Čermáková, Josefina

Josefina
Čermáková
17. 1. 1849
Praha
27. 5. 1895
Smíchov (Praha-S.)
Herečka.

Narodila se v rodině pražského zlatníka Jana Jiřího Č. jako druhá z pěti dcer; měla ješ­tě dva bratry. Literatura ji někdy ztotožňuje s herečkou téhož příjmení a neznámého křest. jména, která účinkovala 1861–62 v českých představeních StD. Herecky se školila u E. Peš­kové, později u O. Sklenářové-Malé a J. Šam­berkové. Hře na klavír ji vyučoval mladý A. Dvořák (láska k Č. inspirovala jeho cyklus milostných písní Cypřiše, 1865), který se stal posléze jejím švagrem (1873 se oženil s mlad­ší sestrou Annou Františkou Č. /1854–1931/, nadějnou zpěvačkou). 1864 debutovala pat­náctiletá Č. v PD (Komorná, Shakespeare: Macbeth), od dubna byla angažována. Pro neshody s ředitelstvím, které přistupovalo lik­navě k prodloužení její smlouvy, PD 1873 opustila. Zdokonalovala se v herectví u A. Ver­sing-Hauptmannové a v září 1873 nastou­pila ke Dvornímu divadlu ve Výmaru, kde působila do konce června 1874. Při jediném pohostinském vystoupení v PD v listopadu 1874 (Kamila, Sardou: Bodří venkované) byla ohlašována jako členka výmarského di­vadla, jíž tehdy už nebyla. Německý Theater­-Kalender zaznamenává „Frl. Czermak“ 1874 v souboru Thalia Theater v Dortmundu, není však jasné, zda to byla Č., nebo herečka stej­ného příjmení a oboru, působící v předcho­zích letech u německých společností v čes­kých zemích. Po návratu do vlasti Č. žádné angažmá nepřijala a na scéně se objevovala jen sporadicky. Hostovala v PD (1874 a 1875), u společnosti P. Švandy st. (Plzeň, leden–únor 1875), J. E. Kramuela (Plzeň, únor 1876) a E. Zöllnerové (Chrudim, leden 1877). V lis­topadu 1877 se po delší známosti provdala za hraběte JUDr. Václava Kounice (1848–1913), demokratického politika a proslulého mece­náše umění. Po sňatku pobývala většinou na zámku Vysoká u Příbrami, který dal Kounic krátce předtím vybudovat. Trpěla degenerativ­ním kloubním onemocněním a vleklou srdeční chorobou, které v šestačtyřiceti letech pod­lehla. Pohřbena je spolu s chotěm na hřbitově v Praze na Malvazinkách.

