Čížková, Marie

Mariě
Čížková
9. 9. 1825
Bělá pod Bezdězem
11. 1. 1866
Strakonice
Herečka.

Roz. Bubáková, křtěna Marie Anna. Až do sňatku vystupovala pod hereckým jménem Bělská, které zvolila podle rodiště. – Otec byl truhlář a měšťan v Bělé. Vyrůstala v umělec­ky založeném prostředí, bratři Josef August (1812–1858), Emanuel (Armand, 1814–1877) a Jan (1829–1904) se věnovali malířství. Nej­mladší Jan se podílel na činnosti místní ochot­nické jednoty (zal. 1830/31), pro niž maloval dekorace a také oponu. Profesionální hereckou dráhu nastoupila 1849 u První české divadel­ní společnosti J. A. Prokopa, podle rodiště si zvolila pseudonym Bělská. Po dvou letech, na podzim 1851, přešla ke Kullasově společ­nosti, vedené fakticky J. K. Tylem. Po zákazu českých představení získala v červnu 1853 s celou tylovskou skupinou angažmá u ředite­le F. Zöllnera. V jeho společnosti, řízené hospodářsky J. Štanderou a umělecky do 1856 J. K. Tylem, působila do října 1862. V červnu 1854 se v Jičíně provdala za hereckého kole­gu F. J. Čížka. Po krátkém intermezzu u ře­ditele Szeninga a u ředitelky Prokopové byla od 1863 až do předčasné smrti (zemřela po po­rodu) činná v manželově divadelní společ­nosti.

Z devíti dětí se herecky uplatnila dcera Marie (1857–1936, provd. Kratochvílová). Syn Václav Č. (1864–1888), začínající slibně v rolích mladých chlapců a milovníků, spáchal ve dvaadvaceti letech sebevraždu, údajně z nešťastné lásky k herečce M. Janovské.

Na počátku umělecké kariéry se Č., mladá herečka křehkého zjevu, příjemného, lahod­ného hlasu a cituplného projevu, uplatňovala v rolích tzv. naivních milovnic, později v ro­lích něžných matek. Blízké jí byly zejména postavy umožňující vytvářet idealizované portréty ženských typů jako zosobnění něhy, věrnosti, oddanosti a lásky (Rosava v Tylově Strakonickém dudákovi). Pro mladistvé vze­zření a štíhlou postavu jí byly i později svě­řovány chlapecké role, např. 1860 Dráteník Juro v Kaiserově Dráteníkovi. Ze soustavně příznivého kritického hodnocení, konstatu­jícího emocionální působivost a spolehlivé propracování jejích výkonů, je zřejmé, že byla talentovanou, svědomitou a zodpověd­nou herečkou dozrávající k významněj­ším úkolům. Ty však tradičně dostávala její vrstevnice A. Rajská a Č. po léta sdíleného an­gažmá (1851–60) zůstávala v jejím stínu. Ač měla předpoklady s ní zdárně soupeřit (dis­ponovala např. větším rozsahem hlasu a její hlasový projev měl i v krajních dynamických a silových polohách estetickou kvalitu), po­zici druhé herečky akceptovala. U Zöllnera, kde působila nejdéle, náležela ke kmeno­vému jádru souboru a své schopnosti i pří­kladnou spolehlivost prokazovala v bezpočtu rolí. S velkým osobním nasazením, leckdy na pokraji fyzických sil, hrála i v době, kdy ji zrazovalo nevalné zdraví, oslabené čas­tými těhotenstvími a nesnázemi kočovného života.

Role

Prokopova spol.

Thalie (J. K. Tyl: Umělcové na pouti), Krištof (K. Blum dle franc.: Krištof a Renata), Markyta (E. Raupach: Mlynář a dítě jeho), Marie (A. Den­nery, J. Mallian: Muka chudé ženy) – 1849; Filis­ka (V. K. Klicpera: Zděnek Zásmucký aneb Rytíři blaničtí), Paní Háta (L. Angely: Národní řemesl­nická merenda), Liduška (J. K. Tyl: Pražská dě­večka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera), Slavík (R. Benedix: Pražští študenti aneb Chudý amanuensis), Amálie (G. Eckert, ú. J. N. Štěpánek: Štěkavec) – 1850; Rozárka (J. Vlach: Pokuta z lás­ky), Marie (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě) – 1851.

Kullasova spol.

Lazarillo (Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Bazano aneb Zasnoubení před popravou), Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, i Zöllnerova spol. 1853), Klára (F. Pyat: Had­rář pařížský) – 1851; Žofie (A. Fredro: Husaři a dámy), Prokop (J. K. Tyl: Paličova dcera, i Zöll­nerova spol. 1856), Jitka (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka) – 1852. )

Zöllnerova spol.

Mathilda (R. Benedix: Vězení), Bohdana (J. K. Tyl: Brunsvik aneb Meč a Lev), Miruše (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského) – 1853; Boženka (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švédů) – 1855; Marie (J. Bouchardy: Fiakr z Paříže), Apolenka (J. K. Tyl: Pražský flamendr), [?] (T. Kronesová: Silfída, žínka vodní) – 1856; Eliška (A. Bäuerle: Ze­man ze starého času aneb Cop a frak) – 1858; Klára (R. Benedix: Moda tyranka), Liduška (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Dráteník Juro (F. Kaiser: Dráteníci), Cilka (F. Kaiser: Paní hospodská), Dorotka (J. K. Tyl: Strakonický du­dák), Alina (H. Börnstein: Zámecké schody aneb Spěvákovo dobrodružství), Vilém (R. Benedix: Pan strejček) – 1860; Sabinka (F. Hopp: Statek Záhvozd), Markyta (F. Kaiser: Krejčí co lékař) – 1861; Kateři na (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Kateřina (L. Feldmann: Po svatbě aneb Nehody nového manžela) – 1862.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 11N Bělá p. B., mat­rika narozených 1821–1880, s. 58, obr. 32. SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 70-3354, matrika oddaných Jičín 1844–1881, fol. 158. SOA Třeboň: 42 Strako­nice, matrika zemřelých 1865–1878, s. 22, obr. 24. NMd: cedule Prokopovy spol.; H6-5370/30 portrét M. Č. od J. A. Bubáka. ■ Tábor 2, 1865/66, č. 38 [nekrolog]; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 63, 67n., 85, 89, 96, 99–103, 107, 109n., 201, 217n. + Uměl­cové na pouti, 1961, s. 12–14, 17n., 20, 36, 46, 213, 218. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 130–131

Autor: Šormová, Eva