Duchek, František

František
Duchek
3. 12. 1838
Zákolany
1. 10. 1916
Postupice u Benešova
Dramatik.

Pocházel z rodiny mlynáře. Stal se úředníkem na dráze, kontrolním přednostou a od 1887 inspektorem České západní dráhy se sídlem na Smíchově. Byl činný ve smíchovském od­boru Ústřední matice školské (1893 zvolen do výboru) a jako smíchovský patriot zadával své divadelní hry P. Švandovi ze Semčic, kte­rý tu měl své divadlo. 1878 se oženil s Marií Jarschovou (*1858), příslušnicí drobné šlech­ty. V manželství se narodilo pět dětí. D. byl akcionářem různých společností a po odchodu do výslužby zasedal v jejich představenstvech. S oblibou vyhledával společnost umělců, jimž nezištně vypomáhal. V posledních letech žil v Postupicích (u Benešova), kam se s man­želkou přestěhovali z pražských Vinohrad. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Syn Maxmilian (Max) D. (*1881) studoval na výtvarné akademii ve Vídni, věnoval se malbě a hlavně restaurování; mj. restauroval 1939 Tulkovy lunety v ND.

D. je autorem několika historických dramat (Přemysl, Blažej Grispek, Gustav Adolf, Vald­štýn) i her ze současnosti (Železniční velmož, Princ a admirál). Jeho práce byly provozo­vány divadelními společnostmi na pražských předměstských scénách, zejména družinou P. Švandy na Smíchově a J. Pištěka na Vino­hradech, posléze na mimopražských štacích. Objevovaly se i na repertoáru jiných cestují­cích společností. Z D. her jsou dnes známy pouze dvě, které vyšly tiskem, o dalších máme informace jen z divadelních referátů a anoncí, některé známe pouze podle názvu (Moderní ředitel, Adamitka, rozmarná opereta s vlast­ní hudbou Král Václav a lazebnice Zuzana). Tragédie Blažej Grispek se odehrává v době bitvy na Bílé hoře. Jejím protagonistou je cti­žádostivý šlechtic, který touží stejnou měrou po královně Elišce a po vládě nad Čechami. Vedle intrik, v nichž Grispekovi zdatně kon­kuruje Valdštýn, jsou výrazným motivem i mi­lostné zápletky (Fridrich miluje Grispekovu ženu Anežku, královna Eliška mladého šlech­tice Jindřicha Thurna). Do pobělohorské doby spadá i děj tříaktové hry/opery Ctibor Blanic­ký, k níž D. napsal i hudbu. Hlavní hrdina musí volit mezi láskou k ženě a láskou k vlasti: byl totiž přijat mezi blanické rytíře, což znamená opustit pozemský svět. Nakonec zvítězí jeho cit ke krásné Liběně, což má za následek smrt hlavních hrdinů i chmurnou budoucnost Čech, které bez pomoci blanických rytířů podlehnou cizím vojskům. Do časů třicetileté války je si­tuována tragédie Valdštýn, zaplněná mnoha historickými výjevy včetně popravy českých pánů na Staroměstském náměstí, velkým po­čtem postav a nepřehledně komplikovaným dějem. Pokusem o veršované drama tzv. vy­sokého slohu byl Přemysl aneb Dívčí boj v Če­chách. V komediích se D. obracel k součas­nosti (Železniční velmož a Princ a admirál). Ve druhé z nich, odehrávající se v americkém velkoměstě, ukazoval účast Čechů na tamním životě.

Hry

Ctibor Blanický, t. 1880; Blažej Grispek, t. 1884, Švandova spol. Smíchov 1885; Valdštýn, tamtéž 1886; Železniční velmož, tamtéž 1887; Přemysl čili Dívčí boj v Čechách, tamtéž 1888; Princ a ad­mirál, tamtéž 1889; Gustav Adolf, Pištěkova spol. Vinohrady 1889.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Kováry 12, matrika na­rozených 1830–1850, s. 18, obr. 19; Postupice 42, matrika zemřelých 1879–1920, s. 263, obr. 269. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 100, obr. 231 [Duchek František, 1838]. ■ Ref. Valdštýn: Č., Národní listy 12. 9. 1886; -o-, Jeviště 2, 1886, s. 110●; F., ref. Železniční velmož, Národní listy 20. 7. 1887; K. M., ref. Přemysl, Česká Thalia 2, 1888, s. 246n.; Národní politika 21. 7. 1889 [Král Václav a lazebnice Zuzana, zpráva]●; ref. Princ a admirál: nesign., Národní politika 11. 8. 1889; nesign.: Plzeňské listy 13. 8. 1889●; nesign.: Arena na Smíchově, Besední listy 2, 1893/94, s. 143; K. Weis: Ze vzpomínek na Bedřicha Smetanu, Ná­rodní listy 15. 5. 1934. ■ ODS

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 150–151

Autor: Šormová, EvaJacková, Magdaléna