Dlabač, Bohumír Jan

Bohumír Jan
Dlabač
17. 7. 1758
Cerhenice u Kolína
4. 2. 1820
Praha
Historik, básník, překladatel.

Psal se i Dlabacž, Dlabáč, Gotfrýd Jan D. – Pocházel z rodiny řezníka, která se 1760 pře­stěhovala do Českého Brodu. Na tamní škole a posléze v Dobřichově získal základní vzdě­lání. 1771 se stal vokalistou v břevnovském klášteře, 1773 ve Strahovském klášteře. V Pra­ze studoval na malostranském a později na sta­roměstském gymnáziu; v té době byl krátce členem dominikánského řádu. Ještě před do­končením následných studií filozofie vstoupil do řádu premonstrátů (1778), složil řeholní sli­by (1782) a začal studovat teologii, 1785 byl vysvěcen na kněze. Od 1786 pracoval v knihovně Strahovského kláštera, 1801 se stal jejím vedoucím. Zastával řadu dalších funkcí: byl ředitelem Strahovského kůru (1788–1807), kláš­terním archivářem a kronikářem (1805–10), 1807 byl jmenován arcibiskupským notářem a 1809 dočasným cenzorem. Od 1796 byl čle­nem KČSN, 1813–18 stál v jejím čele. K jeho přátelům patřila řada významných osobností (J. Dobrovský, M. V. Kramerius, F. M. Pelcl, J. P. Cerroni, I. Cornova aj.).

Počátky D. literární činnosti spadají do doby těsně po jeho vstupu do premonstrátského řá­du. Věnoval se nejprve poezii, byl např. jedním z přispěvatelů do Thámova almanachu Básně v řeči vázané. Svou básnickou tvorbu, kterou tvoří především příležitostné a oslavné básně (mj. na bratry Thámy: Ke cti svých přátel mi­lých Karla Hynka Tháma a Václava Tháma, 1784), epigramy a anakreontská poezie, shrnul v rukopisné sbírce Zpěvy a písně. Složil několik textů církevních písní, ojediněle psal latinské příležitostné básně a pokusil se i o velký du­chovní epos. Překládal rakouskou a německou poezii (M. Denis, Ch. F. Gellert, E. Ch. Kleist) a z latiny přeložil utopický spis F. Bacona Nová Atlantis (pod tit. Vypsání nového světa).

D. je znám zejména jako autor historických prací. Zajímal se především o dějiny premon­strátů a Strahovského kláštera, o českou kul­turní historii a věnoval se do té doby opomíje­né tematice, např. ve stati Nachricht von den in böhmischer Sprache verfaßten und heraus­gebenen Zeitungen (Zpráva o novinách psa­ných a vydaných česky) shrnul dějiny české žurnalistiky od 1515. V knize Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež (1818) přinesl množství informací k době raného obrození (např. o národnost­ním složení českých měst, o počtu obyvatel apod.). Nejvýznamnějším dílem je Allgemei­nes historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum theil auch für Mähren und Schlesien (Všeobecný historický slovník umělců pro Če­chy a z části i pro Moravu a Slezsko, 1815), ob­sahující životopisy a soupisy tvorby českých a moravských umělců (hudebníků, výtvarníků, stavitelů i uměleckých řemeslníků). Slovník představuje vyvrcholení obrozenské encyklo­pedické tendence v českých zemích a dodnes slouží jako pramen informací i pro oblast hu­debního divadla.

D. se zajímal také o divadlo, pravděpodob­ně přispíval jako divadelní referent do novin Pragerblättchen. Přeložil několik her z němči­ny. Dvě uvedlo Vlastenské divadlo: Schrämb­lova Edvina a Emmu a Pelzelovu jednoaktovou truchlohru Inkle a Jariko o anglickém kupci, který v nouzi prodá svou ženu do otroc­tví. V pozůstalosti se nalézají rukopisné pře­klady dramatických textů, které patrně nebyly jevištně provozovány: truchlohra S. Gessnera Evander a Alcymna, melodram J. A. Bendy a F. W. Gottera Medea (ve Vlastenském di­vadle hráno v překladu K. H. Tháma) a dvě jednoaktové didaktické hry Ch. F. Weißeho určené dětem (Vánoční dar, Bratrská láska).


Pseudonymy

Philolog, Phýlobog, Phylobogus.

Překlady

F. A. Schrämbl: Edvin a Emma, Vlast. div.-Bouda 1786/87; J. B. Pelzel: Inkle a Jariko, tamtéž 1786/ /87, Vlast. div.-U Hybernů 1795; [Ch. F. Weiße]: Vánoční dar, t. in Věrný raditel rodičů, dítek, pěs­tounů a učitelů II, Hradec Králové 1824.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář→ P. Křivský, 1971; Strah. knihovna: sign. DH V 60/1 rkp. D. překla ­dů. ■ dl: B. D. (Literární zpomínka), Lumír 1, 1865, s. 412n.; J. Máchal, in sb. Literatura česká devate­náctého století I, 1902, s. 284; Vondráček I; DČD II; V. Brožová: Česká hra ze života dětí v 1. polovině 19. století, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, eds. J. Vyčichlo, V. Viktora, Radnice–Plzeň 2005, s. 217 [Vánoční dar]. ■ Gräffer–Czikann, LČL, ODS, Otto, Wurzbach [† 6. 2. 1820]; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 136–137

Autor: Jacková, Magdaléna