Budil, Vendelín

Vendelín
Budil
19. 10. 1847
Praha
26. 3. 1928
Plzeň
Herec, divadelní ředitel, režisér.

Narodil se v rodině válečného invalidy-příštip­káře a majitelky vetešnického krámku; po­dle nepotvrzené legendy, kterou sám přiži­voval, byl nemanželským synem J. J. Ko­lára. Studoval německou nižší reálku u sv. Jakuba, pak vyšší českou v Panské ul. na Novém Městě pražském (ředitelem byl J. Wenzig, k B. pedagogům patřili dramatik F. V. Jeřábek, spisovatel K. V. Zap a architekt J. Niklas). Hrál divadlo se studenty, se spolužá­kem a budoucím hercem A. Puldou ochotničil ve Švestkově divadle u sv. Mikuláše a U Zla­tého anděla na Smíchově. Lekce herectví bral u F. F. Šamberka. Na doporučení E. Peškové nastoupil v únoru 1866 ke Švandově společ­nosti v Plzni, kde však neuspěl. Po skončení sezony se v březnu t. r. vrátil do Prahy a ži­vil se jako retušér a kolorista v Kremerově fotoateliéru v Karlíně. Čile přitom hrál, opět s A. Puldou, v ochotnických představeních kar­línské Měsťanské besedy (U Červené hvězdy), v létě 1866 za hereckého interregna vystoupil v Novoměstském divadle. Počátkem 1867 po­byl asi šest týdnů na venkově u Kramuelovy společnosti, pak znovu pracoval v Kremerově závodě, v červnu byl – údajně na přímluvu J. J. Kolára – angažován do PD. Cítil se však málo využíván, i proto nadále hrál s ochotní­ky v Karlíně i mimo Prahu (Mělník 14. 9.) a německy ve Švestkově divadle. Na podzim1869 se vrátil ke Švandovi, kde začal posléze režírovat. V září 1876 se oženil s dcerou ka­pelníka a členkou Švandovy zpěvohry, mez­zosopranistkou Crescenzií Královou (1851–1930). Po odchodu od Švandy (k 1. 10. 1879), u něhož během deseti let hrál v plzeňském MD a ve smíchovské Aréně v Eggenberku, pobýval v Praze a zdokonaloval se v herectví u A. Rolla, herce a režiséra pražského němec­kého divadla. V prosinci 1879 několikrát hos­toval v Plzni u německé společnosti A. Pal­meho, v dubnu 1880 zkušebně vystoupil v PD (Petruchio v Shakespearově Zkrocení zlé ženy), kam ředitel Maýr pozval i jeho ženu, angažmá však ani jeden z nich nezískal. Na podzim t. r. se manželé pokoušeli uchytit v Německu, B. ve Waldheimu u Lipska, Crescenzie v Mo­huči, ale nespokojeni s tamními poměry se záhy vrátili do Čech. V prosinci 1880 B. na­stoupil k Pištěkově společnosti, u níž působil jako herec a režisér do 1887, mj. opět v Plzni, a také v Brně. 1883 marně usiloval o angažmá v ND. Při založení hereckého svazu (Ústřed­ní jednota herecká) 1886 byl zvolen členem výboru. 1887 odmítl nabídku P. Švandy stát se jeho nájemcem a zažádal o vlastní koncesi. Sestavil činoherní společnost, s níž zahájil čin­nost 5. 9. 1887 v Písku, dalšími štacemi byla Příbram a Chrudim, později Mladá Boleslav, Nový Bydžov, Hradec Králové aj.; všude dá­val první představení ve prospěch Ústřední matice školské. V Plzni postavil 1888 v měst­ských sadech letní Arénu Na Obcizně (otevře­na 2. 6. Štolbovou veselohrou Maloměstští diplomati). Na sez. 1889/90 získal poprvé staré plzeňské divadlo, rozšířil ansámbl o ně­kolik zpěváků a hudebníků, aby mohl uvádět městem požadované opery a operety. V Plzni trávil také první polovinu zimní sez. 1890/91 (druhou obsadil J. Pištěk). 1892/93 byl place­ným ředitelem ND v Brně, kam přivedl celou svou společnost a doplnil ji o některé tamní herce. 1895–1900 obsazoval pravidelně plzeň­ské divadlo. B. činohra hostovala jako jediná z cestujících společností v ND (Burnettová: Malý lord, 1897). 1898 se uskutečnil zájezd zpěvohry do Splitu, který byl velice ztráto­vý. Finančně vyčerpán a zadlužen B. v říjnu 1900 soubor rozpustil, plzeňskou arénu včetně vybavení (dekorace, mobiliář) prodal městu. 1901 se u nového vedení ND znovu ucházel o angažmá, ale navzdory příznivému ohlasu pohostinských vystoupení (Vodník, Haupt­mann: Potopený zvon, Henčl, týž: Forman Henčl) u kritiky i obecenstva je nezískal. Rok strávil u Pištěkovy společnosti. 1902 mu bylo nabídnuto místo ředitele nového Městského divadla v Plzni, které po delším váhání přijal. Funkci zastával deset let, pod tlakem opozi­ce ředitelskou činnost ukončil k 30. 6. 1912. (Divadlo pak bylo zadáno Společnosti českého divadla v Plzni, ředitelem se stal K. Veverka.) Žil ze skromné penze a z nevelkého příspěvku od divadelního družstva, shromažďoval mate­riály k dějinám plzeňského divadla, vybudoval dodnes využívaný archiv a psal vzpomínky. 1910 se stal předsedou Svazu divadelních ředi­telů. 1916 byl pozván k hostování na plzeňské scéně a jmenován jejím čestným členem. Při jubilejních oslavách ND 1918 (padesáté výro­čí položení základního kamene) byl přizván do slavnostního výboru a k pohostinským vystou­pením ve svých nejvýznamnějších rolích. Poté častěji hostoval v Plzni i na dalších scénách (Chrudim, Olomouc, MD na Král. Vinohra­dech aj.). Zemřel po delší nemoci v plzeňské nemocnici, pochován byl v Praze na Olšan­ských hřbitovech. V roce stého výročí naroze­ní (1947) jej ND jmenovalo čestným členem in memoriam.

