Bulla, Karel Ferdinand

Karel Ferdinand
Bulla
5. 1. 1752
Praha
po 1803 [?]
Vídeň (Rakousko)
Překladatel, teoretik.

Křtěn Carolus Josephus. – Syn finančního úřed­níka v Menším Městě pražském, bratr Františka Jindřicha B., s nímž byl ve starší literatuře ně­kdy zaměňován. Vystudoval malostranské je­zuitské gymnázium (1763–69), pak filozofické ročníky a práva na univerzitě (studia doložena 1769–74; ukončil je asi o něco později). Poté se pravděpodobně věnoval úřednickému povo­lání v ekonomické sféře. 1785–87 se podílel na vzniku profesionálních českých představení ve StD a v Boudě. 1789 se oženil s Johanou Salomo, tehdy byl již členem Vlastenecko­-hospodářské společnosti v Království českém. T. r. se bez úspěchu ucházel o pražskou katedru ekonomie po J. A. Schönbauerovi a o sekretář­ství Vlastenecko-hospodářské společnosti po J. Mehlerovi. Nadále se věnoval výlučně oblas­ti hospodářství. 1803 do sáhl hodnosti hospo­dářského inspektora komorních statků ve Víd­ni, kde pravděpodobně dožil.

B. účast na zrodu českých představení trvala jen krátce, měla však význam zakladatelské­ho činu. Z popudu bratra Františka přeložil hru G. Stephanieho ml. Odběhlec z lásky synov­ské pro vůbec první české představení ve StD 20. ledna 1785. Byla to osvícenská hra z ves­nického prostředí: selský synek, nyní voják, zachrání svého otce před hrozbami panského správce, vymáhajícího od něho dlužnou daň tím, že naoko dezertuje a dá se svým příbuz­ným chytit. Odměna pomůže otci splatit daň, ale vojáka čeká trest. Vesnici navštíví císař, který poddaným slibuje, že věc vyšetří a uleh­čí jim. Překlad se nesl směrem, který nastoupil i V. Thám v prozaických hrách ze současnosti, opíral se o soudobou hovorovou češtinu, zá­měrně neočišťovanou od slov cizího (hlavně německého) původu. Knižní vydání (nákladem bratří Thámůa za jejich korekturní spolupráce) uvedl B. předmluvou, obsahující některé obec­né soudy o básnictví a zdůrazňující význam di­vadelních překladů pro zvelebení mateřského jazyka i záměr dát konečně plný význam názvu „vlastenského divadliště“ (Nationaltheater).

Pro české divadlo B. pořídil ještě jeden překlad, uvedený s tit. Služebník lhář (text nedocho­ván), jehož předloha zůstává neidentifikována (podle Vondráčka šlo o další hru G. Stephanieho ml., není však jasné, která by to mohla být; LČL usuzuje na hru C. Goldoniho, ale titul ne ­udává). Počínaje Jugmannovou Historií litera­tury české byly překlady mylně připisovány Františku B. Dlouho nejasnou identitu B. osob­nosti osvětlily thámovské výzkumy a bádání o Vlastenecko-hospodářské společnosti.

Překlady

G. Stephanie ml.: Odběhlec z lásky synovské, StD 1785, i t.; anon.: Služebník lhář, Vlast. div.-Bouda 1786–87.

Prameny a literatury

AMP: Sbírka matrik, MIK N8, matrika narozených fary u sv. Mikuláše 1722–1765, s. 178, obr. 355; PMV O1, matrika oddaných fary u P. Marie Vítěz­né 1784–1819, s. 13, obr. 18; fond malostranské gymnázium, Zn. 1063, matrika 1747–76 [B. za­psán 1763–1768]. Archiv UK: sign. M 13, Práv­nická fakulta, katalogy z let 1771/72–1773/74. LA PNP: fond J. V. Zlobický, dopis V. Tháma z 20. 12. 1787 → F. Baťha: Dva dokumenty k historii po­čátků českého divadla v Praze, Divadlo 10, 1958, s. 750–757. V. S. [Stach], K. a V. Thám: Svátek českého jazyka na den provozování Štefanového Odběhlce v pražském Vlastenském divadle dne 20. ledna 1785, t. [1785] → sb. Literatura česká deva­tenáctého století I, 1902, s. 238n. a M. Kačer: Vác­lav Thám, 1965, s. 103n. ■ T-W-m [V. Thám?]: Od­běhlec z lásky synovské..., Das Pragerblättchen 1785, s. 145–148 + Svátek českého jazyka, tamtéž, s. 282n. [zpráva o tištěné ódě]; Theateralmanach [Prag] 1808, s. 74; L. Blass [K. Sabina]: Das Thea­ter und Drama in Böhmen bis zum Anfange des  XIX. Jahrhunderts, 1877, s. 79n.; Teuber I, s. 158; J. Máchal, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 275–277; Vondráček I; M. Volf: Významní členové a spolupracovníci Vlastenec­kohospodářské společnosti v království Českém, 1967, s. 28n. ■ Jugmann [záměna s Františkem B.], LČL, ODS [chybný údaj o B. herecké spoluúčasti]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 109–110

Autor: Scherl, Adolf