Čapek Chod, Karel Matěj

Karel Matěj
Čapek Chod
21. 2. 1860
Domažlice
3. 11. 1927
Praha
Prozaik, dramatik, kritik.

Vl. jm. Matěj Čapek; od 1884 podepisoval své práce Karel, od 1917 (pro odlišení od K. Čapka) ještě přídomkem Chod odkazují­cím k rodnému kraji. – Otec, technický ad­junkt a suplent domažlické reálky, byl vyni­kajícím hudebníkem, záhy zemřel (1867). Nezabezpečená matka vychovávala čtyři děti sama. Č. vystudoval gymnázium v rodišti (patřil k nejhorším studentům), proti matčině vůli se zapsal na právnickou fakultu pražské univerzity, ale více navštěvoval přednášky z filozofie a psychologie. Na studiích se živil kondicemi francouzštiny, později literárními příspěvky do Květů, Zlaté Prahy aj. 1881 byl za účast v tzv. chuchelské aféře (střet českých a německých studentů) vyloučen z univerzi­ty a musel opustit Prahu. Po návratu externě spolupracoval se staročeským listem Pokrok jako fejetonista a krátce byl zaměstnán v Ot­tově nakladatelství. 1884–88 působil v redak­ci olomouckého listu Našinec. V Olomouci, kam přesídlili i matka, sestra a posléze bratr Jan, se účastnil zakládání Národní jednoty pro severovýchodní Moravu a Vlasteneckého muzea, podněcoval zbudování Národního domu (otevřen 1888), živě se zajímal o národopis, zpíval se spolkem Žerotín. Od 1888 žil trva­le v Praze. Pracoval v redakci Hlasu národa (1888–1900) a Národní politiky (1891–1901, byl korespondentem na Světové výstavě v Pa­říži 1900). Pro časté neshody s šéfredaktorem L. Bratršovským přešel do konkurenčních Národních listů, od 1910 redigoval kultur­ní rubriku, za válečných let nedělní zábavní přílohu. Za války přispíval politickými články do maďarského periodika Pester Lloyd, vydá­vaného německy ve Vídni. Výtvarné kritiky psal do Světozoru a Zvonu, články o českém umění do mnichovského časopisu Kunst für Alle. Od konce desátých let se cele věnoval beletristické tvorbě. Byl obratným kreslířem a karikaturistou, pěstoval zpěv, hru na klavír a kontrabas. Přátelil se s mnoha umělci, byl zván k J. Kubelíkovi na zámeček do Býchor, u E. Destinnové ve Stráži nad Nežárkou po­býval s rodinou. Doživotně jej poznamenalo předčasné úmrtí jediného, už dospělého syna (1920). Za svou tvorbu se dočkal společenského uznání a oficiálního ocenění: 1915 byl zvolen dopisujícím, 1923 řádným členem ČAVU, 1924 mu bylo uděleno čestné občan­ství Domažlic a třikrát získal státní cenu za literaturu. Zemřel na selhání srdce při operaci rakoviny střeva. Smuteční obřad proběhl v panteonu Národního muzea, ostatky byly uloženy na Vinohradském hřbitově.

Č. proslul jako romanopisec (Kašpar Lén mstitel, 1908; Turbina, 1916; Antonín Vondrejc, 1917; Jindrové, 1920; Vilém Rozkoč, 1923; Řešany, 1927); ve vrcholných dílech zobra­zoval s naturalistickým pesimismem rozkladné a úpadkové jevy a důsledně uplatňoval po­stulát determinismu. Naturalistickou metodu ozvláštňoval cynickým humorem a zvýrazňo­váním zvláštností, zálibou v grotesce a v kari­katurním vyhrocení.