B. prvorozený syn Rudolf, povoláním bankovní úředník, byl zdatným ochotníkem, profesionální herečkou se stala dcera Anna (1889 až 1962, provd. Steimarová) i vnučka Jiřina Steimarová (1916–2007), hereckou dráhu zvo­lili pravnuci Jiří Kodet (1937–2005) a Evelyna Steimarová (*1945), v další generaci Barbora Kodetová (*1970). Od hereckých začátků na ochotnické scé­ně tíhl B. k charakterním a hrdinským rolím; ve Švestkově divadle hrál např. Kosinského (Schiller: Die Räuber), Lancelota (Halm: Gri­seldis) a Essexe (Laube: Graf Essex), v čes­kých představeních na Smíchově a v Karlíně vystoupil např. v Kolárových hrách jako Hipo­lyt (Monika) a Don César (Magelona). Osvěd­čoval také předpoklady pro role světáckých bonvivánů (Monflanquin, Grangé – Lambert­-Thiboust: Pokuta muže). Jeho projev byl zpočátku silně poznamenán romantickým he­rectvím J. J. Kolára, ale i dalšími velkými vzo­ry (K. Šimanovský, F. F. Šamberk). Největší vliv na formování B. herectví měl P. Švanda, který spolu s E. Peškovou rozvíjel jeho talent v různorodých úkolech a vedl jej k samostat­né tvůrčí práci. B. byl u Švandy angažován pro obor prvního milovníka, ale uplatňoval se také v konverzačních a veseloherních rolích, záhy i v postavách hrdinských a charakterních.Po odchodu J. Šmahy do PD (1874) převzal cele tzv. charakterní obor. Během deseti let vytvořil u Švandy na 430 rolí v klasickém i moderním repertoáru, např. Schillerova Fer­dinanda (Úklady a láska) a Lionela (Panna Orleánská), Shakespearova Koriolana, Mac­betha, Petruchia (Zkrocení zlé ženy), Beneše (Mnoho povyku pro nic) a Leara (nejvýznam­nější B. role, k níž se opakovaně vracel; hrál ji u své společnosti, u Pištěka i v novém MD v Plzni), Axela (Bjørnson: Novomanželé), Rislera (Daudet–Belot: Fromont jun. a Risler sen.). Vyzrával ve všestranného herce, jehož umělecká metoda předznamenávala požadav­ky realistů. U Pištěkovy společnosti, jíž vé­vodila ředitelem preferovaná opera, se jako herecký protagonista a také jako režisér za­sloužil o pozvednutí úrovněčinohry. Svůj ob­sáhlý herecký repertoár tu rozšířil o několik velkých rolí (např. Karel IV., Vrchlický: Noc na Karlštejně; Filip Derblay, Ohnet: Majitel hutí; Shakespearův Richard III.). Vrcholu do­sáhlo B. herectví v době, kdy vedl vlastní spo­lečnost (1887–1900); jeho styl vykrystalizoval v syntézu pozdně romantického a realistické­ho herectví. Spontánní projev korigoval racionalistickou skepsí, postavy nahozené v monu­mentálních obrysech umocňoval hutnou cha­rakterokresbou a pečlivě voleným žánrovým detailem. Suverénně se pohyboval v rolích vy­žadujících vytříbenou salonní eleganci a v růz­ných komediálních polohách. Jako první herec souboru vytvořil bezpočet rolí v širokém re­pertoárovém spektru od klasiky po realistic­kou dramatiku (např. Jago v Shakespearově Othellovi, Lord Rochester v Sirotku lowood­ském Ch. Birch-Pfeifferové, Pomerol v Sar­douově Fernandě, Akim v Tolstého Vládě tmy, trojice Hauptmannových postav: Wolf v Bobřím kožichu, Vodník v Potopeném zvo­nu, tit. role Formana Henčla). Do nového di­vadla v Plzni vstoupil Rostandovým Cyranem a v nových nastudováních představil řadu rolí svého kmenového repertoáru. K shakespea­rovským úlohám připojil Falstaffa (Veselé ženy windsorské), v českých hrách si zopakoval mj. kata Mydláře (J. J. Kolár: Pražský žid), nově vytvořil např. Napoleona (Bozděch: Světa pán v županu) a postavy Jiráskovy (Jan Žižka, Sal­vaguardia v Panu Johanesovi), k význačným kreacím patřil Luka v Gorkého Na dně. B. he­rectví se na domovské scéně setkávalo s živou odezvou, při pražských hostováních však bylo vedle niterně psychologického stylu vnímáno již jako archaické.

Pro ředitelskou činnost měl organizační schopnosti, široký kulturní rozhled a bohaté zkušenosti z dvacetileté divadelní praxe. Pěs­toval kvalitní repertoár, velkou péči věnoval výpravě a kostýmům. Již při zahájení v Písku kritika konstatovala, že nová společnost se řadí k nemnoha těm, které sledují především kulturní zájmy a dbají o uměleckou úroveň. B. se záhy podařilo zajistit pro hlavní, zimní část sezony tzv. kamenná divadla (v Plzni, po­sléze v Brně), provozním modelem navazoval na praxi renomovaných společností (Švando­vy, Pištěkovy). Ač nebyl prvním divadelním ředitelem, který v Plzni působil i během léta, každoročními hrami v aréně (B. sezona tu trva­la čtyři měsíce) vytvořil předpoklady ke vzni­ku stálého divadla s celoročním provozem.

B. činohra platila v devadesátých letech za nejlepší mimopražský soubor. Dramaturgie, silně ovlivňovaná ambivalentním prostředím Plzně (kulturní tradicionalismus českého měš­ťanstva a dělnické hnutí provokující sociální kriticismus), byla vždy na úrovni doby. Re­pertoár zahrnoval konverzační hry a veselohry francouzských autorů (Bisson, Dumas ml., Ohnet, Sardou, Scribe – některé B. přeložil), romantické a pozdně romantické drama (Ko­lár, Tyl, Vrchlický, Zeyer) a posléze díla rea­listických i modernistických dramatiků (Bahr, Hauptmann, Ibsen, Maeterlinck, Shaw). Rea­listická linie ohlašující se v B. dramaturgii od konce osmdesátých let (Bjørnson, Sudermann,Preissová, Stroupežnický, Šimáček) vrcholila počátkem 20. stol. (Tolstoj: Vláda tmy; Gorkij: Měšťáci a V noční útulně [Na dně] – uvedeno dříve než v pražském ND). Z domácích auto­rů měl vřelý vztah k A. Jiráskovi, inscenoval všechny jeho historické hry a báchorky, Pana Johanesa v české premiéře (1909). Uváděl i hry Kvapilovy a Hilbertovy, ale režii čes­kých a zahraničních novinek (Dyk, Dvořák, D’Annunzio, Wedekind) už většinou přene­chával po 1900 mladšímu M. Novému. Snaha poměřovat současnost velkými díly minulosti určovala klasický pól repertoáru s těžištěm ve hrách Shakespearových (ve své společ­ností jich uvedl osm, za ředitelské éry v MD čtrnáct), které doplňoval Molière, tragédie an­tická (Sofokles: Antigona) i klasicistní (Cor­neille: Cid), díla Goethova a Schillerova, hry španělského tzv. zlatého věku. Během letních sezon v aréně nasazoval lehčí repertoár (sou­dobé i starší frašky, operety) a různé atrakce (artisté, mluvící pes, bezruký klavírista), ale uskutečňoval tu také podnětné umělecké akce (např. 1900 pohostinské hry J. Šmahy; 1893 Othello s hostujícím Polákem S. Leszyńským v tit. roli a H. Benoniovou jako Desdemonou).

