Bucek, Lev

Lev
Bucek
16. 4. 1843
Čáslav
23. 5. 1912
Praha
Herec, organizátor.

Křtěn Jan Václav; užíval též křest. jm. Jan Lev a Leo. – Studoval nižší gymnázium v Němec­kém [Havlíčkově] Brodě a jako stipendista Borromea vyšší gymnázium v Hradci Králové (spolužákem byl F. A. Šubert), kde se účastnil činnosti školního divadelního souboru (např. ve frašce T. Flamma Rekrutýrka v Kocourkově aneb Čísla 9, 12, 45, role nedoložena). 1865–66 absolvoval tři semestry filozofie na pražské univerzitě a začal studovat teologii. V té době začal psát poezii a zájem o divadlo jej přivedl mezi herce kočovných společností. 1868 na­stoupil u ředitele J. F. Kozlanského, v následu­jících pěti letech vystřídal několik společností, mj. V. Pázdrala, V. Prokopové, F. Pokorného (1870/71). Jeho další dráha byla vyjma krátké přestávky, kdy hrál u J. Faltyse, spojena s di­vadelními podniky rodiny Švandovy. V květ­nu 1872 nastoupil do společnosti P. Švandy ze Semčic, po jeho smrti 1891 pokračoval u syna Pavla a od 1897 byl členem smíchov­ských divadel. Na Smíchově žil a po dlouhé nemoci také zemřel, pohřben byl na Malva­zinkách.

Hereckým oborem mladého a patrně ne­příliš talentovaného začátečníka byly postavy prostých chlapíků a naivních venkovanů (tzv. naturburšů), avšak v prvních letech u malých společností dostával i úkoly odlišné. Nejvý­znamnější z jeho nemnoha zmíněných rolí byl Švanda z Tylova Strakonického dudáka. Jako herec se neprosadil a již u společnosti F. Pokorného se stal nápovědou. V této funkci si pak u P. Švandy svou inteligencí a spolehli­vostí získal vážnost hereckých kolegů. Divadlu sloužil s mimořádnou obětavostí všude, kde bylo třeba; příležitostně maloval dekorace (např. ke hře Jezerní panna, 1892), za krize smíchovských divadel 1896 byl krátce správ­cem Arény na Smíchově. Od studentských let se bez větších úspěchů pokoušel o dramatic­kou tvorbu. Pětiaktové drama z českých dějin Jaroš, syn hlavy župana zadal 1866 do PD, byl však odmítnut (text nezjištěn). Krátký vý­stup Volná láska se hrál ve Švandově divad­le (vyd. 1909), kde uvedli i jeho zpracování pohádky O perníkové chaloupce (1899). Čas­těji se na scéně objevovala hra pro děti Jezu­látko, po smíchovské premiéře (12. 3. 1898) ji uváděly cestující společnosti, scény mimo­pražské a předměstské (rkp., DÚk). Z překla­dů divadelních her je známo jen uvedení hry O. Feuilleta Akrobat (Švandova spol., Plzeň 1873).

B. si jako jeden z prvních uvědomoval po­třebu organizace, hájící sociální zájmy herců, a zasazoval se o její vznik. V ustavené Ústřed­ní jednotě herecké (později ÚJČH) zastával od 1886 funkci místopředsedy, členem výboru byl do 1905. Podílel se na vypracování sta­nov, na přípravě nového divadelního zákona, který však nebyl realizován, usiloval o zříze­ní hereckého azylu (myšlenky se později ujal E. Vojan). Problémy a zájmy venkovského he­rectva sledoval v časopise J. K. Tyl (od dru­hého ročníku Tyl), který redigoval a vydával 1894–96. Přispíval také do periodik Divadelní listy, Divadlo a Zájmy herecké.

Prameny a literatura

Z kanceláře smíchovského divadla, Národní listy 2. 3. 1899; nesign.: J. L. B., místopředseda Ústřed­ní jednoty českého herectva, Divadlo 1, 1903, s. 146–148; V. Štein Táborský: Půl století českého divadla, 1904, s. 53; A. B. Dostal: Čtyřicet let di­vadla na Smíchově, [1911], s. 60●; úmrtí a nekro­logy: J. L., Divadlo 10, 1911/12, s. 379n.; Národní listy 24. 5. 1912; M. Navrátil, tamtéž 6. 11. 1912, ráno; J. Hurt, Divadelní svět 3, 1912/13, s. 23n.●; A. Charvát: Ze staré Prahy, 1926, s. 201n.; A. Ja­vorin: Pražské arény, 1958, s. 146, 231; J. Šmaha: Dělali jsme divadlo, ed. F. Černý, Hradec Králové 1982, s. 91n. ■ ODS

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 99–100

Autor: Dubská, Alice