Dostal, Adolf Bohuslav

Adolf Bohuslav
Dostal
30. 12. 1873
Veleslavín u Prahy (Praha-V.)
září 1939
Polsko
Dramatik, překladatel, kritik, režisér, divadelní ředitel.

Psán chybně Dostál. – Syn hlavního podílní­ka velkého spolkového cukrovaru v Poděbra­dech a bývalé členky PD Marie Horské (vl. jm. Kallmünzerové). Pocházel z jedenácti dětí, byl bratrem herečky Leopoldy D. (1879–1972), herce a režiséra Karla D. (1884–1966), malířek Marie (1888–1903) a Hany D. (1890–1981). Vyrůstal v Poděbradech, kam rodina záhy po jeho narození přesídlila. Po maturitě na ko­línském gymnáziu odešel do Prahy studovat práva. Již v Poděbradech se kolem sourozenců seskupila umělecká družina; dojížděli k nim bratři K. a F. Engelmüllerové, K. Mašek, J. Kolman-Cassius, E. Pollert, L. Suchý aj. Zapojili se do poděbradského kulturního a ochot­nického života (D. organizoval a režíroval představení ve spolku Jiří, mj. Hilbertovu Vinu 1897). Později založili spolek Macarát, v Praze vydávali satirickou revui Petrklíče (1898) redi­govanou K. Maškem. Studia práv brzy opustil a vydal se na literární dráhu. Živil se jako ko­rektor (v redakci Palečka, Lumíru aj.), kolem 1900 pracoval v České grafické společnosti Unie. Od 1896 přispíval do Zlaté Prahy, kam jej přivedlo přátelství s J. Kvapilem, od 1901 vedl beletristickou část. 1904 převzal redakci po Kvapilovi, 1907 dostal výpověď (mj. patr­ně po stížnostech J. Vrchlického na soustavné opomíjení). 1908 se stal tajemníkem a od led­na 1909 uměleckým ředitelem Švandových divadel na Smíchově. Patřil mezi zakládající členy Nakladatelského družstva Máje (1901), byl členem Společnosti ND (od 1903) a spolku Svatobor (od 1908). Za války vstoupil v po­lonofilském nadšení do polských legií, 1917 velel jejich sběrné stanici v Přemyšlu v Hali­či. Po ustavení Polské republiky získal polské občanství a dosáhl vojenské hodnosti plukov­níka. Po vzniku ČSR se obrátil na A. Jiráska otevřeným listem, zastávajícím se polských práv na Těšín. Žil ve Varšavě, Krakově i jinde. Pracoval jako redaktor a přispěvatel polských deníků i časopisů (Kurier Polski, Gospoda Poetów aj.). 1924–25 vydával ve Varšavě čtr­náctideník Kultura Słowiańska (mj. překlady, statě a poznámky o literárních událostech v Československu), který pro finanční obtíže nedokončil ani první ročník. O polské kultu­ře psal do českých periodik (Lidové noviny, Český deník). Zapojil se do komunální politi­ky (byl i starostou nezjištěné obce). Zahynul v září 1939 při náletu na Varšavu.

Byl třikrát ženat. Poprvé se oženil 1899 s Boženou Markovou (roz. Hlaváčovou), která 1900 zemřela při porodu. Druhé manželství, které uzavřel 1902 s herečkou ND Annou Čer­venou, bylo rozvedeno. Třetí manželkou byla herečka smíchovského divadla Marie Anna Dopitová, s níž se přestěhoval do Luhačovic, kde zakoupili penzion pro letní hosty (vila Va­laška). Manželství, v němž se narodily tři děti, bylo také rozloučeno.

Do literatury vstoupil v devadesátých letech tesknými verši dekadentního tónu. Vydal něko­lik básnických sbírek (Vadnoucí květy, 1896; Touha, 1898; Vedle cesty, 1901; Advesperascit, Minuty, 1907; Písně na samotách, 1910). Drob­né dramatické etudy lyrického rázu (Dolorosa, Bylo jaro) a dvouaktová symbolistní hra Po­hádka věčně stejná zůstaly na okraji jeho tvor­by a nebyly jevištně provedeny. Libreto Jizera zadané do konkursu Družstva ND (zřejmě 1898) a dochované v rukopisu, mísí motiv nešťastné lásky říční víly k pozemskému rekovi se slovanskou mytologií (Bivojova láska ke Kro­kově dceři, polonofilně přezvané na Kašu).