V souboru měl několik herců starší romantic­ké školy (F. Zvíkovský, M. Procházková-Ma­lá, K. Lier), většinu interpretů vychoval sám (A. Grund, J. Havelský, A. Charvát, K. Chva­pil, A. Jiřikovský, B. Lachmann, M. Nový, J. Strouhal, J. Zdrůbecký, manželé J. a A. Ze­lenkovi, V. a J. Machovi, L. Pech a jeho poz­dější žena Ema Pešková aj.). Z hereček vynik­ly A. Lierová (roz. Bollardová), O. Stropnická, S. Kokošková, M. Vintrová (provd. Bečvářo­vá), A. Košnerová (provd. Puldová), krátce tu působící M. Hilbertová, M. Bursová (provd. Ptáková) a její nadějná sestra F. Bursová. Všestranný ansámbl, s nímž vstoupil 1902 do MD, doplňoval o herce, kteří posléze za­ujali význačné místo v českém divadelnictví (V. Vydra st., M. Nový, E. Kohout, B. Zakopal, R. Deyl st., B. Karen, J. Pulda, F. Hlavatý, A. Kreuzmann, O. Beníšková, T. Brzková, Z. Rydlová). Plzeňská scéna se B. zásluhou stala hereckou líhní, z níž hojně čerpala velká pražská divadla. Od herců vyžadoval disciplí­nu a zodpovědnou práci, stylově je však neo­vlivňoval, i proto vyrostly pod jeho vedením vyhraněné osobnosti. V duchu starší divadelní estetiky nadřazoval herce nad všechny diva­delní složky a byl typickým představitelem herecké režie; poučen na tvorbě P. Švandy st. věnoval velkou péči propracování herecké souhry, avšak pro umělecky se emancipující režii pochopení neměl. Již v angažmá u Švan­dy a Pištěka uplatňoval svůj výtvarný talent při vytváření jevištních výprav, u své společnosti maloval v prvních letech dekorace, navrhoval kostýmy a masky. Byl zastáncem realistické výpravy, po 1900 se výtvarná stránka jeho inscenací vyznačovala silnou secesní styli­zací. V moderně vybaveném novém divadle využíval ještě také tradiční kulisové dekora­ce. Je autorem několika hereckých portrétů (např. J. J. Kolár jako Richard III.). Od konce devadesátých let psal rozmarné revue a frašky pro každoroční silvestrovská představení.

Zpěvohru, kterou u své společnosti provozoval od 1888, řídil s pomocí manželky, jež měla na rozdíl od něho dobrý přehled o soudobé standardní produkci, a kapelníků (M. Phillipa, L. V. Čelanského, A. Kotta, E. Bastla, F. Jílka). Na zpěvoherních inscena­cích se všestranný B. podílel režií, návrhy kos­týmů a také několika překlady libret, největší vliv měl zřejmě na dramaturgii. Páteří operní­ho repertoáru byla domácí tvorba, nechyběly ani premiéry původních novinek (Červinka: Dal si hádat, 1892; Suda: U božích muk, 1897; týž: Lešetínský kovář, 1903; týž: Bar Kochba, 1905; Weis: Polský žid, 1903). Tradiční výběr ze světové opery obohatilo první české uve­dení Humperdinckovy Perníkové chaloupky (1895) a Pucciniho Madame Butterfly (1907), Plzeň seznámil s Wagnerovým Bludným Ho­lanďanem (1906). V operetě se mu dařilo zís­kávat kusy v Čechách dosud nehrané. Za jeho ředitelské éry v novém plzeňském divadle se objevovaly i první samostatné baletní insce­nace.

Pseudonym

Benjamin Smola

Role

PD

Čeněk z Vartenberka (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1866.

Švandova spol.

Don César (J. J. Kolár: Don César a spanilá Mage­lona), Don Carlos (F. Schiller: Don Carlos, i Kra­muelova spol. 1867), Hrabě Rivers + Sir Robert Brackenburg (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda Třetího), Honzík (J. Nestroy: Enšpígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví), Rytíř Paběnic­ký (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1866.

Kramuelova spol.

Max Piccolomini (F. Schiller: Valdštýnova smrt), Mortimer (týž: Marie Stuartka, i Švandova spol. 1870), Hrabě Essex (H. Laube: Hrabě Essex), Pa­nující kníže (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž zákona) – 1867.

PD

Jindřich Richmond (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda III.) j. h., Michal (V. Hálek: Carevič Alexej), Sezima (K. Sabina: Černá růže) – 1867; Král francký (W. Shakespeare: Král Lear), Kleant (Molière: Pacient a lékař aneb Myslí, že jest ne­mocen), Carlo (E. Scribe, ú. A. Cosmar: Tři ženy najednou), Kosinský (F. Schiller: Loupežníci), Ruben (S. H. Mosenthal: Deborah aneb Křesťan a židovka), Karel (R. Benedix: Pan strýček) – 1868; Romano (F. Schiller: Fiesko), Tollenstein (J. J. Ko­lár: Mravenci), Čížek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Eduard (F. Adolphi dle Terentia: Kdo je otcem?) – 1869.

