A. de Beaulieu, ú. I. Gör­nerová: Babička aneb Jedovatý dech), Adéla (R. Benedix: Kočičina aneb Vyloučení študenti), Kon­kordie (J. Rosen: Když stará škatule chytne), Krá­lovna Kunhuta (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Serafina (O. F. Berg: Když dá žena muži kvinde), Lesana (J. K. Tyl: Strakonický dudák) – 1869.

Hofova spol.

Marie (A. Dennery, J. Mallian: Muka chudé ženy), Katarina Bragadini [?] (V. Hugo: Angelo, tyran padovánský) – 1870; Kněžna Orsiny (F. Schütz, ú. J. J. Stankovský: Jezovité ve Španělích) – 1871; Hanna (E. Karl: Otče náš) – 1872.

Kramuelova spol.

Nanetka (V. Lipovský: Kometa aneb Noc z roku 1872), Emilie (F. Kaiser: Žebrákova poslední vůle) – 1872.

PD

Markéta (V. Vlček: Milada) j. h. – 1881.

Dobrovolného spol.

[?] (E. Cormon, E. Grangé: Trakař otce Martina) – 1898.

Dramatizace

K. Světlá: Oběť lásky, Kříž u potoka, Smrt z po­vinnosti aneb Láska básníkova – vše Hofova spol., Aréna na Komotovce 1872.

Překlady

L. Feldmann: Řemeslnická revoluce, E. Mazères: Přátelství žen, pouhý dým, F. C. Hiller: Jeden den kardinála Mazarina, J.-F.-A. Bayard: Oklama­ný advokát, Ch. Birch-Pffeiferová dle B. Auer­bacha: Vesnice a město, F. Kaiser: Hugo Grotius aneb Reformátor ve vazbě, H. v. Wachenhusen: Ostrov lásky, E. Karl: Otče náš, G. Sand: Láska nalezence + Dědeček a vnučka, E. Scribe: Ženský žurnalista aneb Lež a pravda [Les Charlatans], T. B. D’Aubigny: Šlechetnost francouzská, E. Scribe, Lockroy: Iréna aneb Magnetismus, J. W. Goethe dle Voltaira: Mohamed – vše Hofova spol., Aréna na Komotovce 1872; E. Cormon, E. Grangé: Trakař otce Martina, Kramuelova spol., Aréna v Kravíně 1875; H. Meilhac, L. Halévy: Koule, tamtéž 1875.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, VO N15, matrika narozených fary u sv. Vojtěcha 1840–1874, s. 23, obr. 29; MIK O12, matrika oddaných u sv. Mikuláše 1862 až 1872, fol. 223, obr. 229; Soupis pražských domov­ských příslušníků [Hof Jaroslav]. NA: fond Poli­cejní ředitelství I, konskripce, kart. 63, obr. 110. ■ J. N. [Ne ruda]: Divadlo, Národní listy 10. 8. 1865; nesign.: Cestující divadelní společnosti, Česká Tha­lia 1, 1867, s. 128; sl.: České divadlo, Budivoj 14. 3., 4. 4. 1867; nesign.: Divadlo, Plzeňské noviny 29. 2. 1868; nesign: Divadelní saisona 1867–68, tamtéž 21. 3. 1868; J. K.: České divadlo v Plzni, Česká Thalia 3, 1869, s. 173; -o-: Letní divadlo ve Pštros­ce, tamtéž, s. 85, 101; Benefice, Ohlas od Nežár­ky 12. 3. 1898; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, Plzeň 1902, s. 61; O. M.: Umělecká pouť na he­recké káře, Divadlo 6, 1907/08, s. 462; A. Volfo­vá: Svému rodišti, 1913, s. 120n.; Národní politika  24. 8. 1917 [úmrtí]; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 150n.; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 65, 71. ■ ODS

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 155–157

Autor: Dubská, Alice