Červíček, Ondřej

Ondřej
Červíček
14. 6. 1844
Praha
16. 2. 1928
Bavorov
Herec, divadelní ředitel.

Syn učitele soukromé školy v Templové ul. na Starém Městě pražském. Zakladatel rozvětve­ného divadelního rodu; z přímé, dodnes po­kračující linie pocházel R. Hrušínský. Č. měl být podle otcova přání učitelem, dal však přednost divadlu. Hrál s ochotníky v hostinci U Lampy na Pohořelci, nastudoval s nimi Klic­perův Divotvorný klobouk, uvedený pak 1861 v Libni na žádost divadelního ředitele Stern­felda. 1862 vystoupil na Smíchově (hostinec U Eggenberku) v Kolárově Monice a v Heb­belově Jenovefě. 1863 se několikrát obje­vil pod jménem Ondřej Čadský (též Čacký) v epizodních rolích v PD, statoval i v operních a baletních představeních. V červnu 1865 na­stoupil dráhu kočujícího herce, během níž prošel řadou společností. Hrál u J. Krämera, J. Kullase, J. J. Stránského, E. Rotta, V. Prokopové (1867, 1872–73), J. Hofa (1874), J. F. Koz­lanského (1867), V. Brauna (1869), J. Faltyse (1871), opět u J. Kullase (zde 1875 artistickým správcem) aj. 1867 se oženil s dcerou herce H. Muška Josefou (1845–1906), sňatkem se vytvořily další rodinné vazby mezi kočující­mi divadelníky. Č. švagry se stali herci a diva­delní ředitelé J. Faltys (manžel Josefiny ses­try Antonie), A. Brázda (manžel Josefiny sestry Anežky), J. Mušek a A. Mušek. Po další spo­lupráci s Faltysem (1877–78) působil Č. delší dobu (1878–82) ve společnosti V. Prokopové řízené J. Muškem. 1883 získal koncesi (úřed­ními dokumenty doloženo až 1891) a ustavil nevelkou společnost, kterou později jako umě­lecký správce vedl syn Václav (6. 7. 1875 – 31. 7. 1936) pod názvem Budínského společ­nost (podle uměleckého jména své manželky Anny, 1878–1958). Ovdovělý Č. se 1907 po­druhé oženil a závěr života strávil s manželkou Annou v Bavorově, kde zemřel a byl pohřben.

Zpočátku hrál nejrůznější typy rolí (intriká­ny, milovníky, hrdiny, vznešené i lidové posta­vy), uplatňoval se v komických figurách také v úlohách vážných. Tíhl ke gestickému i dekla­mačnímu patosu, úzký výrazový rejstřík vedl k málo nuancovanému projevu a stereotyp­ním postupům. Dojímavý a procítěný výkon údajně podal v roli Valenty v Tylově Paličově dceři, v níž vystoupil naposledy u příležitosti svého životního jubilea 1924 v synově spo­lečnosti. Č. nevelká společnost byla typickým rodinným podnikem. Ředitel zastával tzv. prv­ní obor (charakterní role), o který se dělil se synem Otakarem (* 16. 2. 1867), dcera Josefa (* 6. 10. 1873) hrála naivky, syn Václav milov­níky. Ostatní potomci (Stanislav * 12. 2. 1870, Františka * 17. 2. 1872, Jindřich * 2. 3. 1878, a František * 25. 3. 1880) se uplatňovali podle potřeby, hrála i manželka Josefa. Zpočátku tu působilo několik výraznějších herců(J. Blažek, pozdější divadelní ředitel, M. Vintrová, provd. Bečvářová, H. Mušek s manželkou), později už jen druhořadá herecká garnitura a podnik se stal synonymem herecké šmíry. Společ­nost zahajovala v jižních a středních Čechách (Horažďovice, Strakonice, Protivín, Mirovi­ce, Rožmitál p. Třemšínem, Jince, Zdice ad.) a po celou dobu svého trvání se pohybovala po menších městech a městečkách, kde uvá­děla povětšině nenáročný veseloherní repertoár domácí i zahraniční provenience (hry Šamber­kovy, Schönthanovy, Kneiselovy apod.).

Role

Sternfeldova spol.

Pěnkava (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena) – 1861; Lam­bert (J. J. Kolár: Monika), Herold (F. Hebbel: Jeno­feva aneb Nevinnost vítězí) – 1862.

Krämerova spol.

Major Lipenský (F. Kaiser: Žebrákova poslední vůle) – 1865.

Kullasova spol.

Willmer (A. Bäuerle: Freund in der Noth) – 1866.

Spol. V. Prokopové

Jetřich Divůček (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Jan Žiž­ka, jindy Král Václav (J. K. Tyl: Jan Hus) – 1867.

Hofova spol.

Houžvička (E. Labiche, E. Martin: Kdo s koho?) – 1874.

Spol. V. Prokopové

Pavel Kolínský (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1881; Baron Olšovský (R. Kneisel: Svatouškové aneb Satanášova dcera), Vévoda Alba (V. Sardou: Vlast) – 1882.

Červíčkova spol.

J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl) – 1892; Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1901; Vrba (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic) –1907; Šlechtic Prziborský + Wilkisch (F. v. Schön­than, F. Koppel-Ellfeld: Komtesa Kukuč), Kubánek (F. F. Šamberk: Kdo bude poslancem?), Berní Ku ­betka (K. Horký: Srážka vlaků), Sojka (K. R.: Othello a Desdemona), Páter Bentivoglio (F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Svatba v Káni Galilejské), Setník Gavrilovič (A. Abrahamowicz, R. Rusz­kowski: Pan setník z Bosny aneb Jen všecko zdvo­řile a šetrně), Flavius (W. Barrett, ú. H. Bohrmann­-Riegen: Ve znamení kříže), Vocilka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Mlynář Jonáš (A. Brázda: Ba­binský, vůdce loupežníků v českých lesích), Kostel­ník Křivonoska (R. Kneisel: Náš kostelník) – b. d.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1891–1900, kart. 2539, sign. 8/6/3/2 [koncese]. ■ Česká Thalia 6, 1895, s. 180 [spol.]; J. L. Turnovský: České společnosti herecké, in Příspěvky k dějinám českého divadla, 1895, usp. J. Ladecký, s. 111; O. Červíček: Z mých pamětí, Ohlas od Nežárky 41, 1911, s. 43n., 53–55 + Paměti českého herce, rkp., b. d., soukr. maj. J. Hrušínské­ho; -ka, Nový směr 30. 8. 1924; V. Štein Tábor­ský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 155; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 193; R. Deyl: Kluk z Františku, 1973, s. 124; M. Valtrová: Kronika rodu Hrušínských, 1994, s. 17–41; K. B. Jičínský: Vzpomínky herce na pade­sátipětiletou činnost u divadla I, rkp., 1960, DÚk, s. 40–45, 97, 163, 175; F. Černý: Divadelní život v Jaroměři v letech 18191918, 2003, s. 17, 199, 306, 328n. ■ ODS; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 124–125

 

Autor: Valtrová, Marie