Švandova spol.

d’Artagnan (A. F. dle A. Dumase st.: Tři muške­týři), Ferdinand (F. Schiller: Ouklady a láska), Robert (E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky, i B. spol. 1889), Bohulib z Okoře (A. v. Kotzebue: Křižáci aneb Zaživa zazděná jeptiška), Felix (V. Sardou: Zamilované psaníčko na cestách), Zá­viš z Falkenštejna (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Marcel (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta), Josef (S. H. Mosenthal: Debora), Václav Sokol (Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvor­ský) – 1869; Vít (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Václav III. (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Hrabě Strahl (H. v. Kleist: Katinka Heilbronská), Jan Hus (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Baron Fajel (O. Leroy, Regnier: Oko za oko, zub za zub!), Šesták (K. A. Görner: Manžel bez ženy, otec bez dítěte), Karloo van der Noot (V. Sardou: Vlasť, i Pištěkova spol. 1881), Lionel (F. Schiller: Panna Orleanská), Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, i Pištěkova spol. 1885, B. spol. 1887), Konrad (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Moric Saský (E. Scribe, E. Legouvé: Adriena Le­couvreurová), Narcis Rameau (A. E. Brachvogel: Narcis) – 1870; Hrabě z Radotína (H. Müller: Se stupně k stupni), Quasimodo (Ch. Birch-Pfeiffe ­rová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Karel (F. Schiller: Loupežníci), Ondřej Šklebílek (W. Sha ­kespeare: Večer tříkrálový, i Pištěkova spol. 1881), Ambrož Potocký (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Václav Budil (F. V. Jeřábek: Slu­žebník svého pána, i Pištěkova spol. 1886, i B. spol. 1887), Beneš (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic, i B. spol. 1887), P. Krištof (L. Anzen­gruber: Farář z Podlesí), Antoš (K. Světlá, dram. E. Pešková: Vesnický román), Král František (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navar­ské), Percival (F. Halm: Griselda), Pavel Kolin­ský (J. K. Tyl: Paličova dcera, i Pištěkova spol. 1881), Boleslav (týž: Drahomíra a její synové), Chlestakov (N. V. Gogol: Revisor, i B. spol. 1892), Pierre Gringoire (T. de Banville: Gringoire), Axel (B. Bjørnson: Novomanželé, i Pištěkova spol. 1880), Karel Sternay (A. Dumas ml.: Levoboček), Vavřínský (Ch. Birch-Pfeifferová dle B. Auerba­cha: Vesnice a město) – 1871; Hipolyt (J. J. Kolár: Monika, i Pištěkova spol. 1881), Šašek (W. Shake­speare: Král Lear), Jindřich de Saint-Jean vikomt Bolingbroke (E. Scribe: Sklenice vody, i B. spol. 1889), Filip V. (F. Schütz, ú. J. J. Stankovský: Jezovité ve Španělích), Pomerol (V. Sardou: Fer­nanda, i B. spol. 1898), Lord Rowland Rochester (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowood­ský, i Pištěkova spol. 1881, B. spol. 1896, MD Pl­zeň 1904), Rabagas (V. Sardou: Rabagas), Claudius Rupper (A. Dumas ml.: Žena Claudiova), August Molčický (J. Korzeniowski: Spekulant), Othello (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský, i Pištěkova spol. 1885, B. spol. 1887) – 1872; Ko­riolanus (týž: Koriolanus) – 1873; Romeo (týž: Romeo a Julie), Josef II. (A. Varry, ú. J. K. Tyl: Císař Josef II. a jeho doba), Chevalier Carnioli (O. Feuillet: Dalila, i B. spol. 1892), Konsul Bernick (H. Ibsen: Opory společnosti), Risler (A. Dau det, A. Belot: Fromont jun. a Risler sen.) – 1874; Konrád (E. Erckmann, A. Chatrian: Polský žid), Octave (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Štěpán d’Ormeuil (V. Sardou: Andrea) – 1875; Jan Žižka z Trocnova (J. J. Kolár: Žižkova smrt, i B. spol. 1891, MD Plzeň 1906), Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek), Vévoda Alba (V. Sardou: Vlasť), Mercutio (W. Shakespeare: Romeo a Julie) – 1876; Macbeth (týž: Macbeth, i MD Plzeň 1903), Ludvík XI. (C. Delavigne: Ludvík XI.), Franc (F. Schiller: Loupežníci), Javert (V. Hugo, dram. J. J. Stankovský: Bídníci) – 1877; Lear (W. Shake­speare: Král Lear, i Pištěkova spol. 1881, B. spol. 1889, MD Plzeň 1904), Theseus (J. Racine: Phaedra), Mazepa (J. Słowacki: Mazepa) – 1878; Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, princ dán­ský) – 1879.

Palmeho spol. Plzeň

Essex (H. Laube: Graf Essex), Josef Lesurques (P. Moreau, P. Siraudin: Le Courier de Lyon), Rot­tek ([?]: V intendanci) – vše j. h. 1879.

Clarova spol. Waldheim

Gustav von Grignon (E. Scribe, E. Legouvé: Der Damenkrieg) j. h. – 1880.

Pištěkova spol.

Emanuel Střela (F. F. Šamberk: Jedenácté přiká­zání, i MD Plzeň 1910), Hrabě Flahault (E. Boz­děch: Světa pán v županu), Lothar Macdonald (G. v. Moser: Bibliotekář), Hraběde Croix (E. Boz­děch: Z doby kotillonů), Bernard (M. v. Ernestová: Jen po proudu), Jindřich Otto z Losů (J. J. Kolár: Magelona), De Prunelles (V. Sardou: Cyprienna), Nourvady (A. Dumas ml.: Bagdadská princezna), Jean Renaud (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně od­souzen), Vasil Norov (K. Tůma dle A. Berly: Žert­va na Balkáně), Egmont (J. W. Goethe: Egmont), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i B. spol. 1887) –1881; Václav (F. F. Šamberk: Podskalák) – 1882; Pavel Beneš (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Baron Chevrial (O. Feuillet: Pařížský román, i B. spol. 1897), Bohuslav Jarý (F. F. Šamberk: Pa­lackého třída čís. 27), Filip Derblay (G. Ohnet: Phi­lippe Derblay, i B. spol. 1887), Jiří (E. Erckman, A. Chatrian: Roháči), Loris Ipanov (V. Sardou: Fedora), J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kaje­tán Tyl) – 1884; Reif z Reiflingů (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Reif z Reiflingů), Bassanio (W. Shakespeare: Kupec benátský), Prof. Vašíček (A. H. So­kol: Starý vlastenec), Bernard (A. Bisson: Zabil svou ženu), Jean Baudry (A. Vacquerie: Jean Baud­ry), Baron Jaromír Sokolov-Rodovský (F. V. Jeřá­bek: Syn člověka, i B. spol. 1889), Sergej Panin (G. Ohnet: Sergej Panin), Karel Havlíček (F. F. Šam­berk: Karel Havlíček Borovský), Štěpán Budil (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka) – 1885; Vilém Záhorský (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), InženýrCirkl (J. Štolba: Vodní družstvo, i B. spol. 1887), Julius Hovorka (F. v. Schönthan: Jaromír Kvítek), Baron Moric Kotva (J. Rosen: Naše děvčata), Princ Miloslav (J. v. Plötz: Zakletý princ), Bořek z Doha­lic (J. Vrchlický: Exulanti, i B. spol. 1887), Princ Camilo Borghese (E. Bozděch: Světa pán v župa­nu), Hrabě André de Bardannes (A. Dumas ml.: Denisa, i B. spol. 1888), de Mortemer (V. Sardou: Staří mládenci, i B. spol. 1887), Dr. Robert Slavík (J. Rosen: Malí velikáni), Rosenkranz (M. Klapp: Rosenkranz a Güldenstern), Mikuláš Dačický z Heslova (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek) – 1886; Dvořák (F. A. Šubert: Jan Výrava), Don Alvaro de Atayde (P. Calderón: Sudí zalamejský), Hrabě Vilém Vchynský (J. Vrchlický: K životu, i B. spol. 1889), Bernard (E. Augier: Dům Four­chambaultů), První herec (W. Shakespeare: Ham­let, princ dánský), Hrabě Rysoor (V. Sardou: Vlasť, i B. spol. 1892), Bocardon (E. Labiche, A. Dela­cour: Vřele milovaný Celimare), Tomáš Libšinský (K. V., ú. E. Pešková: Člověk bestie) – 1887.