Divadelní provoz PD od prvních týdnů angažmá Č., nejmladší členku souboru, plně ab­sorboval. Zastávala role naivních a sentimen­tálních dívek, jež přebírala po E. Peškové. Hned v prvním roce, od května do prosince 1864, nastudovala třiadvacet rolí a stala se jednou z nejobsazovanějších hereček. Během deseti let na české zemské scéně vytvořila více než dvě stě šedesát rolí. PD budující si návštěvnickou obec vycházelo vstříc poptáv­ce po atraktivních a veseloherních titulech a Č. zastávající obor naivky nacházela v tomto repertoáru vrchovaté uplatnění. Publikum si získala půvabným a svěžím zjevem i jis­křivým temperamentem, divadelní referenti rozpoznali její nevšední talent a cenili pře­svědčivý a pravdivý výraz bez jakýchkoli afektů, prostotu a přirozenost tónu i nelíče­nou noblesu v rolích salonních konverzač­ních her. Doménou Č. byl veseloherní re­pertoár světový i český (Lucinda, Molière: Ze ševce doktor [Lékařem proti své vůli], Ka­teřina, týž: Směšné fifleny; Marie, Shakespeare: Večer tříkrálový, Šotek, týž: Sen noci sva­tojanské; Marie Antonovna, Gogol: Revizor; Bětuška, Klicpera: Divotvorný klobouk). Zdaři­lou kreací Angeliky (Sardou: Nepožádáš manželky bližního svého!) přispěla k rozhodnému úspěchu hry. Excelovala v historických hrách J. K. Tyla (Lupáč v Janu Husovi) a V. Hálka (Eufrosina v Careviči Alexejovi). Z původ­ního českého repertoáru ji bylo možno vidět ve hrách J. J. Kolára Tři faraoni a Mravenci (v roli Veroniky, která byla jednou z jejích nejúspěšnějších, vystoupila 22×), J. Štolby (Krejčí a švec), K. Sabiny (Inserát), G. Pflegra Moravského (Telegram), F. F. Šamberka (Blá­zinec v prvním poschodí, Sedmašedesátníci) a v řadě dalších. Počátkem sedmdesátých let usilovala o přechod k subretnímu oboru a prv­ní pokus byl velice zdařilý (Regina, Offenbach: Princezna trebizondská). Častěji vystupovala v operetách (Offenbach: Bandité, Sněhulák; Suppé: Žádný muž a tolik děvčat, Ostří hoši; Zajc: Hadačka z Boissy), kde svým hereckým uměním vynikala nad ostatními zpěvačkami, avšak pěvecky se jim nevyrovnala. Jako sub­reta se neprosadila, nadále zůstávala ceněnou herečkou činoherní. Traduje se, že ve Výmaru byly rozpoznány její vlohy k tragickým po­stavám; z tamního působení je dosud známa pouze jediná role (Elfride, Benedix: Aschen­brödel), jež spadá do jejího původního oboru. Při posledním pražském hostování v létě 1875 zaujala Antoinettou (Sardou: Staří mládenci), a především Pavlínou (Ostrovskij: Výnosné místo), k nimž přidala jedinou novou roli, tit. postavu Lecocqovy operety Angot. Všechna její pohostinská vystoupení se stala pražskou událostí a přinesla divadlu kasovní úspěch.