První divadelní referáty tiskl 1897 v Lab­ských proudech (rubrika Dopisy z Prahy) a v pražských Radikálních listech; ironicky te­pal poměry a dramaturgii ND, ocenil umělec­ky ambiciózní dramaturgii K. Švandy na Smí­chově a pořádání dramatických cyklů Máje. Pravidelný divadelní referát měl v Lumíru (1902–04), kde věnoval zvýšenou pozornost manželům Kvapilovým, psal portréty herců a dramatiků, nekrology, zprávy o hostování českých herců v zahraniční. Během redigování Zlaté Prahy referoval o divadelních premié­rách jen výjimečně (např. o uvedení polské hry v ND), otiskl zde však cyklus postřehů a zá­žitků z cest po německých historických diva­delních centrech (Bayreuth, Výmar, Eisenach, Meiningen, Norimberk). O činohře ND refero­val v Pokrokové revui (1905/06) a v Českém pondělníku (1906). Cestovatelské a místopis­né črty, v nichž se s oblibou věnoval divadlu, publikoval i v různých deníkových přílohách (např. Právo lidu 1910: Několik vzpomínek z Kodaně; Národní listy 1910: Goethova let­ní divadla výmarská, Umění v Luhačovicích; Národní listy 1912: Před sezonou. V Luhačo­vicích, Herecké společnosti venkovské).

Funkci „zodpovědného artistického ředitele“ Intimního (Švandova) divadla, která spo­jovala činnost vrchního režiséra činohry a ta­jemníka, avšak postrádala širší kompetence (vydobyl si je až D. nástupce A. Fencl), rea­lizoval hlavně překlady. Pro Arénu na Smícho­vě přetlumočil několik operetních libret, pro činoherně orientované Intimní divadlo povět­šině soudobé komedie francouzské, ale i Ibse­nova Nepřítele lidu a Machiavelliho Mandra­goru. Další překlady byly inscenovány v MD Král. Vinohrad (Hauptmann: Červený kohout) a v ND (Holberg: Konvář politik). V rámci třetího cyklu Máje režíroval několik drobných původních her. K výročí Švandova podnikání sestavil a napsal jubilejní publikaci Čtyřicet let divadla na Smíchově, stručně představují­cí jednotlivé etapy a čelné herecké osobnosti. Po přesídlení do Polska prosazoval českou dramatickou tvorbu, s F. Gwiżdżem přeložil do polštiny hry F. Langra Velbloud uchem jeh­ly (prov. Teatr Maly, Varšava 1926, poté Kra­kov, Lvov, Poznaň, Lodž a Lublin), Grand ho­tel Nevada (prov. Teatr Maly, Varšava 1927), Periferie (Teatr Polski, Varšava 1928) a Čap­kovu Věc Makropulos (prov. Teatr Miejski, Lodž 1926). Pokus zprostředkovat polskému publiku starší českou dramatiku skončil ne­zdarem (inscenace překladu Bozděchovy ko­medie Světa pána v županu v experimentálním divadle W. Boguslawského ve Varšavě 1926).

Pseudonymy a šifry

A. B. D., Anna Böhmová, D., D-, K. Verunský, Rudin, -s-

Režie

J. Vrchlický: Kočičí král, M. Gorkij: Poslední, L. Suchý: Není nad přátelství, V. Markus: Bouřlivá noc, Q. M. Vyskočil: Bílé růže, L. Andrejev: Dni našeho života – cyklus Máje, Intimní div. 1909.

Hry

Scény, t. [1901, obs. Když slunce zapadá, Setmě­lo se, Dolorosa Zlatá Praha 14, 1896/97, Bylo jaro Zlatá Praha 15, 1897/98]; Pohádka věčně stejná, t. 1901.