Budilova spol.

Karjagin (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Kořenář Durand (A. Valabrègue, M. Ordonneau: Není Du­rand jako Durand), Jan Mydlář(J. J. Kolár: Pražský žid, i MD Plzeň 1903) – 1888; Doktor Tholosan (V. Sardou: Mnoho přátel, naše škoda), Arnold Bäc­kers (F. v. Schönthan: Cornelius Voss), Don Loren­zo de Avendano (J. Echegaray: Světec či blázen?), Gavaut (E. Gondinet: Gavaut, Minard a spol.)– 1889; Malvolio (W. Shakespeare: Večer tříkrálo­vý), Justinian (V. Sardou: Theodora, i MD Plzeň 1904), Charvát (K. Pippich: Slavomam), Baron Siegdorf (F. A. Šubert: Velkostatkář), Napoleon I. (E. Bozděch: Světa pán v županu, i MD Plzeň 1906) – 1890; Václav Strouhal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí, i MD Plzeň 1903), Vojtěch Žák (L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník), Kleofáš Beránek (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservisto­va) – 1891; Mikuláš Dačický z Heslova (L. Strou­pežnický: Paní mincmistrová, i MD Plzeň 1911), Hrabě Trast Saarberg (H. Sudermann: Čest), Don Julian de Saragaza (J. Echegaray: Velký Galeoto), Harry Grant (J. Verne, dram. V. Svoboda: Děti kapitána Granta, i MD Plzeň 1904), Pavel, ka­plan na Tetíně (J. Vrchlický: Drahomíra), Učitel (S. H. Mosenthal: Debora), Albrecht Valdštejn (F. Schiller: Valdštejnova smrt, i MD Plzeň 1905), Mayer (G. Raeder: Lišák a Smola, veselí tuláci) – 1892; Schwartze (H. Sudermann: Domov), Nešťastlivec (A. N. Ostrovskij: Les), Advokát Berent (B. Bjørnson: Bankrot), Josef (J. Štolba: Závěť), Jago (W. Shakespeare: Othello) – 1893; Astolf (L. Fulda: Talisman), Václav Rubeš (F. Ruth: Písmákova dcera), Václav hrabě Kounic (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i MD Plzeň1909), Napoleon I. (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne, i MD Plzeň 1908), Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Al­fons), Václav Vrba (L. Stroupežnický: Václav Hrob­čický z Hrobčic), Brisot (A. Dumas ml.: Denisa) – 1894; Hrabě Dorincourtský (F. E. H. Burnettová: Malý lord, i MD Plzeň 1906), Jan Hlavsa (J. J. Ko­lár: Primator), Pan Hanuš z Chlumu (J. K. Tyl: Jan Hus) – 1896; Theodor Kaiser (A. Schnitzler: Milko­vání), Svengali (G. du Maurier, dram. P. M. Potter: Trilby), Setník (A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski: Pan setník z Bosny), Makariáš Karafiát z Hradce (J. J. Kolár: Mravenci), Farář Hoppe (M. Halbe: Mládí) – 1897; Julius Caesar (W. Shakespeare: Julius Caesar), Bartoloměj Turas (Ph. Langmann: Bartoloměj Turas), Krištof ze Švamberka (L. Strou­pežnický: Zvíkovský rarášek) – 1898; Winkelmann (H. Sudermann: Zápas motýlů), Sven Monson (C. O. Wijkander: Berta Malmová), Požárecký (J. Ro sen: Malí velikáni), Schöllhofer (K. Karlweis: Rež­ná košile), Malardot (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Finn, král Fénů (J. Zeyer: Legenda z Erinu), Starý Ekdal (H. Ibsen: Divoká kachna), Václav Bartoní­ček (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníč­ka, i MD Plzeň 1909), Generál hrabě de Canalhe­illes (G. Ohnet: Hraběnka Sara), Bedřich Skřivan (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), František Elis (M. A. Šimáček: Jiný vzduch, i ND 1918 j. h.) – 1899; Akim (L. N. Tolstoj: Vláda tmy, i MD Plzeň 1908), Vodník (G. Hauptmann: Potopený zvon, i ND 1901, MD Plzeň 1906), Henčl (týž: Forman Henčl, i ND 1901) – 1900.

Pištěkova spol.

Nero (A. Hoffmann dle H. Sienkiewicze: Quo va­dis) – 1901; Císař Nero (W. Barrett, ú. H. Bohr­mann-Riegen: Ve znamení kříže, i MD Plzeň1903), Polonius (W. Shakespeare: Hamlet, princ dán­ský, i MD Plzeň 1905), Richard Gloster (týž: Život a smrt krále Richarda Třetího, i MD Plzeň 1903) – 1902.

