Durdík, Josef

Josef
Durdík
15. 10. 1837
Hořice u Jičína
30. 6. 1902
Praha
Filozof, estetik, kritik, dramatik a překladatel.

Otec byl kloboučníkem. Z početných D. sou­rozenců (rodina měla patnáct dětí) se uplatnili bratři Alois (1839–1906) a Pavel (1843–1903) jako překladatelé a propagátoři ruské literatu­ry, Petr (1845–1909) v oboru klasické filologie. Rodina se 1845 přestěhovala do Hradce Krá­lové, kde D. vystudoval gymnázium (1854). Po absolvování pražské univerzity (1859), na níž studoval přírodní vědy, matematiku a fi­lozofii, byl asistentem na vyšší reálné škole v Praze (1861–62), pak učil na gymnáziu v Li­tomyšli a od 1867 na Akademickém gymnáziu v Praze. 1869 se habilitoval prací Leibnitz und Newton, od 1874 byl mimořádným a od 1880 řádným profesorem filozofie na česko-němec­ké Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po jejím rozdělení 1882 přešel na českou univerzitu, kde působil až do své smrti. 1881 se oženil s ovdo­vělou Emilií Durchánkovou, matkou pěti dětí. 1892 byl zvolen řádným členem KČSN, 1890 členem ČAVU; 1890–99 byl sekretářem její I. (filozofické) třídy. S prací pedagogickou a vědeckou souvisela D. činnost organizační a vědecko-popularizační; inicioval vznik Filozofické jednoty (1881), jako jeden z prvních pořádal v Praze veřejné přednášky (v Umě­lecké besedě, Akademickém čtenářském spolku, Americkém klubu dam aj.), které pak vydával tiskem. Proslul jako strhující řečník. Angažoval se v politice, 1883–89 byl poslan­cem zemského sněmu za města Litomyšl a Po­ličku. Pochován je na Olšanských hřbitovech.

Názorově byl ovlivněn vývojovou teorií a materialismem Ch. Darwina (osobně se s ním setkal při své cestě do Anglie 1875), v oblasti estetiky a umění náležel k formální herbartov­ské škole, zkoumající podmínky krásna. Zfor­muloval požadavek jasného a funkčního slohu v umění; tento postulát naplňoval ve vlast­ních přednáškách a statích jazykovou brilancí a literární vytříbeností. Usiloval pozvednout českou estetiku na vědeckou úroveň a vybu­dovat souhrnný systém uměnovědy, avšak jeho syntetizující práce (Všeobecná estetika; Poetika jakožto estetika umění básnického) poznamenané spekulativností na uměleckou teorii ani praxi hlouběji nezapůsobily. Mno­hem pronikavější byl dřívější spis Kalilogie čili o výslovnosti (ceněný Pražským ligvistickým kroužkem), zkoumající kulturu mluveného slova a její funkci v kultuře společnosti, který zasáhl do divadelní praxe snahou o stanovení norem jevištní češtiny. D. rozlišení české a ně­mecké artikulace znělých a neznělých hlásek se stalo manuálem pro korekci mluvního pro­jevu českých herců, poznamenaného letitým soužitím s německojazyčným souborem StD i tehdy ještě běžným bilingvismem. D. mj. do ­poručoval naslouchat mluvě lidových vrstev, kterou považoval za směrodatnou. Jevištní řeč měla také respektovat přízvučné zákonitosti češtiny a nepřesouvat po jambickém způsobu přízvuk z první na další slabiku, což prosazoval např. J. J. Kolár. Proti artistnímu manýrismu deklamačního stylu, akcentující­mu zvukové a hudební kvality verše na úkor obsahových významů, D. požadoval dekla­maci tlumočící jak krásu formální výstavby díla, tak básníkovy představy a ideje. Herecký sloh pojímal jako spojení mimického, zvuko­vého a básnického živlu. Jeho ideálu herce se blížila nejvíce heroina O. Sklenářová-Malá, o níž napsal portrétní stať. Ve studii O kráse truchlohry (1895) vysoce ocenil divadelní umě­ní, jehož cílem mělo být dosahování iluze prostřednictvím všech jeho složek. V obec­ném náhledu na divadlo sdílel Wagnerovo po­jetí gesamtkunstwerku, který je „nejúplnějším spolkem samostatných a soběstačných uměn vysokých“ (Über das Gesamtkunstwerk als Kunstideal). Divadlo chápal jako umění re­produkční, v němž všechny „uměny spojily se, aby vyslovení básně co možná úplným se stalo“, a drama ještě členil na divadelní a kniž­ní, nevhodné k provozování, od herce žádal identifikaci s postavou a odmítal improvizaci. Zdůrazňoval estetickou a zábavnou, druhot­ně i mravní, poznávací a národně vzdělávací funkci divadla, nikoli však společenskou slu­žebnost. V zájmu uchování čistoty národního charakteru českého divadla brojil proti zápla­vě francouzské dramatiky v PD, jako místo­předseda Družstva ND (1882–88) prosazoval hodnotný repertoár a projevoval pochopení pro nové vývojové tendence (mj. se přičinil o uve­dení Stroupežnického Našich furiantů), avšak ve sporech o dílo B. Smetany se projevoval konzervativně. Psychologický původ divadla spatřoval v naplňování touhy po plnějším ži­votě a za specifikum divadelního umění proto pokládal jeho smyslovou názornost. K divadel­nímu dění, které soustavně sledoval, se po řadu let vyslovoval v kritikách a referátech, jimiž přispíval do různých periodik (Athenaeum, Česká mysl, Česká včela, Hlas národa, Květy, Lumír, Národní listy, Světozor). Vedle J. Ne­rudy a V. Hálka patřil k nejvýraznějším kritic­kým osobnostem své doby. I divadelní kritiku se snažil povznést na vyšší úroveň; jeho kritiky charakterizuje analytický přístup, vycházející však více z normativních estetických principů s akcentem na formální výstavbu než ze živé materie díla samého. Ač vyznával pojetí divadla jako gesamtkunstwerku, při posuzování inscenace je neaplikoval. Primární pozornost věno­val textu (analýzy her E. Bozděcha, J. J. Kolá­ra, F. V. Jeřábka, V. Vlčka ad.), přednost dával klasickým žánrům tragédie a komedie, zatímco činohru odmítal, z „reprodukčních“ složek se soustředil na herce, jejž považoval za hlavního tlumočníka dramatu.