Překlady her a operet

K. Kraatz, Freiherr von Schlicht: Taktika lásky, Aréna na Smíchově 1907, i t.; G. Hirschfeld: Mat­ky, cyklus Máje, Švandovo div. 1907; O. E. Hart­leben: Mravní požadavek, tamtéž 1907 (pseud. A. Böhmová); L. Xanrof, J. Chancel: Královnin manžel, tamtéž 1908; H. Ibsen: Nepřítel lidu, In­timní (Švandovo) div. 1909; A. Strindberg: Silnější, t. in Národní listy 1910; M. Hennequin, P. Veber: Za svatou věc [Noblesse oblige], Intimní div. 1911; J. Richepin: Xantho ve škole lásky [Xantho chez les courtisanes], tamtéž 1911; J. W. Locke: Perská kočička [The Morals of Sir Marcus], tamtéž 1912; R. Bracco: Konec milování, tamtéž 1912; G. Haupt­mann: Červený kohout, MD Král. Vinohrad 1912; C. Fitsch: Stejnou zbraní [The Woman in the Case], Intimní div. 1912; A. Rivoire, L. Besnard: Můj přítel Teddy, tamtéž 1912 (pseud. A. Böhmová); N. Machiavelli: Mandragola, tamtéž 1913 (i ú.); L. Biró: Loupežný rytíř, tamtéž 1913; L. Holberg: Konvář politik, ND 1913, t. 1919; B. Poysonová dle C. Haddon Chamberse: V londýnské mlze, In­timní div. 1913; L. Lenz dle Gyp: Gamouš, tamtéž 1913; D. Dunckerová, H. Gans: Princezna Svéhla­vička aneb Malá Výsost, tamtéž 1914. ■ L. Stein, K. Lindau, h. E. Eysler: Baron Větroplach z Nemanic [Johann der Zweite], Aréna na Smíchově 1909, i t. (pseud. Anna Böhmová); K. Bakonyi, h. E. Kálmán: Podzimní manévry, tamtéž 1909, t. b. d. (pseud. A. Böhmová, s O. Faltysovou); V. Léon, A. Edmund, h. F. Lehár: Knížecí dítě, tamtéž 1910 (pseud. A. Böhmová); A. M. Willner, R. Bodanzky, h. F. Lehár: Cikánská láska, tamtéž 1912.

Teatralia

Čtyřicet let divadla na Smíchově [Světlem i stínem. Čtyřicet let předměstského divadla, 1911]; Herecké společnosti venkovské, Národní listy 13. 4. 1912, več.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [obs. rkp. libreta Jizera], inventář → R. Ferklová, 1978. ■ Ref. Pohádka věčně stejná: E. Krásnohorská, Osvěta 31, 1901, s. 1016n.; A. Novák, Rozhledy 12, 1901/02, s. 490; Vbk. [J. Voborník], Národní listy 14. 3. 1902●; H.: Manželství spisovatelů a umělců, Český svět 2, 1905/06, č. 12, s. 9; Ředitelem Švandových diva­del…, Divadlo 7, 1908/ 09, s. 254n.●; ref. Čtyřicet let divadla na Smíchově: -ý- [D. Panýrek], Máj 9, 1910/11, s. 602; Dr. H. J. [Jelínek], Národní ob­zor 5, 1911, č. 29, s. 4●; nesign. [B. Vydra]: Ča­peks Sache Makropulos in Lodż, Prager Presse  28. 11. 1926, ráno; J. Bečka: Československá lite­ratura v poválečném Polsku, Literární rozhledy 11, 1926/27, s. 71–73, 211n.; A [V. Dresler]: Langrova Periferie ve Varšavě, Lidové noviny 20. 10. 1928; B. Vydra: České drama v Polsku, 1928, s. 10, 12, 14, 16n.; O. Fischer: Karel Dostal, in sb. Nové české divadlo 19301932, red. M. Rutte, F. Götz, 1932, s. 79; L. Dostalová: Herečka vzpomíná, 1960, s. 14; J. Švehla: Jan Otto: kus historie české kni­hy, Jinočany 2002, s. 141, 206, 276. ■ Kočí, LČL, Masaryk, ODS, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 145–147

Autor: Ježková, Petra