MD Plzeň

Cyrano (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Dr. Prell (O. Ernst: Flachsmann vychovatel) – 1902; Břinkal (F. F. Šamberk: Břinkalovy trampoty), Klubko (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Starý Vojnar (A. Jirásek: Vojnarka), Ďábel Boruta (L. Rydel: Začarované kolo), Jan Žižka (A. Jirásek: Jan Žiž­ka), Zoan da Ponte (B. Adámek: Salomena), Luka (M. Gorkij: V noční útulně), Biskup pražský Dobeš z Bechyně (J. Hilbert: Falkenštejn), MUDr. Pla­vec (A. Jirásek: M. D. Rettigová) – 1903; Ezechiel (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena), Šla­pák (L. Stroupežnický: Zkažená krev), Oinomaos (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy), Hrabě Scarpia (V. Sardou: Floria Tosca), Jidáš Iškariotský (A. Hoffmann: Pašijové hry), Petr Leb­duška (F. A. Šubert: Žně), Otokar Morávek (G. Kadelburg: Medvědí kůže), Starý Hilse (G. Haupt­mann: Tkalci), Huboslav (K. Karlweis: Národní švec), Bonperier (H. Chivot: Nájemníci pana do­mácího), Bajazzo (E. Korn: Kolombina) – 1904; Filip II. (F. Schiller: Don Carlos), Herodes (O. Wilde: Salome), Alexander Volta (L. Manzotti, h. R. Ma­renco: Excelsior), Rabbi Ben Akiba (K. Gutzkow: Uriel Acosta), Rohovín Čtverrohý (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Lomnický z Budče (J. J. Kolár: Magelona), Ribbing (E. Bozděch: Ba­ron Goertz), Braha (A. Jirásek: Lucerna) – 1905; Juan (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Dorrit (F. v. Schönthan dle Ch. Dickense: Dorritka), Sa­turnin Brambor (F. F. Šamberk: Podskalák), Še­bestian Suchomel (J. Rosen: Náš deficit), Profesor Moriarty (A. Bozenhard dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes), Marèze (J. Lemaître: Slečna šafářka), Hrabě Bender (B. Dovsky: Zlaté časy), Žalud (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský), Markus Brutus (W. Shakespeare: Julius Caesar), Dr. Ře­hoř (V. Dyk: Episoda), Don Gomez (P. Corneille: Cid), Josef z Nazaretu (K. Mašek: Betlém) – 1906; Farář Antony Anderson (G. B. Shaw: Pekelník), Maršálek d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillo­nů), Falstaff (W. Shakespeare: Veselé ženy wind­sorské), Caecina Paetus (A. Wilbrandt: Arria a Messalina), Pavel Nikolajevič Otrodimcev (V. Kry­lov: Komu je na světě veselo?), Doktor Wangel (H. Ibsen: Paní z námoří), Hrabě Caversham (O. Wilde: Ideální manžel), Baron Lebourg (H. Bern ­stein: Ve víru), Hrabě Rothulf (A. Jirásek: Gero), Markýz de Ronda (B. Pérez Galdós: Electra), Ka­lina (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic) – 1907; Sir George Crofts (G. B. Shaw: Živ­nost paní Warrenové), P. Adamec (A. H. Horáková: Páni), Fistr (V. Štech: Deskový statek), Šikovatel Suk (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservistova), Trut (A. Dvořák: Kníže) – 1908; Velkokupec Holm (G. Esmann: Otec a syn), Bratr Lorenzo (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Werner, svobodný pán z Attinghausů (F. Schiller: Vilém Tell), Domitius Enobarbus (W. Shakespeare: Antonius a Cleopat­ra), Salvaguardia (A. Jirásek: Pan Johanes) – 1909; Anpiel (J. Zeyer: Sulamit), Bedřich Beermann (L. Thoma: Mravnost), Nikon (A. F. Pisemskij: Hořký osud), Montaloup (S. Michaëlis: Revoluč­ní svatba), Lorenzo Gaddi (G. D’Annunzio: Gio­conda) – 1910; Pedro Crespo (P. Calderón: Sudí zalamejský), Milínský (S. K. Macháček: Zkouška statečnosti), Tartuffe (Molière: Tartuffe), Jan Žiž­ka (A. Dvořák: Král Václav IV.), Pan Tobiáš Ří­hal (W. Shakespeare: Večer tříkrálový neb Cokoli chcete), Baron Révay (J. Mahen: Janošík), Svo­boda (V. Štech: Habada a Jordán), Krištof Rott (K. Schönherr: Domov a víra), Roger Goodlake (M. L. Ryleyová: Schovanka), Jan z Chlumu (A. Jirásek: Jan Hus) – 1911.

Režie

Švandova spol.

W. Shakespeare: Kupec benátský – 1874; O. Feuil­let: Montjoye – 1867; V. Sardou: Ferréol – 1876.

Pištěkova spol.

E. Bozděch: Z doby kotillonů, B. Bjørnson: Novo­manželé – 1880; A. L’Arronge: Dcery pana Zajíč­ka, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, týž: Othello, E. Bozděch: Světa pán v županu, F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, W. Shakespeare: Král Lear – 1885; F. A. Šubert: Jan Výrava, G. Kadel­burg, F. v. Schönthan: Zlaté rybky – 1887.

Budilova spol.