Na okraji D. teoretického a kritického díla zůstaly dva pokusy dramatické, jimiž se po ­čátkem osmdesátých let připojil k silné vlně historismu v českém dramatu. Knižní pětiak­tová tragédie Stanislav a Ludmila odehrávající se 1412 postihovala počátky husitské reforma­ce; D. ji dedikoval O. Sklenářové-Malé. 1880 byla porotou posuzující hry pro otevření ND prohlášena za nejlepší, ale uvedena nebyla. Velké básnické drama Karthaginka (pět aktů) s tragickým příběhem Hasdrubalovy dcery So­fonisby z doby válek Kartága s Římem, osno­vané na konfliktu lásky a vlastenectví, kritika cenila výše než neprovedenou prvotinu, avšak pro svůj knižní ráz nebylo jevištně úspěšné. Přeložil Byronovu dramatickou báseň Kain.

Pseudonymy a šifry

Jan Bušil, B. H., D., J. D., L. d.

Práce teoretické a kritické

O poesii a povaze lorda Byrona, 1870; Kallilogie čili o výslovnosti, 1873; Kritika. Výbor úvah, 1874; Všeobecná aesthetika, 1875; Über das Gesamtkunst ­werk als Kunstideal, 1880; O způsobech veršova­cích, Česká včela 5, 1880, s. 28–32; Poetika jakožto aesthetika umění básnického, 1881; O naturalismu v básnictví, Osvěta 21, 1891, s. 97–109, 208–221, 294–302.

Hry

Stanislav a Ludmila, t. 1881; Karthaginka, PD 1882, i t.

Překlad a úprava

G. G. Byron: Kain, t. 1871.■ [A.-S. de Bawrová]: Následky šibřinek, t. 1871.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář→ J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Petr a Pavel, 1961. ■ Nesign.: Dr. J. D., Světozor 7, 1873, s. 363n.●; ref. Stanislav a Ludmila: F. Zákrejs, Osvěta 11, 1881, s. 1037–1045; J. V. F. [Frič], Divadelní listy 3, 1882, s. 146n.●; ref. Karthaginka: C. Frič: tam­též 3, 1882, s. 191–193; J. L. T. [Turnovský], Po­krok 26. 4. 1882; R., Lumír 10, 1882, s. 208; uh [V. Guth], Politik 26. 4. a 1. 5. 1882; O. Hostinský, Národní listy 27. 4. 1882; F. Zákrejs, Osvěta 12, 1882, s. 849–851, 945–956; Anubis [J. Vrchlic­ký], Lumír 13, 1885, s. 143; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 19, 1885, s. 223; š. [J. Kuffner], Národní listy 14. 3. 1885●; Č. Ibl: Antické látky v novově­kém dramatu vůbec a v českém zvláště, Literár­ní listy 11, 1890, s. 187–189, 256n., 272–274●; nekrology: Meziaktí 2, 1901/02, č. 280; Obzor literární a umělecký 4, 1901/02, s. 290●; O. Hos­tinský: D. význam literární, Česká mysl 4, 1903, s. 1–12; F. Krejčí: O D. metafysice, in Sborník Durdíkův I, 1906, s. I–XXIV; J. Kamper: J. D. jako kritik a básník, tamtéž, s. XXV–XXXIX; J. Bartoš: Hostinský a D., Hudební sborník I, 1913, s. 65–89; M. Novák: D. estetika, Slovo a slovesnost 3, 1937, s. 130–139; K. P. [Polák]: Průkopník české kritiky, Právo lidu 15. 10. 1937; D. Jeřábek: J. D. jako li­terární kritik a jeho vztah k májovcům, in sb. Rod­né zemi, red. R. Fukel a M. Kopecký, Brno 1958, s. 438–441; O. Sus: D. pojetí estetické pravdivos­ti, SPFF BU, ř. literárněvědná 9, 1960, s. 67–79; L. Lantová: Hledání hodnot, Rozpravy ČSAV, ř. spo­lečenskovědná 79, 1969, seš. 6, s. 8–11; DČD III; P. Pavlovský: Česká teorie u D., Hostinského a Zi­cha, dipl., FF UK 1972; Sborník z konference ke  100. výročí úmrtí českého filozofa a estetika J. D. [přísp. E. Foglarová: Estetika J. D., M. Blahyn­ka: K problematice D. pojetí teorie kritiky], 2003; M. Szabo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 168. ■ LČL, ODS, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 151–153

Autor: Hyvnar, Jan