Nepočetné dramatické práce stojí na okra­ji jeho prozaické tvorby, v níž měly většinou svůj počátek. Tříaktový Begův samokres (dra­matizace starší novely), první část trojdílné­ho cyklu Návraty, byl autorovým debutem a jedinou hrou, s níž se prosadil do ND. Dra­ma z prostředí citově vyprázdněného života poněmčené šlechtické rodiny trpělo absencí niterné tragičnosti a svou vnějškovostí připo­mínalo dávno přežilý žánr osudové tragédie. Inscenace nevyvolala divácký zájem, hru ale častěji uváděly ochotnické spolky a 1914 byla vyznamenána cenou Novotného (porotě před­sedal F. X. Šalda). S rozporuplným ohlasem se setkal tříaktový Slunovrat (druhé drama z cyklu Návraty) s podtitulem Tu noc před svatým Janem, jehož velmi komplikovaný děj počínal v hluboké minulosti (hrdinův dávný přečin, domnělá smrt a návrat). Spletitý děj měla i závěrečná část cyklu, groteskní vese­lohra z prostředí pašeráků cukerínu, Výhry a prohry, situovaná jako obě předchozí hry do Pošumaví. Stylizace postav už odkazovala k expresionistické nadsázce. Po delší odmlce a z podnětu E. Destinnové napsaná Básníko­va nevěsta („hra o jednom dějství s přestáv­kou“) je dramatizací závěrečných partií ro­mánu Antonín Vondrejc, vydaných původně samostatně pod názvem In articulo mortis (1915). V tragédii lidských osudů groteskně zhuštěných do jednoho půldne se projevuje autorův bezděčný expresionismus, prolínající významové i tvarové kontrasty. Č. pomýšlel na komorní provedení, k němuž ale nedošlo; premiéra se uskutečnila posmrtně a 1928 byla hře udělena státní cena pro umění v oboru dramatické tvorby. Dramata nesla charak­teristické rysy beletrie, z níž byla přetavena a na scéně povětšině ztroskotávala; autorova fabulační vášeň a stylistická zdatnost (řečová charakteristika postav) byly při jevištním pro­vedení spíše překážkou. Č. sledoval divadlo jako kritik v České revui (1901/02) a ve Zvo­nu (1905–12), poté výjimečně ve fejetonu Národních listů. Psal důkladné a velmi obšír­né referáty dalece přesahující obvyklý rozsah kritiky v beletristických listech. Ze soudobé dramatiky vyzdvihoval zvláště tvorbu H. Ibse­na, o níž přinášel hluboké a zasvěcené analýzy.

Pseudonymy, šifry

Brouk, D. F., Duka Mara, Dr. Dulcamara, Dr. F. X. Jiřík, -er, -ert, eř, Frida, Jar. Hejhola, J. P., Josef Paškrtný (LČL chybně Paškrtský), …k, -k, K. M., K M Č, KMČ., K. M. Č., Karel Matislav Čapek, M. D., Nemo, Quidam, S. F., Smil, Smil Flaška, -ter, tes, Ulca Mara, -ý, ∆.

