Čelakovský, Ladislav

Ladislav
Čelakovský
9. 11. 1834
Praha
24. 11. 1902
Praha
Překladatel.

Nejstarší syn básníka Františka Ladislava Č. Gymnaziální studia započal ve Vratislavi, kde jeho otec působil 1842–49 jako univerzitní profesor, dokončil je 1853 v Praze. Po otcově smrti (1852) žil v rodině J. E. Purkyně, který bděl nad jeho vzděláváním a přivedl jej do své­ho časopisu Živa, v němž Č. již před maturitou publikoval přírodovědné články a literár­ní pokusy. Za pobytu u Purkyňů pěstujících shakespearovský kult se zrodil i Č. hluboký vztah k dílu alžbětinského dramatika. Na praž­ské filozofické fakultě vystudoval přírodní vědy (abs. 1858) a poté pracoval jako učitel na gymnáziu v Chomutově a jako vychovatel. Od 1860 do konce života zastával funkci kus­toda botanických sbírek Českého muzea. 1863 získal doktorát filozofie, 1864 se stal členem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech a vedoucím jeho botanické sekce, 1866 docen­tem na pražské technice, 1871 mimořádným a 1880 řádným botaniky na Karlo­-Ferdinandově univerzitě, po jejímž rozdělení (1882) zůstal na univerzitě české. Na základě Darwinovy teorie vypracoval nové pojetí vý­voje rostlin. Publikoval knižně i ve vědeckých časopisech, vydal přes sto padesát vědeckých prací a jako botanik proslul též v zahraničí. Dobová kritika oceňovala jeho schopnost srozumitelně sdělovat složitou vědeckou pro­blematiku i laickým čtenářům. Patřil k jádru spolupracovníků Riegrova Naučného slovníku a Ottova naučného slovníku, na němž se podílel i redakčně. S J. V. Fričem připravil almanach Lada-Nióla (1855), redigoval Ruch (1870), přispíval do Lumíru. Od 1864 byl ženat s Lui­sou Knafovou, dcerou botanika a lékaře, syn Ladislav Č. ml. se stal profesorem botaniky. Pohřben je na Olšanských hřbitovech.

Č. původní básnickou tvorbu zastínila jeho aktivita překladatelská, pro niž byl vybaven nejen filologicky, ale i všeobecným kulturním a historickým rozhledem, jenž se významně uplatňoval jak v porozumění originálu, tak při jeho převodu do češtiny. Překlady se vyzna­čují kultivovaným, avšak nikterak osobitým stylem. Přetlumočil několik kratších děl ze starší i soudobé literatury německé (Novali­se) a ruské (Lermontova, Puškina aj.), hlavně se však věnoval literatuře anglické, nejvíce Shakespearovi. Již jako dvaadvacetilý pořídil svůj první překlad z jeho díla, tragédii Král Lear. Kritika ocenila jazykovou a formální věrnost, ale celkově shledala překlad nevyvá­žený, místy výtečný, místy příliš knižní (jako by překladatel neznal jadrnou českou mluvu) a v důsledku snahy o doslovnost leckdy ne­srozumitelný. Na scéně se však překlad uplat­nil ještě 1898 (ND), kdy již existoval nový překlad Sládkův. Po boku dalších filologic­ky výtečně disponovaných překladatelů pře­vážně učeneckého zaměření (Douchy, Malého, Čejky) – umělecký pól zastupoval jen J. J. Ko­lár – se Č. účastnil čtyřmi překlady velkole­pého projektu prvního českého souborného vydání Shakespearových dramat (1855–72). Přeložil také ukázky ze staroanglické poezie, mezi nimi i předlohu Shakespearovy tragédie, baladu Král Leir a jeho tři dcery (ČČM 1855; doplněno Č. studií Král Leir a jeho tři dcery).

Pseudonymy, šifry

čl, čý, lč, LČ

Překlady

W. Shakespeare: Král Lear, t. 1856, i StD; Král Jindřich IV., d. I, t. 1859, i StD; Král Jindřich IV.,´d. II, t. 1870; Bouře, t. 1870.

Prameny a literatura

J. Malý, ref. Král Lear, ČČM 31, 1857, sv. 1, s. 110  až 119; J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 240–311; L. Čelakovský ml.: L. J. Č., 1903 [něm.]; K. Mu­šek: K českým překladům a vydáním Shakespeara, Zlatá Praha 33, 1915/16, zvl. s. 354n.; J. Baudiš: Příspěvky ke kritice českých překladů shakespear­ských, Časopis pro moderní filologii 5, 1915–17, s. 119–130, 217–233, 416–436; J. Kvapil: Syn bás­níkův, Lidové noviny 26. 7. 1931 → O čem vím, 1932; O. Vočadlo: Český Shakespeare, in W. S.: Ko­medie I, 1959, s. 24, 32–39 + in W. S.: Tragedie II, 1962, s. 730; J. Levý: O překládání shakespearov­ského verše a prosy, in W. S.: Historie II, 1964, zvl. s. 682–686; DČD II; DČD III; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, Brno 2012, s. 130n., 1087. ■ LČL, Masaryk, ODS, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 120–121

Autor: Štulcová, Magdalena