Role

PD

Komorná lady Macbethové (W. Shakespeare: Macbeth) j. h., Hynek (J.-F.-A. Bayard, E. Vander­burch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec) j. h., Julie (J.-F.-A. Bayard, G. Lemoine: Husička z Podháje), Verun­ka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor), Bětuška (V. K. Klicpera: Divotvorný klo­bouk), Guzman (bratři Cogniardové, H. Crémieux, h. A. Artus, S. Mangeant: Kouzelná nožka), Betin­ka (D. Kalisch: Doktor Žvanil aneb Malé panstvo), Hana (A. Berla: Na mizině aneb Vezdejší chléb dejž nám Pane!), Marie (F. V. Jeřábek: Veselohra), Klo­tilda (E. Labiche, E. Martin: Prach do očí), Lucinda (Molière: Ze ševce doktor), Marie (K. A. Görner: Jen mimochodem!) – 1864; Angelika (V. Sardou: Nepožádáš manželky bližního svého! aneb Para­grafy na střeše), Stanislav (J. Nestroy: Rozpusti­lí kluci ve škole), Kačenka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Hermance (Ch. Birch-Pfeifferová: Mi­láček Štěstěny aneb Babička a vnučka), Marie (W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Antoinetta (V. Sardou: Staří mládenci), Cilka (G. v. Moser: Hříšná láska), Marie Antonov­na (N. V. Gogol: Revisor), Bianca (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Abigail (E. Scribe: Sklenice vody aneb Účinky a příčiny), Milina (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský troj­list), Edward kralevic Waleský (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda III.), Eva (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Karla XII. navrácení se do vlasti aneb Obležení Stralsundu), Marie (R. Benedix: Dalibor Čermák), Márynka (J. Nestroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Kačenka (týž: Rozervanec aneb Za živa mrtvý), Eufrosina (V. Hálek: Carevič Alexej), Leonie z Vil­legontierů (E. Scribe, E. Legouvé: Ženský boj), Emma (G. Pfleger Moravský: Telegram), Julie (T. Barrière, J. Lorin: U klavíru), Prokop (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličo­va dcera), Delfina (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže), Dorina (Molière: Tartuffe), Celie (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj) – 1865; Naninka (K. Juin, L. Flerx: Ďáblův cop aneb Me­renda v Stromovce), Šotek (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Paní Kluková (L. Angely: Ře­meslnická merenda), Selma (J. Offenbach: Krásné Gruzinky), Jutta (V. Hálek: Amnon a Tamar), Lud­mila (F. F. Šamberk: Boucharon), Aurelie (E.-L.-A. Brisebarre, M. Michel: Bengálský tygr), Luciana (W. Shakespeare: Komedie plná omylů), Benjamina (V. Sardou: Mnoho přátel, naše škoda), Princezna Lilie (Clairville, E. Vanderburch, P. Laurencin: Oslí kůže), Marie (K. Sabina: Inserát), Vikomt z Le­toriérů (J.-F.-A. Bayard, Dumanoir: Vikomt z Leto­riérů), Nanny (A. Fredro: Dámy a husaři), Lupáč (J. K. Tyl: Jan Hus), Kateřina (Molière: Směšné fifleny) – 1866; Karolina (E. Stirling: Učedlník nad mistra), Anežka (E. Scribe: Výtečníci aneb Naši vyhráli), Emilie (A. Bäuerle: Paleček na cestách), Nerissa (W. Shakespeare: Kupec benátský), Kamila (V. Sardou: Bodří venkované), Pepička (J. Nestroy: Osudná masopustní noc), Perdita (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera), Kristina (E. Scribe: Da­leko široko rozvětvené spiknutí), Žofie (T. E. Wilks: Nápady), Blažena (J. Wenzig: Snídání a obědvá­ní), Lydinka (A. V. Suchovo-Kobylin: Svatba Kre­činského), Libuše (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat), Flora (A. Fredro: Chce být aristokratem), Oldřiška (K. Töpfer: Pěnkava a Čížek), Therese (Mélesville, Ch. Duveyrier: Tajné spiknutí za časů republiky), Zuzanka (J. J. Kolár: Tři faraonové), Pa­vel z Fučíkova (A. v. Kotzebue: Panoš šibal aneb Staří kobylkáři na námluvách), Karolina (W. Flo­to: Opička z besedy), Katynka (F. F. Šamberk: Blá­zinec v prvním poschodí), Miss Estera Sackville (H. Laube: Náměstek bengálský) – 1867; Rosi­na (N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piketu), Evička (J. v. Plötz: Zaklený princ), Marguerita (E. Scribe: Sa­lický zákon), Žofie (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na ko­várně), Běta (F. X. Told, ú. J. K. Tyl: České amazon­ky), Chispa (P. Calderón: Sudí zalamejský), Floretka (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1868; Filipina (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Pavlína (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo), Faninka (J. Štolba: Krejčí a švec), Ursula (Varin, L. Boyer: Kabát, vesta i kalhoty), Pepička (V. Vlček: Rebelie v Kocourkově), Sabinka Hranatá (J. J. Kolár: Dejte mi čamaru), Georgetta (E. Grangé, V. Bernard: Mi­lostpaní šla spat), Klára (A. Fredro: Panenské sliby aneb Magnetismus srdce), Isidora (G. Raeder: Lišák a Smola čili Veselí tuláci), Hermina (A. Dumas ml.: Levoboček), Celesta (E. Gondinet: Gavaut, Minard a spol.) – 1869; Barbora (A. N. Ostrovskij: Bou­ře), Alžběta (F. F. Šamberk: Sedmašedesátníci), Terinka (J. Štolba: Spiknutí v Podmazově), Arabella (T. Barrière, E. Capendu: Nepraví poctivci), Geor­getta de Pomerol (V. Sardou: Fernanda) – 1870; Anna (L. Anzengruber: Farář z Podlesí), Lollotta (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Růžoví ďáblové), Jasana + Cikánka + Mařenka (J. J. Stankovský: Krakonoš), Anežka Světlá (E. Pohl, H. Wilken: Vlastní silou aneb 333.333 zlatých 33 1/3 krejcarů), Milec (I. Zajc: Hadačka z Boissy), Regina (J. Of­fenbach: Princezna trebizondská), Madlenka (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena), Veronika (J. J. Kolár: Mravenci) – 1871; Princ Rafael (J. Offenbach: Princezna trebizondská), Fiorella (týž: Bandité), Kupido (G. Raeder: Flok a Cvok), Morilla (J. Hopp: Čarovný prsten), Olga (J. Offenbach: Sně­hulák), Mařenka (K. A. Görlitz, ú. J. Štolba: Tři páry střevíců čili Každý má své), Erota (J. Rákosi: Aesop) – 1872; Gaston (J. Brandl: Probuzený lev) – 1873.