J. Štolba: Maloměstští diplomati, K. Pippich: Svět zásad – Plzeň 1888; F. F. Šamberk: Ravuggiollo, loupežník apeninský, F. V. Jeřábek: Syn člověka, J. Vrchlický: Pomsta Catullova, J. Echegaray: Světec či blázen?, J. Štolba: Závěť – Plzeň 1889; G. Preissová: Gazdina roba, G. Csiky: Proletáři, A. N. Ostrovskij: Vinný bez viny, A. Jirásek: Voj­narka, Lope de Vega: Sedlák svým pánem, J. Zeyer: Doňa Sanča, A. P. Čechov: Námluvy, V. Sardou: Theodora, F. A. Šubert: Velkostatkář – Plzeň1890; J. Echegaray: Velký Galeoto, L. Stroupežnický: Zkažená krev, A. Bisson: Nebožtík Toupinel – Plzeň 1892; J. Štolba: Vodní družstvo, N. V. Gogol: Re­visor, J. Vrchlický: Drahomíra, V. Sardou: Vlasť, E. Pohl: Sedm havranů – ND Brno 1892; F. Schil­ler: Smrt Valdštýnova, V. Sardou: Mnoho přátel, naše škoda, N. A. Ostrovskij: Les, J. Vrchlický: Ra­bínská moudrost, H. Meilhac, L. Halévy: Tricoche a Cacolet – ND Brno 1893; L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě, H. Sudermann: Domov, C. Goldoni: Paní hostinská, W. Shakespeare: Komedie plná omylů – Plzeň 1894; G. Davis: Katakomby, A. a V. Mrštíkové: Maryša, A. Jirásek: Otec, E. Au­gier, J. Sandeau: Tchán a zeť, J. Štolba: Peníze – Plzeň 1895; F. E. H. Burnettová: Malý lord, E. Au­gier: Pelikán, L. N. Tolstoj: Plody osvěty, A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi – Plzeň 1896; J. Hilbert: Vina, I. Vojnović: Ekvinokce, M. Halbe: Mládí – Plzeň 1897; W. Shakespeare: Pohádka zimního ve­čera, G. Hauptmann: Bobří kožich – Plzeň 1898; H. Sudermann: Zápas motýlů, H. Ibsen: Divoká kachna, J. Zeyer: Legenda z Erinu, O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka, J. Kvapil: Prin­cezna Pampeliška, V. Sardou: Tosca – Plzeň 1899; G. Hauptmann: Osamělé duše, týž: Potopený zvon, L. N. Tolstoj: Vláda tmy, G. Hauptmann: Forman Henčl, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, A. P. Čechov: Čejka – Plzeň 1900.

MD Plzeň

F. A. Šubert: Jan Výrava, E. Rostand: Cyrano z Ber­geracu, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, M. Maeterlinck: Monna Van­na, G. Ohnet: Majitel hutí – 1902; W. Shakespeare: Othello, M. A. Šimáček: Svět malých lidí, J. J. Kolár: Pražský žid, W. Shakespeare: Richard III., H. Ibsen: Nora, W. Shakespeare: Sen noci svatojanské, týž: Macbeth, A. a V. Mrštík: Maryša, J. K. Tyl: Jan Hus, F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, A. Jirásek: Jan Žižka, W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, H. Sudermann: Čest, E. Bozděch: Dobrodru­zi, M. Gorkij: V noční útulně, J. Hilbert: Falken­štejn – 1903; W. Shakespeare: Král Lear, Molière: Zdravý nemocný, J. Vrchlický, Z. Fibich: Námluvy Pelopovy, N. V. Gogol: Revisor, Molière: Lakomec, F. A. Šubert: Žně, G. Hauptmann: Tkalci, J. Kvapil: Oblaka, Sofokles: Antigona, E. Bozděch: Zkouška státníkova – 1904; I. Madách: Tragedie člověka, A. Jirásek: Lucerna – 1905; H. Ibsen: Příšery, V. Dyk: Episoda + Smuteční hostina, P. Corneille: Cid – 1906; G. B. Shaw: Pekelník, W. Shakespeare: Vese­lé ženy windsorské, L. N. Tolstoj, dram. H. Bataille: Vzkříšení, H. Ibsen: Paní z námoří, A. Jirásek: Gero, J. Vrchlický: Godiva, O. Wilde: Na čem zá­leží – 1907; G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové, V. Štech: Deskový statek – 1908; H. Ibsen: Podpory společnosti, W. Shakespeare: Antonius a Cleopat­ra, A. Jirásek: Pan Johanes – 1909; J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smír Tantalův, tíž: Smrt Hippodamie, H. Bahr: Koncert, G. E. Lessing: Mína z Barnhel­mu, W. Shakespeare: Zimní pohádka – 1910; G. Zapolska: Morálka paní Dulské, P. Calderón: Sudí za­lamejský, Molière: Tartuffe, W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, A. Jirásek: Jan Hus, A. Dvořák: Král Václav IV. – 1911.

Teatralia

Jak studuji roli, České divadlo 1, 1917, s. 70 → Listy z dějin českého divadla II, 1954; Ochotnic­ké divadlo a jeho režie, Plzeň 1919; P. Švanda ze Semčic a jeho význam pro dramatické umění v Plzni, in Sborník městského historického musea v Plzni IV, Plzeň 1919, sv. I, s. 28–42, sv. II, s. 93–117; O F. Zöllnerovi, tamtéž VI, Plzeň 1922, s. 98–101; Z mých hereckých vzpomínek, Český deník, příl. Besedy 3. 8. 1919 až 1. 12. 1922 [215 pokr.]; Z mých ředitelských vzpomínek I–II, 1919, 1920; Z mých ředitelských vzpomínek. Deset let ve služ­bách divadelního družstva v Plzni, Český deník, příl. Besedy 6. 1. 1923 až 14. 11. 1926 [200 pokr.]; Vzpomínky z plzeňského musea, Český deník, příl. Besedy 21. 11. 1926 až 25. 3. 1928 [71 pokr.].

Hry

Divadelní nesmysl, B. spol. 1899; dále vše MD Plzeň: Udatný krejčíček a princezna Narciska, 1902; Konec tyranie a poslední dnové hrůzovlá­dy divadelního ředitele, 1905; Divadlo naruby aneb Když kocour není doma, myši mají pré, 1906; Poslední Sylvestr Benjamina Smoly, 1907; Slav­nostní Sylvestr 1908, 1908; Sylvestr 1909 aneb To tu ještě nebylo, 1909; Sylvestr 1910 aneb Před opo­nou a za oponou, 1910; Divadelní večírek u paní Bystrozraké, Zkouška v baletním sále, Poslední Sylvestr Benjamina Smoly – 1911.