Hry a dramatizace

Begův samokres, ND 1911, i t.; Slunovrat, MD Král. Vinohrad 1912, t. 1913; Výhry a prohry, MD Král. Vinohrad 1915, i t.; Básníkova nevěsta, t. 1926, MD Král. Vinohrad 1927.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → R. Ferklová, 1997. ■ Bibliografie in F. Kovárna: K. M. Č.-Ch.,1936; J. Šach: K. M. Č.-Ch., Domažlice 1949; H. Ryšánková: K. M. Č.-Ch., Plzeň 1972. ■ K. M. s. 242n.; O. Fischer, Česká revue [9], 1915/16, s. 63●; k šedesátinám: nesign., Lidové noviny 21. 2. 1920; J. H. [Hora], Právo lidu 22. 2. 1920; A. N. [Novák], Venkov 22. 2. 1920; jv. [Vodák], Jeviště 1, 1920, s. 61, 85 [doplňující reakce K. M. Č.-Ch.]; -vh- [M. Hýsek], Kmen 4, 1920/21, s. 10n.●; ref. Básníkova nevěsta: P. Fraenkl, Ná­rodní osvobození 29. 12. 1926; nesign., Česká osvěta 23, 1926/27, s. 355n.; K. J. [Juda], Česká revue 20, 1927, s. 52n.●; nekrology: jv. [Vodák], České slovo 5. 11. 1927 → Cestou, 1946; F. Bo­rový, Lidové noviny 5. 11. 1927; F. Götz, Ná­rodní osvobození 5. 11. 1927; J-a, Rudé právo 5. 11. 1927; V. Martínek, Moravskoslezský deník  5. 11. 1927 → Živné zdroje, Ostrava 1972; J. Knap, Venkov 6. 11. 1927; K., Lidové noviny 4. 11. 1927; K. Čapek, tamtéž 8. 11. 1927 → Ratolest a va­vřín, 1947; J. Fučík, Kmen 1, 1927, s. 257n.; K. Juda, Česká revue 20, 1927, s. 300n.; J. H. [Hora], Li­terární noviny 1, 1927, č. 14, s. 1; nesign., České jeviště 1, 1927, č. 9, s. 1n.; P., Československé di­vadlo 5 (10), 1927, s. 259●; ref. insc. Básníkova nevěsta: If. [I. J. Fischerová], Národní osvobození 13. 12. 1927; Kbk. [F. Kubka], Prager Presse 13. 12. 1927, ráno; jv. [Vodák], České slovo 13. 12. 1927; E. S. [K. Elgart Sokol], Lidové noviny 20. 1. 1927; Z. Hásková, Lumír 54, 1927/28, s. 557n.; [J. J.] Paulík, Rozpravy Aventina 3, 1927/28, s. 100; J. H. [Hilbert], Venkov 15. 1. 1928; nesign., Dělnické divadlo 8, 1928, s. 17; E. Konrád: Něco pro Rusy, Cesta 10, 1928, s. 197n.; Č. [V. Červinka], Zvon 28, 1927/28, s. 222●; J. Tumlíř, Divadlo 7 (14), 1927/28, s. 29n.; M. Hýsek: Ze vzpomínek na K. M. Č.-Ch., tamtéž, s. 51n.; J. Thon: Č.-Ch. novinářem, Rozpravy Aventina 3, 1927/28, s. 51n.; F. Kovárna: K. M. Č.-Ch. a Dvakrát s Č.-Ch., tamtéž, s. 52n.; E. Konrád: Osiřelá premiéra (Vzpomínka na K. M. Č.-Ch.), tamtéž, s. 53n.; O. Štorch-Marien: K. M. Č.-Ch. a Aventinum, tamtéž, s. 54; V. Zelinka: Čtenářovy postřehy z díla K. M. Č.-Ch., Zlatá Praha 45, 1927/28, s. 122–124●; Cesta 10, 1928, č. 6–7 [přísp. V. Dyk, M. Rutte, M. Hýsek, B. Lovrić, J. O. Novotný, J. R. Marek, J. Fiala, J. Thon, J. Moudrý]; A. Novák: K. M. Č.-Ch., Almanach ČAVU 38, 1928, s. 178–200; ns: Republiko: Co je s úpravou praxe divadelní censury?, Československé divadlo 11 (6), 1928, s. 6 [cenzurní zásahy do Básníkovy nevěsty]; M. Rutte: Psychologie bez duše, Doba a hlasy, 1929, s. 95–106 → Mohyly s vavřínem, 1939; J. Kvapil: Nejzápadnější Slovan, O čem vím, 1932, s. 325–330; tk [F. Trávníček]: Slovesné umění Č.-Ch., Lidové noviny 26. 2. 1940; V. Müller: K. M. Č.-Ch., in České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 180n.; J. Hrabák: Naturalista K. M. Č.-Ch., Rovnost  19. 2. 1950; F. Tvrdoň: Vliv prostředí na tvorbu K. M. Č.-Ch., Sborník SLUKO, oddíl B, I/1951 až 1953, Olomouc 1954, s. 107–132; J. Wenig: Vzpo­mínka na K. M. Č.-Ch., Lidová demokracie 20. 2. 1960; M. Suchomel: Stoletý Č.-Ch., Host do domu 7, 1960, s. 89; J. Jarůšková: Grotesknost v díle K. M. Č.-Ch., dipl., FF UK 1966; A. Haman: K. M. Č.-Ch. a český naturalismus, Česká literatura 17, 1969, s. 348–360; B. Plevka: Ema Destinno­vá píše K. M. Č.-Ch., Lidová demokracie 12. 11. 1977; DČD III; L. Doležel: K. M. Č.-Ch. a moder­nismus, Studie z české literatury a poetiky, 2008, s. 40–48. ■ LČL, Masaryk, ODS, Otto, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 117–119

Autor: Ježková, Petra