Hoftheater Weimar

Elfride (R. Benedix: Aschenbrödel) j. h. – 1873.

PD

Clairette Angot (Ch. Lecocq: Angot, dítě pařížské tržnice) j. h. – 1875.

Švandova spol. Plzeň

Gilberta (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou) j. h., Klára Velmanova (R. Kneisel: Ďáblova dcera) j. h. – 1875.

Prameny a literatura

SOA  Praha: Sbírka matrik, Třebsko 17, matrika oddaných 1853–1891, s. 80, obr. 84. AMP: Sbírka matrik, SM Z116, matrika zemřelých fary u sv. Vá­clava na Smíchově 1892–1899, s. 128. ■ J. N. [Ne­ruda], Hlas 30. 6. 1864 → České divadlo II, 1951 [Julie, Husička z Podháje], Národní listy 30. 10. 1865 → České divadlo III, 1954 [Leonie, Ženský boj; Antoinetta, Staří mládenci]; Deutscher Büh­nenalmanach [Berlin] 1874, s. 311; 1875, s. 348 [Weimar]; X.: Aréna na hradbách, Dalibor 2, 1874, s 245n.; [J. Neruda], Národní listy 29. 7. 1874 → České divadlo IV, 1958 [Verunka, Diblík], 11. 11. 1874 → České divadlo IV, 1958 [Kamila, Bodří venkované]; Theater-Kalender für das Jahr 1875, Berlin [1875], s. 146 [Thalia Theater Dortmund]; nesign. [J. Neruda]: Pohostinské hry J. Č., Národní listy 19. 6. 1875 → České divadlo V, 1966; G. E. [Eim], Národní listy 28. 7. 1875 [Pavlína, Výnosné místo]; tamtéž 27. 11. 1877 [sňatek]; Δ [J. Neruda]: Slečna J. Č. (pí. hraběnka z Kouniců) vypravuje, tamtéž 1. 12. 1880 → České divadlo VI, 1973 + nesign.: J. Č., Humoristické listy 25, 1883, s. 401n. → Podobizny II, 1952●; nekrology a pohřeb: Národní listy 28. 5. 1895; Národní po­litika 30. 5. 1895, ráno; T. [J. L. Turnovský], Zábavné listy 17, 1895, s. 422n●; Sirius: Pohaslé hvězdy..., Divadlo 3, 1904/05, s. 210n.; A. Bartels: Chronik des Weimarischen Hoftheaters 18171907, Weimar 1908, s. 177; Jan Bartoš: Prozatímní diva­dlo a jeho činohra, 1937, s. 233n.; L. Pacák: Ope­reta, 1946, s. 95; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk, s. 120; JUDr. Václav Kounic a jeho doba, eds. J. Malíř, M. Rája, Brno 2009, s. 19n., 119–123. ■ NDp, ODS, Otto; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 121–124

Autor: Štěpán, Václav