Překlady

V. Chiavacci, L. Krenn: Poslední krejcar, 1893; T. Taube: Zázračná doktorka, 1893; K. Karlweis: Národní švec [Der kleine Mann], 1894, t. 1901 s tit. Maloživnostník; E. Blum, R. Toché: Madame Mongodin, 1895; H. Demesse: Matky – sokyně [Les Mères rivales], 1895; A. Dennery, E.-J.-L. Tarbé des Sablons: Mučednice [Martyre!], 1896; O. Figuere: Zločin na dráze, 1897; P. Decourcelle: Malí ničemo­vé [Les deux gosses], 1897; G. Duval, W. Busnach: Slon, 1898; O. Feuillet: Román chudého mladíka [Le roman d’un jeune homme pauvre], 1898 (pseud. B. Smola); týž: Vznešené manželství [Un mariage dans le monde], 1898; G. Feydeau: Hotel Spalato, 1898 (pseud. B. Smola); A. Wilbrandt: Dcera pa­na Fabricia, 1899 (pseud. B. Smola); H. Meilhac, L. Halévy: Manžel debutantky, 1899; V. Sar­dou: Tosca, 1899 – vše B. spol. Plzeň; W. Barrett, ú. H. Bohrmann-Riegen: Ve znamení kříže, Piště­kovo div. 1902.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1881–1890, kart. 1691, sign. 8/6/2/20 [koncese]. Archiv města Plzně: literární pozůsta­lost; sign. 97/23 Pamětní kniha souboru div. ředitele V. B.; sign. M 511 V. B.: portrét J. J. Kolára v roli Richarda III. ■ J. N. [Neruda], Národní listy 16. 4. 1880 [Petruchio, hostování v PD] → České divadlo V, 1966; Nová kočující společnost, Jeviště 3, 1887, s. 109; Z Písku, tamtéž, s. 148; Novému divadelní­mu řediteli, Národní listy 9. 8. 1887; P. Lípa: Měst­ské divadlo v Chrudimi, Jeviště 4, 1888, s. 27n.; J. S. [Schiebl]: Letní divadlo v Plzni, Česká Thalia 2, 1888, s. 231n., 293n. + Druhá letní sezona v Plzni, tamtéž 3, 1889, s. 187 + Druhé stálé divadlo české, tamtéž, s. 322n. + Městské divadlo v Plzni, tamtéž, s. 347n.; J. Arbes: Před otevřením Národního diva­dla, Česká Thalia 5, 1891, s. [105]; S…ý: Z Mladé Boleslavi, Besední listy 2, 1893/94, s. 63n.; J. L. Tur­novský: Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 108●; hostování v ND: Š. [J. Kuffner], Národní politika 20. 3. 1901 [Forman Henčl]; r., Obzor li­terární a umělecký 3, 1901, s. 63 [Vodník, Potope­ný zvon], 79 [Forman Henčl]●; nesign. [J. Vodák], Čas 15. 9. 1901 [Othello] → Shakespeare, 1950 + Čas 18. 3. 1902 [Richard III., odchod od Pištěka]; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, Plzeň 1902, s. 86 až 88; Sirius: V. B., Divadlo 2, 1903/04, s. 366–368; R. J. Kronbauer: V. B., Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 123–125 + Vzpomínky, 1907, s. 187–204; Personalie z Plzně, Divadlo 8, 1909/10, s. 498 [B. demise]; J. Bureš: Ředitel B. sedmdesátníkem, Český deník  19. 10. 1916; K. Líkař: 100 let českých představení divadelních v Plzni, Plzeň 1918, s. 16, 22n.; F. Kříž: Plzeňský „Král Lear“ v roli historika, Český deník  19. 3. 1921●; k pětasedmdesátinám: J. Vodák, Čas  19. 10. 1922 →Tváře českých herců, 1967; F. Vond­ruška, Český deník 19. 10. 1922; K. Mušek, Divadlo 2 (9), 1922, č. 23, s. 1n.; Divadelní list Městského divadla v Plzni, 1922/23, č. 6●; A. Charvát: Ze sta­ré Prahy, 1926, s. 155–166; sb. Divadlo města Plz­ně v letech 19021927, usp. F. Kříž, Plzeň [1927], s. 31–48, 72n., 75–80●; nekrology: Český deník 27. 3. 1928; K. Pražský, tamtéž 28. 3. 1928; M. Nesní­dalová: B. výpisky v Českém deníku, tamtéž; B., Lidové noviny 27. 3. 1928; R. Deyl, Národní listy 28. 3. 1928; A. Ziegloserová, Národní politika 30. 3. 1928; Maxa [M. B. Stýblo], Divadlo 7 (14), 1927/28, s. [77]; nesign.: Posled ní pocta Plzně mistru B., Český deník 30. 3. 1928; O. Stelzer: Vzpomínky z musea na † ředitele V. B., tamtéž 1. 4. 1928●; K. Komarov: Podučitel na divadle, Lidové noviny 12. a 19. 5., 16. 6., 7., 14. a 21. 7. 1928; J. Zelenka: Vzpomínám..., 1929, s. 128–144; F. Hlavatý: Herecké vzpomínky, [1930], s. 66–68; K. Tauš: K padesátiletému jubi­leu českého národního divadla v Brně, Brno 1934, s. 105; R. Deyl: Jak jsem je znal, 1937, s. 14–32; V. Vydra st.: Prosím o slovo, 1940,s. 142–161; J. Teichman: Postavy českého divadla a hudby, 1941, s. 33–36; R. Deyl: Milován a nenáviděn, 1941 + Opona spadla, 1946, s. 89–124; B. Karen: Episody, 1946, s. 108–110, 180–197; V. Vydra: Má pouť ži­votem a uměním, 1948, s. 117, 219–232, 246–248; V. B., velký český herec [...] a jeho doba (1847 až 1928), kat. výstavy, usp. J. Švehla, 1953; Z. Při­bylová: Pozůstalost V. B. v plzeňském archivu, Život Plzeňska 4, 1953, č. 5, s. 79n.; V. Jílek: A. Jirásek a V. B., in sb. Listy z dějin českého divadla I, 1954, s. 142–152; V. Štěpánek: 90 let stálého českého di­vadla v Plzni, Plzeň [1955], s. 23, 25–35; F. Fabian: Budilova dramaturgie 1902–1912, in sb. Minulostí Plzně a Plzeňska II, Plzeň1959, s. 237–255; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 125–130, 157–163; B. Polan: V. B., Plzeň b. d. + Pozdní léta V. B., Místo tvorbě, Plzeň 1965, s. 35–49; Sto let českého divadla v Plzni 1865 až 1965, Praha–Plzeň 1965, s. 15–17, 39–47, 62–64, 78n., 84; R. Deyl: Plzeň­ský Lear, Vavříny s trny, 1973, s. 64–73; E. Kohout: Divadlo aneb Snář, 1975, s. 14, 26–30, 33n., 118; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978; L. Klosová: Král Lear a Forman Henčl, Program SD Brno 50, 1978/79, s. 36n. + Kolárovská klet­ba?, Scéna 4, 1979, č. 2, s. 12; M. Bělohlávek: Dějiny divadla a Archiv města Plzně, Archivní ča­sopis 33, 1983, s. 72–77, 82. ■ ČHS, EDS [Budi­lova spol.], HD, NDp, ODS, PBJ, Otto-dod; Brno

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 100–109

Autor: Klosová, Ljuba