Dubský, Prokop

Prokop
Dubský
4. 7. 1854
Butovice (Praha-B.)
15. 11. 1921
České Budějovice
Loutkář.

Křtěn Prokop Jan. Pocházel z rozvětveného loutkářského rodu, jehož první představitelé působili v Čechách již od osmdesátých let 18. stol. Byl synem komedianta a marionetáře Václava D. z Kaňku, k jeho příbuzným patřili zřejměi Jan D. (asi *1771), jeho syn Jan D. ml. (asi *1806) a Josef D., všichni z Kaňku (dnes část Kutné Hory), kteří provozovali loutkové divadlo v první polovině 19. stol. Manželka Barbora byla dcerou jihočeského loutkáře F. Kočky z Jindřichovic. Loutkovému divadlu se věnovali i D. synové Alois a Václav.

D. působil především v jižních a jihozá­padních Čechách, kde se těšil jisté popularitě. Od konce 19. stol. hrál převážně v Českých Budějovicích a blízkém okolí, pouze příleži­tostně zajížděl do vzdálenějších míst (např. v únoru 1917 vystupoval ve Stráži n. Nežár­kou pro E. Destinnovou a její hosty). V mlad­ších letech jezdil s loutkovým divadlem jen v létě (v zimě provozoval střelnici), později celoročně. Měl přenosnou scénu vybavenou nevelkým počtem typových dekorací a soubor dvaadvaceti starších loutek (průměrné výšky sedmdesát pět cm) pozoruhodné výtvarné hod­noty. Údajně pocházely z mirotické řezbářské dílny, jejich prvním majitelem byl jeho tchán F. Kočka. Začátkem 20. stol. si pořídil větší scé­nu s dekoracemi od J. Bošky z Vlachova Březí a od pražského řezbáře J. Alessiho několik no­vých loutek. Dožil a zemřel ve své maringotce.

Byl typickým představitelem starší generace jihočeských loutkářů. V jeho činnosti se spojoval silný vliv rodinné loutkářské tradice (repertoár a ustálený inscenační styl) s výraz­ným hereckým nadáním. Vedle her z nejstar­šího repertoáru lidových loutkářů (mj. Faust, Herkules, Život svaté Jenovefy) uváděl hojně rytířské a loupežnické hry (Přepadení hradu Šlakenvaldu, Rytíř Wilfling ze Štubenberku, Vítězství na hradě Bělohorském), k jeho oblí­beným titulům patřilo i Posvícení v Hudlicích. Na závěr svých představení zařazoval tzv. metamorfózy, tj. výstupy varietních loutek. Na rozdíl od mladších loutkářů, kteří od kon­ce 19. stol. přebírali do svého repertoáru hry psané pro amatérské loutkáře, D. tak činil jen zřídka. Z pohádkových her uváděl např. Čerta a Káču, z her se současnými náměty Cestu do Ameriky (není jasné, zda šlo úpravu Tylovy Lesní panny, o původní loutkovou hru F. Hausera nebo o jiný text). Převážně sám vodil všechny loutky a podle pamětníků bylo jeho ovládání loutek dokonalé. Zásadně mluvil sám všechny postavy, které odlišoval expresivním hlasovým projevem. Pro hrdinské figury uží­val patetickou deklamaci se zvláštním přízvu­kem, kterou doboví loutkáři charakterizovali mluvu vyšších společenských vrstev.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JIN N5, matrika narozených Butovice, Jinonice […], 1845–1863, s. 100, obr. 104. SOA Třeboň: Sbírka matrik, Čes. Budějovice – sv. Mikuláš 110, matrika zemřelých 1918–1923, s. 392, obr. 394. Jihočeské muzeum v Čes. Budě­jovicích: D. pozůstalost včetně souboru loutek. ■ J. Veselý: Z korespondence s lidovými loutkáři, Loutkář 1, 1917, s. 27; F. Zátka: O jihočeském loutkáři lidovém P. D., tamtéž, s. 109n. + Jihočeští loutkáři lidoví z 2. polovice XIX. století, tamtéž 2, 1917/18, s. 101, 121–123 + Jak hraje Fausta P. D., tamtéž 3, 1918/19, s. 106; J. Bartoš: Loutkářská kronika, 1963, s. 246, 266; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 132.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 149–150

Autor: Dubská, Alice